БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

4 юли 2022 | година 4, брой 1

Правителството падна

Чете се за 3 минути

Кабинетътъ Петковъ бѣ сваленъ съ гласоветѣ на ГЕРБ, ДПС, ИТН и „Възраждане“ на 22 юни. Министъръ-прѣдседательтъ подаде оставка прѣдъ президента Радевъ петь дни по-късно.

За пър­ви пѫть отъ де­мок­ра­тич­ни­тѣ про­мѣ­ни на­самъ, вотъ на не­до­вѣ­рие къмъ пра­ви­тел­ство­то е ус­пѣ­шенъ. То­ва се слу­чи слѣдъ ка­то пар­ти­я­та на Сла­ви Три­фо­новъ на­пус­на уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция въ на­ча­ло­то на юни и пов­лѣ­че стра­на­та къмъ теж­ка по­ли­ти­чес­ка кри­за и вѣ­ро­ят­но но­ви прѣд­сроч­ни из­бо­ри. Са­ми­ятъ вотъ на не­до­вѣ­рие бѣ вне­сенъ отъ пар­ти­я­та на Бой­ко Бо­ри­совъ. Отъ ГЕРБ об­ви­ни­ха пра­ви­тел­ство­то въ ло­ша фи­нан­со­ва по­ли­ти­ка, твър­дѣ мно­го хар­чо­ве и тег­ле­не на новъ дър­жа­венъ дългъ. Край­ни­ятъ ре­зул­татъ отъ гла­су­ва­не­то на 22 юни бѣ прѣ­диз­вѣс­тенъ – слѣдъ из­ли­за­не­то на ИТН отъ уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция, тя из­гу­би мно­зин­ство­то си.

Де­ба­ти­тѣ се про­ве­до­ха на 21 юни и про­дъл­жи­ха до ве­черь­та. По врѣ­ме на об­сѫж­да­ни­я­та бѣ­ха пов­диг­на­ти мно­го те­ми, го­во­ре­не­то бѣ­ше по-ско­ро прѣ­диз­бор­но. Най-сил­но же­ла­ние за но­ви из­бо­ри иматъ отъ най-мал­ка­та пар­тия въ пар­ла­мен­та, псев­до­пат­ри­о­тич­на­та „Въз­раж­да­не“. Не та­ка въ­о­ду­ше­ве­ни отъ та­зи пер­спек­ти­ва сѫ де­пу­та­ти­тѣ отъ „Има та­къвъ на­родъ“ на Сла­ви Три­фо­новъ, за­що­то пар­ти­я­та ед­ва ли би ус­пѣ­ла да прѣс­ко­чи из­бор­ния прагъ отъ 4% и да влѣ­зе въ ед­но но­во на­род­но съб­ра­ние. Об­що шес­ти­ма ду­ши на­пус­на­ха пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на ИТН и та­ка я сви­ха отъ 25 на 19 на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли. Из­глеж­да­ше въз­мож­но още шес­ти­ма да я на­пус­нѫтъ и та­ка пра­ви­тел­ство­то от­но­во да раз­по­ла­га съ мно­зин­ство.

/media/2022/07/peevski.jpg

Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски на про­тестъ срѣ­щу пра­ви­тел­ство­то, мал­ко прѣ­ди да влѣ­зе въ сгра­да­та на На­род­но­то съб­ра­ние.

И ПѢ­ЕВ­СКИ ГЛА­СУ­ВА ПРО­ТИВЪ ПЕТ­КОВЪ

Окон­ча­тел­но­то гла­су­ва­не на во­та на не­до­вѣ­рие бѣ нас­ро­че­но за 22 юни въ 19:10 ч. Меж­дув­рѣ­мен­но прѣдъ сгра­да­та на пар­ла­мен­та се бѣ­ха съб­ра­ли хи­ля­ди под­дръж­ни­ци на пра­ви­тел­ство­то, съ на­деж­да­та да бѫ­дѫтъ чу­ти отъ нѣ­кол­ко съ­вѣс­тни на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли, ко­и­то да не се под­чи­нѭтъ на пар­тий­ни­тѣ вож­до­ве и все пакъ да под­крѣ­пѭтъ пра­ви­тел­ство­то на Пет­ковъ. Тѣ­зи на­деж­ди оба­че не се оп­рав­да­ха. За гла­су­ва­не­то прис­тиг­на до­ри Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски, кой­то е де­пу­татъ отъ гру­па­та на ДПС, но на прак­ти­ка не ид­ва ни­ко­га въ На­род­но­то съб­ра­ние. Отъ за­ла­та от­сѫт­ства­ше са­мо Еле­на Гун­че­ва отъ „Въз­раж­да­не“, ко­я­то би­ла въ бол­нич­ни.

Во­тътъ на не­до­вѣ­рие бѣ под­крѣ­пенъ отъ об­що 123 де­пу­та­ти – цѣ­ли­тѣ гру­пи на ГЕРБ и ИТН, всич­ки при­сѫт­ства­щи отъ „Въз­раж­да­не“. Ра­ма­данъ Ата­лай отъ ДПС се ока­за, че билъ на­тис­налъ пог­рѣш­но коп­че­то за гла­су­ва­не и та­ка гру­па­та не ус­пѣ да пос­тиг­не еди­но­ду­шие за сва­ля­не­то на Пет­ковъ. Про­тивъ бѣ­ха 116 де­пу­та­ти – цѣ­ли­тѣ гру­пи на „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“, на БПС и на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, къмъ ко­и­то се до­ба­вя и гла­сътъ на нес­рѫч­ния Ата­лай.

Зад­ку­ли­си­е­то си по­ка­за всич­ки­тѣ ню­ан­си и прѣд­ста­ви­тел­ство­то си в На­род­но­то съб­ра­ние

– Ки­рилъ Пет­ковъ, ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель на Бъл­га­рия

Пре­ми­е­рътъ Пет­ковъ пос­рѣщ­на по­ра­же­ни­е­то съ дос­тойн­ство. Той ко­мен­ти­ра, че гла­су­ва­не­то е по­ка­за­ло ис­тин­ско­то раз­прѣ­дѣ­ле­ние на си­ли­тѣ на ма­фи­я­та: „Зад­ку­ли­си­е­то си по­ка­за всич­ки­тѣ ню­ан­си и прѣд­ста­ви­тел­ство­то си в На­род­но­то съб­ра­ние“.

Как­то по­ве­ля­ва Кон­сти­ту­ци­я­та на Бъл­га­рия, въ по­не­дѣл­никъ 27 юни Пет­ковъ офи­ци­ал­но по­да­де ос­тав­ка­та на пра­ви­тел­ство­то си прѣдъ пре­зи­ден­та Ра­девъ, кой­то обя­ви, че ще зад­ви­жи бър­зо про­це­ду­ра­та по опитъ за със­та­вя­не на но­во пра­ви­тел­ство.