БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

„Възраждане“ вече издиша

Чете се за 2 минути

Проруската партия е въ изолация и нѣма сѫществени успѣхи на изборитѣ

До­кѫ­дѣ я до­ка­ра „Въз­раж­да­не“ са­мо по­ло­винь го­ди­на слѣдъ ка­то ста­на тре­та по зна­чи­мость въ пар­ла­мен­тътъ? Мѣс­тни­тѣ из­бо­ри сѫ под­хо­дящъ мо­ментъ за оцѣн­ка, ма­каръ и по са­мо­то си ес­тес­тво да сѫ дос­та раз­лич­ни отъ пар­ла­мен­тар­ни­тѣ.

БЕЗЪ ЗНА­ЧИ­МИ ПОС­ТИ­ЖЕ­НИЯ

Пър­во­то наб­лю­де­ние, ко­е­то мо­жемъ да нап­ра­вимъ, е че „Въз­раж­да­не“ не пос­тиг­на ни­ка­къвъ зна­чи­те­ленъ ус­пѣхъ на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри. До­ри нѣ­ма нуж­да да ча­ка­ме да ми­не вто­ри­ятъ имъ туръ: „Въз­раж­да­не“ оти­ва на са­мо единъ ба­ло­тажъ въ об­лас­тенъ цен­търъ – Габ­ро­во – и то безъ ни­как­ви шан­со­ве за ус­пѣхъ – кан­ди­да­тътъ им Да­ни­елъ Пет­ровъ има ед­ва 11,44% под­крѣ­па срѣ­щу 47% за Та­ня Хрис­то­ва (ГЕРБ).Спо­редъ Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ, ли­деръ на „Въз­раж­да­не“, пар­ти­я­та му пе­че­ли кмет­ско­то мѣс­то въ ед­на об­щи­на (Бо­ро­ванъ – на­мѣ­рѣ­те си я на кар­та­та). Има­ли и „де­сет­ки“ сел­ски кме­то­ве. Ха­иръ да сѫ имъ.

ДЕ­ПУ­ТА­ТИ­ТѢ СЕ ПРО­ВА­ЛЯТЪ

Всѫщ­ность ре­зул­та­ти­тѣ на „Въз­раж­да­не“ сѫ мно­го по-сла­би въ срав­не­ние съ пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри. Спо­редъ „24 ча­са“ ста­ва въп­росъ за двой­но по-сла­ба под­крѣ­па (из­ра­зе­на ка­то про­центъ отъ об­щи­ятъ брой гла­су­ва­ли, а не ка­то аб­со­лют­но чис­ло при­вър­же­ни­ци).

„Бъл­гар­ски ос­вѫ­до­ми­тель“ нап­ра­ви про­вѣр­ка въ всич­ки об­лас­тни цен­тро­ве. Бѣ­ха ана­ли­зи­ра­ни са­мо дан­ни­тѣ за об­щин­ски съ­вѣт­ни­ци. Въ об­лас­тни­тѣ цен­тро­ве сѫ по­да­де­ни об­що 1,1 млн. дѣйс­тви­тел­ни гла­са за съ­вѣт­ни­ци, ка­то отъ тѣхъ на „Въз­раж­да­не“ се па­датъ ед­ва 8,26%. Въ срав­не­ние съ 14% отъ пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри, то­ва си е живъ про­валъ.

Про­ва­лътъ е още по-ясенъ, ко­га­то обър­немъ вни­ма­ние кои бѣ­ха кан­ди­да­ти­тѣ на „Въз­раж­да­не“ за мѣс­тни­тѣ из­бо­ри. Во­де­щи­тѣ ли­ца ма­со­во бѣ­ха нас­то­я­щи де­пу­та­ти. Тѣх­ни­тѣ сла­би ре­зул­та­ти по­каз­ватъ, че пар­ла­мен­тар­на­та имъ дѣй­ность не е спе­че­ли­ла граж­да­ни­тѣ. Всѫщ­ность, то­ва не е учуд­ва­що, ка­то се има прѣд­видъ, че фа­на­тич­ни­ятъ Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ е един­стве­на­та ус­та на пар­ти­я­та. Въ не­го­ва­та сѣн­ка ос­та­на­ли­тѣ де­пу­та­ти прос­то ос­та­ватъ не­за­бѣ­лѣ­за­ни. А мо­же би и та­ка е по-доб­рѣ за тѣхъ: спом­ня­ме си из­ла­га­ци­и­тѣ на Еле­на Гун­че­ва, ко­га­то бѣ­ше де­пу­татъ – на­ло­жи се са­ми­ятъ Кос­та­ди­новъ да ѝ заб­ра­ни да го­во­ри прѣдъ ме­ди­и­тѣ.

ВЪ ИЗО­ЛА­ЦИЯ

„Въз­раж­да­не“ е на­задъ съ ма­те­ри­а­лътъ и въ дру­ги от­но­ше­ние: тя е въ теж­ка изо­ла­ция. Да­ли то­ва е тър­се­но или не, нѣ­ма да на­у­чимъ, но „Въз­раж­да­не“ е един­стве­на­та пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ве­на пар­тия, ко­я­то не е учас­тва­ла въ ни­то ед­на мѣс­тна ко­а­ли­ция. До­ка­то БСП, ГЕРБ и ПП-ДБ вли­затъ въ най-раз­лич­ни мѣс­тни фор­ма­ти въ бор­ба за до­вѣ­ри­е­то на из­би­ра­те­ли­тѣ, „Въз­раж­да­не“ е нав­сѣ­кѫ­дѣ са­ма. То­ва мо­же да е фор­ма на его­и­зъмъ, а мо­же и прос­то да по­каз­ва не­въз­мож­ность за об­щу­ва­не. Или прос­то ни­кой не ис­ка да се до­кос­ва до „Ко­пѣй­ка­та“.