БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

ГЕРБ остава водеща въ мѣстната власть

Чете се за 4 минути

Макаръ и безъ София, партията на Борисовъ пакъ е най-силната въ областнитѣ центрове

Въ осемь об­лас­тни цен­тро­ве кме­то­ве­тѣ бѣ­ха оп­рѣ­дѣ­ле­ни още на пър­ви­ятъ туръ. Ста­ва въп­росъ за Бур­гасъ, Вра­ца, Мон­та­на, Пер­никъ, Ста­ра За­го­ра и Тър­го­ви­ще, кѫ­дѣ­то пе­че­лѭтъ кан­ди­да­ти­тѣ на ГЕРБ, и за Кър­джа­ли (пе­че­ли ДПС) и Ям­болъ (пе­че­ли „Прѣ­ка де­мок­ра­ция“ на Ва­лен­тинъ Ре­ван­ски, но той по­лу­чи под­крѣ­па и отъ ГЕРБ). Из­ли­за, че още на пър­ви­ятъ туръ ГЕРБ е ов­ла­дѣлъ ед­на чет­върть отъ об­лас­тни­тѣ цен­тро­ве.

/media/2023/10/oblasti_Y31lQgg.png

На пър­ви туръ ГЕРБ пе­че­ли кмет­ско­то мѣс­то въ шесть об­лас­тни цен­тъ­ра, а въ Ям­болъ пе­че­ли кан­ди­датъ съ гер­бер­ска под­крѣ­па.

Ба­ло­та­жи ще има въ два­де­сеть об­лас­тни цен­тъ­ра, ка­то на по­ло­ви­на­та мѣс­та во­дещъ е сѫ­що кан­ди­датъ на ГЕРБ (Вар­на, Ве­ли­ко Тър­но­во, Габ­ро­во, Кюс­тен­дилъ, Ло­вечъ, Плѣ­венъ, Плов­дивъ, Сли­венъ, Смо­лянъ, Хас­ко­во). Кан­ди­да­ти на ППДБ ще учас­тватъ са­мо въ се­демь ба­ло­та­жа, ка­то тѣ сѫ на пър­ва по­зи­ция са­мо въ Со­фия и въ Раз­градъ. БСП оти­ва на три ба­ло­та­жа, ка­то е во­де­ща въ Ру­се и Шу­менъ, а въ Со­фия е на вто­ра по­зи­ция. Кол­ко­то до про­рус­ка­та „Въз­раж­да­не“, тя ще учас­тва въ единъ-един­ственъ ба­ло­тажъ и то на вто­ра по­зи­ция (Габ­ро­во).

Въ нѣ­кои об­лас­тни гра­до­ве ба­ло­та­жи­тѣ ще сѫ са­мо про-фор­ма, до та­ка­ва сте­пень прѣд­ни­на­та на пър­ви­ятъ кан­ди­датъ е зна­чи­тел­на. Ста­ва въп­росъ за Ве­ли­ко Тър­но­во (кан­ди­да­тътъ на ГЕРБ има 42% на пър­ви туръ), Габ­ро­во (кан­ди­дат­ка­та на ГЕРБ има 47%), Па­зар­джикъ (кан­ди­да­тътъ на мѣс­тна ко­а­ли­ция „Но­во­то врѣ­ме“ има 39%), Си­лис­тра (не­за­ви­си­ми­ятъ Алек­сан­дъръ Са­ба­новъ има 47%) и Хас­ко­во (кан­ди­да­тътъ на ГЕРБ има 48%).

ГО­ЛѢ­МИ­ТѢ БИТ­КИ

Ис­тин­ски ос­пор­ва­ни бит­ки на вто­ри туръ се очак­ва да има въ мал­ко об­лас­тни цен­тро­ве. Ос­вѣнъ въ Со­фия, кѫ­дѣ­то ППДД, под­крѣ­пе­на отъ „Спа­си Со­фия“, се из­пра­вя срѣ­щу БСП, слож­ни из­глеж­датъ нѣ­ща­та и въ Бла­го­ев­градъ, Вар­на, Кюс­тен­дилъ, Плѣ­венъ, Плов­дивъ и Раз­градъ.

Въ Бла­го­ев­градъ на вто­ри туръ оти­ватъ Ил­ко Сто­я­новъ и Ме­то­ди Бай­ку­шевъ (ППДБ). Сто­я­новъ е нас­то­я­щи­ятъ кметъ на гра­да. Прѣзъ ап­рилъ и юли 2021 г. той бѣ из­би­ранъ за де­пу­татъ отъ лис­та­та на пар­ти­я­та на Сла­ви, но два пѫ­ти прѣд­по­че­те да ос­та­не кметъ. На пър­ви­ятъ туръ той съб­ра 27% срѣ­щу 22% за Бай­ку­шевъ.

Въ Вар­на на ба­ло­тажъ оти­ватъ до­се­гаш­ни­ятъ кметъ Иванъ Пор­тнихъ (ГЕРБ) и Бла­го­миръ Ко­цевъ (ППДД). Ко­цевъ бѣ­ше за крат­ко об­лас­тенъ уп­ра­ви­тель на Вар­на по врѣ­ме на пра­ви­тел­ство­то на ПП, ДБ, ИТН и БПС. На пър­ви туръ Пор­тнихъ над­ми­на Ко­цевъ ед­ва съ 5%. Бит­ка­та из­глеж­да ос­пор­ва­на. Вѣ­ро­ят­но зна­чи­тел­но вли­я­ние ще иматъ гла­со­по­да­ва­те­ли­тѣ на „Въз­раж­да­не“ – въ род­ни­ятъ градъ на Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ пар­ти­я­та му съб­ра 19% отъ гла­со­ве­тѣ за кметъ и ос­та­на на тре­то мѣс­то.

Ин­те­ре­сенъ ще е сблъ­съ­кътъ въ Кюс­тен­дилъ, кѫ­дѣ­то кан­ди­да­тътъ на ГЕРБ Пе­търъ Па­у­новъ ще се из­пра­ви срѣ­щу Ог­нянъ Ата­на­совъ, из­диг­натъ отъ ЗЕ­ЛЕ­НИ­Тѣ. Па­у­новъ е кметъ на гра­дътъ още отъ 2007 г., ко­е­то пра­ви за­да­ча­та на Ата­на­совъ осо­бе­но труд­на. Все пакъ на пър­ви­ятъ туръ раз­ли­ка­та меж­ду тѣхъ бѣ­ше ми­ни­мал­на: Па­у­новъ взе 28,5%, а Ата­на­совъ – 26%.

Осо­бе­но ос­пор­ванъ бѣ пър­ви­ятъ туръ въ Плѣ­венъ, кѫ­дѣ­то раз­ли­ки­тѣ меж­ду пър­ви­тѣ три­ма бѣ­ха ми­ни­мал­ни: пър­ви фи­ни­ши­ра Ва­лен­тинъ Хрис­товъ (ГЕРБ) съ 19,5Ѫ%, прѣдъ два­ма­та не­за­ви­си­ми Ге­оргъ Спар­тан­ски (съ 18,5%) и Чав­даръ По­повъ (съ 16,5%). Ма­каръ и на вто­ро мѣс­то слѣдъ пър­ви­ятъ туръ, Спар­тан­ски има прѣ­дим­ство­то, че е кметъ на Плѣ­венъ отъ 2015 г.

Въ Плов­дивъ за кмет­ски­ятъ постъ ще се със­те­за­ватъ кан­ди­да­ти­тѣ на ГЕРБ (Кос­та­динъ Ди­мит­ровъ) и ПП-ДБ (Ивай­ло Ста­риб­ра­товъ). Ста­риб­ра­товъ оба­че е въ край­но не­из­год­на по­зи­ция слѣдъ пър­ви­ятъ туръ съ ед­ва 18% отъ гла­со­ве­тѣ, до­ка­то Ди­мит­ровъ има 34%, т.е. поч­ти двой­но по­ве­че. Сѫ­щес­твенъ е фак­тътъ, че тре­ти за­вър­ши Слав­чо Ата­на­совъ, кой­то е билъ гра­до­на­чал­никъ въ пе­ри­о­дътъ 2007-2011 г. Той спе­че­ли 13% отъ гла­со­ве­тѣ. Го­лѣ­мо зна­че­ние ще има какъ ще се прѣ­о­ри­ен­ти­ратъ не­го­ви­тѣ под­дръж­ни­ци.

Раз­градъ е единъ отъ мно­го мал­ко­то об­лас­тни цен­тро­ве, въ ко­и­то кан­ди­да­тътъ на ПП-ДБ за­вър­ши на­че­ло въ пър­ви­ятъ туръ. Ста­ва въп­росъ за Ми­рос­лавъ Грън­ча­ровъ, кой­то съб­ра 24% отъ гла­со­ве­тѣ. Слѣдъ не­го плът­но се на­ре­ди­ха не­за­ви­си­ми­ятъ Доб­ринъ Доб­ревъ (под­крѣ­пенъ и отъ БСП) съ 18,80%, Ха­би­бе Ра­симъ (ДПС) съ 18,04% (са­мо 132 гла­са по-мал­ко отъ Доб­ревъ) и Га­ли­на Ма­ри­но­ва (ГЕРБ) съ 17,63% (на ед­ва 70 гла­са задъ г-жа Ра­симъ). Яс­но е, че бит­ка­та ще е осо­бе­но ос­пор­ва­на. Ин­те­рес­но е, че Грън­ча­ровъ и Доб­ревъ сѫ по­нас­то­я­щемъ зам.-кме­то­ве на гра­дътъ. Са­ми­ятъ кметъ, Ден­чо Бо­яд­жи­евъ отъ БСП, не учас­тва въ над­прѣ­ва­ра­та.