БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Прѣдизвѣстената побѣда на ПП-ДБ-"Спаси София“ въ столицата

Чете се за 4 минути

Бившиятъ президентъ Росенъ Плѣвнелиевъ подкрѣпи Василъ Терзиевъ за балотажътъ въ София

Вто­ри­ятъ туръ на кмет­ски­тѣ из­бо­ри въ Со­фия ще се про­ве­де на 5 но­ем­ври. Въ не­го сто­ли­ча­ни ще мо­гѫтъ да из­би­ратъ меж­ду два­ма кан­ди­да­ти: Ва­силъ Тер­зи­евъ, из­диг­натъ отъ обе­ди­не­ни­е­то ПП-ДБ-"Спа­си Со­фия“, и Ва­ня Гри­го­ро­ва, задъ чи­я­то кан­ди­да­ту­ра стои по­ли­ти­чес­ки Фран­кен­щайнъ отъ край­но лѣ­ви и край­но дѣс­ни.

КОЙ Е ТЕР­ЗИ­ЕВЪ?

Кан­ди­да­ту­ра­та на Ва­силъ Тер­зи­евъ съб­ра 31% на пър­ви­ятъ туръ на из­бо­ри­тѣ или, ина­че ка­за­но, 119 хил. гла­са. Той бѣ­ше из­диг­натъ още на 27 юни, че­ти­ри мѣ­се­ца прѣ­ди из­бо­ри­тѣ, въ пъ­ленъ раз­рѣзъ съ бъл­гар­ска­та тра­ди­ция кан­ди­да­ту­ри­тѣ да се из­мис­лятъ и обя­вя­ватъ въ пос­лѣд­ни­ятъ въз­мо­женъ мо­ментъ. Задъ Тер­зи­евъ зас­та­ва не са­мо пар­ла­мен­тар­на­та ко­а­ли­ция на „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“ и „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, но и „Спа­си Со­фия“ – нѣ­ко­гаш­на неп­ра­ви­тел­стве­на ор­га­ни­за­ция, днесъ ве­че по­ли­ти­чес­ка пар­тия. Най-из­вѣс­тна­та фи­гу­ра на „Спа­си Со­фия“ е Бо­рисъ Бо­невъ, кой­то бѣ­ше кан­ди­датъ за кметъ на Со­фия прѣ­ди че­ти­ри го­ди­ни и за­вър­ши чет­вър­ти съ 11% (48 хил. гла­са).

Тер­зи­евъ е ро­денъ прѣзъ 1978 г. Ро­дътъ му е тѣс­но свър­занъ съ ко­му­нис­ти­чес­ка­та власть – то­ва всѫщ­ность е един­стве­но­то се­ри­оз­но „об­ви­не­ние“, ко­е­то му се от­пра­вя още отъ обя­вя­ва­не­то на кан­ди­да­ту­ра­та му. За­вър­шва Аме­ри­кан­ски­ятъ уни­вер­си­тетъ въ Бъл­га­рия (Бла­го­ев­градъ). Прѣзъ 2002 г., за­ед­но съ съд­руж­ни­ци, съз­да­ва соф­ту­ер­на­та ком­па­ния „Те­ле­ригъ“, по-къс­но прѣк­ръс­те­на „Те­ле­рикъ“ (на бъл­гар­ски фо­не­тич­на раз­ли­ка нѣ­ма, но чуж­ден­ци­тѣ про­из­на­ся­ли звуч­но г-то въ ори­ги­нал­но­то име). Прѣзъ 2014 г. фир­ма­та е за­ку­пе­на отъ аме­ри­кан­ци за 262,5 млн. до­ла­ра. От­то­га­ва Тер­зи­евъ се за­ни­ма­ва съ ин­вес­ти­ра­не въ бъл­гар­ски „стартъ-ѫпъ“ ком­па­нии.

Меж­ду два­та ту­ра на из­бо­ри­тѣ из­лѣ­зо­ха „раз­кри­тия“, че ед­на отъ мно­гоб­рой­ни­тѣ фир­ми, въ ко­и­то Тер­зи­евъ е ми­но­ри­та­тенъ соб­стве­никъ, дъл­жи надъ 70 хил. лв на дър­жав­на­та хаз­на. „Сен­за­ци­я­та“ бѣ­ше раз­прос­та­не­на отъ Bird.bg, плат­фор­ма за раз­слѣд­ва­ща жур­на­лис­ти­ка, на ко­я­то Тер­зи­евъ билъ нап­ра­вилъ да­ре­ние отъ 1000 ев­ро прѣ­ди врѣ­ме.

КОЯ Е ВА­НЯ ГРИ­ГО­РО­ВА?

На пър­ви­ятъ туръ Гри­го­ро­ва съб­ра 21% (81 хил. гла­са), т.е. съ ед­на тре­та по-мал­ко отъ Тер­зи­евъ. Ней­на­та кан­ди­да­ту­ра бѣ из­диг­на­та на 17 сеп­тем­ври отъ БСП и мно­жес­тво дру­ги пар­тии. По­лез­но е чо­вѣкъ да се вгле­да въ спи­съ­кътъ, за да ви­ди лу­дость­та на нѣ­кои бъл­га­ри: АБВ (на бив­ши­ятъ чер­венъ пре­зи­дентъ Пър­ва­новъ), „Из­пра­ви се, Бъл­га­рия“ (на Мая Ма­но­ло­ва), „Дви­же­ние 21“ (на Та­тя­на Дон­че­ва), „Ко­му­нис­ти­чес­ка пар­тия на Бъл­га­рия“, „Бъл­гар­ска ко­му­нис­ти­чес­ка пар­тия“, „Пар­тия на бъл­гар­ски­тѣ ко­му­нис­ти“, „Ру­со­фи­ли за въз­раж­да­не на оте­чес­тво­то“, „Бъл­гар­ска лѣ­ви­ца“, „АТА­КА“ (на Во­ленъ Си­де­ровъ) и др.

Гри­го­ро­ва сѫ­що е ро­де­на прѣзъ 1978 г. За­вър­шва УНСС, ра­бо­ти въ раз­лич­ни об­щес­тве­ни ор­га­ни­за­ции. Отъ 2015 г. е съ­вѣт­никъ въ КТ Под­крѣ­па“. Из­каз­ва­ла се е по най-раз­лич­ни об­щес­тве­ни въп­ро­си: про­тивъ до­би­вътъ на шис­товъ газъ, въ под­крѣ­па на Ис­тан­бул­ска­та кон­вен­ция, про­тивъ ген­но мо­ди­фи­ци­ра­ни­тѣ ор­га­низ­ми въ зе­ме­дѣ­лие, въ под­крѣ­па на прѣ­го­во­ри съ рус­ка­та „Газ­промъ“ и мн. др.

Ва­ня Гри­го­ро­ва ве­че е хо­ди­ла на из­бо­ри: прѣзъ май 2019 г. тя е не­за­ви­си­ма кан­ди­дат­ка на из­бо­ри­тѣ за Ев­ро­пейс­ки­ятъ пар­ла­ментъ. Съ­би­ра 0,5%, т.е. три пѫ­ти по-мал­ко отъ Де­сис­ла­ва Иван­че­ва.

Меж­ду два­та ту­ра Гри­го­ро­ва бѣ по­пи­та­на как­во мис­ли за Кримъ и за рус­ки­ятъ пре­зи­дентъ Пу­тинъ. Тя от­ка­за да да­де мнѣ­ние, оче­вид­но отъ страхъ да не за­гу­би ру­со­фи­ли­тѣ. За Па­мет­ни­кътъ на съ­вѣт­ска­та ар­мия въ Со­фия ве­че се е из­каз­ва­ла прѣзъ март мѣ­сецъ: Гри­го­ро­ва смѣ­та, че е той е „из­разъ на приз­на­ни­е­то ни къмъ Чер­ве­на­та ар­мия“.

Какъ та­ка въ единъ и сѫ­щи день мо­жемъ да от­бѣ­лѣз­ва­ме спа­ся­ва­не­то на бъл­гар­ски­тѣ ев­реи и сѫ­щев­рѣ­мен­но да нас­то­я­ва­ме за де­мон­ти­ра­не на Па­мет­ни­кътъ на съ­вѣт­ска­та ар­мия?

– Ва­ня Гри­го­ро­ва, мартъ 2023 г.

ПО­ЗИ­ЦИ­Я­ТА НА ГЕРБ

На пър­ви­ятъ туръ ГЕРБ за­вър­ши­ха на тре­то мѣс­то и е ес­тес­тве­но тѣх­на­та по­зи­ция да е отъ рѣ­ша­ва­що зна­че­ние за из­хо­дътъ отъ ба­ло­та­жътъ.

Ко­га­то ста­на яс­но, че за не­го всич­ко е свър­ши­ло, кан­ди­да­тътъ на ГЕРБ Ан­тонъ Хе­ки­мянъ за­я­ви, че на вто­ри­ятъ туръ из­бо­рътъ ще е меж­ду Дър­жав­на си­гур­ность (ви­зи­рай­ки сѣ­мейс­тво­то на Тер­зи­евъ) и дър­жав­на соб­стве­ность (т.е. Гри­го­ро­ва, ко­я­то ис­ка по-сил­на ро­ля на об­щи­на­та въ Со­фия).

За менъ и мо­же би за тѣ­зи, ко­и­то не гла­су­ва­ха, прѣд­стои тру­денъ из­боръ меж­ду дър­жав­на си­гур­ность и дър­жав­на соб­стве­ность!

Ан­тонъ Хе­ки­мянъ, 30 ок­том­ври.

Оп­рѣ­дѣ­ле­ни­е­то бѣ­ше спо­луч­ли­во (по-спо­луч­ли­во отъ са­ма­та кам­па­ния на Хе­ки­мянъ). То нап­ра­ви впе­чат­ле­ние до­ри на Бой­ко Бо­ри­совъ, кой­то го из­пол­зва, за да под­крѣ­пи Гри­го­ро­ва.

Как­то ка­за Ан­тонъ Хе­ки­мянъ, по-доб­рѣ дър­жав­на соб­стве­ность от­кол­ко­то „Дър­жав­на си­гур­ность.“

– Бой­ко Бо­ри­совъ, 31 ок­том­ври.

По-къс­но ли­де­рътъ на ГЕРБ ка­за, че ужъ се билъ ше­гу­валъ. По-яс­но се из­ра­зи бив­ши­ятъ пре­зи­дентъ Ро­сенъ Плѣв­не­ли­евъ, кой­то все още е вѣ­ренъ на ГЕРБ.

Из­бо­рътъ на ба­ло­та­жътъ въ Со­фия е меж­ду Си­ли­ци­е­ва до­ли­на и ми­ни „Ма­ри­ца“. Азъ ка­те­го­рич­но съмъ из­бралъ Си­ли­ци­е­ва­та до­ли­на.

– Ро­сенъ Плѣв­не­ли­евъ, 3 но­ем­ври.

Кол­ко­то и да не имъ е при­ят­но на ГЕРБ, Тер­зи­евъ ще спе­че­ли. Со­фия не мо­же да е чер­ве­на.