БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

ПП-ДБ-"Спаси София“ първи въ столицата

Чете се за 2 минути

Демократичната коалиция измѣсти ГЕРБ отъ лидерското мѣсто въ София слѣдъ 18 години господство

ГЕРБ за­гу­би Со­фия. Ма­каръ и та­ко­ва раз­ви­тие да се очак­ва­ше, пот­въж­да­ва­не­то му без­спор­но е най-сѫ­щес­тве­ни­ятъ ре­зул­татъ отъ пър­ви­ятъ туръ на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри.

/media/2023/10/terziev-grigorova.jpg

ВА­СИЛЪ ТЕР­ЗИ­ЕВЪ И ВА­НЯ ГРИ­ГО­РО­ВА НА БА­ЛО­ТАЖЪ

Спо­редъ окон­ча­тел­ни­тѣ ре­зул­та­ти отъ из­бо­ри­тѣ за Со­фия, на пър­во мѣс­то е кан­ди­да­тътъ на ПП-ДБ-"Спа­си Со­фия“ Ва­силъ Тер­зи­евъ. Той е по­лу­чилъ одоб­ре­ни­е­то на 119 хил. граж­да­ни срѣ­щу 81 хил. за Ва­ня Гри­го­ро­ва, кан­ди­датъ на БСП. Въ про­цен­ти ре­зул­та­ти­тѣ сѫ съ­от­вѣт­но 32% и 22%. Кан­ди­да­тътъ на ГЕРБ и бившъ жур­на­листъ отъ бТВ Ан­тонъ Хе­ки­мянъ е на тре­то мѣс­то съ 18% отъ гла­со­ве­тѣ. По то­зи на­чинъ ГЕРБ гу­би кмет­ско­то мѣс­то въ Со­фия още на пър­ви туръ.

На чет­вър­то мѣс­то ос­та­ва кан­ди­да­тътъ на про­рус­ка­та „Въз­раж­да­не“ съ ед­ва 8%. Слѣдъ не­го пъкъ ид­ва Ви­ли Лил­ковъ съ 6% (ко­а­ли­ция „Си­ня Со­фия“). Цель­та на явя­ва­не­то на Лил­ковъ бѣ­ше да се от­не­мѫтъ гла­со­ве отъ Тер­зи­евъ. Ско­ро слѣдъ обя­вя­ва­не­то на об­ща­та кан­ди­да­ту­ра на ПП-ДД-"Спа­си Со­фия“ ста­на яс­но, че мно­го отъ род­ни­ни­тѣ на Тер­зи­евъ сѫ би­ли аген­ти на „Дър­жав­на си­гур­ность“. Съ сво­я­та кан­ди­да­ту­ра Лил­ковъ да­де въз­мож­ность на раз­лич­ни „ан­ти­ко­му­нис­ти“ да по­ка­жѫтъ прѣз­рѣ­ни­е­то си къмъ хо­ра безъ чис­то по­тек­ло.

ОБ­ЩИН­СКИ­ЯТЪ СЪ­ВѢТЪ – ПЪЛ­НА КА­ША

Ре­зул­та­тътъ на ПП-ДБ-"Спа­си Со­фия“ въ със­те­за­ни­е­то за Об­щин­ски­ятъ съ­вѣтъ е по-до­бъръ от­кол­ко­то въ кмет­ска­та над­прѣ­ва­ра: 34%, т.е. съ 2% по­ве­че. То­ва оба­че не би­ва да ни ка­ра да мис­лимъ, че нѣ­кои сѫ гла­су­ва­ли за ПП-ДБ-"Спа­си Со­фия“, но сѫ под­ми­на­ли Тер­зи­евъ – той по­лу­ча­ва съ 7 хил. по­ве­че гла­са, от­кол­ко­то съ­от­вѣт­на­та лис­та за съ­вѣт­ни­ци.

Въп­рѣ­ки по­бѣ­да­та, ПП-ДБ-"Спа­си Со­фия“ нѣ­ма да мо­гѫтъ да уп­рав­ля­ватъ со­фийс­ки­ятъ об­щин­ски съ­вѣтъ, въ кой­то за мно­зин­ство сѫ нуж­ни 31 ман­да­та, а тѣ ще раз­по­ла­га съ ед­ва 23. По-пов­рат­ли­ви­тѣ и крад­ли­ви прѣд­ста­ви­те­ли на ГЕРБ вѣ­ро­ят­но ще ус­пѣ­ѭтъ да на­мѣ­рѭтъ общъ езикъ съ БСП, „Въз­раж­да­не“ и ИТН, за да про­дъл­жѫтъ раз­граб­ва­не­то на об­щес­твенъ ре­сурсъ въ сто­ли­ца­та.

/media/2023/10/sos.png

Окон­ча­тел­но раз­прѣ­дѣ­ле­ние на мѣс­та­та въ со­фийс­ки­ятъ об­щин­ски съ­вѣтъ. За мно­зин­ство сѫ нуж­ни 31 съ­вѣт­ни­ци.

Не е яс­но и да­ли ще се из­пъл­ни меч­та­та на Бо­рисъ Бо­невъ да бѫ­де прѣд­се­да­тель на СОС. При­пом­ня­ме, че Бо­невъ бѣ из­бранъ за не­за­ви­симъ об­щин­ски съ­вѣт­никъ прѣзъ 2019 г. съ смай­ва­щи­ятъ ре­зул­татъ отъ 43 хил. гла­са. То­зи пѫть той се за­до­во­ли съ пър­во мѣс­то въ лис­та­та на ПП-ДБ-"Спа­си Со­фия“.