БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Спукана ли му е работата на Портнихъ?

Чете се за 4 минути

За разлика отъ Пловдивъ и София, Варна прѣдлага интрига на вториятъ туръ

Об­ре­ченъ ли е Иванъ Пор­тнихъ да си хо­ди отъ Об­щи­на Вар­на? На пър­ви­ятъ туръ на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри гер­бад­жи­я­та взе 28 хил. гла­са или ед­ва 26,5%, до­ка­то Бла­го­миръ Ко­цевъ (ПП-ДБ) за­вър­ши вто­ри съ 23 хил. гла­са или 21,5%.

Пор­тнихъ дой­де на власть въ мор­ска­та сто­ли­ца прѣзъ 2013 г., ко­га­то кме­тътъ Ки­рилъ Йор­да­новъ (БСП, а пос­лѣ не­за­ви­симъ) по­да­де ос­тав­ка нас­рѣдъ ман­да­тътъ си подъ на­тис­ка на про­тес­ти. Са­мо го­ди­на по-ра­но Пор­тнихъ е из­бранъ за об­лас­тенъ ко­ор­ди­на­торъ на ГЕРБ за Вар­на, ма­каръ и да е ро­домъ отъ Со­фия. Въ мор­ска­та сто­ли­ца Пор­тнихъ има ин­те­ре­си отъ 2001 г., ко­га­то е наз­на­ченъ за ге­не­ра­ленъ ме­нид­жъръ ту­рис­ти­чес­ки ком­плексъ „Грандъ хо­телъ Вар­на“. То­га­ва той е са­мо на 24 г. Мо­же би ро­ля за наз­на­ча­ва­не­то му е изиг­ралъ рус­ки­ятъ му про­из­ходъ – ба­ща му е рус­накъ, а са­ми­ятъ Пор­тних има и рус­ко граж­дан­ство до 2011 г.

РАЗ­ВОДЪ СЪ ГЕРБ

Лю­бовь­та меж­ду Пор­тнихъ и ГЕРБ ве­че май не е спо­дѣ­ле­на. Лю­бо­пит­но е, че въ из­бо­ри­тѣ за об­щин­ски съ­вѣт­ни­ци пар­ти­я­та по­лу­ча­ва двой­но по-мал­ко гла­со­ве от­кол­ко­то кан­ди­да­тътъ си за кметъ. Яв­но въ гла­ви­тѣ на из­би­ра­те­ли­тѣ ГЕРБ и Пор­тнихъ ве­че сѫ раз­лич­ни нѣ­ща. Отъ своя стра­на ли­де­рътъ на ГЕРБ Бой­ко Бо­ри­совъ не си нап­ра­ви тру­дътъ да го­во­ри прѣдъ ме­ди­и­тѣ въ Вар­на меж­ду два­та ту­ра и да ка­же нѣ­що въ под­крѣ­па на сво­ятъ кан­ди­датъ тамъ. Един­стве­но отъ Доб­ричъ Бо­ри­совъ обя­ви, че билъ ми­налъ прѣзъ мор­ска­та сто­ли­ца и си поз­во­ли нѣ­кол­ко пос­тни ко­мен­та­ра по ад­ресъ на Пор­тнихъ.

Всич­ко, ко­е­то има ка­то нап­ра­ве­но [въ Вар­на] се виж­да, има ко­рек­ции, ко­и­то Пор­тнихъ раз­бра и по­ве­че нѣ­ма да се до­пус­катъ, га­рантъ съмъ.

– Бой­ко Бо­ри­совъ въ Доб­ричъ на 1 но­ем­ври.

/media/2023/11/boyko.jpg

Бой­ко Бо­ри­совъ, Де­ни­ца Са­че­ва и Кра­си­миръ Ни­ко­ловъ, кан­ди­да­тътъ на пар­ти­я­та въ Доб­ричъ.

КАК­ВО ИС­КА ЕД­РИ­ЯТЪ БИЗ­НЕСЪ?

Вар­на от­дав­на е въ плѣнъ на всѣ­как­ви биз­несъ ин­те­ре­си. Доб­рѣ из­вѣс­тно е, че въ гра­дътъ най-го­лѣ­мо вли­я­ние има гру­пи­ров­ка­та ТИМ. Въ та­зи връз­ка е по­лез­но да се вгле­да­ме по-доб­рѣ въ кан­ди­датъ-кме­то­ве­тѣ, ко­и­то не стиг­на­ха до ба­ло­тажъ: тре­ти бѣ чо­вѣкъ на „Въз­раж­да­не“, а слѣдъ не­го, съ поч­ти 11 хил. гла­са ос­та­на Хрис­то Ди­мит­ровъ, уп­ра­ви­тель на стро­и­тел­на фир­ма „Пла­нексъ“, въ ко­я­то учас­тва отъ съз­да­ва­не­то ѝ прѣзъ 1991 г. Къмъ нас­то­я­щи­ятъ мо­ментъ, Ди­мит­ровъ е ед­но­ли­ченъ соб­стве­никъ на „Пла­нексъ хол­дингъ“, кой­то обе­ди­ня­ва еди­на­де­сеть стро­и­тел­ни фир­ми отъ цѣ­ла­та стра­на. По врѣ­ме на ко­му­низ­мътъ пъкъ Ди­мит­ровъ е взво­денъ ко­ман­диръ въ стро­и­тел­ни войс­ки. Го­во­ри се, че Ди­мит­ровъ е влѣ­зълъ прѣ­ко въ над­прѣ­ва­ра­та за кмет­ско­то мѣс­то, за­що­то е из­гу­билъ на­деж­да Пор­тнихъ да об­служ­ва ка­у­за­та на ед­ри­ятъ биз­несъ въ гра­дътъ. Спод­виж­никъ на Ди­мит­ровъ оти­ва на ба­ло­тажъ и за ра­йон­но кмет­ство „Мла­дость“ – ста­ва въп­росъ за Хрис­то Хрис­товъ, кой­то ди­ша въ вра­тътъ на гер­бе­рътъ Ев­ге­ни Дѣн­ковъ (два­ма­та иматъ 2,5% раз­ли­ка).

По­ли­ти­чес­ка­та плат­фор­ма на Ди­мит­ровъ „Ал­тер­на­ти­ва­та на граж­да­ни­тѣ“ се пол­зва и съ под­крѣ­па­та на Фи­липъ Ром­ба­утъ, съ­соб­стве­никъ на „Аг­ро­по­ли­химъ“ въ Дев­ня. Той е за­я­вя­валъ, че фи­нан­си­ра плат­фор­ма­та. На 2 но­ем­ври бел­ги­е­цътъ из­ра­зи за­до­вол­ство, че „Ал­тер­на­ти­ва­та на граж­да­ни­тѣ“ е чет­вър­та въ об­щин­ски­ятъ съ­вѣтъ на Вар­на. Ром­ба­утъ се обя­ви ка­те­го­рич­но про­тивъ Пор­тнихъ, за­то­ва е по-ско­ро въз­мож­но гла­со­ве­тѣ на Ди­мит­ровъ отъ пър­ви­ятъ туръ да се прѣ­лѣ­ѭтъ, на вто­ри туръ, къмъ опо­нен­тътъ на Пор­тнихъ, а имен­но Бла­го­миръ Ко­цевъ.

Пакъ отъ пуб­ли­ка­ции на Ром­ба­утъ ста­ва яс­но, че биз­не­сътъ въ гра­дътъ има го­лѣ­ми про­ек­ти, на ко­и­то Пор­тнихъ прѣ­чи. Тѣ сѫ свър­за­ни ос­нов­но съ ту­риз­мътъ и съ из­пол­зва­не­то на ми­не­рал­ни­тѣ из­во­ри въ гра­дътъ.

Прѣзъ ок­том­ври мѣ­сецъ под­крѣ­па за „Ал­тер­на­ти­ва­та на граж­да­ни­тѣ“ за­я­ви и ше­фътъ на „Спар­такъ Вар­на“, Пав­линъ Ни­ко­ловъ, сѫ­що едъръ биз­нес­менъ ра­зо­ча­ро­ванъ отъ Пор­тнихъ.

А ИМА ЛИ ШАНСЪ ДА СПЕ­ЧЕ­ЛИ ВАР­НА?

Но всѫщ­ность има ли зна­че­ние кой ще бѫ­де кметъ? Го­лѣ­ма часть отъ об­щин­ска­та по­ли­ти­ка се оп­рѣ­дѣ­ля отъ съ­вѣ­тътъ, а той въ Вар­на е осо­бе­но раз­дро­бенъ – въ не­го вли­затъ 12 раз­лич­ни фор­ма­ции.

/media/2023/11/vos.png

Със­тавъ на Вар­нен­ски­ятъ об­щин­ски съ­вѣтъ. Най-го­лѣ­ми­тѣ гру­пи, на ГЕРБ и на ПП-ДБ, раз­по­ла­гатъ по­от­дѣл­но съ ед­ва 1/6 отъ ман­да­ти­тѣ.

До­ри и съ­вѣт­ни­ци­тѣ на ГЕРБ, СДС, ДПС и ИТН да се обе­ди­нѭтъ, су­ма­та е ед­ва 14 гла­са при нуж­ни 26 за мно­зин­ство! Въ про­рус­ки­ятъ спек­търъ нѣ­ща­та из­глеж­датъ още по-злѣ: БСП, „Въз­раж­да­не“ и „Лѣ­ви­ца­та!“ съ­би­ратъ об­що ед­ва 12 съ­вѣт­ни­ци. А и рус­ко­то кон­сул­ство въ гра­дътъ офи­ци­ал­но зат­во­ри...

Въ та­ка­ва об­ста­нов­ка, кой­то и да е кметъ, ще му е нуж­на не прос­то мѫд­рость, а нап­ра­во ма­гьос­ни­чес­ки дар­би, за да про­кар­ва рѣ­ше­ни­я­та си.