БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Статии отбелѣзани съ ключовата дума „банки“

Хитроститѣ на българскитѣ банки

Въ на­ча­ло­то на мартъ 2019 г. бѣ окон­ча­тел­но при­е­та ев­ро­пейс­ка ре­гу­ла­ция, съ ко­я­то бан­ки­тѣ въ Съ­ю­за се за­дъл­жа­ватъ да при­ла­гатъ сѫ­щи­тѣ так­си за прѣ­во­ди въ ев­ро къмъ чуж­би­на, как­то и за вѫт­рѣш­ни­тѣ прѣ­во­ди въ мѣс­тна­та ва­лу­та. Про­мѣ­на­та нас­тѫ­пи на 15 де­кем­ври и бѣ доб­ра но­ви­на за всич­ки бъл­гар­ски час­тни ли­ца и фир­ми, ко­и­то из­пра­щатъ ев­ро въ ЕС, но ло­ша за род­ни­тѣ бан­ки, чи­и­то та­риф­ни ус­ло­вия къмъ он­зи мо­ментъ бѣ­ха труд­но­съв­мѣс­ти­ми съ всѣ­как­ва ло­ги­ка. Та­ка нап­ри­мѣръ, „Пър­ва ин­вес­ти­ци­он­на бан­ка“ на­ла­га­ше так­са отъ 15 ев­ро за прѣ­водъ въ раз­мѣръ на 100 ев­ро, а „Рай­фай­зенъ банкъ“ ис­ка­ше до­ри 24 ев­ро, по дан­ни на …

Вижъ статията