БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Хитроститѣ на българскитѣ банки

Чете се за 2 минути

Въ на­ча­ло­то на мартъ 2019 г. бѣ окон­ча­тел­но при­е­та ев­ро­пейс­ка ре­гу­ла­ция, съ ко­я­то бан­ки­тѣ въ Съ­ю­за се за­дъл­жа­ватъ да при­ла­гатъ сѫ­щи­тѣ так­си за прѣ­во­ди въ ев­ро къмъ чуж­би­на, как­то и за вѫт­рѣш­ни­тѣ прѣ­во­ди въ мѣс­тна­та ва­лу­та. Про­мѣ­на­та нас­тѫ­пи на 15 де­кем­ври и бѣ доб­ра но­ви­на за всич­ки бъл­гар­ски час­тни ли­ца и фир­ми, ко­и­то из­пра­щатъ ев­ро въ ЕС, но ло­ша за род­ни­тѣ бан­ки, чи­и­то та­риф­ни ус­ло­вия къмъ он­зи мо­ментъ бѣ­ха труд­но­съв­мѣс­ти­ми съ всѣ­как­ва ло­ги­ка. Та­ка нап­ри­мѣръ, „Пър­ва ин­вес­ти­ци­он­на бан­ка“ на­ла­га­ше так­са отъ 15 ев­ро за прѣ­водъ въ раз­мѣръ на 100 ев­ро, а „Рай­фай­зенъ банкъ“ ис­ка­ше до­ри 24 ев­ро, по дан­ни на асо­ци­а­ция „Ак­тив­ни пот­рѣ­би­те­ли“. Сѫ­щев­рѣ­мен­но, по­до­бенъ родъ прѣ­во­ди със­тав­ля­ватъ до 80% отъ всич­ки бан­ко­ви опе­ра­ции на дър­жа­ви­тѣ въ ЕС, но из­вънъ ев­ро­зо­на­та.

Още въ края на но­ем­ври ста­на яс­но как­ва ще бѫ­де ре­ак­ци­я­та на бъл­гар­ски­тѣ бан­ке­ри. Въ ефи­ра на БНТ Ле­вонъ Хам­пар­цу­мянъ за­я­ви, че так­си­тѣ ще се уве­ли­чатъ, за­що­то те­чалъ про­цесъ на ди­ги­та­ли­за­ция: „Из­вър­шва­не­то на тран­сгра­нич­ни прѣ­во­ди съ мо­дер­ни ди­ги­тал­ни срѣд­ства е от­но­си­тел­но ев­ти­но. Съ­щев­рѣ­мен­но, пър­во­на­чал­на­та ин­вес­ти­ция си е тамъ“. Мо­же би род­ни­тѣ бан­ки те­пър­ва ще си на­ба­вятъ нуж­на­та ин­фрас­трук­ту­ра­та? Или мо­же би прос­то не ис­катъ да гу­бятъ ед­ни при­хо­ди, ко­и­то по­лу­ча­ватъ ме­ха­нич­но, безъ да вър­шатъ ни­как­ва осо­бе­на ра­бо­та? Хам­пар­цу­мянъ се оп­ла­ка и отъ нис­ки­тѣ лих­ви и до­ри на­мек­натъ, че е въз­мож­но да се въ­ве­датъ от­ри­ца­тел­ни лих­ви (по де­по­зи­ти­тѣ, не по за­е­ми­тѣ), все ед­но так­си­тѣ по спѣс­тов­ни­тѣ смѣт­ки не сѫ точ­но то­ва. Сед­ми­ца прѣ­ди въ­веж­да­не­то на ев­ро­пейс­ка­та ре­гу­ла­ция прѣдъ ме­ди­и­тѣ го­во­ри и прѣд­се­да­те­льтъ на асо­ци­а­ци­я­та на бан­ки­тѣ въ Бъл­га­рия Пе­търъ Ан­дро­новъ, кой­то сѫ­що да­де да се раз­бе­ре, че по единъ или другъ на­чинъ пот­рѣ­би­те­ли­тѣ нѣ­ма да спе­че­лятъ отъ про­мѣ­на­та.

Ско­ро ста­на­ха из­вѣс­тни и кон­крет­ни­тѣ из­мѣ­ре­ния на уве­ли­ча­ва­не­то на так­си­тѣ, при пъл­но спаз­ва­не на за­ко­ни­тѣ на ре­гу­ли­ра­ния отъ кон­ку­рен­ци­я­та сво­бо­денъ па­заръ, раз­би­ра се. Срѣд­на­та стой­ность на меж­ду­бан­ковъ прѣ­водъ се по­ка­чи отъ 2,50 лв на 4,00 (уве­ли­че­ние отъ 60%), а вѫт­рѣш­но­бан­ко­ви­тѣ дви­же­ния на па­ри, ко­и­то сѫ без­плат­ни въ мно­го стра­ни отъ ев­ро­зо­на­та, ве­че стру­ватъ срѣд­но по 1,50 лв.

Отъ въ­веж­да­не­то на ев­ро­пейс­ка­та ре­гу­ла­ция ми­на мѣ­сецъ и по­ло­ви­на, но по­ви­ше­ни­я­та ще про­дъл­жатъ и прѣзъ фев­ру­а­ри.