БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Статии отбелѣзани съ ключовата дума „ваксини“

Докѫдѣ я докарахме съ ваксинитѣ?

Както почти всичко въ България и кампанията по ваксинирането противъ ковид-19 е пъленъ безпорядъкъ

Свѣ­тътъ ча­ка­ше вак­си­ни­тѣ про­тивъ ко­ро­на­ви­ру­са съ при­та­енъ дъхъ, ка­то един­ственъ окон­ча­те­ленъ из­ходъ отъ слож­но­то по­ло­же­ние. Кон­крет­ни­тѣ из­мѣ­ре­ния на вак­си­на­ци­я­та въ свѣ­то­венъ ма­щабъ за­поч­на­ха да се очер­та­ватъ прѣзъ но­ем­ври 2020, а за­ед­но съ то­ва ста­на яс­но, че прѣдъ Бъл­га­рия сто­ѭтъ нѣ­кол­ко теж­ки за­да­чи. Ка­то се има прѣд­видъ об­що­то със­то­я­ние на на­ша­та дър­жа­ва, нѣ­кои отъ тѣ­зи за­да­чи из­глеж­да­ха до­ри не­по­сил­ни за нея: (1) да убѣ­ди на­се­ле­ни­е­то си, че вак­си­на­ци­я­та е пра­вил­на­та стѫп­ка; (2) да ор­га­ни­зи­ра по­лу­ча­ва­не­то по редъ на пър­ва­та до­за вак­си­на­ция; (3) да ор­га­ни­зи­ра ус­по­ред­но по­лу­ча­ва­не на вто­ра­та до­за, безъ то­ва да прѣ­чи на хо­ра­та, ко­и­то по­лу­ча­ватъ пър­ва­та; (4) да …

Вижъ статията