БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Докѫдѣ я докарахме съ ваксинитѣ?

Чете се за 6 минути

Както почти всичко въ България и кампанията по ваксинирането противъ ковид-19 е пъленъ безпорядъкъ

Свѣ­тътъ ча­ка­ше вак­си­ни­тѣ про­тивъ ко­ро­на­ви­ру­са съ при­та­енъ дъхъ, ка­то един­ственъ окон­ча­те­ленъ из­ходъ отъ слож­но­то по­ло­же­ние. Кон­крет­ни­тѣ из­мѣ­ре­ния на вак­си­на­ци­я­та въ свѣ­то­венъ ма­щабъ за­поч­на­ха да се очер­та­ватъ прѣзъ но­ем­ври 2020, а за­ед­но съ то­ва ста­на яс­но, че прѣдъ Бъл­га­рия сто­ѭтъ нѣ­кол­ко теж­ки за­да­чи. Ка­то се има прѣд­видъ об­що­то със­то­я­ние на на­ша­та дър­жа­ва, нѣ­кои отъ тѣ­зи за­да­чи из­глеж­да­ха до­ри не­по­сил­ни за нея: (1) да убѣ­ди на­се­ле­ни­е­то си, че вак­си­на­ци­я­та е пра­вил­на­та стѫп­ка; (2) да ор­га­ни­зи­ра по­лу­ча­ва­не­то по редъ на пър­ва­та до­за вак­си­на­ция; (3) да ор­га­ни­зи­ра ус­по­ред­но по­лу­ча­ва­не на вто­ра­та до­за, безъ то­ва да прѣ­чи на хо­ра­та, ко­и­то по­лу­ча­ватъ пър­ва­та; (4) да из­гра­ди яс­на сис­те­ма, по­каз­ва­ща кой е вак­си­ни­ранъ и ко­га, как­то и на ко­го му прѣд­стои вак­си­на­ция.

НА­ЧА­ЛО­ТО НА ВАК­СИ­НА­ЦИ­Я­ТА ВѢ­ЩА­Е­ШЕ УС­ПѢХЪ

Из­ми­на ве­че поч­ти го­ди­на, от­как­то се вър­нахъ въ Бъл­га­рия. Нат­ру­па­ни­ятъ за то­ва врѣ­ме опитъ въ не­ле­ка­та ро­ля на фун­кци­о­на­ленъ граж­да­нинъ на та­зи дър­жа­ва, и то при ус­ло­ви­я­та на пан­де­мия, ми под­сказ­ва­ше да очак­вамъ ха­осъ и не­раз­бо­рия. Въ на­ча­ло­то, оба­че, Бъл­га­рия ме оп­ро­вер­га. Ес­тес­тве­но има­ше глу­пос­ти, ка­то вак­си­ни­ра­не на ми­нис­три и уп­рав­ля­ва­щи въ са­мо­то на­ча­ло на кам­па­ни­я­та, но ка­то цѣ­ло всич­ко за­поч­на дос­та глад­ко, съ оп­рѣ­дѣ­ля­не на приб­ли­зи­тел­но пра­вил­ни­тѣ фо­кус­ни гру­пи за вак­си­на­ция – ме­ди­цин­ски ра­бот­ни­ци, учи­те­ли – как­то и ор­га­ни­за­ци­я­та по са­мо­то имъ вак­си­ни­ра­не­то. И тък­мо чо­вѣкъ да си по­мис­ли, че най-пос­лѣ Бъл­га­рия е хва­на­ла ца­ка­та на тоя ви­русъ и ще свър­ши доб­ра ра­бо­та съ нѣ­що ма­со­во и на­ци­о­нал­но, ко­га­то, точ­но прѣ­ди мѣ­сецъ, ста­на яс­но, че тоя кон­тролъ и редъ всѫщ­ность сѫ би­ли илю­зия и не сме до­ни­кѫ­дѣ съ ни­то ед­на отъ не­по­сил­ни­тѣ за­да­чи!

/media/vaksini.jpg

На опаш­ка за вак­си­ни по врѣ­ме на „зе­ленъ ко­ри­доръ“. Сним­ка: Дой­че Ве­ле.

Пър­во, пре­ми­е­рътъ раз­рѣ­ши ма­со­ва­та вак­си­на­ция, от­ва­ряй­ки тъй на­ре­че­ни­тѣ „зе­ле­ни ко­ри­до­ри“ за три­тѣ на­лич­ни въ Бъл­га­рия вак­си­ни: на Ас­тра Зе­не­ка, на Мо­дер­на и на Фай­зъръ (Pfizer на ла­ти­ни­ца). На лич­но ни­во то­ва да ме за­рад­ва дос­та, за­що­то зна­че­ше, че мо­же и да стиг­нѫ до вак­си­на дос­та по-бър­зо, от­кол­ко­то прѣд­по­ла­га­е­ми­ятъ ми редъ въ нѣ­как­ва ор­га­ни­зи­ра­на сис­те­ма – Бъл­га­рия ста­на ед­на отъ мно­го мал­ко стра­ни по свѣ­та от­во­ри­ли вак­си­на­ци­я­та за всѣ­ки, кой­то по­ис­ка. Тая смѣ­ла стѫп­ка оба­че оз­на­ча­ва­ше са­мо ед­но - че на­се­ле­ни­е­то е ма­со­во не­ин­фор­ми­ра­но и не же­лае да се вак­си­ни­ра, ко­е­то пъкъ во­ди до зас­то­я­ва­не на вак­си­ни. Рѣ­ше­ни­е­то на тоя проб­лемъ въ дър­жа­ва­та на пъл­ния ха­осъ е прос­то да пус­немъ кой­то ис­ка да оти­ва.

Още на вто­рия день да се по­я­вихъ прѣдъ бол­ни­ца­та за въ­о­ду­шев­ле­ние на ус­мих­на­тия док­торъ и ми­ли­тѣ сес­три. Въ мо­мен­та въ кой­то вак­си­ни­тѣ се от­во­ри­ха за всич­ки, оба­че, пос­те­пен­но за­поч­на­ха да се об­ра­зу­ватъ опаш­ки отъ съ­вѣс­тна­та и ин­фор­ми­ра­на часть на об­щес­тво­то. А тя от­но­во се ока­за по-го­лѣ­ма, от­кол­ко­то се прѣд­по­ла­га­ше! Вак­си­ни­тѣ за­поч­на­ха да не дос­ти­гатъ са­мо сед­ми­ца слѣдъ от­ва­ря­не­то на ко­ри­до­ри­тѣ. Меж­дув­рѣ­мен­но нѣ­как­ви хо­ра оти­ватъ и ча­катъ на опаш­ки, дру­ги тър­сѭтъ лич­ни­тѣ лѣ­ка­ри, тре­ти ча­катъ обаж­да­не отъ РЗИ, а чет­вър­ти - да бѫ­дѫтъ ор­га­ни­зи­ра­ни за вак­си­ни­ра­не отъ ра­бот­но­то си мѣс­то или пок­рай из­би­ра­тел­ни­тѣ ко­ми­сии за прѣд­сто­я­щи­тѣ из­бо­ри. Сѫ­щев­рѣ­мен­но мно­зин­ство­то въ стра­на­та про­дъл­жа­ва да е се от­на­ся съ не­до­вѣ­рие къмъ вак­си­ни­тѣ. Въп­рѣ­ки че за­ко­нътъ на джун­гла­та бла­гоп­ри­ят­ству­ва хо­ра ка­то менъ, ко­и­то се опит­ватъ да сѫ ин­фор­ми­ра­ни и да се вак­си­ни­ратъ мак­си­мал­но бър­зо, на­пъл­но оче­вид­но е, че той не е под­хо­дя­щи­ятъ мо­делъ за уп­рав­ле­ние на здрав­на­та кам­па­ния.

ВСѢ­КО ЧУ­ДО ЗА... ШЕСТЬ ДНИ

И то­га­ва се слу­чи чу­до. Бѣ­ше съз­да­денъ и пус­натъ офи­ци­а­ленъ сайтъ, кѫ­дѣ­то чо­вѣкъ мо­же да си взе­ме редъ за вак­си­на. Не­за­ви­си­мо че сай­тътъ спрѣ да ра­бо­ти отъ прѣ­то­вар­ва­не още сѫ­ща­та ве­черь, то­ва но­во­въ­ве­де­ние оз­на­ча­ва­ше, че по­не ед­на отъ за­да­чи­тѣ прѣдъ Бъл­га­рия е из­пъл­не­на ус­пѣш­но. Ако не дру­го, по­не има­ше нѣ­ка­къвъ ре­гис­търъ на вак­си­ни­ра­ни­тѣ и на очак­ва­щи­тѣ вак­си­на­ция. Сай­тътъ пър­во се прѣ­то­ва­ри, пос­лѣ ме­ди­и­тѣ съ­об­щи­ха, че билъ хак­натъ, пос­лѣ се ока­за, че цѣ­ли­ятъ е за­пъл­ненъ, как­то и че не всич­ки ин­сти­ту­ции, въ ко­и­то си ре­зер­ви­рашъ часъ, иматъ изоб­що нѣ­как­ва връз­ка съ сай­та. И все пакъ се по­я­ви об­що­дър­жа­венъ редъ... кой­то про­сѫ­щес­тву­ва шесть де­на! Да, има­ме нап­рѣ­дъкъ – чу­до­то над­ви­ши двой­но сро­ка си на год­ность. До­ка­то въ чет­вър­тъкъ 11 мартъ ве­черь­та прѣ­ми­е­рътъ обя­ви спи­ра­не на вак­си­на­ци­я­та.

Офи­ци­ал­на­та при­чи­на е смър­тенъ слу­чай въ Плов­дивъ, кой­то се прѣд­по­ла­га – кол­ко­то и аб­сур­дно да зву­чи то­ва – че мо­же да е свър­занъ съ сла­га­не на вак­си­на­та на Ас­тра Зе­не­ка. Не­о­фи­ци­ал­на­та при­чи­на, за ко­я­то се го­во­ри (но да­ли не нав­ли­за­ме въ кон­спи­ра­ции?) е, че от­но­во нѣ­ма дос­та­тъч­но вак­си­ни за всич­ки за­пи­са­ни. Фак­ти­тѣ со­чѫтъ, че прѣзъ пос­лѣд­ния мѣ­сецъ по­ло­же­ни­е­то и про­це­ду­ри­тѣ по вак­си­на­ция се смѣ­ня­ха срѣд­но по вед­нъжъ на сед­ми­ца и ни­то единъ под­ходъ на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ не се ока­за ус­той­чивъ. По-ло­шо­то е, че бѫ­де­ще­то на вак­си­на­ци­и­тѣ е сѫ­що тол­ко­ва не­си­гур­но и въ нас­то­я­щия мо­ментъ дър­жа­ва­та, азъ, сай­тътъ, и про­из­вол­на га­да­тел­ка на бѫ­де­ще­то има­ме ед­нак­во доб­ра прѣд­ста­ва ко­га и какъ ще по­лу­чѫ вто­ра­та си вак­си­на, а род­ни­ни­тѣ ми - пър­ва­та си та­ка­ва. Но тъй е въ дър­жа­ва­та на ха­о­са и въ за­ко­на на джун­гла­та.

МЕ­ДИ­И­ТѢ ТРѢБ­ВА ДА ВНИ­МА­ВАТЪ КАКЪ ОТ­РА­ЗЯ­ВАТЪ ПАН­ДЕ­МИ­Я­ТА И ВАК­СИ­НИ­РА­НЕ­ТО

Въ зак­лю­че­ние, ис­камъ да от­бѣ­лѣ­жѫ нѣ­кол­ко нѣ­ща, ко­и­то смѣ­тамъ за важ­ни.

Пър­во, връз­ка меж­ду вак­си­ни и нѣ­как­ви смър­тни слу­чаи не мо­же да се до­ка­же, по­ра­ди из­клю­чи­тел­но мал­кия брой та­ки­ва слу­чаи. Съ всѣ­ка вак­си­на въ свѣ­то­венъ планъ ве­че сѫ вак­си­ни­ра­ни ми­ли­о­ни хо­ра, еди­ни­ци смър­тни слу­чаи не мо­гѫтъ да бѫ­дѫтъ до­ка­зу­е­мо свър­за­ни съ вак­си­ни, точ­но как­то не мо­жешъ да нап­ра­вишъ са­ла­та за единъ ми­ли­онъ ду­ши, ко­я­то да убие точ­но единъ. А безъ да съмъ ме­ди­цин­ско ли­це отъ мно­го от­дав­на знамъ, че ми­ни­а­тю­ренъ рискъ отъ тром­бо­за – въ как­во­то сѫ об­ви­не­ни по­нас­то­я­щемъ вак­си­ни­тѣ на Ас­тра Зе­не­ка – сѫ­щес­тву­ва при всѣ­ка ин­жек­ция.

Вто­ро, сис­те­ма­та съ мно­гоб­рой­ни­тѣ вак­си­ни е та­ка­ва, че нѣ­ма­ме из­боръ съ как­ва ще бѫ­демъ вак­си­ни­ра­ни и нѣ­ма да има­ме, по­не до­ка­то не сe пос­тиг­не свръх­снаб­дя­ва­не. Ако имах­ме из­боръ, то­ва би оз­на­ча­ва­ло, че вак­си­ни­тѣ, ко­и­то не се из­би­ратъ, вѣ­ро­ят­но ще трѣб­ва да се из­хвър­лятъ. Съ­от­вѣт­но, съз­да­ва­не­то на раз­ли­ченъ ме­ди­енъ об­разъ на всѣ­ка вак­си­на е на­пъл­но грѣ­шенъ под­ходъ. Той е доб­рѣ да бѫ­де спрѣнъ отъ дър­жа­ва­та, за да не се сти­га до прѣд­по­чи­та­ния, ко­и­то не мо­гѫтъ да бѫ­дѫтъ за­до­во­ле­ни. Прак­ти­чес­ка раз­ли­ка меж­ду вак­си­ни­тѣ къмъ мо­мен­та не сѫ­щес­тву­ва, всич­ки оси­гу­ря­ватъ приб­ли­зи­тел­но ед­нак­ва за­щи­та и нѣ­матъ важ­ни стра­нич­ни ефек­ти.

И тре­то, до­пус­ка­не­то въ най-гле­да­но­то прѣ­да­ва­не на на­ци­о­нал­на­та те­лѣ­ви­зия на чо­вѣкъ, кой­то крѣ­щи, че „ви­русъ нѣ­ма“ нас­рѣдъ вак­си­на­ци­он­на кам­па­ния и въ де­ня на го­диш­ни­на­та отъ въ­веж­да­не на из­вън­ред­но по­ло­же­ние и слѣдъ смърть­та на 11 200 бъл­гар­ски граж­да­ни, е прѣс­тѫп­на бе­зот­го­вор­ность отъ стра­на на ме­ди­я­та, ко­я­то го е до­пус­на­ла (ако гле­да­те за­пи­са, обър­не­те вни­ма­ние на ко­мен­та­ри­тѣ подъ не­го). То­ва е да­лечъ подъ жур­на­лис­ти­чес­ки­тѣ стан­дар­ти, ко­и­то до­ри на­ши­ятъ ма­лъкъ сайтъ „Бъл­гар­ски Ос­вѣ­до­ми­тель“ се опит­ватъ да пок­ри­ватъ. Ако азъ бѣхъ до­пус­налъ да се го­во­рѭтъ въ ефиръ по­доб­ни из­мис­ли­ци, щѣхъ мо­мен­тал­но да се ли­шѫ отъ пра­во­то да раз­прос­тра­ня­вамъ ин­фор­ма­ция про­фе­си­о­нал­но.