БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Статии отбелѣзани съ ключовата дума „данъци“

Данъци и страсти

Въ Плов­дивъ не е тай­на, че прѣзъ дву­ман­дат­но­то си уп­рав­ле­ние ве­че бив­ши­ятъ кметъ г-нъ Иванъ То­тевъ про­кар­ва­ше пе­ри­о­дич­но раз­лич­ни по­ли­ти­ки на уве­ли­ча­ва­не на мѣс­тни­тѣ да­нъ­ци. Най-го­лѣ­мо не­до­вол­ство у жи­те­ли­тѣ на гра­да бѣ ока­залъ ръс­тътъ на да­нъкъ МПС, кой­то бѣ­ше гла­су­ванъ и при­етъ прѣзъ де­кем­врий 2018 год. Къмъ но­ва­та фор­му­ла на цѣ­но­об­ра­зу­ва­не бѣ до­ба­венъ ко­е­фи­ци­ентъ на еко­ло­гич­на ка­те­го­рия съ цѣль ста­ри­тѣ ав­то­мо­би­ли да се из­бѣг­ватъ, тъй ка­то ще се прѣ­вър­натъ въ не тол­ко­ва ев­тинъ ва­ри­антъ. Г-нъ То­тевъ прѣд­ста­ви рѣ­ше­ни­е­то ка­то еко­ло­гич­на мѣр­ка, ко­я­то да ог­ра­ни­чи на­ли­чи­е­то на за­мър­ся­ва­щи въз­ду­ха прѣ­воз­ни срѣд­ства, а то­ва е на­бо­лѣлъ проб­лемъ подъ те­пе­та­та – гра­дътъ се ки­чи съ зла­тенъ ме­далъ въ ЕС по мръ­сенъ въз­духъ и сре­бъ­ренъ на кон­ти­нен­та слѣдъ съ­сѣ­ди­тѣ отъ Ско­пие. При­ла­га­не­то на мѣр­ка­та ефек­тив­но уве­ли­чи то­зи го­ди­шенъ раз­ходъ за шо­фьо­ри­тѣ поч­ти два пѫ­ти и из­стрѣ­ля об­щи­на Плов­дивъ на …

Вижъ статията