БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Данъци и страсти

Чете се за 7 минути

Въ Плов­дивъ не е тай­на, че прѣзъ дву­ман­дат­но­то си уп­рав­ле­ние ве­че бив­ши­ятъ кметъ г-нъ Иванъ То­тевъ про­кар­ва­ше пе­ри­о­дич­но раз­лич­ни по­ли­ти­ки на уве­ли­ча­ва­не на мѣс­тни­тѣ да­нъ­ци. Най-го­лѣ­мо не­до­вол­ство у жи­те­ли­тѣ на гра­да бѣ ока­залъ ръс­тътъ на да­нъкъ МПС, кой­то бѣ­ше гла­су­ванъ и при­етъ прѣзъ де­кем­врий 2018 год. Къмъ но­ва­та фор­му­ла на цѣ­но­об­ра­зу­ва­не бѣ до­ба­венъ ко­е­фи­ци­ентъ на еко­ло­гич­на ка­те­го­рия съ цѣль ста­ри­тѣ ав­то­мо­би­ли да се из­бѣг­ватъ, тъй ка­то ще се прѣ­вър­натъ въ не тол­ко­ва ев­тинъ ва­ри­антъ. Г-нъ То­тевъ прѣд­ста­ви рѣ­ше­ни­е­то ка­то еко­ло­гич­на мѣр­ка, ко­я­то да ог­ра­ни­чи на­ли­чи­е­то на за­мър­ся­ва­щи въз­ду­ха прѣ­воз­ни срѣд­ства, а то­ва е на­бо­лѣлъ проб­лемъ подъ те­пе­та­та – гра­дътъ се ки­чи съ зла­тенъ ме­далъ въ ЕС по мръ­сенъ въз­духъ и сре­бъ­ренъ на кон­ти­нен­та слѣдъ съ­сѣ­ди­тѣ отъ Ско­пие. При­ла­га­не­то на мѣр­ка­та ефек­тив­но уве­ли­чи то­зи го­ди­шенъ раз­ходъ за шо­фьо­ри­тѣ поч­ти два пѫ­ти и из­стрѣ­ля об­щи­на Плов­дивъ на чел­но­то мѣс­то съ най-ви­сокъ да­нъкъ МПС въ стра­на­та. Рѣ­ше­ни­е­то бѣ пос­рещ­на­то съ укоръ отъ ши­рокъ спек­търъ ав­то­мо­бил­ни при­те­жа­те­ли на фо­на на фак­та, че срѣд­на­та ра­бот­на зап­ла­та въ гра­да се на­реж­да на ос­мо мѣс­то срѣдъ об­лас­тни­тѣ гра­до­ве слѣдъ сто­ли­ца­та, Габ­ро­во, Раз­градъ и дру­ги. Пос­лѣд­ва­ла­та ре­ак­ция на прѣ­ре­гис­три­ра­не на ав­то­мо­би­ли въ окол­ни­тѣ на Плов­дивъ се­ла въ об­щи­ни­тѣ Ма­ри­ца и Ро­до­пи не­ут­ра­ли­зи­ра до из­вѣс­тна сте­пень евен­ту­ал­ни­тѣ по­ло­жи­тел­ни пос­лѣ­ди­ци отъ рѣ­ше­ни­е­то. То­ва изос­три до­пъл­ни­тел­но от­но­ше­ни­я­та меж­ду плов­див­ския шо­фьоръ и хо­ра­та, ко­и­то мѣс­тни­тѣ неб­рѣж­но ка­те­го­ри­зи­ратъ ка­то „при­шъл­ци“, а имен­но ре­гис­тра­ци­и­тѣ Х, РА и СМ, тъй ка­то Плов­дивъ отъ де­се­ти­ле­тия прив­ли­ча вѫт­рѣш­но­миг­ра­ци­о­ненъ по­токъ най-ве­че отъ тѣ­зи об­лас­ти.

Въ нѣ­кол­ко­то мѣ­се­ца прѣ­ди мѣс­тни­тѣ из­бо­ри изъ въз­гле­ди­тѣ на ос­нов­ни­тѣ кан­ди­да­ти за кмет­ския постъ се офор­ми сход­на по­зи­ция от­нос­но мѣс­тни­тѣ да­нъ­ци, глав­но по­ро­де­на отъ об­що­то не­до­вол­ство. Г-нъ Ди­мит­ровъ, г-жа Ка­на­зи­ре­ва и г-нъ Ата­на­совъ въ раз­ли­ченъ мо­ментъ отъ прѣ­диз­бор­ни­тѣ си кам­па­нии да­до­ха обѣ­ща­ния, че ще ра­бо­тятъ за по­ни­жа­ва­не­то на ав­то­мо­бил­ния на­логъ, кой­то бѣ ока­чес­твенъ съ сил­ни епи­те­ти ка­то „мѫ­ченъ“ и „не­по­си­ленъ“. Рѣд­ко срѣ­ща­но­то пъл­но раз­би­ра­тел­ство меж­ду по­ли­ти­чес­ки про­тив­ни­ци прив­ле­че вни­ма­ни­е­то на гла­со­по­да­ва­те­ли и ме­дии до сте­пень, че и три­ма­та рѣ­ши­ха да го за­ло­жатъ ка­то опор­на точ­ка въ кам­па­ни­и­тѣ си, обѣ­ща­вай­ки че то­зи проб­лемъ ще е срѣдъ пър­ви­тѣ, за чи­е­то от­стра­ня­ва­не ще се бо­рятъ при из­бор­на по­бѣ­да.

По тра­ди­ция пър­ви­тѣ двѣ или три сед­ми­ци слѣдъ мѣс­тни из­бо­ри прѣ­ми­на­ватъ въ по­ли­ти­чес­ка ти­ши­на, слѣдъ ко­е­то но­во­по­е­ли­тѣ пос­то­ве­тѣ за­поч­ватъ да прѣд­ста­вятъ днев­ния си редъ съ крат­кос­роч­ни­тѣ на­мѣ­ре­ния. Тра­ди­ци­я­та бѣ спа­зе­на съ из­клю­че­ние на гръм­ко­то наз­на­че­ние на г-жа Ка­на­зи­ре­ва за об­лас­тенъ уп­ра­ви­тель, но ско­ро слѣдъ то­ва дой­де но­ва из­не­на­да. Въ те­ле­ви­зи­он­но ин­тер­вю на 25 но­ем­врий съ спе­че­ли­лия из­бо­ри­тѣ г-нъ Здрав­ко Ди­мит­ровъ (ГЕРБ) бѣ за­сег­на­то обѣ­ща­ни­е­то му за „спра­вед­ли­ви да­нъ­ци“ и той съ­об­щи, че да­нъ­кътъ за твър­ди би­то­ви от­па­дъ­ци, по-доб­рѣ поз­натъ ка­то „так­са сметь“, ще ско­чи съ 100% отъ 45 на 90 ле­ва, а да­нъкъ МПС нѣ­ма да бѫ­де про­мѣ­нянъ. Са­ми­ятъ той на­ре­че тѣ­зи мѣр­ки „не­по­пу­ляр­ни“, но про­из­ли­за­щи отъ рѣ­ше­ние на дър­жав­но ни­во, ма­каръ и да не бѣ изяс­не­но да­ли ста­ва въп­росъ за так­са сметь или за всич­ки мѣс­тни да­нъ­ци, за ко­и­то сѫ пла­ни­ра­ни уве­ли­че­ния. Въ пос­лѣд­ва­ла­та сед­ми­ца г-жа Ка­на­зи­ре­ва изяс­ни, че уве­ли­че­ни­е­то на так­са сметь се дъл­жи на влѣз­ла въ си­ла на­ред­ба отъ прѣ­диш­но­то уп­рав­ле­ние, за чи­я­то от­мѣ­на трѣб­ва да бѫ­де вне­се­но прѣд­ло­же­ние отъ г-нъ Не­но Ди­мовъ, ми­нис­търъ на окол­на­та срѣ­да и во­ди­тѣ. Сѫ­щия день ста­на яс­но, че рѣ­ше­ни­е­то на но­вия кметъ да прѣк­ра­ти дъл­го­о­чак­ва­ния про­ектъ „Мо­дъръ-Ца­ре­вецъ“, оцѣ­ня­ванъ на 10 млн. ле­ва и цѣ­лящъ да свър­же ра­йонъ „За­падъ“ съ ра­йонъ „Юженъ“ пос­рѣд­ствомъ под­лѣзъ подъ же­лѣ­зо­пѫт­на­та ли­ния къмъ сто­ли­ца­та, не е по­ро­де­но отъ же­ла­ние за прѣх­вър­ля­не на срѣд­ства къмъ дру­ги при­о­ри­тет­ни ин­фрас­трук­тур­ни про­ек­ти, ка­то вѫт­рѣш­ног­рад­ска­та юж­на тан­ген­та, тъй ка­то за тѣхъ фи­нан­си­ра­не ве­че е оси­гу­ре­но. То­ва хвър­ли въ не­до­у­мѣ­ние жи­те­ли­тѣ, ко­и­то не раз­би­ра­ха за­що при уве­ли­че­ние на да­нъ­ци­тѣ се ос­во­бож­да­ватъ още срѣд­ства, вмѣс­то да се ин­вес­ти­ра въ раз­ви­ти­е­то на гра­да.

Па­ра­лел­но съ всѣ­ва­що­то смутъ обяв­ле­ние, г-нъ Ди­мит­ровъ съ­об­щи, че се из­вър­шва ре­ви­зия на със­та­ва и дѣй­ность­та на об­щин­ски прѣд­при­я­тия и день слѣдъ ин­тер­вю­то си той на­мек­на, че прѣд­стои обе­ди­не­ние на ОП „Чис­то­та“ и ОП „Пар­ко­ве и Гра­ди­ни“. По-къс­но прѣзъ сѫ­щия день об­щес­тве­но­то мнѣ­ние къмъ но­ви­тѣ уп­рав­ля­ва­щи рѣз­ко се вло­ши слѣдъ дос­та нес­ко­по­санъ опитъ за ше­га отъ стра­на на за­мѣс­тникъ-кме­та по ико­но­ми­чес­ки­тѣ въп­ро­си г-нъ Илия Кир­чевъ. Въ прес­кон­фе­рен­ция за изяс­ня­ва­не мо­ти­ви­тѣ за мно­жес­тво­то уве­ли­че­ния г-нъ Кир­чевъ ка­за „Да­ва­ме на най-бѣд­ни­тѣ, съ най-ста­ри­тѣ ко­ли, ед­на го­ди­на срокъ да си ку­пятъ но­ви, за­що­то мо­же би отъ до­го­ди­на ще вдиг­немъ и то­зи да­нъкъ“. Въп­рѣ­ки опи­та му да прѣд­ста­ви то­ва ка­то ше­га, из­каз­ва­не­то бѣ пос­рещ­на­то съ не­лов­ко мъл­ча­ние отъ при­сѫт­ства­щи­тѣ жур­на­лис­ти и съ ярос­тно въз­му­ще­ние въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи. При­зи­вътъ на г-нъ Ди­мит­ровъ къмъ плов­див­ча­ни нѣ­кол­ко дни по-къс­но да не сѫ тол­ко­ва чув­стви­тел­ни къмъ да­нъ­ци­тѣ, за­що­то въ Плов­див не би­ли най-ви­со­ки, обос­три до­пъл­ни­тел­но от­ри­ца­тел­ни­тѣ мнѣ­ния. От­вѣт­ни­тѣ ко­мен­та­ри на по­ли­ти­чес­ки­тѣ про­тив­ни­ци сѫ­що не за­къс­нѣ­ха. Нѣ­кои, ка­то обя­ви­ли­ятъ се за не­за­ви­симъ об­щин­ски съ­вѣт­никъ, но из­бранъ отъ кво­та­та на раз­пад­на­ла­та се слѣдъ из­бо­ри­тѣ мѣс­тна ко­а­ли­ция НФСБ-ВМРО, г-нъ Сла­ви Ге­ор­ги­евъ, из­ка­за­ха съм­нѣ­ние въ ком­пе­тен­тность­та на но­вия кметъ при та­ко­ва ра­ди­кал­но прѣс­трук­ту­ри­ра­не на бюд­же­та. Дру­ги пъкъ под­не­со­ха кри­ти­ка въ ху­мо­рис­тич­на фор­ма – за­гу­би­ли­ятъ ба­ло­та­жа г-нъ Слав­чо Ата­на­совъ нап­ра­ви ти­пич­но за се­бе си из­каз­ва­не, че щомъ хо­ра­та сѫ из­бра­ли кметъ отъ ГЕРБ, за Плов­дивъ пакъ нѣ­ма да има дѣ­до Ко­ле­да.

Вър­хътъ на не­до­вол­ство­то бѣ пос­тиг­натъ, ко­га­то на 12 де­кем­врий мѣс­тни­тѣ ме­дии вку­помъ пуб­ли­ку­ва­ха гръм­ко­то „Но­ви­ятъ кметъ ис­ка да тег­ли за­емъ за 120 ми­ли­о­на ле­ва“. Вед­на­га се по­я­ви­ха опа­се­ния, че да­нъ­ци­тѣ ще бѫ­датъ вди­га­ни еже­год­но и то съ го­лѣ­ми тем­по­ве. Въ пос­лѣд­ва­ли­тѣ се­демь дни об­щи­на­та не­о­чак­ва­но от­каз­ва­ше да да­ва как­ви­то и да е изяв­ле­ния по те­ма­та, ко­е­то не по­мог­на за ус­по­ко­я­ва­не на нап­рѣ­же­ни­е­то. Слѣдъ ка­то г-нъ Ди­мит­ровъ се кон­сул­ти­ра съ по­ли­ти­чес­ки­тѣ си­ли въ гра­да се по­я­ви до­пъл­ни­тел­на­та ин­фор­ма­ция, че ад­ми­нис­тра­ци­я­та на бив­шия кметъ г-нъ То­тевъ е би­ла въ раз­го­во­ри съ Ев­ро­пейс­ка­та Ин­вес­ти­ци­он­на Бан­ка отъ 2016 г. за кре­дит­на ли­ния до 120 ми­ли­о­на ле­ва при лих­ва подъ 1%, гра­ти­сенъ пе­ри­одъ до 7 го­ди­ни, съ срокъ на из­пла­ща­не и по­га­ся­ва­не до 25 го­ди­ни, ка­то об­щи­на Плов­дивъ смѣ­та да се въз­пол­зва отъ тег­ле­не­то на за­емъ за из­пъл­не­ние на про­ек­ти из­вънъ ка­пи­та­ло­ва­та си прог­ра­ма, но не въ пъ­ленъ раз­мѣръ на кре­дит­на­та ли­ния. Пар­ти­и­тѣ съ прѣд­ста­ви­те­ли въ Об­щин­ски Съ­вѣтъ из­ра­зи­ха съг­ла­су­ва­но мнѣ­ние, че прѣ­ди то­ва да се слу­чи е нуж­на оцѣн­ка на пос­лѣ­ди­ци­тѣ отъ евен­ту­а­ленъ за­емъ за да­нъ­коп­лат­ци­тѣ въ гра­да. Уви, то­ва ра­зяс­не­ние не ус­по­кои на­се­ле­ни­е­то. Срѣдъ на­рас­тва­ща­та брой­ка не­до­вол­ни, ко­и­то зак­лей­мя­ватъ г-нъ Ди­мит­ровъ ка­то лъ­жецъ, се прок­рад­ва иде­я­та за ма­со­ви про­тес­ти про­тивъ всич­ки уве­ли­че­ния.

Ето и пъл­ни­ятъ спи­съкъ прѣд­ло­же­ния от­нос­но ко­мен­ти­ра­ни­тѣ отъ г-нъ Кир­чевъ да­нъ­ци, оп­рѣ­дѣ­ле­ни отъ сѫ­щия ка­то на­чинъ да се прѣ­вър­не Плов­дивъ въ по-чистъ и по-до­бъръ за жи­вотъ: - так­са сметь да се уве­ли­чи отъ 1,5‰ на 1,8‰, ко­е­то да уве­ли­чи раз­хо­да съ 1,20 лв. мѣ­сеч­но на имотъ или 14,40 лв. го­диш­но. То­ва е въ не­съ­от­вѣт­ствие съ пър­во­на­чал­но­то из­каз­ва­не за 100% скокъ на г-нъ Ди­мит­ровъ и не е би­ло ко­мен­ти­ра­но въ пос­лѣд­ствие; - да­нъкъ МПС да бѫ­де на­ма­ленъ въ ми­ни­ма­ленъ раз­мѣръ за ав­то­мо­би­ли отъ ка­те­го­рии Ев­ро 5 и Ев­ро 6; - да нѣ­ма про­мѣ­на въ най-ма­со­вия да­нъкъ сгра­ди; - да­нъ­кътъ за прѣх­вър­ля­не на иму­щес­тво да се уве­ли­чи отъ 2,5% на 3%. Г-нъ Кир­чевъ по­со­чи, че тѣ­зи па­ри ще се из­пол­зватъ за из­граж­да­не на но­ва ин­фрас­трук­ту­ра; - став­ка­та за стая на ве­черь на ту­рис­ти­чес­кия да­нъкъ да бѫ­де за­ви­ше­на съ 20 ст. По за­конъ тѣ­зи срѣд­ства се опол­зот­во­ря­ват за пар­кин­ги, ин­фор­ма­ци­он­ни цен­тро­ве и рек­ла­ма.