БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

31 августъ 2020 | година 2, брой 7

Статии отбелѣзани съ ключовата дума „извънредни мѣрки“

Антивируснитѣ мѣрки раздѣлятъ обществото

Понѣкога криво разбрани, мѣркитѣ за ограничаване на епидемията отъ COVID-19 станаха пореденъ поводъ за раздѣление въ обществото.

Прѣ­ди по­ве­че отъ двѣ сед­ми­ци, по слу­чай­ность на пе­тък 13-ти, въ стра­на­та ни бѣ­ха на­ло­же­ни из­вън­ред­ни мѣр­ки про­тивъ COVID-19, ко­и­то ос­вѣнъ ме­дий­на сла­ва на рѫ­ко­во­ди­те­ля на кри­зис­ния щаб, ге­не­ралъ-ма­йоръ проф. д-ръ Вѣн­цис­лавъ Му­таф­чийс­ки, до­не­со­ха сѫ­що ма­со­ви край­ни ре­ак­ции, чий­то при­носъ за раз­рас­тва­не на епи­де­ми­я­та не мо­же да се из­мѣ­ри, но …

Прочети още