БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Статии отбелѣзани съ ключовата дума „НАП“

Държавата не вини НАП за теча на данни

Слѣдъ ка­то на 15-ти юлий лич­ни­тѣ дан­ни на по­ве­че от петь ми­ли­о­на бъл­га­ри бѣ­ха из­то­че­ни отъ НАП и раз­пра­те­ни до ме­дии, ми­нис­тъ­рътъ на фи­нан­си­тѣ Вла­дис­лавъ Го­ра­новъ по­бър­за да ка­же, че при­чи­на­та то­ва да се слу­чи е, че НАП прѣд­ла­га он­лайнъ ус­лу­ги за граж­да­ни­тѣ. Оп­рав­да­ни­е­то, кол­ко­то и не­се­ри­оз­но да зву­чи, всѣ още се из­пол­зва отъ дър­жав­ни­тѣ ин­сти­ту­ции. Мѣ­сецъ и по­ло­ви­на по-къс­но, прѣд­сѣ­да­те­льтъ на ко­ми­си­я­та за за­щи­та на лич­ни­тѣ дан­ни (КЗЛД) Вен­цис­лавъ Ка­рад­жовъ за­я­ви прѣдъ ан­кет­на ко­ми­сия на На­род­но­то съб­ра­ние, че НАП е от­дѣ­ли­ла твър­дѣ срѣд­ства и уси­лия, за да улес­ни граж­да­ни­тѣ съ он­лайнъ ус­лу­ги, прѣ­неб­рѣг­вай­ки си­гур­ность­та на сис­те­ми­тѣ си. Вѫт­рѣш­ни­тѣ пра­ви­ла …

Вижъ статията