БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Държавата не вини НАП за теча на данни

Чете се за 2 минути

Слѣдъ ка­то на 15-ти юлий лич­ни­тѣ дан­ни на по­ве­че от петь ми­ли­о­на бъл­га­ри бѣ­ха из­то­че­ни отъ НАП и раз­пра­те­ни до ме­дии, ми­нис­тъ­рътъ на фи­нан­си­тѣ Вла­дис­лавъ Го­ра­новъ по­бър­за да ка­же, че при­чи­на­та то­ва да се слу­чи е, че НАП прѣд­ла­га он­лайнъ ус­лу­ги за граж­да­ни­тѣ. Оп­рав­да­ни­е­то, кол­ко­то и не­се­ри­оз­но да зву­чи, всѣ още се из­пол­зва отъ дър­жав­ни­тѣ ин­сти­ту­ции. Мѣ­сецъ и по­ло­ви­на по-къс­но, прѣд­сѣ­да­те­льтъ на ко­ми­си­я­та за за­щи­та на лич­ни­тѣ дан­ни (КЗЛД) Вен­цис­лавъ Ка­рад­жовъ за­я­ви прѣдъ ан­кет­на ко­ми­сия на На­род­но­то съб­ра­ние, че НАП е от­дѣ­ли­ла твър­дѣ срѣд­ства и уси­лия, за да улес­ни граж­да­ни­тѣ съ он­лайнъ ус­лу­ги, прѣ­неб­рѣг­вай­ки си­гур­ность­та на сис­те­ми­тѣ си. Вѫт­рѣш­ни­тѣ пра­ви­ла въ НАП сѫ би­ли не­яс­ни, твър­дѣ об­щи, не е има­ло от­чет­ность за вли­за­не въ сис­те­ма­та и за из­вър­шва­ни дѣйс­твия, не е пра­ве­на оцѣн­ка на рис­ка отъ ки­беръ ата­ка.

Въп­рѣ­ки стро­гость­та на док­ла­да си, на 29-ти ав­густъ КЗЛД на­ло­жи на НАП гло­ба отъ ед­ва мал­ко по­ве­че отъ 5 млн. ле­ва, ко­е­то е че­ти­ри пѫ­ти по-мал­ко отъ мак­си­мал­ния за­ко­новъ раз­мѣръ или, смѣт­на­то ина­че, по единъ левъ на граж­да­нинъ съ из­тек­ли дан­ни. Г-нъ Ка­рад­жовъ твър­ди, че слу­жи­те­ли­тѣ на при­ход­на­та аген­ция сѫ ком­пе­тен­тни и че са­ми­тѣ тѣ сѫ съ­об­ща­ва­ли за проб­ле­ми и сѫ ис­ка­ли про­мѣ­на въ ра­бо­та­та на уч­реж­де­ни­е­то.

Ни­коя ин­сти­ту­ция не въз­на­мѣ­ря­ва да тър­си от­го­вор­ность отъ НАП. Про­ку­ра­ту­ра­та на­соч­ва вни­ма­ни­е­то къмъ из­вър­ши­те­ли­тѣ на из­точ­ва­не­то, ко­и­то се раз­слѣд­ватъ за те­ро­ри­зъмъ. Отъ НАП до­ри за­я­ви­ха, че ще сѫ­дятъ „ха­ке­ри­тѣ“, за да из­ка­ратъ па­ри за из­пла­ща­не на гло­ба­та, ма­каръ на 23-ти ав­густъ ми­нис­тъ­рътъ на фи­нан­си­тѣ ве­че да бѣ­ше ус­по­ко­илъ об­щес­тво­то, че гло­ба­та нѣ­ма да до­ве­де до орѣз­ва­не на зап­ла­ти или бо­ну­си.

Кол­ко­то до ми­нис­търъ-прѣд­сѣ­да­те­льтъ, от­как­то обя­ви из­вър­ши­лия из­точ­ва­не­то за „въл­шеб­никъ“, той из­гу­би ин­те­ресъ къмъ те­ма, ко­я­то яв­но не но­си по­ли­ти­чес­ки ди­ви­ден­ти.