БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Статии отбелѣзани съ ключовата дума „Стоянка Мутафова“

България се сбогува съ Стефанъ Данаиловъ и Стоянка Мутафова

Два­ма отъ най-по­пу­ляр­ни­тѣ и оби­ча­ни отъ по­ко­лѣ­ния бъл­га­ри ар­тис­ти – Сте­фанъ Да­на­и­ловъ и Сто­ян­ка Му­та­фо­ва – прик­лю­чи­ха зем­ния си пѫть. Лам­бо, как­то е поз­натъ за пуб­ли­ка­та, по­чи­на на 27-ми но­ем­врий на 76 г., слѣдъ по­ли­ор­ган­на не­дос­та­тъч­ность. Прѣзъ 2018 год. раз­кри­ва, че е ди­аг­нос­ти­ци­ранъ съ бо­лесть­та на Пар­кин­сонъ. Из­вѣс­тенъ съ ро­ли­тѣ си въ ки­но­то, Да­на­и­ловъ е но­си­тель на ре­ди­ца наг­ра­ди „Злат­на ро­за“ и „Ас­ке­еръ“. Лю­бо­пи­тенъ фактъ отъ про­фе­си­о­нал­на­та му би­ог­ра­фия е, че прѣзъ 1976 год. е из­бранъ за най-по­пу­ля­ренъ ак­тьоръ въ Че­хос­ло­ва­кия. Ос­вѣнъ съ ак­тьор­ска и прѣ­по­да­ва­тел­ска дѣй­ность въ сфе­ра­та на из­кус­тво­то, той се за­ни­ма­ва и съ по­ли­ти­ка. Из­би­ранъ е се­демь пѫ­ти за на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель и е ми­нис­търъ на кул­ту­ра­та по врѣ­ме на пра­ви­тел­ство­то на Сер­гей Ста­ни­шевъ въ пе­ри­о­да 2005-2009 год.

Гос­по­жа сти­хий­но бѣд­ствие, ак­три­са­та, чи­е­то име ед­ва ли има бъл­га­ринъ, кой­то да не е чу­валъ, Сто­ян­ка Му­та­фо­ва, си оти­де на 6-ти де­кем­врий, на 97-го­диш­на въз­расть. Ро­ли­те ѝ въ те­а­тъ­ра сѫ …

Вижъ статията