БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Мѣстнитѣ избори въ София—повече отъ борба за кметъ кметския столъ въ София

Чете се за 4 минути

Вече сѫ извѣстни всички основни кандидати за мѣстнитѣ избори въ столицата и битката се очертава изключително сериозна.

Мѣс­тни­тѣ из­бо­ри въ Со­фия ще сѫ рѣ­ша­ващъ сблъ­съкъ на ос­нов­ни­тѣ по­ли­ти­чес­ки и граж­дан­ски си­ли въ Бъл­га­рия, съ из­клю­че­ние на ДПС. Поч­ти два мѣ­се­ца прѣ­ди пър­вия туръ, кой­то ще се про­ве­де на 27 ок­том­врий, всич­ки кан­ди­да­ти ве­че во­дятъ офи­ци­ал­но кам­па­ния. Не­ка при­пом­нимъ, че до­ри за пре­зи­ден­тски­тѣ из­бо­ри прѣзъ 2016 год., глав­ни­тѣ кан­ди­да­ти бѣ­ха опо­вѣс­те­ни въ пос­лѣд­ния въз­мо­женъ мо­ментъ. Нѣ­кои от кан­ди­татъ-кме­то­ве­тѣ на Со­фия до­ри бѣ­ха прѣ­диз­вѣс­те­ни про­лѣть­та, ка­то бив­ша­та кме­ти­ца на ра­йонъ Мла­дость г-жа Иван­че­ва, нас­то­я­ща­та кме­ти­ца отъ пар­тия ГЕРБ г-жа Фан­дъ­ко­ва или дос­ко­рош­ни­ятъ ом­буд­сманъ, г-жа Ма­но­ло­ва, ко­я­то се кан­ди­да­ти­ра ка­то не­за­ви­си­ма, но е под­крѣ­пя­на отъ БСП. Ра­но учас­тие въ бит­ка­та за­я­ви и не­за­ви­си­ми­ятъ Бо­рисъ Бо­невъ, из­диг­натъ отъ дви­же­ние „Спа­си Со­фия“, ко­е­то до­се­га не е учас­тва­ло въ по­ли­ти­чес­ки мѣ­роп­ри­я­тия, как­ви­то сѫ из­бо­ри­тѣ. От­но­си­тел­но къс­но дой­до­ха са­мо кан­ди­да­ту­ри­тѣ на Бо­рис­лавъ Иг­на­товъ, из­диг­натъ отъ ко­а­ли­ция „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ („Да, Бъл­га­рия“ и ДСБ), и на Ан­гелъ Джа­маз­ки отъ ВМРО, кой­то спе­че­ли мѣс­то въ Ев­ро­пейс­кия пар­ла­ментъ май мѣ­сецъ, но ве­че ис­ка да се прѣх­вър­ли въ сто­лич­на об­щи­на.

По­со­чих­ме ед­но раз­ли­чие меж­ду тѣхъ, но въ не мал­ко от­но­ше­ния, мѣс­тни­тѣ из­бо­ри въ Со­фия на­пом­нятъ пос­лѣд­ни­тѣ пре­зи­ден­тски. И въ два­та слу­чая ста­ва въп­росъ за съ­би­тия съ мал­ко прак­ти­чес­ко зна­че­ние за на­ци­о­нал­на­та по­ли­ти­ка, но съ го­лѣмъ сим­во­ли­ченъ за­рядъ. Как­то пре­зи­ден­тътъ, та­ка и сто­лич­ни­ятъ кметъ, сѫ лич­нос­ти съ го­лѣ­мо ме­дий­но пок­ри­тие, но съ мал­ко прѣ­ка власть: пре­зи­ден­тътъ мо­же един­стве­но да се про­ти­во­пос­та­вя на пар­ла­мен­та, а кме­тътъ е сил­но за­ви­симъ отъ во­ля­та на об­щин­ския съ­ветъ. Дру­га при­ли­ка е, че и двѣ­тѣ гла­су­ва­ния сѫ на прак­ти­ка ма­жо­ри­тар­ни, ко­е­то прѣв­ръ­ща не­за­ви­си­ми­тѣ кан­ди­да­ти въ важ­ни иг­ра­чи.

Един­стве­но ДПС се стрѣ­ми да ома­ло­ва­жи зна­че­ни­е­то на над­прѣ­ва­ра­та въ Со­фия и при­чи­ни­тѣ за то­ва сѫ оче­вид­ни: да­лечъ отъ смѣ­се­ни­тѣ ра­йо­ни, кѫ­дѣ­то за дви­же­ни­е­то се гла­су­ва не са­мо по съ­вѣсть, то нѣ­ма ни­ка­къвъ шансъ да на­те­жи въ по­ли­ти­чес­ки­тѣ вѣз­ни. Та­ка на 5 сеп­тем­врий Йор­данъ Цо­невъ за­я­ви, че фо­ку­сътъ вър­ху кмет­ска­та над­прѣ­ва­ра въ сто­ли­ца­та е из­мис­ленъ.

Отъ дру­га стра­на, най-за­ин­те­ре­со­ва­на да под­чер­та­ва сход­ства­та меж­ду два­та во­та е БСП, тъй ка­то ней­ни­ятъ кан­ди­датъ г-нъ Ра­девъ, фор­мал­но не­за­ви­симъ, спе­че­ли прѣзъ 2016 год. Ли­де­рътъ на пар­ти­я­та г-жа Ни­но­ва до­ри за­я­ви, че Бой­ко Бо­ри­совъ до­пус­ка сѫ­щи­тѣ грѣш­ки, ка­то прѣзъ 2016, и че тя се на­дѣ­ва пос­лѣд­стви­я­та да сѫ ана­ло­гич­ни. Г-нъ Бо­ри­совъ все пак се прѣд­па­зи отъ ед­на отъ грѣш­ки­тѣ си и то­зи пѫть не обѣ­ща да по­да­де ос­тав­ка при не­ус­пѣхъ. По то­зи на­чинъ той се впис­ва въ по­зи­ци­я­та на г-нъ Цо­невъ и под­цѣ­ня­ва зна­че­ни­е­то на Со­фия за на­ци­о­нал­на­та по­ли­ти­ка. Ни­кой про­тестъ из­вънъ сто­ли­ца­та не е сва­лилъ пра­ви­тел­ство до­се­га.

Те­ми­тѣ на всич­ки кан­ди­датъ-кме­то­ве сѫ сход­ни и свър­за­ни съ ис­тин­ски проб­ле­ми на гра­да, но вни­ма­ни­е­то на слѣ­дя­щи­тѣ по­ли­ти­чес­ки­тѣ про­це­си е при­ко­ва­но отъ дру­го: ще за­гу­би ли ГЕРБ гра­да, отъ кой­то за­поч­на по­ли­ти­чес­ка­та ка­ри­е­ра на ос­но­ва­те­ля ѝ, г-нъ Бо­ри­совъ? Слѣдъ из­бор­но­то по­ра­же­ние на Ер­до­ганъ въ Ис­тан­булъ, ико­но­ми­чес­ко сър­дце на Тур­ция и на Ор­банъ въ Бу­да­пе­ща, на­дѣж­ди­тѣ за ка­чес­тве­на про­мѣ­на въ Бъл­га­рия сѫ­що се свър­зватъ съ пер­спек­ти­ва­та за из­бо­ренъ крахъ за ГЕРБ въ Со­фия.

Ха­рак­тер­но за тѣ­зи мѣс­тни из­бо­ри е же­ла­ни­е­то на мно­жес­тво мал­ки и прак­ти­чес­ки нез­на­чи­ми пар­тии да се обе­ди­нятъ съ ис­тин­ски­тѣ иг­ра­чи и по то­зи на­чинъ да по­лу­чатъ по­ве­че глас­ность. Ко­а­ли­рай­ки се съ ГЕРБ, СДС сѣ­кашъ от­но­во е на по­ли­ти­чес­ка­та сце­на и слѣдъ спе­че­ле­но­то мѣс­то въ Ев­ро­пейс­кия пар­ла­ментъ, кѫ­дѣ­то ве­че за­сѣ­да­ва и Алек­сан­дъръ Йор­да­новъ, мо­же би ще се сдо­бие и съ ра­йо­ненъ кметъ въ Со­фия. ДБГ на Мег­ле­на Ку­не­ва пъкъ рѣ­ши да под­крѣ­пи г-жа Ма­но­ло­ва, отъ БЗНС се ко­а­ли­ратъ съ пар­ти­я­та на Лют­ви Мес­танъ ДОСТ. Все ма­нев­ри, ко­и­то се наб­лю­да­ватъ по-ско­ро на на­ци­о­нал­ни из­бо­ри.

Со­ци­о­ло­ги­чес­ки­тѣ про­уч­ва­ния сѫ ка­то цѣ­ло хлъз­гавъ те­ренъ, осо­бе­но въ ус­ло­ви­я­та на ма­со­ва ме­дий­на ма­ни­пу­ла­ция въ Бъл­га­рия, но по всич­ко ли­чи, че за пръвъ пѫть отъ мно­го го­ди­ни на­самъ въ Со­фия ба­ло­тажъ ще има и то меж­ду двѣ же­ни: г-жа Фан­дъ­ко­ва и г-жа Ма­но­ло­ва. Та­зи си­ту­а­ция е па­ра­док­сал­на, за­що­то из­пра­вя прѣдъ мно­го сло­женъ из­боръ ед­на зна­чи­тел­на часть отъ по­ли­ти­чес­ки ак­тив­но­то на­се­ле­ние на Со­фия, т. нар. „град­ска дѣс­ни­ца“: ако, про­тив­но на же­ла­ни­е­то си, „Да, Бъл­га­рия“ не стиг­нае до вто­ри туръ, за ко­го ще гла­су­ватъ сим­па­ти­зан­ти­тѣ на ко­а­ли­ци­я­та? Не по-мал­ко ин­те­ре­сенъ е въп­ро­сътъ какъ ще се по­зи­ци­о­ни­ратъ из­би­ра­те­ли­тѣ на г-нъ Бо­невъ отъ „Спа­си Со­фия“, ако при­е­мемъ, че тѣ об­ра­зу­ватъ прин­цип­но раз­лич­на гру­па отъ прѣд­ни­тѣ?

Съ си­гур­ность мно­го сто­ли­ча­ни ще бѫ­датъ из­пра­ве­ни прѣдъ дра­ма­тич­на ди­ле­ма, ко­я­то на­вѣр­но ще имъ при­пом­ни из­бо­ра меж­ду г-нъ Ра­девъ и заб­ра­ве­на­та ве­че Цец­ка Ца­че­ва. По­ли­ти­чес­ка­та кон­фи­гу­ра­ция е как­то сход­на, та­ка и мно­го раз­лич­на, но е труд­но чо­вѣкъ да се из­ба­ви отъ усѣ­ща­не­то, че слѣд­ва­щи­тѣ двѣ не­дѣ­ли въ Со­фия ще се взе­ма рѣ­ше­ние не прос­то за единъ градъ, а за сѫд­ба­та на единъ на­родъ.