БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Статии отъ брой 1, година 1 (26 октомври 2019)

Мѣстнитѣ избори въ София—повече отъ борба за кметския столъ въ София

Вече сѫ извѣстни всички основни кандидати за мѣстнитѣ избори въ столицата и битката се очертава изключително сериозна.

Мѣс­тни­тѣ из­бо­ри въ Со­фия ще сѫ рѣ­ша­ващъ сблъ­съкъ на ос­нов­ни­тѣ по­ли­ти­чес­ки и граж­дан­ски си­ли въ Бъл­га­рия, съ из­клю­че­ние на ДПС. Поч­ти два мѣ­се­ца прѣ­ди пър­вия туръ, кой­то ще се про­ве­де на 27 ок­том­врий, всич­ки кан­ди­да­ти ве­че во­дятъ офи­ци­ал­но кам­па­ния. Не­ка при­пом­нимъ, че до­ри за пре­зи­ден­тски­тѣ из­бо­ри прѣзъ 2016 год., глав­ни­тѣ кан­ди­да­ти бѣ­ха опо­вѣс­те­ни въ пос­лѣд­ния въз­мо­женъ мо­ментъ. Нѣ­кои от кан­ди­татъ-кме­то­ве­тѣ на Со­фия до­ри бѣ­ха прѣ­диз­вѣс­те­ни про­лѣть­та, ка­то бив­ша­та кме­ти­ца на ра­йонъ Мла­дость г-жа Иван­че­ва, нас­то­я­ща­та кме­ти­ца отъ пар­тия ГЕРБ г-жа Фан­дъ­ко­ва или дос­ко­рош­ни­ятъ ом­буд­сманъ, г-жа Ма­но­ло­ва, ко­я­то се кан­ди­да­ти­ра ка­то не­за­ви­си­ма, но е под­крѣ­пя­на отъ БСП. Ра­но учас­тие въ бит­ка­та за­я­ви и не­за­ви­си­ми­ятъ Бо­рисъ Бо­невъ, из­диг­натъ отъ дви­же­ние „Спа­си Со­фия“, ко­е­то до­се­га не е учас­тва­ло въ по­ли­ти­чес­ки мѣ­роп­ри­я­тия, как­ви­то сѫ из­бо­ри­тѣ. От­но­си­тел­но къс­но дой­до­ха са­мо кан­ди­да­ту­ри­тѣ на Бо­рис­лавъ Иг­на­товъ, из­диг­натъ отъ ко­а­ли­ция „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ („Да, Бъл­га­рия“ и ДСБ), и на Ан­гелъ Джа­маз­ки отъ ВМРО, кой­то спе­че­ли мѣс­то въ Ев­ро­пейс­кия пар­ла­ментъ май мѣ­сецъ, но ве­че ис­ка да се прѣх­вър­ли въ сто­лич­на об­щи­на.

По­со­чих­ме ед­но раз­ли­чие меж­ду тѣхъ, но въ не мал­ко от­но­ше­ния, мѣс­тни­тѣ из­бо­ри въ Со­фия на­пом­нятъ пос­лѣд­ни­тѣ пре­зи­ден­тски. И въ два­та слу­чая ста­ва въп­росъ за съ­би­тия съ мал­ко прак­ти­чес­ко зна­че­ние за на­ци­о­нал­на­та по­ли­ти­ка, но съ го­лѣмъ сим­во­ли­ченъ за­рядъ. Как­то пре­зи­ден­тътъ, та­ка и сто­лич­ни­ятъ кметъ, сѫ лич­нос­ти съ го­лѣ­мо ме­дий­но пок­ри­тие, но съ мал­ко прѣ­ка власть: пре­зи­ден­тътъ мо­же един­стве­но да се про­ти­во­пос­та­вя на пар­ла­мен­та, а кме­тътъ е сил­но за­ви­симъ отъ во­ля­та на об­щин­ския съ­ветъ. Дру­га при­ли­ка е, че и двѣ­тѣ гла­су­ва­ния сѫ на прак­ти­ка ма­жо­ри­тар­ни, ко­е­то прѣв­ръ­ща не­за­ви­си­ми­тѣ кан­ди­да­ти въ важ­ни иг­ра­чи.

Един­стве­но ДПС се стрѣ­ми да ома­ло­ва­жи зна­че­ни­е­то на над­прѣ­ва­ра­та въ Со­фия и при­чи­ни­тѣ за то­ва сѫ оче­вид­ни: да­лечъ отъ смѣ­се­ни­тѣ ра­йо­ни, кѫ­дѣ­то за дви­же­ни­е­то се гла­су­ва не са­мо по съ­вѣсть, то нѣ­ма ни­ка­къвъ шансъ да на­те­жи въ по­ли­ти­чес­ки­тѣ вѣз­ни. Та­ка на 5 сеп­тем­врий Йор­данъ Цо­невъ за­я­ви, че фо­ку­сътъ вър­ху …

Вижъ статията

Битовитѣ убийства сѫ истинската заплаха за народа ни

Обикновениятъ българинъ оскотѣва.

Бъл­га­ри­тѣ въ Бъл­га­рия се уби­ватъ. Кол­ко­то и гроз­но и страш­но да зву­чи, е вѣр­но. И тукъ не ста­ва ду­ма за ста­тис­ти­ка­та, ка­са­е­ща за­ги­на­ли­те по пѫ­тя, кѫ­дѣ­то чо­вѣш­ки­тѣ тра­ге­дии сѫ прос­то циф­ри за онѣ­зи, ко­и­то прег­леж­датъ дан­ни­тѣ. Слѣд­ва­щи­тѣ нѣ­кол­ко слу­чая сѫ до­ка­за­тел­ство за то­ва, че бъл­гар­ско­то на­се­ле­ние са­мо се опит­ва да се уни­що­жи. А то­ва е по-пла­ше­що и отъ най-не­вѣ­ро­ят­ни­тѣ кон­спи­ра­тив­ни те­о­рии, спо­редъ ко­и­то Бъл­га­рия трѣб­ва да из­чез­не.

Ако прѣзъ 90-тѣ го­ди­ни и от­час­ти прѣзъ пър­во­то де­се­ти­лѣ­тие слѣдъ 2000 год. се гър­мѣ­ха мут­ри, биз­нес­ме­ни, нар­ко­бо­со­ве и ън­дър­гра­ундъ фи­гу­ри, то прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ го­ди­ни не­рѣд­ко по но­ви­ни­тѣ съ­об­ща­ватъ за убийс­тва на обик­но­ве­ни граж­да­ни, …

Вижъ статията

Тоталитарниятъ изборъ на Гешевъ

Изборътъ на новъ главенъ прокуроръ протече безъ бѣлѣгъ на демократичность.

Слѣдъ ка­то про­ку­рор­ска­та ко­ле­гия на Вис­шия сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ из­диг­на един­ственъ кан­ди­датъ за новъ гла­венъ про­ку­роръ, Иванъ Ге­шевъ, раз­но­об­раз­ни ин­сти­ту­ции пуб­лич­но ог­ла­си­ха под­крѣ­па­та си за бѫ­де­щия нас­лѣд­никъ и нас­то­ящъ за­мѣс­тникъ на г-нъ Ца­ца­ровъ. Въ из­кус­тве­но­то уп­раж­не­ние до мо­мен­та сѫ се вклю­чи­ли мно­жес­тво струк­ту­ри на са­ма­та про­ку­ра­ту­ра, но сѫ­що та­ка прѣд­ста­ви­те­ли на по­ли­ци­я­та, на нѣ­кои уни­вер­си­те­ти, до­ри ака­де­ми­ци отъ БАН и дру­ги ли­ца съ до­ка­за­на при­над­леж­ность къмъ бив­ша­та ДС. Един­стве­но Вис­ши­ятъ ад­во­кат­ски съ­ветъ дръз­на да из­ра­зи мнѣ­ние, че г-нъ Ге­шевъ е не­под­хо­дящъ за пос­та. Фал­ши­ва­та про­це­ду­ра бѣ­ше увен­ча­на съ прѣ­да­ва­не на жи­во по На­ци­о­нал­на­та те­ле­ви­зия на из­слуш­ва­не­то на „прѣс­то­ло­нас­лѣд­ни­ка“ отъ Вис­шия сѫ­де­бенъ …

Вижъ статията

Оперна драма въ фейсбукъ

Слѣдъ оплакване на пѣвица, министърътъ на културата г-нъ Бановъ понечи да уволни Столина Добрева, директоръ на НМУ „П. Пипковъ“, и двѣтѣ въ социалната мрежа.

Опер­на­та пѣ­ви­ца Да­ри­на Та­ко­ва, из­гу­би­ла гла­са си слѣдъ опе­ра­ция и на­со­чи­ла се къмъ прѣ­по­да­ва­не­то, се оп­ла­ка въ фейс­букъ, че ди­рек­тор­ка­та на На­ци­о­нал­но­то му­зи­кал­но учи­ли­ще е от­ка­за­ла да я наз­на­чи за учи­тель безъ кон­курсъ, прѣд­виж­дащъ из­пъл­не­ние на петь про­из­ве­де­ния въ съп­ро­водъ на пи­а­но. На­у­ча­вай­ки, ми­нис­търъ Ба­новъ по­бър­за да по­ис­ка ос­тав­ка­та на г-жа Доб­ре­ва. Слѣдъ сре­ща ос­тав­ка не пос­лѣд­ва, но слу­ча­ятъ зах­ра­ни лѣт­ни­тѣ де­ба­ти за спаз­ва­не­то на за­ко­на и за прив­ли­ча­не­то на та­лан­ти­тѣ ни отъ чуж­би­на. Г-нъ Ба­новъ та­ка и не смет­на за нуж­но да се из­ви­ни, че е по­ис­калъ ос­тав­ка­та на ди­рек­торъ, спаз­ващ кон­кур­сна про­це­ду­ра. Но не­го­ва­та съ­вѣсть е прѣ­о­до­ля­ва­ла и …

Вижъ статията

Държавата не вини НАП за теча на данни

Слѣдъ ка­то на 15-ти юлий лич­ни­тѣ дан­ни на по­ве­че от петь ми­ли­о­на бъл­га­ри бѣ­ха из­то­че­ни отъ НАП и раз­пра­те­ни до ме­дии, ми­нис­тъ­рътъ на фи­нан­си­тѣ Вла­дис­лавъ Го­ра­новъ по­бър­за да ка­же, че при­чи­на­та то­ва да се слу­чи е, че НАП прѣд­ла­га он­лайнъ ус­лу­ги за граж­да­ни­тѣ. Оп­рав­да­ни­е­то, кол­ко­то и не­се­ри­оз­но да зву­чи, всѣ още се из­пол­зва отъ дър­жав­ни­тѣ ин­сти­ту­ции. Мѣ­сецъ и по­ло­ви­на по-къс­но, прѣд­сѣ­да­те­льтъ на ко­ми­си­я­та за за­щи­та на лич­ни­тѣ дан­ни (КЗЛД) Вен­цис­лавъ Ка­рад­жовъ за­я­ви прѣдъ ан­кет­на ко­ми­сия на На­род­но­то съб­ра­ние, че НАП е от­дѣ­ли­ла твър­дѣ срѣд­ства и уси­лия, за да улес­ни граж­да­ни­тѣ съ он­лайнъ ус­лу­ги, прѣ­неб­рѣг­вай­ки си­гур­ность­та на сис­те­ми­тѣ си. Вѫт­рѣш­ни­тѣ пра­ви­ла …

Вижъ статията

Директорътъ на БНР бѣ отстраненъ, но по смѣшенъ поводъ

Слѣдъ опитъ за от­стра­ня­ва­не на не­у­доб­на жур­на­лис­тка, Све­тос­лавъ Кос­товъ бѣ на свой редъ от­стра­ненъ отъ СЕМ на 17 ок­том­врий, но за­ра­ди без­пре­це­ден­тно­то спи­ра­не на сиг­на­ла на прог­ра­ма „Хо­ри­зонтъ“ на пе­тъкъ 13 сеп­тем­врий. Кон­трол­ни­ятъ ор­ганъ не на­мѣ­ри смѣ­лость да осѫ­ди ста­на­ла­та оби­чай­на за бъл­гар­ски­тѣ ме­дии цен­зу­ра.

Вижъ статията

Позоренъ футболенъ мачъ България—Англия

На­ци­о­нал­ни­ятъ от­боръ на Бъл­га­рия за­гу­би съ 6:0 сре­щу от­бо­ра на Ан­глия въ ква­ли­фи­ка­ци­о­ненъ мачъ със­то­ялъ се въ Со­фия на 14 ок­том­врий. Срам­но­то пет­но, ко­е­то ос­та­ви та­зи фут­бол­на срѣ­ща, оба­че не се дъл­би на чис­ла­та, а на по­ве­де­ни­е­то на пуб­ли­ка­та. Ра­сис­тки­тѣ оби­ди, от­пра­ве­ни къмъ ан­глийс­ки­тѣ фут­бо­лис­ти до­ве­до­ха до двѣ прѣ­кѫс­ва­ния на дву­боя и има­ха си­ленъ от­звукъ. До­ри бри­тан­ски­ятъ пре­ми­еръ, Бо­рисъ Джон­сънъ, при­зо­ва УЕ­ФА да сан­кци­о­ни­ра Бъл­га­рия, а у насъ, г-нъ Бо­ри­совъ по­бър­за по­ис­ка ос­тав­ка­та на прѣд­сѣ­да­те­ля на Бъл­гар­ския фут­бо­ленъ съ­юзъ, нѣ­що ко­е­то той, раз­би­ра се, нѣ­ма ни­как­во прав­но ос­но­ва­ние за пра­ви. Бо­рис­лавъ Ми­хай­ловъ все пакъ се съ­об­ра­зи съ во­ля­та на пре­ми­е­ра, …

Вижъ статията