БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Оперна драма въ фейсбукъ

Чете се за 1 минута

Слѣдъ оплакване на пѣвица, министърътъ на културата г-нъ Бановъ понечи да уволни Столина Добрева, директоръ на НМУ „П. Пипковъ“, и двѣтѣ въ социалната мрежа.

Опер­на­та пѣ­ви­ца Да­ри­на Та­ко­ва, из­гу­би­ла гла­са си слѣдъ опе­ра­ция и на­со­чи­ла се къмъ прѣ­по­да­ва­не­то, се оп­ла­ка въ фейс­букъ, че ди­рек­тор­ка­та на На­ци­о­нал­но­то му­зи­кал­но учи­ли­ще е от­ка­за­ла да я наз­на­чи за учи­тель безъ кон­курсъ, прѣд­виж­дащъ из­пъл­не­ние на петь про­из­ве­де­ния въ съп­ро­водъ на пи­а­но. На­у­ча­вай­ки, ми­нис­търъ Ба­новъ по­бър­за да по­ис­ка ос­тав­ка­та на г-жа Доб­ре­ва. Слѣдъ сре­ща ос­тав­ка не пос­лѣд­ва, но слу­ча­ятъ зах­ра­ни лѣт­ни­тѣ де­ба­ти за спаз­ва­не­то на за­ко­на и за прив­ли­ча­не­то на та­лан­ти­тѣ ни отъ чуж­би­на. Г-нъ Ба­новъ та­ка и не смет­на за нуж­но да се из­ви­ни, че е по­ис­калъ ос­тав­ка­та на ди­рек­торъ, спаз­ващ кон­кур­сна про­це­ду­ра. Но не­го­ва­та съ­вѣсть е прѣ­о­до­ля­ва­ла и дру­ги из­пи­та­ния.