БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Започна излѫчване телевизията на Слави Трифоновъ

Чете се за 1 минута

Ед­ва ли нѣ­кой е до­пус­калъ, че слѣдъ края на сът­руд­ни­чес­тво­то на Сла­ви Три­фо­новъ съ бТВ, во­де­щи­ятъ и еки­пътъ му ще слѣ­затъ отъ ек­ранъ окон­ча­тел­но. Въ на­ча­ло­то на мѣ­се­ца стар­ти­ра из­лѫч­ва­не­то на те­ле­ви­зия 7/8 и „Ве­чер­но­то шоу на Сла­ви Три­фо­новъ“. Ос­вѣнъ коз­ме­тич­на­та про­мѣ­на въ име­то, пре­да­ва­не­то е и съ новъ на­ча­ленъ часъ – 22 ч. Въ съ­дър­жа­ни­е­то му нѣ­ма сѫ­щес­тве­ни но­вос­ти, съ из­клю­че­ние на нѣ­кои руб­ри­ки, ка­то та­зи на „Star reporters“, въ ко­я­то зри­те­льтъ над­ни­ча въ нощ­ния свѣт­ски жи­вотъ. Плей­мейт­ки, си­ли­конъ и мно­го гримъ въ нѣ­кой сто­ли­чен клубъ, всич­ко то­ва ка­то един па­ра­ле­ленъ свѣтъ на то­зи, въ кой­то жи­вѣе ма­со­ви­ятъ бъл­га­ринъ. Но сѫ­що та­ка и илюс­тра­ция на то­ва, към ко­е­то се стре­мятъ не­мал­ко мла­ди хо­ра. Въ еже­сед­мич­на­та руб­ри­ка Бо­рис­лавъ Бо­ри­совъ за­да­ва въп­ро­си, из­веж­да­щи на прѣ­денъ планъ ин­те­ли­ген­тность­та на та­ка на­ре­че­ни­тѣ „кра-са­ви­ци на нощ­на Со­фия“. На­ли­чи­е­то на по­доб­на руб­ри­ка съ учас­ти­е­то на вън­шни за шо­у­то хо­ра оче­вид­но е опитъ за раз­но­об­ра­зя­ва­не на прѣ­да­ва­не­то, ко­е­то е въ ефиръ ве­че 20 го­ди­ни.

Лю­бо­пит­но е, че мѣ­сец прѣ­ди 7/8 ТВ се по­я­ви и пар­ти­я­та на г-нъ Три­фо­новъ, „Нѣ­ма та­ка­ва дър­жа­ва“, при пъл­но ме­дий­но за­тъм­не­ние.