БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Относно Катя Мерджанова

Ка­тя Мер­джа­но­ва има опитъ въ ре­ги­о­нал­на и на­ци­о­нал­на те­ле­ви­зия. Раз­каз­ва лич­ни ис­то­рии. Въл­ну­ватъ я со­ци­ал­ни­тѣ и пси­хо­ло­ги­чес­ки яв­ле­ния въ об­щес­тво­то.

Статии от Катя Мерджанова

Маскираниятъ кандидат-депутатъ

Тѣ сѫ на 30, отъ различни партии и съ различни възгледи – на 4 априлъ има за всѣкиго по нѣщо

Азъ съмъ Ка­тя, ско­ро ще ста­на на 30. Жи­вѣѭ въ чуж­би­на, но то­ва не ми прѣ­чи да се ин­фор­ми­рамъ как­во ста­ва у насъ. То­ва до­ри се случ­ва не­вол­но, скро­ли­рай­ки изъ фейс­букъ (на­ли всич­ки сме тамъ… или по­не мо­и­тѣ съ­у­че­ни­ци, ко­ле­ги отъ уни­вер­си­те­та и т.н., по-мла­ди­тѣ иматъ дру­ги прѣд­по­чи­та­ни со­ци­ал­ни мрѣ­жи и при­ло­же­ния). Та пок­рай про­тес­ти­тѣ ми­на­ло­то лѣ­то, а и наб­ли­жа­ва­не­то на пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри, за­поч­нахъ все по-чес­то да виж­дамъ какъ хо­ра­та отъ мо­е­то по­ко­лѣ­ние иматъ и из­ра­зя­ватъ по­зи­ция, ис­катъ про­мѣ­на, а нѣ­кои отъ тѣхъ до­ри ска­чатъ смѣ­ло въ из­бор­на­та над­прѣ­ва­ра ка­то кан­ди­датъ-де­пу­та­ти.

30-ТѢ – ОТЪ ЛИЧ­НО­ТО КЪМЪ ОБ­ЩЕС­ТВЕ­НО­ТО

30 е въз­расть, на ко­я­то се прѣд­по­ла­га, че сме нат­ру­па­ли нѣ­ка­къвъ жи­тейс­ки, про­фе­си­о­на­ленъ и ли­ченъ опитъ, дос­та­тъч­но осъз­на­ти сме, но не и ли­ше­ни отъ бур­ния ен­ту­си­а­зъмъ, при­сѫщъ на мла­дость­та. Нѣ­ма да пра­вѭ обоб­ще­ни ха­рак­те­рис­ти­ки на то­зи пе­ри­одъ отъ жи­во­та на чо­вѣкъ, за­що­то се­га ще го­во­рѭ за лич­нос­ти.

Лю­бо­пит­ство­то на пси­хо­ло­га въ менъ бѣ­ше съ­бу­де­но отъ то­ва, че виж­дамъ не­мал­ко кан­ди­датъ-де­пу­та­ти, ко­и­то сѫ ми на­бо­ри. На­мѣ­рихъ си обяс­не­ние, но то е свър­за­но ос­нов­но съ …

Вижъ статията

Философътъ революционеръ: Радикалната промѣна е на пѫть да се случи.

Йорданъ Начевъ отъ „Демократична България“ нѣма да забрави управлението на мафията по врѣмето на Борисовъ

Фи­ло­со­фътъ ре­во­лю­ци­о­неръ е прѣд­ста­ви­тел­на лич­ность за чле­но­ве­тѣ и сим­па­ти­зан­ти­тѣ на пар­тия Х. Той е мно­го доб­рѣ об­ра­зо­ванъ, пѫ­ту­валъ е, ин­те­ли­ген­тенъ е, мис­лещъ, ана­ли­зи­ращъ. Той се дви­жи къмъ се­бе­ак­ту­а­ли­за­ци­я­та и има нуж­да да бѫ­де по­ле­зенъ на дру­ги­тѣ, да вър­ши об­щес­тве­но зна­чи­ми дѣ­ла. Той е иде­а­листъ, меч­та­тель, ен­ту­си­астъ.

Йор­данъ На­чевъ е кан­ди­датъ-де­пу­татъ отъ Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия. Учи Ор­га­ни­за­ция на съ­би­тия въ London Metropolitan University, Лон­донъ, Биз­несъ ад­ми­нис­тра­ция въ Ис­тан­булъ, а се­га е въ 4 курсъ Пра­во въ Со­фийс­ки уни­вер­си­тетъ. За се­бе си …

Вижъ статията

Мѣстниятъ любимецъ: младитѣ могѫтъ да успѣѭтъ въ България

Споредъ Георги Недевъ отъ ГЕРБ е лесно да се иска промѣна, но безъ прѣко участие нищо не става.

Мѣс­тни­ятъ лю­би­мецъ се раз­ви­ва въ рам­ки­тѣ и тра­ди­ци­и­тѣ на пар­ти­я­та У. Прѣ­данъ ѝ е. Той е ам­би­ци­о­зенъ, раз­чи­та на сим­па­ти­и­тѣ и одоб­ре­ни­е­то на мѣс­тни­тѣ хо­ра. От­да­ва важ­но зна­че­ние на фи­гу­ри­тѣ, ко­и­то му по­ма­гатъ по пѫ­тя на­го­рѣ. Вѣр­ва, че мла­ди­тѣ, ко­и­то иматъ же­ла­ние, мо­гѫтъ да ус­пѣ­ѭтъ въ Бъл­га­рия.

Ге­ор­ги Не­девъ е кан­ди­датъ за де­пу­татъ отъ лис­та­та на ГЕРБ. На 30 го­ди­ни ве­че има опитъ ка­то об­щин­ски съ­вѣт­никъ, раз­ви­ва свой биз­несъ и се опит­ва да бѫ­де доб­ри­ятъ ли­ченъ при­мѣръ за мла­ди­тѣ.

ЗА­ЩО ПО­ЛИ­ТИ­КА­ТА?

Впус­нахъ се въ по­ли­ти­ка­та, за да про­мѣ­нѭ нѣ­що, за­що­то е мно­го лес­но да ис­ка­ме да се про­мѣ­ни нѣ­що, но ко­га­то не взе­ма­ме прѣ­ко учас­тие или не зна­емъ какъ и как­во да по­жер­тва­ме за ед­на про­мѣ­на, то­га­ва си ос­та­ва са­мо ед­но ис­ка­не. Ние сме хо­ра­та, ко­и­то трѣб­ва да про­мѣ­ня­ме. Не съмъ сто­ялъ прос­то вкѫ­щи и да си ка­жѫ „Ут­рѣ вли­замъ въ по­ли­ти­ка­та“. Сте­че­ни­е­то на об­сто­я­тел­ства­та ме срѣщ­на съ раз­лич­ни хо­ра и влѣ­зохъ въ по­ли­ти­ка­та за­ра­ди ли­деръ, за­ра­ди чо­вѣкъ, …

Вижъ статията

Идеологътъ: Държавата трѣбва да се намѣси повече въ икономиката

За Михаилъ Михалевъ отъ БСП най-хубавото на кабинета Борисовъ 3 е, че си е отишълъ

Иде­о­ло­гътъ е рев­нос­тенъ па­зи­тель на тра­ди­ци­и­тѣ и иден­тич­ность­та на пар­ти­я­та Z. Той е увѣ­ренъ въ пар­тий­на­та си при­над­леж­ность, как­то и въ лич­ния си опитъ и ка­чес­тва. За не­го въз­расть­та не е фак­торъ за то­ва ед­на лич­ность да бѫ­де фак­торъ. Дви­жи се пос­лѣ­до­ва­тел­но и не се стра­ху­ва да по­соч­ва грѣш­ки­тѣ на кон­ку­рен­ци­я­та.

Ми­ха­илъ Ми­ха­левъ е на 34 г., поз­натъ на тър­нов­ци ка­то жур­на­листъ, а ве­че и ка­то най-мла­ди­ятъ прѣд­се­да­тель на мѣс­тна­та струк­ту­ра на БСП въ Тър­но­во. Ка­на­ди­да­тътъ за на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель на лѣ­ви­ца­та каз­ва, че иде­о­ло­ги­я­та е то­ва, ко­е­то го раз­ли­ча­ва отъ ос­та­на­ли­тѣ, а най-ху­ба­во­то на ка­би­не­та Бо­ри­совъ 3 е, че ве­че си и е оти­шълъ. …

Вижъ статията

Хаосъ при раздаването на училищни плодъ и млѣко по врѣме на епидемията

Министерство на земедѣлието и хранитѣ побърза да усвои европейски срѣдства, безъ да създаде организация за раздаването на училищни плодъ и млѣко за периода 13 мартъ - 13 май

Ма­со­во ро­ди­те­ли из­ра­зи­ха въз­му­ще­ние въ гру­пи въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи отъ по­лу­че­ни­тѣ каш­ка­валъ и крас­та­ви­ци по прог­ра­ми­тѣ „Учи­ли­щенъ плодъ“ и „Учи­лищ­но млѣ­ко“. Ди­рек­то­ри­тѣ на учи­ли­ща­та трѣб­ва­ше да се спра­вятъ съ съз­да­ва­не­то на редъ, по кой­то про­дук­ти­тѣ да дос­тиг­нѫтъ до сѣ­мейс­тва­та на дѣ­ца­та, а ха­о­сътъ на ор­га­ни­за­ци­он­но и ко­му­ни­ка­тив­но ни­во меж­ду раз­лич­ни­тѣ …

Вижъ статията

Въ търсене на по-качественъ хлѣбъ

Въ Пловдивъ отвори врати най-голѣмата пекарна въ България

Все по­ве­че бъл­га­ри тър­сятъ ал­тер­на­ти­ви на па­ке­ти­ра­ния хлѣбъ, кой­то се пред­ла­га въ су­пер­мар­ке­ти­тѣ. До­ка­за­тел­ство за то­ва е по­я­ва­та на пе­кар­ни въ го­лѣ­ми­тѣ гра­до­ве, ко­и­то се стре­мятъ къмъ по-ви­со­ко ка­чес­тво на про­дук­ти­тѣ. Не­от­дав­на въ Плов­дивъ от­во­ри вра­ти „Хлѣбъ и за­кус­ка­та“ – най-го­лѣ­ма­та пе­кар­на у насъ, чи­и­то соб­стве­ни­ци­тѣ каз­ватъ, че имен­но ка­чес­тво­то е на пър­во мѣс­то. Еки­пътъ на „Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель“ се свър­за съ ед­но отъ глав­ни­тѣ дѣйс­тва­щи ли­ца тамъ, за да на­у­чи по­ве­че. …

Вижъ статията

Наздраве, Джамбазки!

Евродепутатътъ остана безъ шофьорска книжка.

По врѣ­ме на за­си­ле­ни про­вѣр­ки прѣ­ди сту­ден­тския праз­дникъ, на 7-ми де­кем­врий пѫт­ни­тѣ по­ли­цаи край Са­мо­ковъ спи­ратъ Ан­гелъ Джам­баз­ки. Ста­ва яс­но, че из­бра­ни­ятъ прѣзъ мѣ­сецъ май та­зи го­ди­на за вто­ри ман­датъ ка­то ев­ро­де­пу­татъ прѣд-ста­ви­тель на ВМРО е сед­налъ задъ во­ла­на слѣдъ ка­то е пилъ. Кол­ко точ­но, оба­че, не мо­же да се ка­же. По не­о­фи­ци­ал­ни дан­ни дре­ге­рътъ на мѣс­то по­ка­залъ 1,5 про­ми­ла. Джам­баз­ки по­ис­калъ да му бѫ­де нап­ра­ве­на кръв­на про­ба. Ре­зул­та­ти­тѣ отъ нея со­чатъ 1,08 ‰, мал­ко подъ на­ка­зу­е­ми­тѣ 1,2 ‰. Книж­ка­та на ев­ро­де­пу­та­та е от­не­та. …

Вижъ статията

България се сбогува съ Стефанъ Данаиловъ и Стоянка Мутафова

Два­ма отъ най-по­пу­ляр­ни­тѣ и оби­ча­ни отъ по­ко­лѣ­ния бъл­га­ри ар­тис­ти – Сте­фанъ Да­на­и­ловъ и Сто­ян­ка Му­та­фо­ва – прик­лю­чи­ха зем­ния си пѫть. Лам­бо, как­то е поз­натъ за пуб­ли­ка­та, по­чи­на на 27-ми но­ем­врий на 76 г., слѣдъ по­ли­ор­ган­на не­дос­та­тъч­ность. Прѣзъ 2018 год. раз­кри­ва, че е ди­аг­нос­ти­ци­ранъ съ бо­лесть­та на Пар­кин­сонъ. Из­вѣс­тенъ съ ро­ли­тѣ си въ ки­но­то, Да­на­и­ловъ е но­си­тель на ре­ди­ца наг­ра­ди „Злат­на ро­за“ и „Ас­ке­еръ“. Лю­бо­пи­тенъ фактъ отъ про­фе­си­о­нал­на­та му би­ог­ра­фия е, че прѣзъ 1976 год. е из­бранъ за най-по­пу­ля­ренъ ак­тьоръ въ Че­хос­ло­ва­кия. Ос­вѣнъ съ ак­тьор­ска и прѣ­по­да­ва­тел­ска дѣй­ность въ сфе­ра­та на из­кус­тво­то, той се за­ни­ма­ва и съ по­ли­ти­ка. Из­би­ранъ е се­демь пѫ­ти за на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель и е ми­нис­търъ на кул­ту­ра­та по врѣ­ме на пра­ви­тел­ство­то на Сер­гей Ста­ни­шевъ въ пе­ри­о­да 2005-2009 год.

Гос­по­жа сти­хий­но бѣд­ствие, ак­три­са­та, чи­е­то име ед­ва ли има бъл­га­ринъ, кой­то да не е чу­валъ, Сто­ян­ка Му­та­фо­ва, си оти­де на 6-ти де­кем­врий, на 97-го­диш­на въз­расть. Ро­ли­те ѝ въ те­а­тъ­ра сѫ …

Вижъ статията

Приоритети въ бюджетъ 2020

610 лв мин. заплата отъ януарий, 250 лв мин. пенсия отъ юлий очакватъ българитѣ.

Въ пос­лѣд­ни­тѣ дни на но­емв¬рий бѣ окон­ча­тел­но гла­су­ва¬нъ дър­жав­ния бюд­жетъ за 2020 год., кой­то прѣд­се­да-те­льтъ на бюд­жет­на­та ко­ми¬сия въ На­род­но­то Съб­ра­ние г-жа Мен­да Сто­я­но­ва (ГЕРБ) оп­рѣ­дѣ­ли ка­то „по­ве­че отъ сѫ­що­то“. Срѣдъ за­я­ве­ни­тѣ при­о­ри­те­ти­тѣ на уп­рав­ля­ва-щи­тѣ сѫ об­ра­зо­ва­ни­е­то, здра­ве­о­паз­ва­не­то и от­бра­на­та. Око­ло 500 млн. лв е уве­ли­че­ни­е­то на па­ри­тѣ за здра­ве прѣзъ слѣд­ва­ща­та го­ди­на, но тукъ не се включ­ва по­ви­ша­ва­не на въз­наг­раж­де­ни­я­та на спе­ци­а­лис­ти­тѣ, ра­бо­те­щи въ об­ласть­та. Тѣ­зи фак­ти мо­гатъ да се съ­пос­та­вятъ съ про­ве­ла­та се на 16 дек. срѣ­ща меж­ду прѣд­ста­ви­те­ли на про­тес­ти­ра­щи ме­ди­цин­ски сес­три и пре­ми­е­рътъ Бо­ри­совъ. Въп­рѣ­ки лип­са­та на кон­крет­ни обѣ­ща­ния отъ стра­на на рѫ­ко­во­ди­те­ля на пра­ви­тел­ство­то, още …

Вижъ статията

Започна излѫчване телевизията на Слави Трифоновъ

Ед­ва ли нѣ­кой е до­пус­калъ, че слѣдъ края на сът­руд­ни­чес­тво­то на Сла­ви Три­фо­новъ съ бТВ, во­де­щи­ятъ и еки­пътъ му ще слѣ­затъ отъ ек­ранъ окон­ча­тел­но. Въ на­ча­ло­то на мѣ­се­ца стар­ти­ра из­лѫч­ва­не­то на те­ле­ви­зия 7/8 и „Ве­чер­но­то шоу на Сла­ви Три­фо­новъ“. Ос­вѣнъ коз­ме­тич­на­та про­мѣ­на въ име­то, пре­да­ва­не­то е и съ новъ на­ча­ленъ часъ – 22 ч. Въ съ­дър­жа­ни­е­то му нѣ­ма сѫ­щес­тве­ни но­вос­ти, съ из­клю­че­ние на нѣ­кои руб­ри­ки, ка­то та­зи на „Star reporters“, въ ко­я­то зри­те­льтъ над­ни­ча въ нощ­ния свѣт­ски жи­вотъ. Плей­мейт­ки, си­ли­конъ и мно­го гримъ въ нѣ­кой сто­ли­чен клубъ, всич­ко то­ва ка­то един па­ра­ле­ленъ свѣтъ на то­зи, въ кой­то жи­вѣе ма­со­ви­ятъ бъл­га­ринъ. …

Вижъ статията

Битовитѣ убийства сѫ истинската заплаха за народа ни

Обикновениятъ българинъ оскотѣва.

Бъл­га­ри­тѣ въ Бъл­га­рия се уби­ватъ. Кол­ко­то и гроз­но и страш­но да зву­чи, е вѣр­но. И тукъ не ста­ва ду­ма за ста­тис­ти­ка­та, ка­са­е­ща за­ги­на­ли­те по пѫ­тя, кѫ­дѣ­то чо­вѣш­ки­тѣ тра­ге­дии сѫ прос­то циф­ри за онѣ­зи, ко­и­то прег­леж­датъ дан­ни­тѣ. Слѣд­ва­щи­тѣ нѣ­кол­ко слу­чая сѫ до­ка­за­тел­ство за то­ва, че бъл­гар­ско­то на­се­ле­ние са­мо се опит­ва да се уни­що­жи. А то­ва е по-пла­ше­що и отъ най-не­вѣ­ро­ят­ни­тѣ кон­спи­ра­тив­ни те­о­рии, спо­редъ ко­и­то Бъл­га­рия трѣб­ва да из­чез­не.

Ако прѣзъ 90-тѣ го­ди­ни и от­час­ти прѣзъ пър­во­то де­се­ти­лѣ­тие слѣдъ 2000 год. се гър­мѣ­ха мут­ри, биз­нес­ме­ни, нар­ко­бо­со­ве и ън­дър­гра­ундъ фи­гу­ри, то прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ го­ди­ни не­рѣд­ко по но­ви­ни­тѣ съ­об­ща­ватъ за убийс­тва на обик­но­ве­ни граж­да­ни, …

Вижъ статията