БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Сѫдътъ връща неваксинирани дѣца въ учебно заведение

Чете се за 1 минута

Съ рѣ­ше­ние отъ 29-ти ок­том­врий, ад­ми­нис­тра­тив­ни­ятъ сѫдъ на Сли­венъ обя­ви за дис­кри­ми­на­ция не­до­пус­ка­не­то на не­вак­си­ни­ра­ни дѣ­ца до дѣт­ска гра­ди­на. Дѣ­ло­то е за­ве­де­но отъ из­вѣс­тния въ гра­да пра­вос­ла­венъ све­ще­никъ о. Ев­ге­ний Яна­ки­евъ, ба­ща на де­веть дѣ­ца, пос­лѣд­ни­тѣ двѣ отъ ко­и­то не­вак­си­ни­ра­ни. До сѫдъ се сти­га слѣдъ ка­то Ко­ми­си­я­та за за­щи­та отъ дис­кри­ми­на­ция от­хвър­ля жал­ба на све­ще­ни­ка.

Ин­те­рес­ни сѫ мо­ти­ви­тѣ на сѫ­да. Въ рѣ­ше­ни­е­то се по­соч­ва, че при­сѫт­стви­е­то на не­вак­си­ни­ра­ни дѣ­ца не зас­тра­ша­ва вак­си­ни­ра­ни­тѣ, как­то и че от­ка­зътъ отъ дос­тѫпъ до „спе­ци­ал­ни пе­да­го­ги­чес­ки гри­жи и на­со­ки“ е дис­кри­ми­на­ция по от­но­ше­ние на дѣ­ца­та, ко­и­то не сѫ вак­си­ни­ра­ни по­ра­ди ме­ди­цин­ски при­чи­ни. Дѣйс­тви­тел­но, за­ко­нътъ прѣд­виж­да сѫ­щи­тѣ да бѫ­датъ до­пус­ка­ни до учеб­ни­тѣ за­ве­де­ние и безъ нап­ра­ве­ни вак­си­на­ции. Ми­нис­тер­ство на здра­ве­о­паз­ва­не­то за­я­ви въ ин­фор­ма­ция, по­мѣс­те­на на своя сайтъ, че ще об­жал­ва рѣ­ше­ни­е­то на слѣд­ва­ща ин­стан­ция. Не­го­ви­ятъ прѣд­ста­ви­тель доц. Ан­гелъ Кун­чевъ за­я­ви, че най-вѣ­ро­ят­но сѫ­дътъ не е раз­по­ла­галъ съ дос­та­тъч­но ин­фор­ма­ция за сѫ­щес­тву­ва­щи­тѣ въ об­ласть­та прак­ти­ки.