БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Статии отбелѣзани съ ключовата дума „сѫдъ“

Окончателно: ваксинитѣ задължителни въ дѣтскитѣ градини

Върховниятъ административенъ сѫдъ отмѣни рѣшение на Сливенския административенъ сѫдъ

Прѣзъ мѣ­сецъ ок­том­ври 2019 г. Ад­ми­нис­тра­тив­ни­ятъ сѫдъ въ Сли­венъ из­да­де изу­ми­тел­но рѣ­ше­ние, съ ко­е­то обя­ви изис­ква­не­то за иму­ни­за­ция на пос­тѫп­ва­щи­тѣ въ дѣт­ска гра­ди­на дѣ­ца за фор­ма на дис­кри­ми­на­ция. Съ свое окон­ча­тел­но рѣ­ше­ние отъ 29 юли, Вър­хов­ни­ятъ ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ (ВАС) оба­че пот­вър­ди по­зи­ци­я­та на Здрав­на­та ин­спек­ция, че вак­си­ни­тѣ не сѫ кон­цертъ по же­ла­ние. Вър­хов­ни­тѣ сѫ­дии по­соч­ватъ, че съ изис­ква­не­то за вак­си­на­ция се из­пъл­ня­ва кон­сти­ту­ци­он­но­то за­дъл­же­ние на дър­жа­ва­та да за­щи­та­ва ин­те­ре­си­тѣ и здра­ве­то на дѣ­ца­та. По то­зи на­чинъ се за­щи­та­ва …

Вижъ статията

Сѫдътъ връща неваксинирани дѣца въ учебно заведение

Съ рѣ­ше­ние отъ 29-ти ок­том­врий, ад­ми­нис­тра­тив­ни­ятъ сѫдъ на Сли­венъ обя­ви за дис­кри­ми­на­ция не­до­пус­ка­не­то на не­вак­си­ни­ра­ни дѣ­ца до дѣт­ска гра­ди­на. Дѣ­ло­то е за­ве­де­но отъ из­вѣс­тния въ гра­да пра­вос­ла­венъ све­ще­никъ о. Ев­ге­ний Яна­ки­евъ, ба­ща на де­веть дѣ­ца, пос­лѣд­ни­тѣ двѣ отъ ко­и­то не­вак­си­ни­ра­ни. До сѫдъ се сти­га слѣдъ ка­то Ко­ми­си­я­та за за­щи­та отъ дис­кри­ми­на­ция от­хвър­ля жал­ба на све­ще­ни­ка.

Ин­те­рес­ни сѫ мо­ти­ви­тѣ на сѫ­да. Въ рѣ­ше­ни­е­то се по­соч­ва, че при­сѫт­стви­е­то на не­вак­си­ни­ра­ни дѣ­ца не зас­тра­ша­ва вак­си­ни­ра­ни­тѣ, как­то и че от­ка­зътъ отъ дос­тѫпъ до „спе­ци­ал­ни пе­да­го­ги­чес­ки гри­жи и на­со­ки“ е дис­кри­ми­на­ция по от­но­ше­ние на дѣ­ца­та, ко­и­то не сѫ вак­си­ни­ра­ни по­ра­ди ме­ди­цин­ски при­чи­ни. Дѣйс­тви­тел­но, за­ко­нътъ прѣд­виж­да …

Вижъ статията