БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Воденъ режимъ въ Перникъ

Чете се за 6 минути

Становище на Районна прокуратура Перникъ посочва двама министри отъ кабинета на г-нъ Борисовъ за виновни за безводието.

То­ва е ис­то­рия съ три на­ча­ла. Ед­но­то е прѣ­ди го­ди­ни, ко­га­то сѫ за­поч­на­ли бе­зог­лед­на­та ек­спло­а­та­ция на язо­виръ „Сту­де­на“, и раз­ру­ха­та по ста­ра­та во­дос­наб­ди­тел­на мре­жа на градъ Пер­никъ, по­ла­га­щи ос­но­ви­тѣ на се­гаш­на­та кри­за. Вто­ро­то на­ча­ло е прѣзъ лѣ­то­то на та­зи го­ди­на, ко­га­то ни­ва­та на язо­ви­ра спа­датъ под 50% отъ ка­па­ци­те­та му и ста­ва из­клю­чи­тел­но не­об­хо­ди­мо да се взе­матъ нѣ­как­ви мѣр­ки. Тре­то­то на­ча­ло е прѣзъ но­ем­врий та­зи го­ди­на, ко­га­то из­вед­нъжъ всич­ки тѣ­зи проб­ле­ми из­лѣ­затъ на­я­вѣ и вне­зап­но се ока­за, че ни­во­то на язо­ви­ра е кри­тич­но нис­ко и въ гра­да трѣб­ва да се въ­ве­де во­денъ ре­жимъ. Въ пос­лѣд­ствие то­зи во­денъ ре­жимъ се утеж­ни. Какъ се стиг­на до­тукъ?

Язо­виръ „Сту­де­на“ на рѣ­ка Стру­ма снаб­дя­ва градъ Пер­никъ и окол­ни­тѣ на­се­ле­ни мѣс­та отъ пус­ка­не­то си въ ек­спло­а­та­ция прѣзъ да­леч­на­та 1955 год. За съ­жа­ле­ние отъ то­га­ва на­самъ во­дос­наб­ди­тел­на­та ин­фрас­трук­ту­ра рѣд­ко е би­ла под­но­вя­ва­на и въп­рѣ­ки приз­на­ци­тѣ на се­ри­оз­ни за­гу­би на во­да по мре­жа­та прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ го­ди­ни не сѫ взе­ти ни­как­ви мѣр­ки. Оказ­ва се, че меж­ду 70 и 90% отъ во­да­та на язо­ви­ра се гу­би прѣ­ди да стиг­не до пот­рѣ­би­те­ли­тѣ. То­ва чис­ло зву­чи ог­ром­но, но не е не­ти­пич­но за во­дос­наб­ди­тел­ни сис­те­ми, ко­и­то не сѫ под­но­вя­ва­ни съ го­ди­ни. Оба­че то­ва, ко­е­то – об­раз­но и иро­нич­но ка­за­но – прѣ­ли­ва ча­ша­та е срав­ни­тел­но су­ха­та 2019 год.

/media/Br3__St_Stefanov.jpg

Ху­дож­никъ: Сте­фанъ Б. Сте­фа­новъ

Най-важ­ни­ятъ пе­ри­одъ за снаб­дя­ва­не­то на язо­ви­ри­тѣ съ во­да е про­лѣть­та, ко­га­то па­датъ обил­ни дъж­до­ве и се то­пятъ снѣ­го­ве­тѣ, въ ре­зул­татъ отъ ко­е­то при­то­кътъ на рѣ­ки­тѣ е по-го­лѣмъ. Прѣзъ 2019 год. оба­че про­лѣть­та не е би­ла мно­го дъж­дов­на, и въ ком­би­на­ция съ срав­ни­тел­но топ­ла­та ми­на­ла зи­ма съ ре­ду­ци­ранъ снѣ­го­ва­лежъ въ ра­йо­на, тѣ­зи два фак­то­ра сѫ ес­ка­ли­ра­ли проб­ле­ма. Прѣзъ лѣ­то­то ни­во­то на язо­ви­ра се по­ни­жа­ва драс­тич­но, па­дай­ки подъ 40% въ края на ав­густъ и до из­клю­чи­тел­но нис­ки­тѣ 32% въ края на сеп­тем­врий.

Въп­рѣ­ки че оче­вид­но ве­че е би­ло край­но не­об­хо­ди­мо да се взе­матъ нѣ­как­ви мѣр­ки, та­ки­ва не сѫ взе­ти по ед­на прос­та при­чи­на. Мно­зи­на си­гур­но сѫ ве­че заб­ра­ви­ли, но по-па­мет­ли­ви­тѣ си спом­нят, че въ края на ок­том­врий се про­ве­до­ха мѣс­тни из­бо­ри изъ Бъл­га­рия. Ин­фор­ма­ци­я­та за кри­тич­ни­тѣ ни­ва на язо­ви­ра и съ­от­вѣт­ни­тѣ мѣр­ки сѫ за­ба­ве­ни отъ то­зи фактъ, за­що­то уп­рав­ля­ва­щи­тѣ гра­да не сѣ же­ла­е­ли да из­ва­дятъ на по­казъ проб­ле­ма точ­но прѣ­ди во­та, за да не нав­рѣ­ди на прѣ­диз­бор­на­та имъ кам­па­ния. Въ си­ту­а­ция, въ ко­я­то всѣ­ки день е билъ ва­женъ, въ гра­да се сти­га до­ри до ба­ло­тажъ, ко­е­то още по­ве­че за­ба­вя за­поч­ва­не­то на бор­ба съ кри­за­та. До­ри прик­ри­ва­не­то на проб­ле­ма не по­ма­га на пар­тия ГЕРБ да за­дър­жи кмет­ско­то мѣс­то и об­щин­ския съ­вѣтъ, но за гра­да е ве­че къс­но, во­да ве­че нѣ­ма.

СЛѢ­ДИЗ­БОР­НА ИЗ­НЕ­НА­ДА

Още съ встѫп­ва­не­то си въ длъж­ность но­ви­ятъ кметъ на гра­да, г-нъ Ста­нис­лавъ Вла­ди­ми­ровъ, е при­ну­денъ да обя­ви во­денъ ре­жимъ отъ 7 но­ем­врий. На 17 де­кем­врий ре­жи­мътъ ста­ва още по-строгъ и пер­ни­ча­ни ве­че нѣ­матъ во­да по надъ осемь ча­са въ де­но­но­щи­е­то. Взе­ти сѫ най-спѣш­ни мѣр­ки за оле­ко­тя­ва­не на проб­ле­ма, нап­ри­мѣръ на 17 де­кем­врий се смѣ­ня кра­нътъ, по­да­ващъ во­да къмъ ин­дус­три­ал­на­та зо­на, за да мо­же да се прѣ­на­со­чатъ по-го­лѣ­ми ко­ли­чес­тва во­да за би­то­ви, а не за про­миш­ле­ни нуж­ди. Об­сѫж­да се до­ри прѣ­на­соч­ва­не на часть отъ во­да­та на со­фийс­ка­та во­дос­наб­ди­тел­на сис­те­ма къмъ градъ Пер­никъ и из­пол­зу­ва­не­то на дру­ги язо­ви­ри. Ми­нис­тер­ство­то на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие от­дѣ­ля па­ри за из­граж­да­не на врѣ­мен­но ава­рий­но съ­о­рѫ­же­ние по-на­го­рѣ по рѣ­ка­та надъ язо­ви­ра, бе­то­ненъ дъ­ненъ прагъ и уред­ба за прѣ­мах­ва­не на на­но­си; всич­ки тѣ­зи мѣр­ки, ма­каръ и по­лез­ни, ще по­доб­рятъ си­ту­а­ци­я­та най-ра­но прѣзъ слѣд­ва­ща­та го­ди­на. И до мо­мен­та най-го­лѣ­ма­та на­деж­да на пер­ни­ча­ни си ос­та­ва снѣж­на­та зи­ма, ко­я­то мо­же да по­доб­ри ни­ва­та на во­да­та въ язо­ви­ра още въ ран­на­та про­лѣтъ.

КОЙ Е ВИ­НО­ВЕНЪ?

Как­то чес­то ста­ва въ бъл­гар­ска­та по­ли­ти­чес­ка срѣ­да, за кри­за­та има мно­го об­ви­не­ни, но мал­ко ви­нов­ни. Срѣдъ об­ви­не­ни­тѣ фи­гу­ри­ратъ как­то об­щи при­чи­ни, ка­то су­ша­та и лип­са­та на ре­мон­ти, та­ка и кон­крет­ни ин­сти­ту­ции, ка­то нап­ри­мѣръ мал­кия ВЕЦ раз­по­ло­женъ на язо­вир­на­та стѣ­на, зат­во­ренъ отъ юний та­зи го­ди­на, градъ Ра­до­миръ, за кой­то про­вѣр­ка от­кри че из­пол­зу­ва часть отъ во­да­та на язо­ви­ра (ко­е­то не е неп­рѣ­мен­но неп­ра­во­мѣр­но) и ин­дус­три­ал­ни­тѣ пред­при­я­тия на Пер­никъ, най-ве­че за­водъ „Сто­ма­на“, кой­то не е пла­щалъ по-го­лѣ­ма­та часть отъ во­да­та, ко­я­то е из­пол­зу­валъ. Въп­рѣ­ки оче­вид­но кри­зис­на­та си­ту­а­ция, мно­гоб­рой­ни­тѣ про­вѣр­ки на ок­рѫж­на­та и глав­на­та про­ку­ра­ту­ри и дру­ги ин­сти­ту­ции, пов­диг­на­ти об­ви­не­ния нѣ­ма срѣ­щу поч­ти ни­ко­го. Пър­ва­та жер­тва на кри­за­та ста­на уп­ра­ви­те­льтъ на ВиК Пер­никъ г-нъ Иванъ Ви­та­новъ, за­ра­ди по­да­ва­не на по­ни­же­ни стой­нос­ти на из­точ­ва­не­то на язо­ви­ра; слѣд­ва­ща­та жер­тва ста­на об­лас­тни­ятъ уп­ра­ви­тель на Пер­никъ, г-жа Ире­на Со­ко­ло­ва, чи­я­то ос­тав­ка бѣ­ше по­ис­ка­на лич­но отъ пре­ми­е­ра Бо­ри­совъ. По-на­го­рѣ мѣр­ки­тѣ на пра­ви­тел­ство­то не дос­ти­гатъ, яв­но се прѣ­цѣ­ня­ва че ра­бо­та­та на ми­нис­тер­ства­та по въп­ро­са е дос­та­тъч­но доб­ра.

Двѣ отъ най-ин­те­рес­ни­тѣ по­зи­ции по въп­ро­са сѫ на ми­нис­три­тѣ, въ чи­и­то ре­со­ри би трѣб­ва­ло да се озо­ве раз­рѣ­ша­ва­не­то на кри­за­та – тѣ­зи на окол­на­та срѣ­да и во­ди­тѣ и на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие. Ре­ги­о­нал­ни­ятъ ми­нис­търъ г-жа Пе­тя Ав­ра­мо­ва е за­я­ви­ла прѣзъ сеп­тем­врий, че не раз­по­ла­га съ дан­ни за не­ред­нос­ти при язо­виръ „Сту­де­на“, а су­ша­та е проб­лемъ на цѣ­ла Бъл­га­рия. Все пакъ съ за­сил­ва­не­то на кри­за­та ней­но­то ми­нис­тер­ство е то­ва, ко­е­то прѣд­прие по­ве­че­то дѣйс­твия, вклю­чи­тел­но фи­нан­си­ра­не­то на ава­рий­ни­тѣ про­ек­ти и пос­лѣд­на­та по­зи­ция на ми­нис­тъ­ра е, че сѫ взе­ти всич­ки въз­мож­ни мѣр­ки за во­дос­наб­дя­ва­не на гра­да до про­лѣт­но­то снѣ­го­то­пе­не.

Меж­дув­ре­мен­но ми­нис­тъ­рътъ на окол­на­та срѣ­да и во­ди­тѣ г-нъ Не­но Ди­мовъ за­я­ви на 17 сеп­тем­врий, че „до края на 2019 год. пи­тей­но-би­то­во­то во­дос­наб­дя­ва­не отъ яз. „Сту­де­на“ ще бѫ­де га­ран­ти­ра­но въ пъ­ленъ раз­мѣръ“, твър­дѣ­ние ве­че ока­за­ло се не­вѣр­но. Пос­лѣд­ва обяс­не­ние на проб­ле­ма съ кли­ма­тич­ни­тѣ про­мѣ­ни, ко­и­то прѣ­ди го­ди­ни въп­рос­ни­ятъ ми­нис­търъ бѣ­ше на­ре­кълъ „из­ма­ма за три­ли­о­ни“, и в ко­и­то не из­глеж­да меж­дув­ре­мен­но да е по­вѣр­валъ. На­пос­лѣ­дъкъ, въп­рѣ­ки по­доз­ри­тел­но­то на­ли­чие на „во­ди“ въ име­то на по­до­печ­но­то му ми­нис­тер­ство (въ рѣ­зъкъ кон­трастъ съ лип­са­та имъ въ градъ Пер­никъ), ми­нис­тъ­рътъ се ог­ра­ни­ча­ва прѣ­дим­но до то­ва да да­ва обяс­не­ния на си­ту­а­ци­я­та прѣдъ пар­ла­ментъ и ме­дии, и е от­стѫ­пилъ взи­ма­не­то на мѣр­ки на г-жа Ав­ра­мо­ва, мо­же би за­що­то кри­зи­тѣ съ бок­лу­ка от­критъ въ ита­ли­ан­ски влакъ или съ мръс­ния въз­духъ въ Со­фия сѫ сѫ­що въ по­ле­то на не­го­ва­та от­го­вор­ность.

/media/Br3__V_Vassilev.jpg

„Не­но-тех­но­ло­гии“. Ху­дож­никъ: В. Ва­си­левъ

Въ съз­да­ла­та се об­ща су­ма­то­ха, спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та про­ку­ра­ту­ра е за­поч­на­ла раз­слѣд­ва­не срѣ­щу два­ма­та ми­нис­три за без­сто­пан­стве­ность и прѣс­тѫп­ле­ния по служ­ба, но шан­сътъ да се стиг­не до ре­ал­ни на­ка­за­тел­ни мѣр­ки срѣ­щу тѣхъ е ни­що­женъ. Не­от­го­во­ре­ни за съ­жа­ле­ние ос­та­ватъ въп­ро­си­тѣ какъ стиг­нах­ме до си­ту­а­ция, въ ко­я­то спа­се­ни­е­то на единъ градъ за­ви­си отъ врѣ­ме­то и как­во е по­ло­же­ни­е­то на ед­на дър­жа­ва, въ ко­и­то пре­ми­е­рътъ из­ри­ча без­смър­тни­тѣ ду­ми: „Дай Бо­же да ва­ли снѣгъ!“