БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Статии отъ брой 3, година 1 (20 декември 2019)

Воденъ режимъ въ Перникъ

Становище на Районна прокуратура Перникъ посочва двама министри отъ кабинета на г-нъ Борисовъ за виновни за безводието.

То­ва е ис­то­рия съ три на­ча­ла. Ед­но­то е прѣ­ди го­ди­ни, ко­га­то сѫ за­поч­на­ли бе­зог­лед­на­та ек­спло­а­та­ция на язо­виръ „Сту­де­на“, и раз­ру­ха­та по ста­ра­та во­дос­наб­ди­тел­на мре­жа на градъ Пер­никъ, по­ла­га­щи ос­но­ви­тѣ на се­гаш­на­та кри­за. Вто­ро­то на­ча­ло е прѣзъ лѣ­то­то на та­зи го­ди­на, ко­га­то ни­ва­та на язо­ви­ра спа­датъ под 50% отъ ка­па­ци­те­та му и ста­ва из­клю­чи­тел­но не­об­хо­ди­мо да се взе­матъ нѣ­как­ви мѣр­ки. Тре­то­то на­ча­ло е прѣзъ но­ем­врий та­зи го­ди­на, ко­га­то из­вед­нъжъ всич­ки тѣ­зи проб­ле­ми из­лѣ­затъ на­я­вѣ и вне­зап­но се ока­за, че ни­во­то на язо­ви­ра е кри­тич­но нис­ко и въ гра­да трѣб­ва да се въ­ве­де во­денъ ре­жимъ. Въ пос­лѣд­ствие то­зи во­денъ ре­жимъ се утеж­ни. Какъ се стиг­на до­тукъ?

Язо­виръ „Сту­де­на“ на рѣ­ка Стру­ма снаб­дя­ва градъ Пер­никъ и окол­ни­тѣ на­се­ле­ни мѣс­та отъ пус­ка­не­то си въ ек­спло­а­та­ция прѣзъ да­леч­на­та 1955 год. За съ­жа­ле­ние отъ то­га­ва на­самъ во­дос­наб­ди­тел­на­та ин­фрас­трук­ту­ра рѣд­ко е би­ла под­но­вя­ва­на и въп­рѣ­ки приз­на­ци­тѣ на се­ри­оз­ни за­гу­би на во­да по мре­жа­та прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ го­ди­ни не сѫ взе­ти ни­как­ви мѣр­ки. Оказ­ва се, че меж­ду 70 и 90% отъ во­да­та на язо­ви­ра се гу­би прѣ­ди да стиг­не до пот­рѣ­би­те­ли­тѣ. То­ва чис­ло зву­чи ог­ром­но, но не е не­ти­пич­но за во­дос­наб­ди­тел­ни сис­те­ми, ко­и­то не сѫ под­но­вя­ва­ни съ го­ди­ни. Оба­че то­ва, ко­е­то – об­раз­но и иро­нич­но ка­за­но – прѣ­ли­ва ча­ша­та е срав­ни­тел­но су­ха­та 2019 год.

/media/Br3__St_Stefanov.jpg

Ху­дож­никъ: Сте­фанъ Б. Сте­фа­новъ …

Вижъ статията

Данъци и страсти

Въ Плов­дивъ не е тай­на, че прѣзъ дву­ман­дат­но­то си уп­рав­ле­ние ве­че бив­ши­ятъ кметъ г-нъ Иванъ То­тевъ про­кар­ва­ше пе­ри­о­дич­но раз­лич­ни по­ли­ти­ки на уве­ли­ча­ва­не на мѣс­тни­тѣ да­нъ­ци. Най-го­лѣ­мо не­до­вол­ство у жи­те­ли­тѣ на гра­да бѣ ока­залъ ръс­тътъ на да­нъкъ МПС, кой­то бѣ­ше гла­су­ванъ и при­етъ прѣзъ де­кем­врий 2018 год. Къмъ но­ва­та фор­му­ла на цѣ­но­об­ра­зу­ва­не бѣ до­ба­венъ ко­е­фи­ци­ентъ на еко­ло­гич­на ка­те­го­рия съ цѣль ста­ри­тѣ ав­то­мо­би­ли да се из­бѣг­ватъ, тъй ка­то ще се прѣ­вър­натъ въ не тол­ко­ва ев­тинъ ва­ри­антъ. Г-нъ То­тевъ прѣд­ста­ви рѣ­ше­ни­е­то ка­то еко­ло­гич­на мѣр­ка, ко­я­то да ог­ра­ни­чи на­ли­чи­е­то на за­мър­ся­ва­щи въз­ду­ха прѣ­воз­ни срѣд­ства, а то­ва е на­бо­лѣлъ проб­лемъ подъ те­пе­та­та – гра­дътъ се ки­чи съ зла­тенъ ме­далъ въ ЕС по мръ­сенъ въз­духъ и сре­бъ­ренъ на кон­ти­нен­та слѣдъ съ­сѣ­ди­тѣ отъ Ско­пие. При­ла­га­не­то на мѣр­ка­та ефек­тив­но уве­ли­чи то­зи го­ди­шенъ раз­ходъ за шо­фьо­ри­тѣ поч­ти два пѫ­ти и из­стрѣ­ля об­щи­на Плов­дивъ на …

Вижъ статията

Въ душата на прѣводача

На 13-ти сеп­тем­врий въ сто­лич­ния ли­те­ра­ту­ренъ клубъ „Пе­ро­то“ бѣ прѣд­ста­ве­на но­ва­та кни­га на г-нъ Пет­ко Хи­новъ „Бъл­гар­ско на­род­ноз­на­ние и прѣ­водъ“. Пет­ко Хи­новъ е нашъ прѣ­во­дачъ, пи­са­тель и по­етъ, вла­дѣ­ещъ от­лич­но мно­жес­тво ези­ци, из­меж­ду ко­и­то ста­ро­ки­тайс­ки, съв­рѣ­ме­ненъ ки­тайс­ки, ста­ро­бъл­гар­ски, ан­глийс­ки, ру­мън­ски и дру­ги. Осо­бе­но по­чи­танъ как­то отъ род­на­та, та­ка и от меж­ду­на­род­на­та ли­те­ра­тур­на об­щность е за сво­и­тѣ прѣ­во­ди отъ ки­тайс­ки на бъл­гар­ски и ан­глийс­ки.

Въ „Бъл­гар­ско на­род­ноз­на­ние и прѣ­водъ“ ав­то­рътъ прѣп­ли­та лю­бовь­та си къмъ бъл­гар­ския и къмъ ки­тайс­кия езикъ, съ­пос­та­вя ги и прѣд­ла­га на чи­та­те­ли­тѣ не­о­бик­но­ве­но­то гле­ди­ще не са­мо на тво­рецъ, но и на прѣ­во­дачъ. Об­сѫж­да нѣ­кои тре­вож­ни теж­не­ния въ днеш­ни­тѣ бъл­гар­ски езикъ и кул­ту­ра, но прѣд­ла­га и стѫп­ки къмъ об­ръ­ща­не на те­че­ни­е­то.

Нѣ­кои лю­бо­пит­ни фак­ти за кни­га­та сѫ, че тя всѫщ­ность е със­та­ве­на от бе­сѣ­ди, …

Вижъ статията

Българо-македонскитѣ отношения „во кьоръ-сокакъ“

Изказвания и дѣйствия отъ двѣтѣ страни могатъ да заличатъ постигнатия напрѣдъкъ.

Пос­лѣд­ни­тѣ два мѣ­се­ца съ си­гур­ность не бѣ­ха най-ро­ман­тич­ни­тѣ въ от­но­ше­ни­я­та меж­ду Ско­пие и Со­фия. Ис­то­ри­ци­тѣ от съв­мѣс­тна­та бъл­га­ро-ма­ке­дон­ска ко­ми­сия сѣ­кашъ раз­вѣ­ха бѣ­ло­то зна­ме въ тър­се­не на кон­сен­сусъ по чув­стви­тел­ни­тѣ те­ми, а на­уч­ни­тѣ ака­де­мии въ Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния и Бъл­га­рия осѫ­щес­тви­ха сво­е­об­раз­на прѣс­трѣл­ка съ обя­вя­ва­не­то на свои офи­ци­ал­ни по­зи­ции. По­ли­ти­ци­тѣ отъ двѣ­тѣ стра­ни на Гю­е­ше­во втвър­ди­ха то­на ед­ни къмъ дру­ги, за­до­во­ля­вай­ки вѫт­рѣш­но­по­ли­ти­чес­ки­тѣ си нуж­ди. …

Вижъ статията

Наздраве, Джамбазки!

Евродепутатътъ остана безъ шофьорска книжка.

По врѣ­ме на за­си­ле­ни про­вѣр­ки прѣ­ди сту­ден­тския праз­дникъ, на 7-ми де­кем­врий пѫт­ни­тѣ по­ли­цаи край Са­мо­ковъ спи­ратъ Ан­гелъ Джам­баз­ки. Ста­ва яс­но, че из­бра­ни­ятъ прѣзъ мѣ­сецъ май та­зи го­ди­на за вто­ри ман­датъ ка­то ев­ро­де­пу­татъ прѣд-ста­ви­тель на ВМРО е сед­налъ задъ во­ла­на слѣдъ ка­то е пилъ. Кол­ко точ­но, оба­че, не мо­же да се ка­же. По не­о­фи­ци­ал­ни дан­ни дре­ге­рътъ на мѣс­то по­ка­залъ 1,5 про­ми­ла. Джам­баз­ки по­ис­калъ да му бѫ­де нап­ра­ве­на кръв­на про­ба. Ре­зул­та­ти­тѣ отъ нея со­чатъ 1,08 ‰, мал­ко подъ на­ка­зу­е­ми­тѣ 1,2 ‰. Книж­ка­та на ев­ро­де­пу­та­та е от­не­та. …

Вижъ статията

България се сбогува съ Стефанъ Данаиловъ и Стоянка Мутафова

Два­ма отъ най-по­пу­ляр­ни­тѣ и оби­ча­ни отъ по­ко­лѣ­ния бъл­га­ри ар­тис­ти – Сте­фанъ Да­на­и­ловъ и Сто­ян­ка Му­та­фо­ва – прик­лю­чи­ха зем­ния си пѫть. Лам­бо, как­то е поз­натъ за пуб­ли­ка­та, по­чи­на на 27-ми но­ем­врий на 76 г., слѣдъ по­ли­ор­ган­на не­дос­та­тъч­ность. Прѣзъ 2018 год. раз­кри­ва, че е ди­аг­нос­ти­ци­ранъ съ бо­лесть­та на Пар­кин­сонъ. Из­вѣс­тенъ съ ро­ли­тѣ си въ ки­но­то, Да­на­и­ловъ е но­си­тель на ре­ди­ца наг­ра­ди „Злат­на ро­за“ и „Ас­ке­еръ“. Лю­бо­пи­тенъ фактъ отъ про­фе­си­о­нал­на­та му би­ог­ра­фия е, че прѣзъ 1976 год. е из­бранъ за най-по­пу­ля­ренъ ак­тьоръ въ Че­хос­ло­ва­кия. Ос­вѣнъ съ ак­тьор­ска и прѣ­по­да­ва­тел­ска дѣй­ность въ сфе­ра­та на из­кус­тво­то, той се за­ни­ма­ва и съ по­ли­ти­ка. Из­би­ранъ е се­демь пѫ­ти за на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель и е ми­нис­търъ на кул­ту­ра­та по врѣ­ме на пра­ви­тел­ство­то на Сер­гей Ста­ни­шевъ въ пе­ри­о­да 2005-2009 год.

Гос­по­жа сти­хий­но бѣд­ствие, ак­три­са­та, чи­е­то име ед­ва ли има бъл­га­ринъ, кой­то да не е чу­валъ, Сто­ян­ка Му­та­фо­ва, си оти­де на 6-ти де­кем­врий, на 97-го­диш­на въз­расть. Ро­ли­те ѝ въ те­а­тъ­ра сѫ …

Вижъ статията

Г-нъ Иванъ Гешевъ — прѣждеврѣменно главенъ прокуроръ

Иванъ Ге­шевъ за­поч­на се­дем­го­диш­ния си ман­датъ ка­то гла­венъ про­ку­роръ на 18-ти де­кем­врий, поч­ти мѣ­сецъ по-ра­но отъ очак­ва­но­то. За да се стиг­не до тукъ, бѣ­ше нуж­но Вис­ши­ятъ Сѫ­де­бенъ Съ­вѣтъ (ВСС) да не се съ­об­ра­зи съ про­тив­ни­ци­тѣ на наз­на­че­ни­е­то, но пъкъ охот­но да при­е­ме ос­тав­ка­та на прѣд­ния гл. про­ку­роръ, г-нъ Ца­ца­ровъ, са­мо день слѣдъ ка­то той я по­да­де на 11-ти де­кем­врий. Ман­да­тътъ на Ца­ца­ровъ из­ти­ча­ше на 10-ти яну­а­рий 2020 год.

Лѣ­то­то г-нъ Ге­шевъ бѣ но­ми­ни­ранъ отъ про­ку­рор­ска­та ко­ле­гия на ВСС и не­говъ кон­ку­рентъ не бѣ­ше из­диг­натъ. Слѣдъ мно­жес­тво ли­це­мѣр­ни дек­ла­ра­ции за под­крѣ­па отъ стра­на на про­ку­ра­ту­ра, по­ли­ция и др., г-нъ Ге­шевъ бѣ­ше …

Вижъ статията

Министъръ Кириловъ прѣдлага главниятъ прокуроръ да бѫде разслѣдванъ отъ свой „независимъ“ подчиненъ

Въпрѣки натиска на Съвѣта на Европа, българското правителство нѣма намѣрение да прѣмахва безнаказаностьта на рѫководителя на държавното обвинение.

Въ на­ча­ло­то на де­кем­врий мѣ­сецъ, два ор­га­на на Съ­вѣ­та на Ев­ро­па, ор­га­ни­за­ция обе­ди­ня­ва­ща 47 ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви, из­лѣ­зо­ха съ ос­три тек­сто­ве къмъ Бъл­га­рия. Пър­ви бѣ­ше Ко­ми­те­тътъ на ми­нис­три­тѣ, кой­то пуб­ли­ку­ва на 5-ти дек. меж­дин­на ре­зо­лю­ция къмъ дѣ­ло­то „Ко­ле­ви срѣ­щу Бъл­га­рия“. Сѫ­ща­та при­зо­ва­ва бъл­гар­ски­тѣ влас­ти да нап­ра­вятъ въз­мож­но ефек­тив­но­то раз­слѣд­ва­не на дѣйс­тви­я­та на глав­ния про­ку­роръ, до­ри то­ва да оз­на­ча­ва про­мѣ­на на кон­сти­ту­ци­я­та.

Са­мо­то дѣ­ло „Ко­ле­ви срѣ­щу Бъл­га­рия“ е свър­за­но съ убийс­тво­то на про­ку­роръ Ни­ко­лай Ко­левъ, раз­стрѣ­лянъ прѣдъ до­ма си на 28-ми де­мек­врий 2002 год. Прѣ­ди то­ва г-нъ Ко­левъ се оп­лак­ва отъ зап­ла­хи отъ стра­на на то­га­ваш­ния гл. про­ку­роръ, г-нъ Ни­ко­ла Фил­чевъ. Имен­но …

Вижъ статията

Президентътъ ще прѣдложи конституционни промѣни

Дър­жав­ни­ятъ гла­ва за­я­ви на 26-ти но­ем­врий и пот­вър­ди на 11-ти де­кем­врий, че ще вне­се прѣд­ло­же­ние за про­мѣ­ни въ Кон­сти­ту­ци­я­та. Тѣ ще ка­са­ятъ, по ду­ми­тѣ му, „цѣ­лос­тния мо­делъ на бъл­гар­ска­та про­ку­ра­ту­ра, ней­но­то ус­тройс­тво и фун­кции, мѣс­то­то ѝ въ сѫ­деб­на­та сис­те­ма и връз­ки­тѣ съ дру­ги ин­сти­ту­ции“.

Ма­каръ точ­но­то съ­дър­жа­ние на прѣд­ло­же­ни­е­то те­пър­ва да под­ле­жи на уточ­ня­ва­не, не­о­фи­ци­ал­ни­тѣ по­зи­ции на ГЕРБ и БСП сѫ ве­че из­вѣс­тни. Отъ ГЕРБ смѣ­татъ, че „про­мѣ­ни въ Кон­сти­ту­ци­я­та се пра­вятъ въ Пар­ла­мен­та“, умиш­ле­но прѣ­мъл­ча­вай­ки, че чл. 159, ал. 1 отъ ос­нов­ния за­конъ да­ватъ на дър­жав­ния гла­ва пра­во­то на ини­ци­а­ти­ва за кон­сти­ту­ци­он­ни про­мѣ­ни.

Офи­ци­ал­на­та по­зи­ция на БСП е, че …

Вижъ статията

Г-нъ С. Цацаровъ застава на чело на антикорупционната комисия

Три седмици бѣха достатъчни, за да се стигне отъ прѣдложение до окончателно рѣшение.

Ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия (КПКОН­ПИ), чий­то прѣд­хо­денъ прѣд­се­да­тель г-нъ Пла­менъ Ге­ор­ги­евъ се про­чу съ не­за­кон­ни­тѣ пос­трой­ки на те­ра­са­та си, бѣ­ше безъ рѫ­ко­во­ди­тель отъ мѣ­се­ци. Слѣдъ ка­то г-нъ Ге­ор­ги бѣ из­пра­тенъ на „за­то­че­ние“ ка­то кон­сулъ въ Ва­лен­сия (Ис­па­ния), не­яс­но­та­та кой ще го нас­лѣ­ди ста­на пъл­на. На 19-ти но­ем­врий, нѣ­кол­ко дни слѣдъ окон­ча­тел­ния из­боръ на г-нъ Ге­шевъ за гл. про­ку­роръ, уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция със­та­ве­на отъ ГЕРБ и раз­лич­ни на­ци­о­на­лис­ти­чес­ки пар­тии из­диг­на за прѣд­се­да­тель на КПКОН­ПИ имен­но до­се­гаш­ния гл. про­ку­роръ, г-нъ Ца­ца­ровъ. Де­пу­та­тътъ отъ ДПС г-нъ Ха­мидъ Ха­мидъ на­ре­че „бо­гат­ство за всѣ­ка дър­жа­ва [...] по­тен­ци­а­ла“ на г-нъ Ца­ца­ровъ и по то­зи на­чинъ ста­на яс­но, че мно­зин­ство …

Вижъ статията

Тежъкъ жрѣбий за „Лудогорецъ“ въ Лига Европа

Орлитѣ съ новъ треньоръ.

Ита­ли­ан­ски­ятъ Ин­теръ зас­та­ва на пѫ­тя на един­стве­ния бъл­гар­ски прѣд­ста­ви­тель въ ев­ро­пейс­ки­тѣ клуб­ни тур­ни­ри прѣзъ про­лѣть­та. То­ва от­ре­ди тег­ле­ни­ятъ въ по­не­дѣл­никъ 16-ти дек. жрѣ­бий. Раз­град­ча­ни до­ма­кин­стват на име­ни­тия си съ­пер­ник на 20-ти фев­ру­а­рий, а срѣ­ща­та ре­ваншъ е сед­ми­ца по-къс­но въ Ми­ла­но. Иг­ра­чи­тѣ на Лу­до­го­рецъ ус­пѣ­ха да дос­тиг­натъ до 1/16 фи­на­ли­тѣ на тур­ни­ра слѣдъ ка­то въ пос­лѣд­ния мачъ отъ гру­по­ва­та фа­за за­вър­ши­ха 1:1 съ Фе­рен­цва­рошъ (Унг.) и из­пре­ва­ри­ха прѣ­кия си кон­ку­рентъ съ точ­ка въ кла­си­ра­не­то. Меж­дув­рѣ­мен­но клу­бътъ обя­ви наз­на­че­ни­е­то на чеш­кия спе­ци­а­листъ Па­велъ Вър­ба за стар­ши-тре­ньоръ. Бив­ши­ятъ нас­тав­никъ на Вик­то­рия (Пил­зенъ) и на­ци­о­нал­ния от­боръ на Че­хия има въ ви­зит­ка­та си мно­гок­рат­но кла­си­ра­не …

Вижъ статията

Унгария на пѫтя на българскитѣ „лъвове“ къмъ Евро 2020

Мачътъ ще се играе на националния стадионъ въ София

Въп­рѣ­ки ра­зо­ча­ро­ва­що­то прѣд­ста­вя­не на на­ци­о­нал­ния ни от­боръ по фут­болъ въ ква­ли­фи­ка­ци­и­тѣ за Ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­ство прѣзъ 2020 год., прѣдъ Бъл­га­рия се от­кри­ва още единъ шансъ за кла­си­ра­не. Бла­го­да­ре­ние на доб­ро­то си прѣд­ста­вя­не въ де­бют­ния се­зонъ на Ли­га­та на на­ци­и­тѣ, от­бо­рътъ ни бѣ­ше часть отъ жре­бия за пле­йо­фи­тѣ за оп­рѣ­дѣ­ля­не на пос­лѣд­ни­тѣ че­ти­ри­ма учас­тни­ци въ шам­пи­о­на­та на Ста­рия кон­ти­нентъ. Той оп­рѣ­дѣ­ли въ по­лу­фи­нал­на срѣ­ща отъ по­токъ А нашъ съ­пер­никъ да бѫ­де Ун­га­рия; ма­чътъ ще се със­тои на 26-ти мартъ на на­ци­о­нал­ния ста­ди­онъ „Ва­силъ Лев­ски“ въ Со­фия.

Въ слу­чай, че мом­че­та­та на Ге­ор­ги Дер­мен­джи­евъ над­ви­ятъ мад­жа­ри­тѣ, тѣ ще мѣ­рятъ си­ли за мѣс­то на …

Вижъ статията

Приоритети въ бюджетъ 2020

610 лв мин. заплата отъ януарий, 250 лв мин. пенсия отъ юлий очакватъ българитѣ.

Въ пос­лѣд­ни­тѣ дни на но­емв¬рий бѣ окон­ча­тел­но гла­су­ва¬нъ дър­жав­ния бюд­жетъ за 2020 год., кой­то прѣд­се­да-те­льтъ на бюд­жет­на­та ко­ми¬сия въ На­род­но­то Съб­ра­ние г-жа Мен­да Сто­я­но­ва (ГЕРБ) оп­рѣ­дѣ­ли ка­то „по­ве­че отъ сѫ­що­то“. Срѣдъ за­я­ве­ни­тѣ при­о­ри­те­ти­тѣ на уп­рав­ля­ва-щи­тѣ сѫ об­ра­зо­ва­ни­е­то, здра­ве­о­паз­ва­не­то и от­бра­на­та. Око­ло 500 млн. лв е уве­ли­че­ни­е­то на па­ри­тѣ за здра­ве прѣзъ слѣд­ва­ща­та го­ди­на, но тукъ не се включ­ва по­ви­ша­ва­не на въз­наг­раж­де­ни­я­та на спе­ци­а­лис­ти­тѣ, ра­бо­те­щи въ об­ласть­та. Тѣ­зи фак­ти мо­гатъ да се съ­пос­та­вятъ съ про­ве­ла­та се на 16 дек. срѣ­ща меж­ду прѣд­ста­ви­те­ли на про­тес­ти­ра­щи ме­ди­цин­ски сес­три и пре­ми­е­рътъ Бо­ри­совъ. Въп­рѣ­ки лип­са­та на кон­крет­ни обѣ­ща­ния отъ стра­на на рѫ­ко­во­ди­те­ля на пра­ви­тел­ство­то, още …

Вижъ статията

Поредна промѣна на достѫпа за коли въ Морска градина, Варна

Сѫ­деб­ни­тѣ спо­ро­ве за дос­тѫ­па на ко­ли въ Вар­нен­ска­та Мор­ска гра­ди­на из­глеж­да ще тра­ятъ веч­но. По­не та­ко­ва впе­чат­ле­ние ос­та­вя рѣ­ше­ни­е­то на Вър­хов­ния ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ отъ 27-ми но­ем­врий т.г., ко­е­то от­мѣ­ня заб­ра­на­та за вли­за­не на МПС въ мѣс­тность­та „Сал­та­натъ“, на­ми­ра­ща се въ пар­ка и зас­тро­е­на съ жи­лищ­ни сгра­ди и за­ве­де­ния. Мо­ти­ви­тѣ на сѫ­да: за­поч­на­ла е про­це­ду­ра по одоб­рѣ­ва­не на общъ ад­ми­нис­тра­ти­венъ актъ, а имен­но про­мѣ­ни въ Ге­не­рал­ния планъ за ор­га­ни­за­ция на дви­же­ни­е­то на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Вар­на, но сѫ­ща­та про­це­ду­ра не е прик­лю­чи­ла и нѣ­ма из­да­денъ ад­ми­нис­тра­ти­венъ актъ. По­ра­ди та­зи при­чи­на, пос­та­ве­ни­тѣ ог­ра­ни­чи­тел­ни зна­ци и дѣйс­тви­я­та на об­щин­ска по­ли­ция по от­стра­ня­ва­не на …

Вижъ статията

Крѫгозори надвѣсени надъ небостъргача „Златенъ вѣкъ“

Но­во­из­бра­ни­ятъ кметъ на сто­лич­ния ра­йонъ „Ло­зе­нецъ“ г-нъ Кон­стан­тинъ Пав­ловъ се обър­на на 22 но­ем­врий къмъ Ди­рек­ци­я­та за на­ци­о­на­ленъ стро­и­те­ленъ кон­тролъ съ ис­ка­не не­бос­тър­га­чътъ „Зла­тенъ вѣкъ“ на фир­ма „Ар­тексъ“ да бѫ­де съ­бо­ренъ. Стро­и­тел­ство­то на най-го­лѣ­ми­ятъ про­ектъ на фир­ма­та, про­чу­ла се съ из­год­ни­тѣ цѣ­ни, ко­и­то прѣд­ла­га на прѣд­ста­ви­те­ли на власть­та, бѣ зам­ра­зе­но отъ ДНСК прѣзъ ап­рилъ мѣ­сецъ по спе­ци­ал­но на­реж­да­не на ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля Бо­ри­совъ.

И въ слу­чая на ис­ка­не­то на ра­йон­ния кметъ ре­ак­ци­я­та на дър­жав­ния ор­ганъ бѣ бър­за, но не та­ка сми­ре­на. Още на слѣд­ния день ДНСК обя­ви, че счи­та стро­е­жа не за не­за­ко­ненъ, а за та­къвъ съ до­пус­на­ти от­стра­ни­ми на­ру­ше­ния. Вмѣс­то да …

Вижъ статията

Послѣдниятъ спринтъ на Жоро Илиевъ

Ед­на блес­тя­ща ка­ри­е­ра прик­лю­чи подъ бур­ни­тѣ рѫ­коп­лѣс­ка­ния на зри­те­ли­тѣ въ плов­див­ския паркъ Ла­у­та. Ка­пи­та­нътъ на „Ло­ко­мо­тивъ“ Плов­дивъ Ге­ор­ги Или­евъ из­ве­де „смър­фо­ве­тѣ“ въ своя пос­лѣ­денъ мачъ въ 20-тия крѫгъ на род­ния шам­пи­о­натъ – ну­ле­во­то ра­вен­ство срѣ­щу „Лев­ски“. Прѣзъ цѣ­ла­та си де­вет­на­де­сет­го­диш­на ка­ри­е­ра, пре­ми­на­ла въ от­бо­ри­тѣ на „Чер­но мо­ре“, „Свѣт­ка­ви­ца“, „Ло­ко­мо­тивъ“ „ЦСКА“ и Шѫц­зяч­жу­анъ (Ки­тай) той пе­че­лѣ­ше фут­бол­ния за­па­лян­ко съ сво­я­та скром­ность, фут­бо­ленъ ин­те­лектъ и се­бе­раз­да­ва­не на те­ре­на. По­ка­за го и въ то­зи пос­лѣ­денъ мачъ - три ми­ну­ти прѣ­ди да бѫ­де за­мѣ­ненъ и из­пра­тенъ на кра­ка отъ плов­див­ска­та пуб­ли­ка, по­лу­за­щит­ни­кътъ на „Ло­ко­мо­тивъ“ из­пъл­ни ѫг­ловъ ударъ и миг­но­ве­но про­бѣ­га умо­пом­ра­чи­те­ленъ за 38-тѣ си …

Вижъ статията