БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Г-нъ С. Цацаровъ застава на чело на антикорупционната комисия

Чете се за 2 минути

Три седмици бѣха достатъчни, за да се стигне отъ прѣдложение до окончателно рѣшение.

Ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия (КПКОН­ПИ), чий­то прѣд­хо­денъ прѣд­се­да­тель г-нъ Пла­менъ Ге­ор­ги­евъ се про­чу съ не­за­кон­ни­тѣ пос­трой­ки на те­ра­са­та си, бѣ­ше безъ рѫ­ко­во­ди­тель отъ мѣ­се­ци. Слѣдъ ка­то г-нъ Ге­ор­ги бѣ из­пра­тенъ на „за­то­че­ние“ ка­то кон­сулъ въ Ва­лен­сия (Ис­па­ния), не­яс­но­та­та кой ще го нас­лѣ­ди ста­на пъл­на. На 19-ти но­ем­врий, нѣ­кол­ко дни слѣдъ окон­ча­тел­ния из­боръ на г-нъ Ге­шевъ за гл. про­ку­роръ, уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция със­та­ве­на отъ ГЕРБ и раз­лич­ни на­ци­о­на­лис­ти­чес­ки пар­тии из­диг­на за прѣд­се­да­тель на КПКОН­ПИ имен­но до­се­гаш­ния гл. про­ку­роръ, г-нъ Ца­ца­ровъ. Де­пу­та­тътъ отъ ДПС г-нъ Ха­мидъ Ха­мидъ на­ре­че „бо­гат­ство за всѣ­ка дър­жа­ва [...] по­тен­ци­а­ла“ на г-нъ Ца­ца­ровъ и по то­зи на­чинъ ста­на яс­но, че мно­зин­ство ще има.

Са­мо­то гла­су­ва­не, про­ве­ло се на 11-ти де­кем­врий, все пакъ до­не­се из­не­на­ди. Тѣ оба­че не дой­до­ха отъ ре­зул­та­та на дру­гия кан­ди­датъ, из­диг­на­тия отъ „Во­ля“ г-нъ Си­ме­онъ Най­де­новъ. Сѫ­щи­ятъ до­ри не бѣ­ше ко­мен­ти­ранъ по врѣ­ме на де­ба­ти­тѣ, а часть отъ де­пу­та­ти­тѣ на „Во­ля“ под­крѣ­пи­ха г-нъ Ца­ца­ровъ. Той по­лу­чи одоб­рѣ­ни­е­то на об­що 165-има на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли, срѣдъ ко­и­то и 27-ина отъ опо­зи­ци­он­на­та БСП. Ед­ва 30 отъ 80-тѣ на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли на БСП пос­лѣд­ва­ха пар­тий­но­то рѣ­ше­ние, пуб­лич­но ог­ла­се­но отъ ли­де­ра имъ г-жа Ни­но­ва, и гла­су­ва­ха про­тивъ кан­ди­да­ту­ра­та на г-нъ Ца­ца­ровъ. Гла­су­ва­ли­тѣ „по съ­вѣсть“ се ока­за­ха свър­за­ни съ плов­дис­кия де­пу­татъ г-нъ Тър­но­ва­лийс­ки, а г-нъ Ца­ца­ровъ е билъ сѫ­дия имен­но въ Плов­дивъ, кѫ­дѣ­то съп­ру­га­та му пъкъ е но­та­ри­усъ. Из­вѣс­тно е и, че г-нъ Ца­ца­ровъ е въ близ­ки вза­и­мо­от­но­ше­ния съ плов­див­ския „биз­нес­менъ“ г-нъ Ге­ор­ги Гер­говъ, бившъ прѣд­се­да­тель на град­ска­та ор­га­ни­за­ция на БСП въ Плов­дивъ. Лю­бо­пи­тенъ фактъ е, че под­крѣ­па­та за кан­ди­да­ту­ра­та на ГЕРБ и на­ци­о­на­лис­ти­чес­ки­тѣ пар­тии е дош­ла отъ на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли, срѣ­щу ко­и­то сѫ се про­веж­да­ли раз­слѣд­ва­ния. Нѣ­кои отъ тѣхъ от­кро­ве­но приз­на­ва­ха, че сѫ гла­су­ва­ли „отъ страхъ“.

Бро­е­ни ми­ну­ти слѣдъ гла­су­ва­не­то, но­во­из­бра­ни­ятъ прѣд­се­да­тель на КПКОН­ПИ за­я­ви, че по­да­ва ос­тав­ка ка­то гл. про­ку­роръ, от­ва­ряй­ки по то­зи на­чинъ пѫть къмъ пос­та на своя прѣс­то­ло­нас­лѣд­никъ, г-нъ Ге­шевъ. Са­ма­та КПКОН­ПИ е ор­ганъ на из­пъл­ни­тел­на­та власть съ го­лѣ­ми прав­ни въз­мож­нос­ти, вклю­чи­тел­но кон­фис­ка­ция на иму­щес­тво безъ сѫ­деб­но рѣ­ше­ние. Тя бѣ­ше и ин­сти­ту­ци­я­та, ко­я­то „из­пра“ г-нъ Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски и др., про­веж­дай­ки срѣ­щу тѣхъ про­вѣр­ки, ко­и­то не­из­мѣн­но за­вър­шва­ха съ не­на­ми­ра­не на ни­що не­ред­но. Нѣ­ма съм­нѣ­ние, че г-нъ Ца­ца­ровъ ще про­дъл­жи да ра­бо­ти въ то­зи духъ: за се­демь го­ди­ни на че­ло на дър­жав­но­то об­ви­не­ние, той не е пос­тиг­налъ осѫ­ди­тел­на при­сѫ­да срѣ­щу ни­то единъ прѣд­ста­ви­тель на цен­трал­на­та власть.