БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Крѫгозори надвѣсени надъ небостъргача „Златенъ вѣкъ“

Чете се за 1 минута

Но­во­из­бра­ни­ятъ кметъ на сто­лич­ния ра­йонъ „Ло­зе­нецъ“ г-нъ Кон­стан­тинъ Пав­ловъ се обър­на на 22 но­ем­врий къмъ Ди­рек­ци­я­та за на­ци­о­на­ленъ стро­и­те­ленъ кон­тролъ съ ис­ка­не не­бос­тър­га­чътъ „Зла­тенъ вѣкъ“ на фир­ма „Ар­тексъ“ да бѫ­де съ­бо­ренъ. Стро­и­тел­ство­то на най-го­лѣ­ми­ятъ про­ектъ на фир­ма­та, про­чу­ла се съ из­год­ни­тѣ цѣ­ни, ко­и­то прѣд­ла­га на прѣд­ста­ви­те­ли на власть­та, бѣ зам­ра­зе­но отъ ДНСК прѣзъ ап­рилъ мѣ­сецъ по спе­ци­ал­но на­реж­да­не на ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля Бо­ри­совъ.

И въ слу­чая на ис­ка­не­то на ра­йон­ния кметъ ре­ак­ци­я­та на дър­жав­ния ор­ганъ бѣ бър­за, но не та­ка сми­ре­на. Още на слѣд­ния день ДНСК обя­ви, че счи­та стро­е­жа не за не­за­ко­ненъ, а за та­къвъ съ до­пус­на­ти от­стра­ни­ми на­ру­ше­ния. Вмѣс­то да съ­ба­ря пос­тро­е­ни­тѣ ве­че ета­жи, чий­то кра­енъ брой по про­ектъ е 34, ди­рек­ци­я­та прѣд­по­чи­та да из­ча­ка рѣ­ше­ни­е­то на Вър­хов­ния ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ по слу­чая съ раз­рѣ­ши­тел­но­то за стро­ежъ на не­гос­тър­га­ча.

Имен­но то­ва раз­рѣ­ши­тел­но е ко­ре­нътъ на зло­то и да­мок­ле­ви­ятъ мечъ, над­вис­налъ надъ фа­ра­о­но­вия гра­дежъ на „Ар­тексъ“. Прѣ­за­вѣ­ре­но прѣзъ 2012 год., то трѣб­ва­ше да има пет­го­диш­на ва­лид­ность, но слу­чай­ни за­ко­но­ви про­мѣ­ни отъ 2017 год. удъл­жи­ха жи­во­та му до 2022 год. На пър­ва ин­стан­ция, Со­фийс­ки ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ се про­из­не­се прѣзъ юлий пот­вър­жда­вай­ки стро­и­тел­но­то раз­рѣ­ше­ние.

„Зла­тенъ вѣкъ“ е ин­те­ре­сенъ про­ектъ, тъй ка­то над­хвър­ля мно­гок­рат­но ви­со­чи­на­та на окол­ни­тѣ сгра­ди. Ако нѣ­ко­га бѫ­де за­вър­шенъ, не­бос­тър­га­чътъ ще прѣд­паз­ва дос­та­тъч­но за­мож­ни­тѣ си оби­та­те­ли отъ мръс­ния со­фийс­ки въз­духъ — по про­ектъ сгра­да­та раз­по­ла­га съ спе­ци­ал­ни фил­три.