БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Министъръ Кириловъ прѣдлага главниятъ прокуроръ да бѫде разслѣдванъ отъ свой „независимъ“ подчиненъ

Чете се за 3 минути

Въпрѣки натиска на Съвѣта на Европа, българското правителство нѣма намѣрение да прѣмахва безнаказаностьта на рѫководителя на държавното обвинение.

Въ на­ча­ло­то на де­кем­врий мѣ­сецъ, два ор­га­на на Съ­вѣ­та на Ев­ро­па, ор­га­ни­за­ция обе­ди­ня­ва­ща 47 ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви, из­лѣ­зо­ха съ ос­три тек­сто­ве къмъ Бъл­га­рия. Пър­ви бѣ­ше Ко­ми­те­тътъ на ми­нис­три­тѣ, кой­то пуб­ли­ку­ва на 5-ти дек. меж­дин­на ре­зо­лю­ция къмъ дѣ­ло­то „Ко­ле­ви срѣ­щу Бъл­га­рия“. Сѫ­ща­та при­зо­ва­ва бъл­гар­ски­тѣ влас­ти да нап­ра­вятъ въз­мож­но ефек­тив­но­то раз­слѣд­ва­не на дѣйс­тви­я­та на глав­ния про­ку­роръ, до­ри то­ва да оз­на­ча­ва про­мѣ­на на кон­сти­ту­ци­я­та.

Са­мо­то дѣ­ло „Ко­ле­ви срѣ­щу Бъл­га­рия“ е свър­за­но съ убийс­тво­то на про­ку­роръ Ни­ко­лай Ко­левъ, раз­стрѣ­лянъ прѣдъ до­ма си на 28-ми де­мек­врий 2002 год. Прѣ­ди то­ва г-нъ Ко­левъ се оп­лак­ва отъ зап­ла­хи отъ стра­на на то­га­ваш­ния гл. про­ку­роръ, г-нъ Ни­ко­ла Фил­чевъ. Имен­но не­го сѣ­мейс­тво­то на по­кой­ния счи­та за по­рѫ­чи­тель на убийс­тво­то. Г-нъ Фил­чевъ не е под­ло­женъ на ни­как­во раз­слѣд­ва­не, по­ра­ди за­е­ма­ния отъ не­го постъ на гл. про­ку­роръ. Ед­ва день слѣдъ Ко­ми­те­та на ми­нис­три­тѣ, другъ ор­ганъ на Съ­вѣ­та на Ев­ро­па из­лѣ­зе съ ста­но­ви­ще за ог­ра­ни­ча­ва­не на власть­та на бъл­гар­ския гла­венъ про­ку­роръ. На 6-ти де­кем­врий, т.нар. Ве­не­ци­ан­ска ко­ми­сия при­зо­ва за за­ко­но­да­тел­ни про­мѣ­ни, ко­и­то да въ­ве­датъ сѫ­де­бенъ кон­тролъ надъ про­ку­рор­ски­тѣ от­ка­зи за об­ра­зу­ва­не на раз­слѣд­ва­не и да съз­да­датъ не­за­ви­симъ про­ку­роръ, кой­то да мо­же да раз­слѣд­ва глав­ния.

Ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ г-нъ Бо­ри­совъ ре­а­ги­ра още на 3-ти дек., прѣ­ди офи­ци­ал­но­то пуб­ли­ку­ва­не на ста­но­ви­ще­то на Ве­не­ци­ан­ска­та ко­ми­сия. Той сви­ка из­вън­ред­но за­се­да­ние на Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ, про­ве­ло се въ сѫ­бо­та 7-ми де­кем­врий. Тамъ ми­нис­тъ­рътъ на пра­во­сѫ­ди­е­то, г-нъ Ки­ри­ловъ, прѣд­ста­ви за­ко­ноп­ро­ектъ, кой­то прѣд­виж­да да бѫ­де съз­да­денъ „не­за­ви­симъ“ про­ку­роръ съ се­дем­го­ди­шенъ ман­датъ, кой­то да бѫ­де един­стве­ни­ятъ спо­со­бенъ за раз­слѣд­ва глав­ния, би­дей­ки въ сѫ­що­то врѣ­ме не­говъ под­чи­ненъ, въ рам­ки­тѣ на Вър­хов­на ка­са­ци­он­на про­ку­ра­ту­ра! Не­до­у­мѣ­ние бу­ди и прѣд­ло­же­ни­е­то въп­рос­ни­ятъ „не­за­ви­симъ“ про­ку­роръ да се из­би­ра съ ⅔ мно­зин­ство отъ про­ку­рор­ска­та ко­ле­гия къмъ ВСС, ко­я­то се със­тои отъ... про­ку­ро­ри, по Кон­сти­ту­ция (чл. 126) под­чи­не­ни на глав­ния та­къвъ. По то­зи на­чинъ си про­ли­ча­ва ес­тес­тво­то на прѣд­ло­же­ни­я­та на ми­нис­търъ Ки­ри­ловъ – опитъ за за­маз­ва­не на очи­тѣ на Съ­вѣ­та на Ев­ро­па, безъ ни­що да се про­мѣ­ня по сѫ­щес­тво.

Тѣ­зи прѣд­ло­же­ния на пра­во­сѫд­ния ми­нис­търъ до­ве­до­ха до ис­ка­не на ос­тав­ка­та му отъ шесть неп­ра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции, ра­бо­те­щи въ об­ласть­та на пра­во­то. Ста­ва въп­росъ за „Ан­ти­ко­руп­ци­о­ненъ фондъ“, „Бъл­гар­ски ад­во­ка­ти за пра­ва­та на чо­вѣ­ка“, „Бъл­гар­ски ин­сти­тутъ за прав­ни ини­ци­а­ти­ви“, „Бъл­гар­ски хел­зин­кски ко­ми­тетъ“, фон­да­ция „Ин­сти­тутъ за па­зар­на ико­но­ми­ка“ и „Прог­ра­ма дос­тѫпъ до ин­фор­ма­ция“, ко­и­то из­пра­ти­ха на 13-ти дек. пис­мо до ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля и раз­лич­ни ев­ро­пейс­ки ин­сти­ту­ции. Въ не­го се за­я­вя­ва, че „прѣд­ло­же­ни­тѣ отъ пра­ви­тел­ство­то про­мѣ­ни въ На­ка­за­тел­но-про­це­су­ал­ния ко­дексъ за „не­за­ви­симъ про­ку­роръ“ сѫ ими­та­ция съ по­ли­ти­чес­ки ефектъ, а не съ­об­ра­зя­ва­не съ прѣ­по­рѫ­ки­тѣ на Ве­не­ци­ан­ска­та ко­ми­сия“.

Фор­ма на не­у­дов­лет­во­ре­ние отъ прѣд­ло­же­ни­я­та на ми­нис­тъ­ра из­ра­зи до­ри г-нъ Маг­да­лин­чевъ, прѣд­став­ля­ващъ ВСС. По­пи­танъ как­во мис­ли за про­ек­та, той ка­за: „Ко­лѣ­бая се да­ли е ра­бо­те­що рѣ­ше­ние“.

За да мо­же глав­ни­ятъ про­ку­роръ да бѫ­де раз­слѣд­ванъ е не­об­хо­ди­ма про­мѣ­на въ Кон­сти­ту­ци­я­та въ въп­рос­ния чл. 126. Прѣд­ло­же­ние за та­ка­ва се очак­ва отъ пре­зи­ден­та на Ре­пуб­ли­ка­та. Но кой ще я под­крѣ­пи въ На­род­но Съб­ра­ние, кѫ­дѣ­то 165-има де­пу­та­ти гла­су­ва­ха за наз­на­ча­ва­не­то на ве­че бив­шия гла­венъ про­ку­роръ, г-нъ Ца­ца­ровъ, за прѣд­се­да­тель на ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия КПКОН­ПИ?