БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Поредна промѣна на достѫпа за коли въ Морска градина, Варна

Чете се за 2 минути

Сѫ­деб­ни­тѣ спо­ро­ве за дос­тѫ­па на ко­ли въ Вар­нен­ска­та Мор­ска гра­ди­на из­глеж­да ще тра­ятъ веч­но. По­не та­ко­ва впе­чат­ле­ние ос­та­вя рѣ­ше­ни­е­то на Вър­хов­ния ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ отъ 27-ми но­ем­врий т.г., ко­е­то от­мѣ­ня заб­ра­на­та за вли­за­не на МПС въ мѣс­тность­та „Сал­та­натъ“, на­ми­ра­ща се въ пар­ка и зас­тро­е­на съ жи­лищ­ни сгра­ди и за­ве­де­ния. Мо­ти­ви­тѣ на сѫ­да: за­поч­на­ла е про­це­ду­ра по одоб­рѣ­ва­не на общъ ад­ми­нис­тра­ти­венъ актъ, а имен­но про­мѣ­ни въ Ге­не­рал­ния планъ за ор­га­ни­за­ция на дви­же­ни­е­то на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Вар­на, но сѫ­ща­та про­це­ду­ра не е прик­лю­чи­ла и нѣ­ма из­да­денъ ад­ми­нис­тра­ти­венъ актъ. По­ра­ди та­зи при­чи­на, пос­та­ве­ни­тѣ ог­ра­ни­чи­тел­ни зна­ци и дѣйс­тви­я­та на об­щин­ска по­ли­ция по от­стра­ня­ва­не на ко­ли сѫ не­за­кон­ни. Рѣ­ше­ни­е­то на сѫ­да ста­на из­вѣс­тно на 2-ри де­кем­врий, а на сѫ­ща­та да­та кме­тътъ г-нъ Пор­тнихъ из­лѣ­зе съ кон­тра-ударъ, за­я­вя­вай­ки, че е прик­лю­чилъ про­це­ду­ра­та, за ко­я­то го­во­ри ВАС, и я е под­пи­салъ на да­та­та на сѫ­деб­но­то за­се­да­ние, а имен­но 27-ми но­ем­врий. Ре­зул­та­тътъ отъ всич­ки тѣ­зи ма­нев­ри е, че от­но­во не е яс­но кой е правъ и кой кривъ: на­вѣр­но ще пос­лѣд­ватъ но­ви дѣ­ла, за­ве­де­ни отъ за­ин­те­ре­со­ва­ни­тѣ отъ вкар­ва­не на МПС въ Мор­ска­та гра­ди­на.

Же­ла­ни­е­то на жи­те­ли­тѣ на гра­да прѣ­воз­ни срѣд­ства да не вли­затъ въ пар­ка бѣ изя­ве­но още по врѣ­ме на прос­тес­ти­тѣ прѣзъ 2013 год., ко­и­то съ­бо­ри­ха то­га­ваш­ния кметъ г-нъ Ки­рилъ Йор­да­новъ. Съб­ра­на бѣ под­пис­ка за ор­га­ни­зи­ра­не на мѣс­тенъ ре­фе­рен­думъ съ два въп­ро­са: еди­ни­ятъ ка­са­ещъ раз­ши­ря­ва­не­то на гра­ни­ци­тѣ на Мор­ска­та гра­ди­на, а дру­ги­ятъ — заб­ра­на­та за вли­за­не на ав­то­мо­би­ли, но сѫ­що та­ка и за стро­и­тел­ство на тър­гов­ски обек­ти на те­ри­то­ри­я­та на пар­ка.

Под­пис­ка­та оба­че изоб­що не бѣ раз­гле­да­на отъ Вар­нен­ския Об­щин­ски съ­вѣтъ, по­ра­ди ко­е­то граж­дан­ски ор­га­ни­за­ции за­ве­до­ха и спе­че­ли­ха прѣзъ но­ем­врий 2016 дѣ­ло, съ ко­е­то за­дъл­жи­ха прѣд­се­да­те­ля на ОС да спа­зи за­ко­но­ви­тѣ си за­дъл­же­ния. Се­си­я­та на мѣс­тния пар­ла­ментъ се със­тоя яну­а­рий 2018; на нея при­сѫт­ства­ха как­то прѣд­ста­ви­те­ли на вно­си­те­ли­тѣ на прѣд­ло­же­ни­е­то за ре­фе­рен­думъ, та­ка и на „Вар­нен­ска ту­рис­ти­чес­ка ка­ма­ра“ и на „Асо­ци­а­ция на хо­те­ли­е­ри­тѣ и рес­то­ран­тьо­ри­тѣ“. Всѣ­ка стра­на зае прѣд­ска­зу­е­ми по­зи­ции, но ОС взе край­но­то рѣ­ше­ние, а имен­но от­хвър­ли прѣд­ло­же­ни­е­то за ре­фе­рен­думъ, счи­тай­ки го за не­за­ко­но­съ­об­раз­но и из­вънъ ком­пе­тен­ци­и­тѣ на мѣс­тни­тѣ влас­ти.

Раз­ви­ти­е­то отъ пос­лѣд­ния мѣ­сецъ ид­ва ка­то сво­е­об­ра­зенъ за­вър­шекъ на най-тра­гич­но­то дѣйс­твие отъ пи­е­са­та — на 29 юний ко­ла блъс­на и уби три­го­диш­но мо­ми­чен­це в пар­ка. На пра­га на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри, за уп­рав­ля­ва­щи­тѣ бѣ­ше осо­бе­но важ­но да ре­а­ги­ратъ съ но­ви заб­ра­ни. Отъ Об­щи­на­та при­пом­ни, че дос­тѫ­пътъ на МПС въ пар­ко­ве е заб­ра­ненъ по за­конъ, но съ­об­щи­ха и за по­да­де­ни надъ три­де­сеть жал­би срѣ­щу ог­ра­ни­че­ни­я­та.

Цѣ­ли­ятъ ка­зусъ опи­ра до кон­флик­та меж­ду биз­не­са и граж­да­ни­тѣ, за ко­и­то Мор­ска­та гра­ди­на е мѣс­то за от­дихъ. А ад­ми­нис­тра­тив­на­та слож­ность са­мо вло­ша­ва нѣ­ща­та.