БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Президентътъ ще прѣдложи конституционни промѣни

Чете се за 1 минута

Дър­жав­ни­ятъ гла­ва за­я­ви на 26-ти но­ем­врий и пот­вър­ди на 11-ти де­кем­врий, че ще вне­се прѣд­ло­же­ние за про­мѣ­ни въ Кон­сти­ту­ци­я­та. Тѣ ще ка­са­ятъ, по ду­ми­тѣ му, „цѣ­лос­тния мо­делъ на бъл­гар­ска­та про­ку­ра­ту­ра, ней­но­то ус­тройс­тво и фун­кции, мѣс­то­то ѝ въ сѫ­деб­на­та сис­те­ма и връз­ки­тѣ съ дру­ги ин­сти­ту­ции“.

Ма­каръ точ­но­то съ­дър­жа­ние на прѣд­ло­же­ни­е­то те­пър­ва да под­ле­жи на уточ­ня­ва­не, не­о­фи­ци­ал­ни­тѣ по­зи­ции на ГЕРБ и БСП сѫ ве­че из­вѣс­тни. Отъ ГЕРБ смѣ­татъ, че „про­мѣ­ни въ Кон­сти­ту­ци­я­та се пра­вятъ въ Пар­ла­мен­та“, умиш­ле­но прѣ­мъл­ча­вай­ки, че чл. 159, ал. 1 отъ ос­нов­ния за­конъ да­ватъ на дър­жав­ния гла­ва пра­во­то на ини­ци­а­ти­ва за кон­сти­ту­ци­он­ни про­мѣ­ни.

Офи­ци­ал­на­та по­зи­ция на БСП е, че Кон­сти­ту­ци­я­та не би­ва да се про­мѣ­ня. Не­о­фи­ци­ал­но, прѣд­ста­ви­те­ли на пар­ти­я­та пот­вър­ди­ха, че слу­ча­ятъ не е раз­ли­ченъ.

Кол­ко­то до ДПС, пар­ти­я­та ви­на­ги е из­каз­ва­ла за­до­вол­ство отъ дѣй­ность­та на про­ку­ра­ту­ра­та и ед­ва ли же­лае про­мѣ­ни.

Об­сѫж­да се и да­ли Обик­но­ве­но на­род­но съб­ра­ние мо­же да про­мѣ­ни Кон­сти­ту­ци­я­та въ часть­та ѝ ка­са­е­ща глав­ния про­ку­роръ. При­пом­ня се рѣ­ше­ние № 3 отъ 2003 год. на Кон­сти­ту­ци­он­ния сѫдъ (КС), спо­редъ ко­е­то ус­тройс­тво­то на про­ку­ра­ту­ра­та е часть отъ фор­ма­та на дър­жав­но уп­рав­ле­ние и слѣ­до­ва­тел­но мо­же да бѫ­де про­мѣ­ня­но са­мо отъ Ве­ли­ко на­род­но съб­ра­ние. Нѣ­кои юрис­ти из­каз­ватъ мнѣ­ние, че пре­зи­ден­тътъ мо­же да от­пра­ви но­во пи­та­не към КС от­нос­но кон­крет­ни про­мѣ­ни и от­но­ше­ни­е­то имъ къмъ фор­ма­та на дър­жав­но уп­рав­ле­ние. Ини­ци­а­ти­ва­та на пре­зи­ден­та ид­ва въ мо­ментъ, ко­га­то при­зивъ за ог­ра­ни­ча­ва­не на власть­та на глав­ния про­ку­роръ се от­пра­вя и отъ два ор­га­на на Съ­вѣ­та на Ев­ро­па. Ко­ми­те­тътъ на ми­нис­три­тѣ до­ри из­рич­но уточ­ня­ва, че, ако е нуж­но, из­мѣ­не­ния трѣб­ва да се вне­сатъ и въ ос­нов­ния за­конъ. Нѣ­що за ко­е­то сѫ нуж­ни гла­со­ве­тѣ на 180 на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли.