БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Протестъ въ Варна срѣщу строежъ

Чете се за 2 минути

Кметътъ и главниятъ архитектъ се оправдаватъ съ реституцията

Око­ло 200 вар­нен­ци се съб­ра­ха на 26 яну­а­ри, за да из­ра­зятъ не­до­вол­ство­то си отъ стро­е­жа на два се­дем­на­де­се­те­таж­ни бло­ка (пър­ви­ятъ отъ ко­и­то ве­че въ нап­ред­на­ла фа­за) въ под­но­жи­е­то на ем­бле­ма­тич­ния за гра­да па­мет­никъ на бъл­га­ро-съ­вѣт­ска­та друж­ба. Ар­гу­мен­ти­тѣ на про­тес­ти­ра­щи­тѣ граж­да­ни сѫ, че случ­ва­що­то се зас­тро­я­ва­не е за­ко­но­во не­до­пус­ти­мо, тъй ка­то то се осѫ­щес­твя­ва на те­ри­то­ри­я­та на паркъ „Же­ра­венъ връхъ“.

Съ ог­ледъ на не­о­со­бе­на­та за­ин­те­ре­со­ва­ность на об­щин­ски­тѣ влас­ти къмъ по­доб­ни про­тес­тни про­я­ви въ ми­на­ло­то (най-чес­то от­на­ся­щи се до ре­жи­ма за дви­же­ние на ав­то­мо­би­ли въ Мор­ска­та гра­ди­на), съ­би­ти­е­то отъ не­дѣл­ния день из­не­над­ва­що прѣ­диз­ви­ка ре­ак­ция. Кме­тътъ Иванъ Пор­тнихъ нас­ро­чи и про­ве­де прес­кон­фе­рен­ция по те­ма­та за­ед­но съ глав­ния ар­хи­тектъ на гра­да Вик­торъ Бу­зевъ, ка­то то­ва бѣ­ше ед­на отъ рѣд­ки­тѣ пуб­лич­ни изя­ви на гра­до­на­чал­ни­ка отъ спе­чел­ва­не­то на вто­рия му ман­датъ есень­та.

Той из­пол­зва три­бу­на­та, за да от­пра­ви ме­ко ка­за­но стран­но об­ви­не­ние към дѣс­ни­тѣ опо­зи­ци­он­ни об­щин­ски съ­вѣт­ни­ци вт не­ко­рек­тность и въ во­де­не на прѣ­диз­бор­на кам­па­ния за пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри, ко­и­то по планъ трѣб­ва да се про­ве­датъ слѣд по­ве­че отъ го­ди­на. Глав­ни­ятъ ар­хи­тектъ пъкъ спо­дѣ­ли, че не­го­ви­тѣ рѫ­цѣ сѫ вър­за­ни, за­що­то въп­рос­ни­тѣ имо­ти сѫ рес­ти­ту­и­ра­ни още прѣзъ 1995 г., а прѣзъ 2001 г. съ за­по­вѣдь на то­га­ваш­ния кметъ Ки­рилъ Йор­да­новъ е одоб­ренъ зас­тро­и­те­ленъ и ре­гу­ла­ци­о­ненъ планъ въ зо­на­та на па­мет­ни­ка, кѫ­дѣ­то по­па­датъ и но­вос­тро­я­щи­тѣ се сгра­ди. То­ва обез­мис­ля всич­ки опи­ти, ко­и­то, по ду­ми­тѣ на арх. Бу­зевъ, сѫ би­ли нап­ра­ве­ни, за да бѫ­де спрѣ­но стро­и­тел­ство­то. Ста­ва ду­ма за из­да­ва­не на мо­ти­ви­ранъ от­казъ и, въ пос­лѣд­ствие, мъл­ча­ливъ от­казъ да се при­е­ме ин­вес­ти­ци­он­но­то на­мѣ­ре­ние на соб­стве­ни­ци­тѣ на имо­ти­тѣ, ко­и­то слѣдъ тѣх­ни жал­би сѫ пад­на­ли въ сѫ­да.

Та­ка, удоб­но скри­ти задъ рѣ­ше­ни­я­та на сѫ­да, влас­ти­ма­щи­тѣ въ мор­ска­та сто­ли­ца за по­ре­ден пѫть прѣд­по­че­то­ха да вдиг­натъ по­ра­жен­чес­ки ра­ме­нѣ и да зат­во­рятъ те­ма­та съ прѣ­зас­тро­я­ва­не­то въ гра­да, вмѣс­то да из­пол­зватъ слу­чая за ини­ци­и­ра­не на по-ши­рокъ де­батъ за стро­и­тел­ния ха­осъ и пос­то­ян­но из­ник­ва­щи­тѣ ка­то гѫ­би стро­и­тел­ни обек­ти нас­рѣдъ гра­ди­ни и пар­ко­ве.