БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Относно Иванъ Мънинъ

Иванъ Мъ­нинъ ра­бо­ти въ ИТ фир­ма въ Со­фия. Сла­бость сѫ му ис­то­ри­я­та и по­ли­ти­чес­ки­тѣ про­це­си на Бал­ка­ни­тѣ.

Статии от Иванъ Мънинъ

Обявление

Прѣдизборна реклама насочена къмъ мъртвитѣ души въ избирателнитѣ списъци

На вни­ма­ни­е­то на всич­ки кан­ди­да­ти за власть, мас­ки­ра­ни подъ име­то на все­въз­мож­ни пар­тии, без­срам­ни ко­а­ли­ции и фор­ма­ции, нѣ­ма­щи ус­ло­ви­я­та да по­да­ря­ватъ по ед­но са­ко или по единъ ан­цугъ на ге­рой отъ САЩ ’94 на евен­ту­ал­ни­тѣ си из­би­ра­те­ли:

Ре­дак­ци­я­та на „Бъл­гар­ски Ос­вѣ­до­ми­тель“

обя­вя­ва сво­бод­ни ка­ре­та на Со­фийс­ки­тѣ Цен­трал­ни гро­би­ща за Ва­ша­та прѣ­диз­бор­на аги­та­ция!

На­ше­то из­да­ние Ви да­ва уни­кал­но­то прѣ­дим­ство Ва­ши­тѣ слад­ки не­из­пъл­ни­ми обѣ­ща­ния да дос­тиг­нѫтъ до не­из­чис­те­ни­тѣ мър­тви ду­ши отъ из­би­ра­тел­ни­тѣ спи­съ­ци, ко­и­то по обяс­ни­ми ис­то­ри­чес­ки при­чи­ни съ ле­ко­та се спра­вятъ съ Иван­чев­ския пра­во­писъ. Цѣ­ни­тѣ сѫ из­год­ни, нѣ­ма­не­то на срамъ – га­ран­ти­ра­но! Точ­но за Ва­ши­тѣ нуж­ди!

Не­дѣй­те Вий изоб­що се чу­дѣ­те,

бър­зо съ на­ми се свър­же­те!

Вижъ статията

Д-ръ Г. Латевъ, БАН: Като часть отъ елита на нацията, ученитѣ сѫ длъжни да заематъ позиция по обществени въпроси

Споредъ астронома науката не може да бѫде аполитична, докато ѝ се налага да проси пари отъ управляващитѣ.

Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель: Д-ръ Ла­тевъ, раз­ка­же­те мал­ко за се­бе си – съ как­во се за­ни­ма­ва­те въ Бъл­гар­ска­та ака­де­мия на на­у­ки­тѣ, отъ кол­ко врѣ­ме сте въ ней­ни­тѣ струк­ту­ри?

д-ръ Ге­ор­ги Ла­тевъ: Още отъ мно­го ма­лъкъ рѣ­шихъ, че мо­я­та про­фе­сия ще бѫ­де ас­тро­номъ. Нас­то­я­вахъ да ми се обяс­ня­ватъ ма­те­ма­ти­чес­ки по­ня­тия, свър­за­ни съ ас­тро­но­ми­я­та, ка­то де­се­ти­ченъ ло­га­ри­тъмъ, си­нусъ, ма­каръ все още да не мо­жехъ да ги раз­бе­рѫ. Срѣд­но­то ми об­ра­зо­ва­ние бѣ­ше по ге­о­де­зия, за­що­то бѣхъ чулъ, че тя има об­що съ ас­тро­но­ми­я­та. Ока­за се, …

Вижъ статията

Строежътъ на ЖП линията Скопие-София подъ въпросъ

Нѣмската фирма изпълнитель и Македонски желѣзници развалиха договора помежду си

(Ста­ти­я­та е за­вър­ше­на на 30 юни.)

Не­о­чак­ва­ни проб­ле­ми из­ник­на­ха при из­граж­да­не­то на об­сѫж­да­на­та съ де­се­ти­лѣ­тия прѣ­ка же­лѣ­зо­пѫт­на връз­ка меж­ду сто­ли­ци­тѣ на Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния и Бъл­га­рия. Въ ме­ди­и­тѣ въ за­пад­на­та ни съ­сѣд­ка се по­я­ви­ха ин­фор­ма­ции, че на 15 юни до­го­во­рътъ меж­ду ком­па­ни­я­та „Ви­бе“ и дър­жав­на­та же­лѣ­зо­пѫт­на ком­па­ния за съз­да­ва­не на же­лѣ­зо­пѫт­на­та …

Вижъ статията

Акциитѣ съ акциитѣ на „Левски“ - приказка безъ край

„Синя“ България преживѣ тежко челния сблъсъкъ на Василъ Божковъ съ държавния апаратъ, а опрѣдѣлянето на новъ собственикъ на клуба се прѣвърна въ медийно шоу

Да си слу­жи­тель на ПФК „Лев­ски“ въ пос­лѣд­ни­тѣ мѣ­се­ци съ си­гур­ность не е лес­но - ос­нов­ни­ятъ спо­мо­щес­тво­ва­тель на клу­ба Ва­силъ Бож­ковъ из­пад­на въ не­ми­лость прѣдъ дър­жа­ва­та и заплàти спрѣ­ха да се из­пла­щатъ. Из­пра­ве­но прѣдъ ре­а­ленъ рискъ отъ фа­литъ, ад­ми­нис­тра­тив­но­то рѫ­ко­вод­ство на ти­ма впрег­на цѣ­ла­та си изоб­ре­та­тел­ность въ раз­лич­ни ини­ци­а­ти­ви ка­то про­да­ва­не на вир­ту­ал­ни би­ле­ти за ма­чо­ве и от­ва­ря­не на да­ри­тел­ски смѣт­ки. Тѣ­зи па­ри оба­че за­се­га сти­гатъ ПФК „Лев­ски“ да по­е­ме глът­ка въз­духъ, да пок­ри­ва внос­ки­тѣ си къмъ НАП и не мно­го по­ве­че.

На ед­на отъ сво­и­тѣ мно­гоб­рой­ни изя­ви прѣд ме­ди­и­тѣ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ Бой­ко Бо­ри­совъ да­де да се раз­бе­ре, че дър­жа­ва­та е въ го­тов­ность, по по­до­бие на дру­ги клу­бо­ве прѣ­ди то­ва, да из­пол­зва сво­и­тѣ лос­то­ве на вли­я­ние, за да оси­гу­ри по­мощь при оз­дра­вя­ва­не­то на „Лев­ски“, но при ед­но ус­ло­вие - смѣ­на на соб­стве­ность­та на клу­ба. Ва­силъ Бож­ковъ пъкъ, при ед­но отъ пър­ви­тѣ си включ­ва­ния отъ из­гна­ни­е­то си въ Ду­бай, обя­ви, че би про­далъ ак­ци­и­тѣ на се­ри­о­зенъ ин­вес­ти­торъ или би ги по­да­рилъ на фе­но­ве­тѣ. Тѣ­зи изяв­ле­ния из­глеж­да на­ка­ра­ха отяв­ле­ни лев­ска­ри да впрег­нѫтъ си­ли въ то­ва ти­мътъ да смѣ­ни соб­стве­ность­та си, ка­то най-гла­сенъ въ то­ва от­но­ше­ние бѣ­ше тре­ньо­рътъ на бас­кет­бол­ния тимъ Кон­стан­тинъ Па­па­зовъ. Въ прѣ­да­ва­не­то „120 ми­ну­ти“ по бТВ на 10 май, не­дѣ­ля, Ти­ти по своя не­под­ра­жа­емъ емо­ци­о­на­ленъ на­чинъ раз­па­ле­но обя­ви, че Ва­силъ Бож­ковъ и Ге­ор­ги По­повъ (фак­ти­чес­ки­ятъ соб­стве­никъ на ма­жо­ри­тар­ния дѣлъ ак­ции) нѣ­ма да сѫ хо­ра­та, ко­и­то ще до­ве­дѫтъ до фа­литъ „Лев­ски“ и на не­го му е обѣ­ща­но, че ще по­лу­чи ак­ци­и­тѣ на клу­ба. Да, ама не, как­то се ока­за дни по-къс­но. …

Вижъ статията

Разваленъ телефонъ въ Българска федерация по волейболъ

Любо Ганевъ обяви новия треньоръ, той каза, че не знае.

Се­ри­оз­на лип­са на ко­му­ни­ка­ция про­ли­ча нас­ко­ро въ дѣйс­тви­я­та на рѫ­ко­вод­ство­то на БФВ. Прѣ­ди нѣ­кол­ко дни пре­зи­ден­тътъ Лю­бо Га­невъ обя­ви слѣдъ за­се­да­ние на уп­ра­ви­тел­ния съ­вѣтъ на ор­га­ни­за­ци­я­та, че Сил­ва­но Пран­ди ще бѫ­де но­ви­ятъ старъ се­лек­ци­о­неръ на мѫж­кия ни на­ци­о­на­ленъ от­боръ. На все­ос­лу­ша­ние бѣ­ха обя­ве­ни под­роб­нос­ти за ан­га­жи­мен­та на Про­фе­со­ра - до­го­во­рътъ щѣлъ да бѫ­де за 1 + 1 го­ди­на, по­мощ­никъ ще му бѫ­де Ни­ко­лай Же­лѣз­ковъ, ка­то иде­я­та е слѣдъ то­зи пе­ри­одъ ита­ли­а­не­цътъ да прѣ­да­де ща­фе­та­та на тре­ньо­ра на шам­пи­о­на „Неф­то­хи­микъ“.

Ока­за се оба­че, че по­не единъ отъ спо­ме­на­ти­тѣ гос­по­да не е билъ по­не увѣ­до­менъ, че се е до­го­во­рилъ. День слѣдъ но­ви­на­та …

Вижъ статията

Афера съ набавяне на респиратори въ Босна

Задържанъ е премиерътъ на Федерация Босна и Херцеговина

Прѣзъ пос­лѣд­ния мѣ­сецъ въ ед­на отъ три­тѣ със­тав­ни ад­ми­нис­тра­тив­ни час­ти на Бос­на и Хер­це­го­ви­на се раз­го­рѣ се­ри­о­зенъ скан­далъ, свър­занъ съ на­ба­вя­не­то на бол­нич­на апа­ра­ту­ра по врѣ­ме на пан­де­ми­я­та отъ covid-19. Ста­на яс­но, че фир­ма­та „Среб­ре­на ма­ли­на“, за­ни­ма­ва­ща се съ прѣ­ра­бот­ва­не­то и кон­сер­ви­ра­не­то на пло­до­ве, е по­лу­чи­ла раз­рѣ­ше­ние отъ Фе­де­рал­на­та ди­рек­ция за граж­дан­ска за­щи­та да вне­се отъ Ки­тай рес­пи­ра­то­ри на об­ща стой­ность 10,5 млн кон­вер­ти­бил­ни мар­ки (10,5 млн лв). Слѣдъ ка­то срѣдъ ши­ро­ка­та об­щес­тве­ность се по­я­ви та­зи ме­ко ка­за­но стран­на ин­фор­ма­ция, а сѫ­що та­ка и съм­нѣ­ни­е­то, че на­ба­ве­ни­тѣ рес­пи­ра­то­ри нѣ­матъ всич­ки нуж­ни сер­ти­фи­ка­ти за лѣ­че­ние на бол­ни отъ ви­ру­са, на 21 …

Вижъ статията

Протести въ Албания заради събарянето на Националния театъръ

Разрушаването на културно наслѣдство разгнѣви гражданитѣ

Нап­ре­же­ни­е­то въ ал­бан­ска­та сто­ли­ца Ти­ра­на ес­ка­ли­ра пос­лѣд­ния мѣ­сецъ, слѣдъ ка­то на 17 май слѣдъ дву­го­диш­ни опи­ти влас­ти­тѣ ус­пѣ­ха да съ­бо­рѭтъ На­ци­о­нал­ния те­а­търъ. На­чи­нътъ, по кой­то то­ва се слу­чи, бѣ­ше по­ве­че отъ скан­да­лен. Въ 4:30 ч. сут­ринь­та слу­жи­те­ли на дър­жав­на­та по­ли­ция нах­лу­ха и си­ло­во из­ве­до­ха ба­ри­ка­ди­ра­ли­тѣ въ сгра­да­та про­тес­ти­ра­щи ар­тис­ти, за­дър­жай­ки го­лѣмъ брой отъ тѣхъ. Зда­ни­е­то бѣ­ше миг­но­ве­но съ­бо­ре­но, ко­е­то прѣ­диз­ви­ка спон­тан­но струп­ва­не на тъл­па жи­те­ли на мѣс­то­то на съ­би­ти­е­то. То­ва отъ своя стра­на да­де по­вод на ор­га­ни­тѣ на ре­да да упот­рѣ­бѭтъ си­ла и да раз­пръс­нѫтъ съб­ра­ли­тѣ се граж­да­ни на Ти­ра­на, тъй ка­то тѣх­ни­тѣ дѣйс­твия про­ти­во­рѣ­ча­ха на на­ло­же­ни­тѣ епи­де­ми­о­ло­гич­ни мѣр­ки за …

Вижъ статията

Спортното министерство откри нарушения въ изразходването на пари отъ БФС

Футболниятъ съюзъ ще трѣбва да връща надъ 144 000 лв.

Про­вѣр­ка въ БФС е ус­та­но­ви­ла не­цѣ­ле­съ­об­раз­но из­раз­ход­ва­не на срѣд­ства по прог­ра­ми на Ми­нис­тер­ство на мла­дежь­та и спор­та. Са­ма­та про­вѣр­ка бѣ наз­на­че­на отъ ми­нис­търъ Кра­сенъ Кра­левъ въ края на ок­том­ври ми­на­ла­та го­ди­на пок­рай тур­бу­лен­тни­тѣ съ­би­тия и ос­тав­ка­та на Бо­рис­лавъ Ми­хай­ловъ отъ пре­зи­ден­тския постъ на ор­га­ни­за­ци­я­та.

Раз­гле­да­ни сѫ еди­на­де­сеть до­го­во­ра склю­че­ни отъ …

Вижъ статията

Първи полъхъ на нормалность от новото рѫководство на БФВ

Отмѣниха безумно правило, спъващо развитието на млади състезатели

Но­во­то рѫ­ко­вод­ство на Бъл­гар­ска фе­де­ра­ция по во­лей­бол (БФВ) нап­ра­ви пър­ва важ­на стѫп­ка къмъ зав­ръ­ща­не къмъ нор­мал­ность­та слѣдъ бли­зо 20-го­диш­но­то гос­под­ства­не на прѣ­диш­ния си рѫ­ко­во­ди­тель инж. Дан­чо Ла­за­ровъ. На свое он­лайн за­се­да­ние, уп­ра­ви­тел­ни­ятъ съ­вѣтъ на­че­ло съ но­во­из­бра­ния пре­зи­дентъ Лю­бо Га­невъ от­мѣ­ни скан­дал­но­то рѣ­ше­ние на прѣ­диш­но­то рѫ­ко­вод­ство отъ юни 2019 г., съ ко­е­то се заб­ра­ня­ва­ше на със­те­за­те­ли под 21-го­диш­на въз­расть да бѫ­датъ тран­сфе­ри­ра­ни въ чуж­би­на. От­то­га­ва до нас­то­я­щия мо­ментъ из­да­ва­не­то на меж­ду­на­род­ни тран­сфер­ни сер­ти­фи­ка­ти за тѣ­зи иг­ра­чи мо­же­ше да ста­ва един­стве­но по из­клю­че­ние съ из­рич­но­то съг­ла­сие на фе­де­ра­ци­я­та - прак­ти­ка, ко­я­то се­ри­оз­но спъ­ва­ше раз­ви­ти­е­то на та­лан­тли­ви със­те­за­те­ли и при­тѣс­ни­тел­но вър­на во­лей­бо­ла ни …

Вижъ статията

Книга за „антисемитското законодателство на Царство България“ въ Сѣверна Македония

На прѣдставянето на публикацията присѫтстваха редица дипломати, както и прѣдседательтъ на парламента Талатъ Джафери

Не­за­бе­ля­за­но отъ ина­че чув­стви­тел­на­та по те­ма­та „Ма­ке­до­ния“ бъл­гар­ска об­щес­тве­ность прѣ­ми­на прѣд­ста­вя­не­то на кни­га­та „Ба­зич­но ан­ти­се­мит­ско за­ко­но­дав­ство на цар­ство­то Бу­га­рија“ на за­падъ отъ Гю­е­ше­во.

По ду­ми­тѣ на със­та­ви­те­ли­тѣ, кни­га­та е сбор­никъ …

Вижъ статията

Шампионъ по врѣме на пандемия

Пламенъ Константиновъ спечели руското волейболно първенство безъ игра

От­бо­рътъ на „Ло­ко­мо­тивъ“ (Но­во­си­бирскъ) съ Пла­менъ Кон­стан­ти­новъ на­че­ло ста­на по­бѣ­ди­тель въ шам­пи­о­на­та по во­лей­болъ на Ру­сия, слѣдъ ка­то мѣс­тна­та фе­де­ра­ция обя­ви пър­вен­ства­та при мѫ­же­тѣ и же­ни­тѣ за прик­лю­че­ни за­ра­ди пан­де­ми­я­та отъ ко­ро­на­ви­русъ. От­бо­рътъ отъ Но­во­си­бирскъ прик­лю­чи ре­дов­ния се­зонъ ка­то во­дачъ въ кла­си­ра­не­то и въз ос­но­ва на та­зи под­ред­ба бѣ­ше оп­рѣ­дѣ­ленъ за кра­енъ пър­ве­нецъ. По то­зи на­чинъ бив­ши­ятъ ни на­ци­о­на­ленъ със­те­за­тель, ка­пи­танъ и се­лек­ци­о­неръ ста­на пър­ви­ятъ бъл­гар­ски тре­ньоръ, кой­то мо­же да се пох­ва­ли съ ус­пѣхъ въ ед­на отъ най-сил­ни­тѣ во­лей­бол­ни над­прѣ­ва­ри въ Ев­ро­па – рус­ка­та Су­пер­ли­га.

Вижъ статията

Смѣна на караула въ българския волейболъ – Любо Ганевъ начело

„Вѣчниятъ“ прѣдседатель инж. Данчо Лазаровъ прѣдаде безъ бой управленскитѣ регалии.

На от­чет­но-из­бор­но об­що съб­ра­ние, про­ве­де­но прѣзъ мѣ­сецъ мартъ въ Со­фия, за прѣд­се­да­тель на Бъл­гар­ска­та Фе­де­ра­ция по Во­лей­болъ (БФВ) еди­но­душ­но бѣ­ше из­бранъ до­се­гаш­ни­ятъ за­мѣс­тникъ Лю­бо Га­невъ. По то­зи на­чинъ бѣ­ше сло­женъ край на бли­зо два­де­сет­го­диш­но­то рѫ­ко­вод­ство на инж. Дан­чо Ла­за­ровъ – ед­на епо­ха из­пъс­три­ла то­зи спортъ у насъ как­то съ мно­го ус­пѣ­хи, та­ка и съ ре­ди­ца скан­да­ли. За то­зи пе­ри­одъ на­ци­о­на­ли­тѣ ни ус­пѣ­ха да пос­тиг­натъ нѣ­кол­ко при­зо­ви мѣс­та въ прес­тиж­ни меж­ду­на­род­ни над­прѣ­ва­ри (брон­зо­ви ме­да­ли на Ев­ро­пейс­ко пър­вен­ство и Свѣ­тов­на ку­па), но не се ми­на­ва­ше и го­ди­на безъ да се по­я­ви нѣ­коя гран­ди­оз­на не­у­ре­ди­ца, ко­я­то да прив­ле­че вни­ма­ни­е­то къмъ во­лей­бол­ни­тѣ срѣ­ди (до­пингъ …

Вижъ статията

Осѫдиха държавата въ Страсбургъ заради акцията срещу „chitanka.info“

Поч­ти де­сеть го­ди­ни слѣдъ мѣ­роп­ри­я­ти­е­то на ГДБОП срѣ­щу сай­та „Чи­тан­ка“ про­тивъ „пи­рат­ско­то раз­прос­тра­не­ние на кни­ги въ ин­тер­нет прос­тран­ство­то“, Бъл­га­рия бѣ­ше осѫ­де­на отъ Ев­ро­пейс­кия сѫдъ по пра­ва­та на чо­вѣ­ка въ Страс­бург (ЕСПЧ) да зап­ла­ти обез­ще­те­ние от 5200 ев­ро на плов­див­ча­ни­на Ла­заръ Пен­довъ. На­ка­за­ни­е­то се на­ла­га, тъй ка­то ор­га­ни­тѣ на ре­да сѫ за­дър­жа­ли безъ при­чи­на единъ отъ сър­въ­ри­тѣ на вир­ту­ал­на­та биб­ли­о­те­ка, соб­стве­ность на Пен­довъ, и то въ про­дъл­же­ние на се­демь мѣ­се­ца, безъ до­ри да го из­слѣд­ватъ.

През 2010 г. ГДБОП про­веж­да ак­ция срѣ­щу по­пу­ляр­ния и до днесъ сайтъ за без­плат­на ли­те­ра­ту­ра, твър­дей­ки, че се на­ру­ша­ва За­ко­нътъ за ав­тор­ско­то пра­во и срод­ни­тѣ му …

Вижъ статията

Новини отъ Балканитѣ

„Български освѣдомитель“ ще публикува кратки бѣлѣжки по важни теми отъ другитѣ балкански страни

НА­СИ­ТЕ­НА ВЪН­ШНО­ПО­ЛИ­ТИ­ЧЕС­КА СЕД­МИ­ЦА ЗА ВЛАС­ТИ­ТѢ ВЪ СКО­ПИЕ

Пра­ви­тел­ство­то на Ре­пуб­ли­ка Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния нап­ра­ви двѣ важ­ни крач­ки за ев­ро­ат­лан­ти­чес­ка­та ори­ен­та­ция на стра­на­та въ пос­лѣд­на­та сед­ми­ца на мартъ. Пър­во ста­на яс­но, че всич­ки ли­де­ри на член­ки на ЕС сѫ се обе­ди­ни­ли око­ло иде­я­та за за­поч­ва­не на прѣ­го­во­ри за при­съ­е­ди­ня­ва­не на за­пад­на­та ни съ­сѣд­ка и Ал­ба­ния къмъ съ­ю­за. Ев­ро­пейс­ки­ятъ ко­ми­сарь по раз­ши­ря­ва­не­то Оли­веръ Вар­хе­ли обя­ви, че прѣзъ юни ще прѣд­ста­ви прѣ­го­вор­на­та рам­ка за двѣ­тѣ дър­жа­ви.

На 27 мартъ пра­ви­тел­ство­то въ Ско­пие обя­ви, че е прѣ­да­ло фи­нал­ни­тѣ до­ку­мен­ти, съ ко­и­то да фи­на­ли­зи­ра осѫ­щес­твя­ва­не­то на член­ство­то си въ НА­ТО. По то­зи на­чинъ офи­ци­ал­но Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния …

Вижъ статията

Гешевъ се жалва на ЕК за екстрадицията на Цвѣтанъ Василевъ

Писмата на главния прокуроръ налѣха вода въ мелницата на силно фрагментираната опозиция въ Сърбия

Въ на­ча­ло­то на мѣ­сецъ фев­ру­а­ри ста­на яс­но, че глав­ни­ятъ про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ е из­пра­тилъ пис­ма до Ге­не­рал­ния сек­ре­та­ри­атъ на Ев­ро­па и до Ев­ро­пейс­кия ко­ми­тетъ по проб­ле­ми­тѣ на прѣс­тѫп­ность­та, въ ко­и­то ги се­зи­ра за не­до­пус­ти­мо­то за­ба­вя­не отъ по­ве­че отъ 5 го­ди­ни на раз­глеж­да­не на мол­би­тѣ за ек­стра­ди­ция на бан­ке­ра Цвѣ­танъ Ва­си­левъ отъ стра­на на сръб­ски­тѣ сѫ­деб­ни ор­га­ни. Въ пис­ма­та отъ про­ку­ра­ту­ра­та …

Вижъ статията

Спасяването на „Левски“ – мисия възможна?

Мобилизацията на феноветѣ и появата на заможни дарители даде глътка въздухъ на „синитѣ“.

Слѣдъ пър­во­на­чал­на­та су­ма­то­ха, прѣ­диз­ви­ка­на отъ за­дър­жа­не­то на соб­стве­ни­ка Ва­силъ Бож­ковъ и пос­лѣд­ва­ло­то изяв­ле­ние на из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­торъ Па­велъ Ко­левъ отъ 7 фев­ру­а­ри, че „не знае да­ли Лев­ски ще мо­же да за­вър­ши се­зо­на“, нѣ­ща­та за ти­ма отъ Ге­ре­на из­глеж­датъ мал­ко по-об­на­деж­да­ва­щи нѣ­кол­ко сед­ми­ци по-къс­но.

„Си­ни­тѣ“ се пох­ва­ли­ха, че за пе­ри­о­да отъ 3 до 18 фев­ру­а­ри сѫ съб­ра­ли при­хо­ди отъ надъ по­ло­винъ …

Вижъ статията

България съ първа побѣда въ квалификациитѣ за Евро 2021

Баскетболиститѣ ни съ епиченъ мачъ срѣщу Латвия

На­ци­о­нал­ни­ятъ от­бор на Бъл­га­рия по бас­кет­болъ по­бѣ­ди Лат­вия съ 110:104 слѣдъ двѣ про­дъл­же­ния въ срѣ­ща, ко­я­то пуб­ли­ка­та въ за­ла „Аре­на Бо­тев­градъ“ ще пом­ни дъл­го. На­ши­тѣ гу­бе­ха съ цѣ­ли 9 точ­ки раз­ли­ка са­мо 44 се­кун­ди прѣ­ди края на ре­дов­но­то врѣ­ме, но ос­та­ви­ха сър­дца­та си на те­ре­на и съ жиз­не­но­важ­на трой­ка на Ста­ни­миръ Ма­ри­новъ въ фи­нал­ни­тѣ ми­го­ве на чет­вър­та­та часть вка­ра­ха ма­ча въ про­дъл­же­ние. Въ не­го от­но­во има­ше дра­ма, слѣдъ ка­то при ре­зул­татъ 96:96 въ пос­лѣд­ния въз­мо­женъ мо­ментъ Шке­ле отъ от­бо­ра на гос­ти­тѣ вка­ра топ­ка­та въ ко­ша на бъл­га­ри­тѣ съ умо­пом­ра­чи­тел­на стрѣл­ба отъ соб­стве­но­то си по­ле. За на­ше щас­тие, сѫ­ди­и­тѣ не за­че­то­ха …

Вижъ статията

Българи отъ старо врѣме

Кратъкъ очеркъ отъ едно пѫтешествие изъ Буджакъ

За мно­го хо­ра по­чив­ни­тѣ дни око­ло Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на сѫ оби­чай­ни­ятъ пе­ри­одъ за рав­нос­мѣт­ки и сѣ­мей­ни съ­би­ра­ния въ за­ду­шев­на об­ста­нов­ка. Вмѣс­то то­ва, гру­па при­я­те­ли рѣ­ших­ме да прѣ­ка­ра­ме то­ва врѣ­ме, осѫ­щес­твя­вай­ки крат­ка оби­кол­ка изъ бъл­гар­ски се­ла въ ук­ра­ин­ска­та часть на Бе­са­ра­бия.

ЗА­ЩО ТОЧ­НО БУД­ЖАКЪ

За раз­ли­ка отъ чес­то по­я­вя­ва­щи­тѣ се въ пуб­лич­но­то прос­тран­ство де­ба­ти за бъл­га­ри­тѣ въ Ма­ке­до­ния и За­пад­ни­тѣ пок­рай­ни­ни, нѣ­как­си мно­го по-рѣд­ко въ цен­тъ­ра на вни­ма­ни­е­то по­па­датъ на­ши­тѣ съ­на­род­ни­ци отъ Буд­жакъ и тѣх­ни­ятъ гла­венъ градъ Бол­градъ. И до­ри ко­га­то то­ва се слу­чи, обик­но­ве­но ста­ва въп­росъ за клик­бейтъ пи­кан­те­рия (справ­ка – „но­ви­на­та“ за ста­ту­я­та на Карлъ Марксъ въ Се­ли­о­лу …

Вижъ статията

Протестъ въ Варна срѣщу строежъ

Кметътъ и главниятъ архитектъ се оправдаватъ съ реституцията

Око­ло 200 вар­нен­ци се съб­ра­ха на 26 яну­а­ри, за да из­ра­зятъ не­до­вол­ство­то си отъ стро­е­жа на два се­дем­на­де­се­те­таж­ни бло­ка (пър­ви­ятъ отъ ко­и­то ве­че въ нап­ред­на­ла фа­за) въ под­но­жи­е­то на ем­бле­ма­тич­ния за гра­да па­мет­никъ на бъл­га­ро-съ­вѣт­ска­та друж­ба. Ар­гу­мен­ти­тѣ на про­тес­ти­ра­щи­тѣ граж­да­ни сѫ, че случ­ва­що­то се зас­тро­я­ва­не е за­ко­но­во не­до­пус­ти­мо, тъй ка­то то се осѫ­щес­твя­ва на те­ри­то­ри­я­та на паркъ „Же­ра­венъ връхъ“.

Съ ог­ледъ на не­о­со­бе­на­та за­ин­те­ре­со­ва­ность на об­щин­ски­тѣ влас­ти къмъ по­доб­ни про­тес­тни про­я­ви въ ми­на­ло­то (най-чес­то от­на­ся­щи се до ре­жи­ма за дви­же­ние на ав­то­мо­би­ли въ Мор­ска­та гра­ди­на), съ­би­ти­е­то отъ не­дѣл­ния день из­не­над­ва­що прѣ­диз­ви­ка ре­ак­ция. Кме­тътъ Иванъ Пор­тнихъ нас­ро­чи и про­ве­де прес­кон­фе­рен­ция по …

Вижъ статията

„Марица“ съ забѣлѣжителенъ успѣхъ въ волейболната Шампионска лига

От­бо­рътъ на „Ма­ри­ца“ пос­тиг­на пър­ва­та въ ис­то­ри­я­та си по­бѣ­да ка­то гостъ въ най-прес­тиж­на­та ев­ро­пейс­ка клуб­на над­прѣ­ва­ра за же­ни, над­дѣ­ля­вай­ки надъ клас­ния тимъ на „Ди­на­мо“ Мос­ква съ 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:17). По то­зи на­чинъ тѣ съб­ра­ха 4 точ­ки и, въп­рѣ­ки че ос­та­ват на чет­вър­то мѣс­то въ врѣ­мен­но­то кла­си­ра­не, за­паз­ватъ ре­ал­ни шан­со­ве за прѣ­о­до­ля­ва­не на гру­па­та си.

За най-до­бъръ със­те­за­тель въ дву­боя бѣ­ше от­ли­че­на раз­прѣ­дѣ­ли­тел­ка­та на плов­див­чан­ки Ло­ра Ки­ти­по­ва, а Алек­сан­дра Ми­ла­но­ва и Кре­ме­на Ка­ме­но­ва до­ба­ви­ха съ­от­вѣт­но 18 и 17 точ­ки за по­бѣ­да­та.

Пос­лѣд­ни­тѣ два рѣ­ша­ва­щи дву­боя за край­но­то кла­си­ра­не сѫ на 5 и 18 фев­ру­а­ри, ка­то въ за­ла „Ко­лод­ру­ма“ въ …

Вижъ статията

Български пробивъ въ Висшата лига на Англия

Родениятъ въ САЩ Индиана Василевъ отказа да играе въ националния ни отборъ.

Нѣ­кол­ко­го­диш­ни­ятъ пе­ри­одъ на ну­ле­во при­сѫт­ствие на род­ни със­те­за­те­ли въ най-ви­со­ко­то ни­во на фут­бол­ни­тѣ над­прѣ­ва­ри въ Ве­ли­коб­ри­та­ния бѣ­ше прѣ­кѫс­натъ на 18 яну­а­ри по врѣ­ме на мачъ въ юж­ния бри­тан­ски градъ Брай­тънъ. Въ 67-ма­та ми­ну­та на срѣ­ща­та меж­ду ед­но­и­мен­ния мѣс­тенъ тимъ и Ас­тънъ Ви­ла на те­ре­на се по­я­ви мал­ко из­вѣс­тния за бъл­гар­ски­тѣ фут­бол­ни поз­на­ва­чи Ин­ди­а­на Ва­си­левъ. Осем­на­де­сет­го­диш­ни­ятъ мла­докъ се пон­ра­ви съ иг­ра­та си и по­мог­на на сво­и­тѣ съ­от­бор­ни­ци да се прѣ­бо­рятъ за точ­ка­та въ та­зи срѣ­ща, ка­то доб­ро­то прѣд­ста­вя­не му до­не­се още иг­ро­ви ми­ну­ти при дра­ма­тич­на­та по­бѣ­да съ об­ратъ отъ 0:1 до 2:1 въ слѣд­ва­щия крѫгъ при до­ма­кин­ство­то на бир­мин­гам­ци срѣ­щу Уот­фордъ. …

Вижъ статията

Българо-македонскитѣ отношения „во кьоръ-сокакъ“

Изказвания и дѣйствия отъ двѣтѣ страни могатъ да заличатъ постигнатия напрѣдъкъ.

Пос­лѣд­ни­тѣ два мѣ­се­ца съ си­гур­ность не бѣ­ха най-ро­ман­тич­ни­тѣ въ от­но­ше­ни­я­та меж­ду Ско­пие и Со­фия. Ис­то­ри­ци­тѣ от съв­мѣс­тна­та бъл­га­ро-ма­ке­дон­ска ко­ми­сия сѣ­кашъ раз­вѣ­ха бѣ­ло­то зна­ме въ тър­се­не на кон­сен­сусъ по чув­стви­тел­ни­тѣ те­ми, а на­уч­ни­тѣ ака­де­мии въ Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния и Бъл­га­рия осѫ­щес­тви­ха сво­е­об­раз­на прѣс­трѣл­ка съ обя­вя­ва­не­то на свои офи­ци­ал­ни по­зи­ции. По­ли­ти­ци­тѣ отъ двѣ­тѣ стра­ни на Гю­е­ше­во втвър­ди­ха то­на ед­ни къмъ дру­ги, за­до­во­ля­вай­ки вѫт­рѣш­но­по­ли­ти­чес­ки­тѣ си нуж­ди. …

Вижъ статията

Тежъкъ жрѣбий за „Лудогорецъ“ въ Лига Европа

Орлитѣ съ новъ треньоръ.

Ита­ли­ан­ски­ятъ Ин­теръ зас­та­ва на пѫ­тя на един­стве­ния бъл­гар­ски прѣд­ста­ви­тель въ ев­ро­пейс­ки­тѣ клуб­ни тур­ни­ри прѣзъ про­лѣть­та. То­ва от­ре­ди тег­ле­ни­ятъ въ по­не­дѣл­никъ 16-ти дек. жрѣ­бий. Раз­град­ча­ни до­ма­кин­стват на име­ни­тия си съ­пер­ник на 20-ти фев­ру­а­рий, а срѣ­ща­та ре­ваншъ е сед­ми­ца по-къс­но въ Ми­ла­но. Иг­ра­чи­тѣ на Лу­до­го­рецъ ус­пѣ­ха да дос­тиг­натъ до 1/16 фи­на­ли­тѣ на тур­ни­ра слѣдъ ка­то въ пос­лѣд­ния мачъ отъ гру­по­ва­та фа­за за­вър­ши­ха 1:1 съ Фе­рен­цва­рошъ (Унг.) и из­пре­ва­ри­ха прѣ­кия си кон­ку­рентъ съ точ­ка въ кла­си­ра­не­то. Меж­дув­рѣ­мен­но клу­бътъ обя­ви наз­на­че­ни­е­то на чеш­кия спе­ци­а­листъ Па­велъ Вър­ба за стар­ши-тре­ньоръ. Бив­ши­ятъ нас­тав­никъ на Вик­то­рия (Пил­зенъ) и на­ци­о­нал­ния от­боръ на Че­хия има въ ви­зит­ка­та си мно­гок­рат­но кла­си­ра­не …

Вижъ статията

Унгария на пѫтя на българскитѣ „лъвове“ къмъ Евро 2020

Мачътъ ще се играе на националния стадионъ въ София

Въп­рѣ­ки ра­зо­ча­ро­ва­що­то прѣд­ста­вя­не на на­ци­о­нал­ния ни от­боръ по фут­болъ въ ква­ли­фи­ка­ци­и­тѣ за Ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­ство прѣзъ 2020 год., прѣдъ Бъл­га­рия се от­кри­ва още единъ шансъ за кла­си­ра­не. Бла­го­да­ре­ние на доб­ро­то си прѣд­ста­вя­не въ де­бют­ния се­зонъ на Ли­га­та на на­ци­и­тѣ, от­бо­рътъ ни бѣ­ше часть отъ жре­бия за пле­йо­фи­тѣ за оп­рѣ­дѣ­ля­не на пос­лѣд­ни­тѣ че­ти­ри­ма учас­тни­ци въ шам­пи­о­на­та на Ста­рия кон­ти­нентъ. Той оп­рѣ­дѣ­ли въ по­лу­фи­нал­на срѣ­ща отъ по­токъ А нашъ съ­пер­никъ да бѫ­де Ун­га­рия; ма­чътъ ще се със­тои на 26-ти мартъ на на­ци­о­нал­ния ста­ди­онъ „Ва­силъ Лев­ски“ въ Со­фия.

Въ слу­чай, че мом­че­та­та на Ге­ор­ги Дер­мен­джи­евъ над­ви­ятъ мад­жа­ри­тѣ, тѣ ще мѣ­рятъ си­ли за мѣс­то на …

Вижъ статията

Послѣдниятъ спринтъ на Жоро Илиевъ

Ед­на блес­тя­ща ка­ри­е­ра прик­лю­чи подъ бур­ни­тѣ рѫ­коп­лѣс­ка­ния на зри­те­ли­тѣ въ плов­див­ския паркъ Ла­у­та. Ка­пи­та­нътъ на „Ло­ко­мо­тивъ“ Плов­дивъ Ге­ор­ги Или­евъ из­ве­де „смър­фо­ве­тѣ“ въ своя пос­лѣ­денъ мачъ въ 20-тия крѫгъ на род­ния шам­пи­о­натъ – ну­ле­во­то ра­вен­ство срѣ­щу „Лев­ски“. Прѣзъ цѣ­ла­та си де­вет­на­де­сет­го­диш­на ка­ри­е­ра, пре­ми­на­ла въ от­бо­ри­тѣ на „Чер­но мо­ре“, „Свѣт­ка­ви­ца“, „Ло­ко­мо­тивъ“ „ЦСКА“ и Шѫц­зяч­жу­анъ (Ки­тай) той пе­че­лѣ­ше фут­бол­ния за­па­лян­ко съ сво­я­та скром­ность, фут­бо­ленъ ин­те­лектъ и се­бе­раз­да­ва­не на те­ре­на. По­ка­за го и въ то­зи пос­лѣ­денъ мачъ - три ми­ну­ти прѣ­ди да бѫ­де за­мѣ­ненъ и из­пра­тенъ на кра­ка отъ плов­див­ска­та пуб­ли­ка, по­лу­за­щит­ни­кътъ на „Ло­ко­мо­тивъ“ из­пъл­ни ѫг­ловъ ударъ и миг­но­ве­но про­бѣ­га умо­пом­ра­чи­те­ленъ за 38-тѣ си …

Вижъ статията