БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

България съ първа побѣда въ квалификациитѣ за Евро 2021

Чете се за 1 минута

Баскетболиститѣ ни съ епиченъ мачъ срѣщу Латвия

На­ци­о­нал­ни­ятъ от­бор на Бъл­га­рия по бас­кет­болъ по­бѣ­ди Лат­вия съ 110:104 слѣдъ двѣ про­дъл­же­ния въ срѣ­ща, ко­я­то пуб­ли­ка­та въ за­ла „Аре­на Бо­тев­градъ“ ще пом­ни дъл­го. На­ши­тѣ гу­бе­ха съ цѣ­ли 9 точ­ки раз­ли­ка са­мо 44 се­кун­ди прѣ­ди края на ре­дов­но­то врѣ­ме, но ос­та­ви­ха сър­дца­та си на те­ре­на и съ жиз­не­но­важ­на трой­ка на Ста­ни­миръ Ма­ри­новъ въ фи­нал­ни­тѣ ми­го­ве на чет­вър­та­та часть вка­ра­ха ма­ча въ про­дъл­же­ние. Въ не­го от­но­во има­ше дра­ма, слѣдъ ка­то при ре­зул­татъ 96:96 въ пос­лѣд­ния въз­мо­женъ мо­ментъ Шке­ле отъ от­бо­ра на гос­ти­тѣ вка­ра топ­ка­та въ ко­ша на бъл­га­ри­тѣ съ умо­пом­ра­чи­тел­на стрѣл­ба отъ соб­стве­но­то си по­ле. За на­ше щас­тие, сѫ­ди­и­тѣ не за­че­то­ха ко­ша за­ра­ди из­тек­ло иг­ро­во врѣ­ме и ма­чътъ влѣ­зе въ вто­ро про­дъл­же­ние. То­га­ва се от­ли­чи на­ту­ра­ли­зи­ра­ни­ятъ аме­ри­ка­нецъ Дий Бостъ, от­бѣ­лѣз­вай­ки рѣ­ша­ва­що трой­ка съ фа­улъ отъ поч­ти не­въз­мож­на по­зи­ция.

Въ край­на смѣт­ка Бъл­га­рия взе ма­ча съ 110:104 и за­пи­са пър­ва по­бѣ­да въ гру­па­та слѣдъ за­гу­ба­та въ Гър­ция. Дий Бостъ се от­че­те съ 26 точ­ки и 8 асис­тен­ции за ус­пѣ­ха, а Чав­даръ Кос­товъ и Ста­ни­миръ Ма­ри­новъ до­ба­ви­ха съ­от­вѣт­но 20 и 16 точ­ки. Въ слѣд­ва­щия крѫгъ мом­че­та­та на Ро­сенъ Бар­чов­ски срѣ­щатъ Бос­на и Хер­це­го­ви­на.