БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Гешевъ се жалва на ЕК за екстрадицията на Цвѣтанъ Василевъ

Чете се за 3 минути

Писмата на главния прокуроръ налѣха вода въ мелницата на силно фрагментираната опозиция въ Сърбия

Въ на­ча­ло­то на мѣ­сецъ фев­ру­а­ри ста­на яс­но, че глав­ни­ятъ про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ е из­пра­тилъ пис­ма до Ге­не­рал­ния сек­ре­та­ри­атъ на Ев­ро­па и до Ев­ро­пейс­кия ко­ми­тетъ по проб­ле­ми­тѣ на прѣс­тѫп­ность­та, въ ко­и­то ги се­зи­ра за не­до­пус­ти­мо­то за­ба­вя­не отъ по­ве­че отъ 5 го­ди­ни на раз­глеж­да­не на мол­би­тѣ за ек­стра­ди­ция на бан­ке­ра Цвѣ­танъ Ва­си­левъ отъ стра­на на сръб­ски­тѣ сѫ­деб­ни ор­га­ни. Въ пис­ма­та отъ про­ку­ра­ту­ра­та нас­то­я­ватъ, че лип­са­та на раз­ви­тие по слу­чая пос­та­вя подъ съм­нѣ­ние ефек­тив­но­то при­ло­же­ние на Ев­ро­пейс­ка­та кон­вен­ция по от­но­ше­ние на за­дъл­же­ни­я­та на про­из­на­ся­не­то на за­мо­ле­на­та дър­жа­ва въ ра­зу­менъ срокъ. Как­то е из­вѣс­тно, бив­ши­ятъ соб­стве­никъ на фа­ли­ра­ла­та КТБ пре­би­ва­ва въ за­пад­на­та ни съ­сѣд­ка отъ 2014 г., ка­то от­то­га­ва на­самъ сѫ из­пра­те­ни двѣ мол­би за про­из­на­ся­не отъ Вис­шия сѫдъ въ Бѣл­градъ, пос­тѫп­ки­тѣ по ко­и­то та­ка и не сѫ за­вър­ше­ни къмъ нас­то­я­щия мо­ментъ. Из­бо­рътъ на мѣс­топ­рѣ­би­ва­ва­не, кой­то Ва­си­левъ нап­ра­ви, да­лечъ не е слу­ча­енъ. Прѣ­ди да за­поч­натъ проб­ле­ми­тѣ му съ бъл­гар­ско­то пра­во­сѫ­дие, той бѣ­ше нап­ра­вилъ се­ри­оз­ни ин­вес­ти­ции въ го­лѣмъ за­водъ за стък­ло въ гр. Па­ра­чинъ, ка­то се го­во­ри не­о­фи­ци­ал­но, че то­ва се е слу­чи­ло съ ста­бил­на­та под­крѣ­па на то­га­ваш­ния сръб­ски пре­зи­дентъ То­мис­лавъ Ни­ко­личъ. Съв­сѣмъ офи­ци­ал­но и съ до­ку­мен­ти, оба­че, е пот­вър­де­но, че Цвѣ­танъ Ва­си­левъ е нап­ра­вилъ да­ре­ние на фон­да­ци­я­та на съп­ру­га­та му Дра­ги­ца Ни­ко­личъ по врѣ­ме на на­вод­не­ни­я­та въ Сър­бия прѣзъ 2014 г. Що се от­на­ся до за­во­да въ Па­ра­чинъ, той пос­лѣд­ва сѫд­ба­та на мно­го при­ва­ти­зи­ра­ни прѣд­при­я­тия – въ не­със­то­я­тел­ность е отъ 2018 г.

ОТ­ЗВУКЪ ВЪ СЪР­БИЯ

Как­то мо­же­ше да се очак­ва, пис­мо­то на бъл­гар­ска­та про­ку­ра­ту­ра на­мѣ­ри от­звукъ срѣдъ опо­зи­ци­он­ни­тѣ по­ли­ти­ци на за­падъ отъ Ка­ло­ти­на, осо­бе­но въ кон­тек­ста на прѣд­сто­я­щи­тѣ прѣзъ про­лѣть­та пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри тамъ. Прѣд­се­да­те­льтъ на „Но­ва Пар­тия“ и бившъ пре­ми­еръ Зо­ранъ Жив­ко­вичъ за­я­ви, раз­мах­вай­ки сним­ка на Ни­ко­личъ и Ва­си­левъ отъ де­ня на при­ва­ти­зи­ра­не­то на фаб­ри­ка­та за стък­ло, че влас­ти­тѣ въ Сър­бия из­бѣг­ватъ да ек­стра­ди­ратъ чо­вѣкъ, из­дир­ванъ съ чер­ве­на бю­ле­ти­на на Ин­тер­полъ, ка­къв­то е бан­ке­рътъ, за­що­то той фи­нан­си­ра пар­ти­и­тѣ отъ уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция (Сръб­ска Прог­ре­сив­на Пар­тия и Со­ци­а­лис­ти­чес­ка­та Пар­тия на Сър­бия). Въ сѫ­щия духъ бѣ­ше и съ­об­ще­ни­е­то на ли­де­ра на „Дви­же­ни­е­то на сво­бод­ни­тѣ граж­да­ни“ ак­тьо­рътъ Сер­гей Три­фу­но­вичъ, под­чер­та­ва­що по­тен­ци­ал­на връз­ка на да­ре­ни­я­та на Ва­си­левъ за фон­да­ци­я­та на Дра­ги­ца Ни­ко­личъ ка­то об­сто­я­тел­ство за бла­гоп­ри­ят­но­то от­но­ше­ние на сѫ­деб­на­та власть къмъ бив­шия бъл­гар­ски „бан­керъ на го­ди­на­та“.

Ни­ко­личъ от­ре­че об­ви­не­ни­я­та, на­соч­вай­ки но­ви­на­ри­тѣ към фак­та, че по врѣ­ме­то на под­пис­ва­не­то на рѣ­ше­ни­е­то за при­ва­ти­за­ци­я­та на прѣд­при­я­ти­е­то, сръб­ска­та прог­ре­сив­на пар­тия не е би­ла на власть.

Въ ко­мен­таръ за сръб­ска­та ре­дак­ция на „Ра­дио Сво­бод­на Ев­ро­па“ про­фе­со­рътъ отъ прав­ния фа­кул­тетъ на Уни­вер­си­те­та „Уни­онъ“ въ Бѣл­градъ Бо­го­любъ Ми­ло­сав­ле­вичъ пот­вър­жда­ва, че е не­о­би­чай­но пос­тѫп­ки­тѣ по та­къвъ типъ мол­ба да тра­ятъ тол­ко­ва врѣ­ме. Той смѣ­та, че ма­те­ри­я­та по слу­чая не е осо­бе­но слож­на въ пра­венъ ас­пектъ и сѫ­що раз­сѫж­да­ва вър­ху въз­мож­ность­та за сѫ­щес­тву­ва­не на дру­ги ин­те­ре­си или зас­лу­ги на Цвѣ­танъ Ва­си­левъ, неп­ри­сѫт­ства­щи въ об­що­из­вѣс­тна­та ин­фор­ма­ция, ко­и­то да спо­ма­гатъ за то­ва ве­че шес­та го­ди­на той да прѣ­би­ва­ва нес­му­тимъ на те­ри­то­ри­я­та на Ре­пуб­ли­ка Сър­бия.9