БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Спасяването на „Левски“ – мисия възможна?

Чете се за 2 минути

Мобилизацията на феноветѣ и появата на заможни дарители даде глътка въздухъ на „синитѣ“.

Слѣдъ пър­во­на­чал­на­та су­ма­то­ха, прѣ­диз­ви­ка­на отъ за­дър­жа­не­то на соб­стве­ни­ка Ва­силъ Бож­ковъ и пос­лѣд­ва­ло­то изяв­ле­ние на из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­торъ Па­велъ Ко­левъ отъ 7 фев­ру­а­ри, че „не знае да­ли Лев­ски ще мо­же да за­вър­ши се­зо­на“, нѣ­ща­та за ти­ма отъ Ге­ре­на из­глеж­датъ мал­ко по-об­на­деж­да­ва­щи нѣ­кол­ко сед­ми­ци по-къс­но.

„Си­ни­тѣ“ се пох­ва­ли­ха, че за пе­ри­о­да отъ 3 до 18 фев­ру­а­ри сѫ съб­ра­ли при­хо­ди отъ надъ по­ло­винъ ми­ли­о­на ле­ва, ка­то ог­ром­на часть отъ тѣхъ дойш­ли слѣдъ ма­си­ра­на­та кам­па­ния за про­даж­ба на се­зон­ни або­на­мен­тни кар­ти, как­то и зна­чи­тел­на­та по­сѣ­ща­е­мость на веч­но­то дер­би съ ЦСКА отъ пър­вия крѫгъ на про­лѣт­ния дѣлъ. Отъ клу­ба ве­че обя­ви­ха, че съ те­ѣи па­ри ще бѫ­датъ пок­ри­ва­ни въз­наг­раж­де­ни­я­та на фут­бо­лис­ти­тѣ, до­ка­то срѣд­ства­та отъ от­во­ре­на­та нас­ко­ро да­ри­тел­ска смѣт­ка ще оти­ватъ са­мо и един­стве­но за по­га­ся­ва­не на раз­сро­че­ни­тѣ за­дъл­же­ния къмъ НАП, въз­ли­за­щи на 143 хи­ля­ди ле­ва на мѣ­сецъ.

По­я­ва­та въ пуб­лич­но­то прос­тран­ство на бив­ши соб­стве­ни­ци и рѫ­ко­вод­ни кад­ри въ клу­ба, ка­то То­доръ Бат­ковъ, Иво То­невъ, Алек­сан­дъръ Ан­ге­ловъ, Ни­ко­лай Ива­новъ, Ге­ор­ги Ива­новъ – Гон­зо, Нас­ко Си­ра­ковъ и дру­ги, и обѣ­ща­ни­е­то имъ да под­крѣ­пятъ съ да­ре­ния „Лев­ски“ до края на про­лѣт­ния се­зонъ вдъх­на умѣ­ренъ оп­ти­ми­зъмъ на из­стра­да­ли­тѣ си­ни по­чи­та­те­ли, че клу­бътъ имъ ще фун­кци­о­ни­ра що-го­де нор­мал­но по­не въ слѣд­ва­щи­тѣ мѣ­се­ци.

Раз­би­ра се, ос­та­ва да ви­си съ страш­на си­ла въп­ро­сътъ за дъл­гос­роч­но­то и ус­той­чи­во раз­ви­тие и са­мо­дос­та­тъч­ность на фут­бол­ни­тѣ от­бо­ри у насъ. Тѣ та­ка и не ус­пѣ­ха да на­мѣ­рятъ мо­делъ раз­ли­ченъ от то­зи на „ба­щи­ца­та“ (по ду­ми­тѣ на из­тък­на­ти фут­бол­ни фун­кци­о­не­ри и ко­мен­та­то­ри), въ кой­то биз­нес­ме­ни, рѫ­ко­во­де­ни отъ без­спор­ни и не чакъ до­тамъ без­спор­ни под­бу­ди, по­е­матъ соб­стве­ность­та на клу­бо­ве; по то­зи на­чинъ при­сѫт­стви­е­то на кар­та­та на цѣ­ли гра­до­ве и об­лас­ти ка­то фут­бол­ни цен­тро­ве за­ви­си отъ бла­го­ден­стви­е­то на единъ-един­ствен чо­вѣкъ. То­ва, как­то се оказ­ва въ пос­лѣд­но врѣ­ме, по­нѣ­ко­га е свър­за­но и съ бла­гос­клон­ность­та на дър­жав­ния апа­ратъ къмъ са­мия „ба­щи­ца“.