БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Барба Ганьосъ или какъ Бойко Борисовъ стана Бай Ганьо

Чете се за 2 минути

Министъръ-прѣдседательтъ се оказа на корицата на първия гръцки прѣводъ на Алековия шедьовъръ

Ос­ми мартъ бѣ ин­те­ре­сенъ день въ Бъл­га­рия. Меж­ду­на­род­ни­ятъ день на же­на­та пла­хо бѣ сму­тенъ отъ пър­вия от­критъ слу­чай на COVID-19, а бъл­гар­ско­то ин­тер­нетъ прос­тран­ство раз­бра, че Бой­ко Бо­ри­совъ кра­си ко­ри­ца­та на гръц­кия прѣ­водъ на „Бай Га­ньо“. Кни­га­та е из­да­де­на още прѣзъ есень­та на 2019 г., но дъл­го врѣ­ме ос­та­ва не­за­бѣ­лѣ­за­на у насъ. Прѣ­во­дачъ е пен­си­о­ни­ра­ни­ятъ гръц­ки лѣ­карь Кос­тасъ Бар­бу­тисъ, кой­то до­се­га е прѣ­велъ на гръц­ки мно­жес­тво бъл­гар­ски по­е­ти. Бар­бу­тисъ самъ фи­нан­си­ра из­да­ва­не­то на кни­ги­тѣ си и не по­лу­ча­ва хо­но­раръ за то­ва. Прѣ­во­дътъ на „Бай Га­ньо“ (или „Бар­ба Га­ньосъ“ на гръц­ки) е из­да­денъ въ ти­ражъ отъ подъ 100 броя.

/media/barbaganios1.jpg

Пър­во­то из­да­ние на „Бар­ба Га­ньос“ съ Бой­ко Бо­ри­совъ

Еки­пътъ на „Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель“ вед­на­га по­рѫ­ча кни­га­та отъ гръц­ка он­лайнъ кни­жар­ни­ца, но два дни по-къс­но по­лу­чи след­ния имейлъ (прѣ­водъ отъ ан­глийс­ки):

Kни­га­та ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΚΑΝΙΟΣ, въ мо­мен­та не е на­лич­на.

Ще бѫ­де на­лич­на слѣд­ва­ща­та сед­ми­ца, но ко­ри­ца­та ще бѫ­де раз­лич­на. Же­ла­е­те ли да про­дъл­жимъ съ по­рѫч­ка­та или да я от­мѣ­нимъ и вър­немъ зап­ла­те­но­то?

Д-р Бар­бу­тисъ е билъ сил­но сму­тенъ отъ слу­чи­ло­то се и кни­га­та вед­на­га е из­тег­ле­на отъ па­за­ра. Ето как­во каз­ва той въ те­ле­фон­но ин­тер­вю за „Сво­бод­на Ев­ро­па“:

Въ до­пус­на­та­та грѣш­ка нѣ­ма ни­що умиш­ле­но. Не съмъ ис­калъ да оби­дя нѣ­ко­го или да се за­ни­ма­вамъ съ по­ли­ти­ка. То­ва се слу­чи съв­сѣмъ слу­чай­но и ве­че сѫ из­тег­ле­ни ек­зем­пля­ри­тѣ. Кни­га­та ще из­лѣ­зе въ вто­ро из­да­ние съ съв­сѣмъ но­ва ко­ри­ца. [Въ Бъл­га­рия] съмъ училъ и ра­бо­тилъ, въ­об­ще оби­чамъ стра­на­та и бъл­гар­ския на­родъ. Нѣ­мамъ ни­как­во на­мѣ­ре­ние да ос­ми­вамъ ни­ко­го. До­ри ра­бо­тя въ об­ласть­та на бъл­га­ро-гръц­ка­та друж­ба и по-кон­крет­но въ об­ласть­та на кул­тур­но­то сбли­жа­ва­не.

Сним­ка­та на ко­ри­ца­та е ко­лажъ, въ кой­то ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ Бой­ко Бо­ри­совъ е изоб­ра­зенъ ка­то Бай Га­ньо. Той е дѣ­ло на Иво Ан­ге­ловъ.

Азъ го на­мѣ­рихъ въ Google и въ­об­ще не зна­ехъ ис­то­ри­я­та на то­зи ко­лажъ. Зна­ехъ оба­че, че Ка­ло­ян­чевъ е иг­ралъ, да­же е сни­малъ филмъ, въ ро­ля­та на Бай Га­ньо. И ка­то го ви­дѣхъ, си по­мис­лихъ, че то­ва е ак­тьо­рътъ Ка­ло­ян­чевъ. Да­же на вто­ра стра­ни­ца отъ кни­га­та от­бѣ­лѣз­ва­ме, че сни­ма­ни­ятъ на ко­ри­ца­та е из­вѣс­тни­ятъ бъл­гар­ски ар­тистъ Ка­ло­ян­чевъ“, каз­ва още д-ръ Бар­бу­тисъ.

Въ ве­се­ла­та за насъ случ­ка про­пус­нах­ме кол­ко мал­ко се поз­на­ватъ два съ­сѣд­ни на­ро­да. „Бай Га­ньо“ е пуб­ли­ку­ванъ за пръвъ пѫть прѣзъ 1895 г. и е жал­ко, че ве­че не е доб­ре поз­натъ и на съ­сѣд­ни­тѣ ни на­ро­ди. Об­ра­зътъ му, ка­то ти­пи­ченъ бал­ка­нецъ отъ края на 19. вѣкъ, мо­же да бѫ­де как­то бъл­га­ринъ, та­ка и гръкъ, сър­бинъ или ру­мъ­нецъ. Съ си­гур­ность, слу­чи­ло­то се мо­же са­мо да по­ви­ши ин­те­ре­са къмъ то­ва кла­си­чес­ко про­из­ве­де­ние на бъл­гар­ска­та ли­те­ра­ту­ра.

/media/barbaganios2.jpg

Вто­ро­то из­да­ние на „Бар­ба Га­ньос“ съ Але­ко Кон­стан­ти­новъ