БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Статии отъ брой 3, година 2 (31 мартъ 2020)

България подъ сѣнката на COVID-19

Коронавирусътъ, причиняващъ болестьта COVID-19, окупира българското медийно пространство.

Мѣ­сецъ мартъ 2020 г. съ си­гур­ность ще ос­та­не въ ис­то­рия съ на­чи­на, по кой­то COVID-19 прѣ­на­ре­ди днев­ния редъ на об­щес­тво­то и на от­дѣл­ния ин­ди­видъ. Въ Бъл­га­рия, как­то и въ мно­го дру­ги стра­ни, съ­би­ти­я­та се раз­ви­ватъ из­клю­чи­тел­но бър­зо и не­рѣд­ко то­ва, ко­е­то е би­ло вѣр­но вче­ра, ве­че не е днесъ. Стиг­на се до тамъ, че нѣ­кои ме­дии (ка­то „Днев­никъ“) за­поч­на­ха да прѣд­ла­гатъ фил­търъ за но­ви­ни „безъ ко­ро­на­ви­русъ“.

А НИ ПА­ЗѢ­ШЕ АУ­РА­ТА НА БО­РИ­СОВЪ...

На 5 мартъ Бъл­га­рия бѣ­ше ед­на отъ мно­го мал­ко­то ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви безъ ни­то единъ офи­ци­а­ленъ слу­чай на бо­ленъ отъ COVID-19. Дру­ги­тѣ не­за­сег­на­ти то­га­ва бѣ­ха Сло­ва­кия, Чер­на Го­ра, Мол­до­ва, Ки­пъръ, Тур­ция и... Ва­ти­ка­на. Въ та­зи из­клю­чи­тел­на об­ста­нов­ка, ко­га­то поч­ти всич­ки­тѣ ни съ­сѣ­ди бѣ­ха за­ра­зе­ни, изъ Ин­тер­нетъ се по­я­ви лъж­ли­ва­та но­ви­на, че спо­редъ ас­тро­лож­ка­та Але­на „Ау­ра­та на Бо­ри­сов не до­пус­ка ко­ро­на­ви­ру­са в Бъл­га­рия“. Не­лѣ­по­то твър­де­ние се раз­прос­тра­ни не­вѣ­ро­ят­но бър­зо и поч­ти ни­кой не се усъм­ни въ ис­ти­ность­та му, до­ка­то на 8 мартъ не бѣ обя­венъ офи­ци­ал­но пър­ви­ятъ слу­чай за Бъл­га­рия.

ЗВѢЗ­ДА­ТА НА ГЕН. МУ­ТАФ­ЧИЙС­КИ

Поч­ти двѣ сед­ми­ци по-ра­но, на 24 фев­ру­а­ри, бѣ взе­то рѣ­ше­ни­е­то за съз­да­ва­не на На­ци­о­на­ленъ опе­ра­ти­венъ щабъ (на­ри­чанъ отъ всич­ки прос­то „Ща­ба“), ог­ла­венъ отъ ди­рек­то­ра на Во­ен­но­ме­ди­цин­ска ака­де­мия, ген. Вѣн­цис­лавъ Му­таф­чийс­ки, хи­рургъ. Бри­фин­ги­тѣ на ща­ба, на ко­и­то ген. Му­таф­чийс­ки се явя­ва не­из­мѣн­но въ уни­фор­ма, за­поч­на­ха още на 25 фев­ру­а­ри. Пър­во­на­чал­но мѣр­ки­тѣ бѣ­ха за на­ла­га­не на дву­сед­мич­на ка­ран­ти­на на прис­ти­га­щи отъ чуж­би­на бъл­га­ри.

Ско­ро оба­че слѣ­до­бѣд­ни­тѣ бри­фин­ги се прѣ­вър­на­ха въ че­те­не на чис­ла за за­ра­зе­ни­тѣ, по­чи­на­ли­тѣ и оз­дра­вѣ­ли­тѣ отъ COVID-19 въ стра­на­та, съ раз­бив­ка по об­лас­ти. Спо­кой­на­та твър­дость, съ ко­я­то ген. Му­таф­чийс­ки от­го­ва­ря на жур­на­лис­ти­чес­ки­тѣ въп­ро­си, му спе­че­ли бър­за сла­ва. Изъ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи плъз­на­ха мно­гоб­рой­ни за­кач­ки и иг­ри на ду­ми, въ ко­и­то ше­фътъ на Ща­ба заб­ра­ня­ва всѣ­как­во дви­же­ние, до­ри и ме­та­фо­рич­но: „Из­ли­за ми грѣш­ка.“ – „Да не из­ли­за“, „Ко­му­низ­мътъ си оти­ва.“ – „Ни­кѫ­дѣ нѣ­ма да оти­ва“ и т.н. …

Вижъ статията

Защо не бива да се довѣряваме на числата отъ медиитѣ за COVID-19

Д-ръ Л. Томовъ, НБУ: Развитието на пандемията може да се прѣдскаже при демографска разбивка за броя заразени и починали, твърди специалистътъ. Въ противенъ случай не виждаме по-далечъ отъ седмица.

Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель: Д-ръ То­мовъ, об­ръ­ща­ме се къмъ Васъ въ ка­чес­тво­то Ви на ма­те­ма­тикъ и на ав­торъ на на­уч­на пуб­ли­ка­ция* за труд­нос­ти­тѣ прѣдъ съв­рѣ­мен­ни­тѣ ме­дии, свър­за­ни съ об­ра­бот­ка­та и прѣд­ста­вя­не­то на дан­ни­тѣ. Съ как­ви ос­нов­ни проб­ле­ми се сблъс­кватъ ме­ди­и­тѣ по врѣ­ме на нас­то­я­ща­та пан­де­мия отъ COVID-19 ?

Д-ръ Лѫ­че­заръ То­мовъ: Ос­нов­ни­ятъ проб­лемъ е ро­ля­та на жур­на­лис­та на ме­ди­а­торъ (пос­рѣд­никъ) меж­ду об­щес­тве­ность­та и раз­лич­ни­тѣ ек­спер­ти, безъ са­ми­ятъ той да е ек­спертъ. По­не­же зна­ни­е­то на­рас­тва неп­рѣ­кѫс­на­то за цѣ­ло­то чо­вѣ­чес­тво, но на­ма­ля­ва за от­дѣл­ния ин­ди­видъ, жур­на­лис­тътъ се оказ­ва раз­пъ­натъ и в уяз­ви­ма по­зи­ция. Мно­го …

Вижъ статията

Испания разслѣдва Бойко Борисовъ за пране на пари

Въ центъра на скандала е луксозна кѫща въ Барселона, за която отъ години се твърди, че е подаръкъ отъ Борисовъ за любовницата му Борислава Йовчева.

Раз­га­рътъ на ви­рус­на­та пан­де­мия из­тлас­ка встра­ни скан­да­ла съ „кѫ­ща­та въ Бар­се­ло­на“, осо­бе­но отъ бъл­гар­ска стра­на. Про­ку­ра­ту­ра­та обя­ви, че ще раз­пи­та всич­ки за­мѣ­се­ни ли­ца и съ то­ва яв­но рѣ­ши, че си е свър­ши­ла ра­бо­та­та. На сай­та ѝ нѣ­ма ни­как­ви съ­об­ще­ния по …

Вижъ статията

Книга за „антисемитското законодателство на Царство България“ въ Сѣверна Македония

На прѣдставянето на публикацията присѫтстваха редица дипломати, както и прѣдседательтъ на парламента Талатъ Джафери

Не­за­бе­ля­за­но отъ ина­че чув­стви­тел­на­та по те­ма­та „Ма­ке­до­ния“ бъл­гар­ска об­щес­тве­ность прѣ­ми­на прѣд­ста­вя­не­то на кни­га­та „Ба­зич­но ан­ти­се­мит­ско за­ко­но­дав­ство на цар­ство­то Бу­га­рија“ на за­падъ отъ Гю­е­ше­во.

По ду­ми­тѣ на със­та­ви­те­ли­тѣ, кни­га­та е сбор­никъ …

Вижъ статията

Пѫтуване по врѣме на епидемия

Въ срѣдата на мартъ ми се наложи да пѫтувамъ отъ Германия. Какъ стоятъ нѣщата тамъ и по летищата ще научите отъ краткия ми разказъ.

На 17 мартъ та­зи го­ди­на ми се на­ло­жи да прѣд­при­е­ма пѫ­ту­ва­не отъ Гер­ма­ния до Бъл­га­рия, съ всич­ки­тѣ ус­лов­нос­ти и стран­нос­ти, ко­и­то го прид­ру­жа­ватъ. Въ ус­ло­ви­я­та на свѣ­тов­на пан­де­мия, прѣд­ла­гамъ своя раз­казъ отъ пър­во ли­це за об­ста­нов­ка­та въ та­зи за­пад­на стра­на и по пѫ­тя къмъ ка­ран­ти­на­та въ Бъл­га­рия.

СИ­ТУ­А­ЦИ­Я­ТА ВЪ ГЕР­МА­НИЯ

Прѣ­ди да за­ми­на на 17 мартъ, въ Гер­ма­ния офи­ци­ал­ни ог­ра­ни­че­ния на дви­же­ни­е­то на граж­да­ни­тѣ не бѣ­ха на­ло­же­ни, ма­каръ со­ци­ал­на­та дис­тан­ция да бѣ­ше ве­че опо­вѣс­те­на ка­то глав­на мѣр­ка за спра­вя­не съ за­ра­за­та. Още сед­ми­ца по-ра­но де­зин­фек­тан­ти и са­пу­ни бѣ­ха свър­ши­ли по го­лѣ­ми­тѣ су­пер­мар­ке­ти, но въ мал­ки­тѣ квар­тал­ни ма­га­зин­че­та про­дъл­жа­ва­ше да има всич­ко не­об­хо­ди­мо. Въ Бре­менъ, нѣм­ци­тѣ край менъ при­е­ма­ха цѣ­ло­то нѣ­що из­клю­чи­тел­но спо­кой­но. Прѣ­ди де­ня на за­ми­на­ва­не­то си не ви­дѣхъ чо­вѣкъ …

Вижъ статията

Съ арестъ на адвокатъ се саботира дѣлото КТБ

Защитникътъ на Цв. Василевъ и на Емилиянъ Гебревъ е съ второ обвинение за участие въ ОПГ за пране на пари.

На 18 мартъ 2020 съ съ­об­ще­ние на Про­ку­ра­ту­ра­та бѣ обя­ве­но об­ви­не­ни­е­то на три­ма ад­во­ка­ти и слу­жи­тель в ад­во­кат­ска кан­то­ра­то­ра за учас­тие въ ог­ра­ни­зи­ра­на прѣс­тѫп­на гру­па (ОПГ) за пра­не на па­ри. Ма­каръ и той да е по­со­ченъ са­мо съ ини­ци­а­ли Л. К., ста­на яс­но, че еди­ни­ятъ от об­ви­не­ни­тѣ е адв. Ла­заръ Ка­ра­да­ли­евъ, со­ченъ за рѫ­ко­во­ди­тель на ОПГ-то, кой­то е и за­дър­жанъ, …

Вижъ статията

Барба Ганьосъ или какъ Бойко Борисовъ стана Бай Ганьо

Министъръ-прѣдседательтъ се оказа на корицата на първия гръцки прѣводъ на Алековия шедьовъръ

Ос­ми мартъ бѣ ин­те­ре­сенъ день въ Бъл­га­рия. Меж­ду­на­род­ни­ятъ день на же­на­та пла­хо бѣ сму­тенъ отъ пър­вия от­критъ слу­чай на COVID-19, а бъл­гар­ско­то ин­тер­нетъ прос­тран­ство раз­бра, че Бой­ко Бо­ри­совъ кра­си ко­ри­ца­та на гръц­кия прѣ­водъ на „Бай Га­ньо“. Кни­га­та е из­да­де­на още прѣзъ есень­та на 2019 г., но дъл­го врѣ­ме ос­та­ва не­за­бѣ­лѣ­за­на у насъ. Прѣ­во­дачъ е пен­си­о­ни­ра­ни­ятъ гръц­ки лѣ­карь Кос­тасъ Бар­бу­тисъ, кой­то до­се­га е прѣ­велъ на гръц­ки мно­жес­тво бъл­гар­ски по­е­ти. Бар­бу­тисъ самъ фи­нан­си­ра из­да­ва­не­то на кни­ги­тѣ си и не по­лу­ча­ва хо­но­раръ за то­ва. Прѣ­во­дътъ на „Бай Га­ньо“ (или „Бар­ба Га­ньосъ“ на гръц­ки) …

Вижъ статията

Шампионъ по врѣме на пандемия

Пламенъ Константиновъ спечели руското волейболно първенство безъ игра

От­бо­рътъ на „Ло­ко­мо­тивъ“ (Но­во­си­бирскъ) съ Пла­менъ Кон­стан­ти­новъ на­че­ло ста­на по­бѣ­ди­тель въ шам­пи­о­на­та по во­лей­болъ на Ру­сия, слѣдъ ка­то мѣс­тна­та фе­де­ра­ция обя­ви пър­вен­ства­та при мѫ­же­тѣ и же­ни­тѣ за прик­лю­че­ни за­ра­ди пан­де­ми­я­та отъ ко­ро­на­ви­русъ. От­бо­рътъ отъ Но­во­си­бирскъ прик­лю­чи ре­дов­ния се­зонъ ка­то во­дачъ въ кла­си­ра­не­то и въз ос­но­ва на та­зи под­ред­ба бѣ­ше оп­рѣ­дѣ­ленъ за кра­енъ пър­ве­нецъ. По то­зи на­чинъ бив­ши­ятъ ни на­ци­о­на­ленъ със­те­за­тель, ка­пи­танъ и се­лек­ци­о­неръ ста­на пър­ви­ятъ бъл­гар­ски тре­ньоръ, кой­то мо­же да се пох­ва­ли съ ус­пѣхъ въ ед­на отъ най-сил­ни­тѣ во­лей­бол­ни над­прѣ­ва­ри въ Ев­ро­па – рус­ка­та Су­пер­ли­га.

Вижъ статията

Смѣна на караула въ българския волейболъ – Любо Ганевъ начело

„Вѣчниятъ“ прѣдседатель инж. Данчо Лазаровъ прѣдаде безъ бой управленскитѣ регалии.

На от­чет­но-из­бор­но об­що съб­ра­ние, про­ве­де­но прѣзъ мѣ­сецъ мартъ въ Со­фия, за прѣд­се­да­тель на Бъл­гар­ска­та Фе­де­ра­ция по Во­лей­болъ (БФВ) еди­но­душ­но бѣ­ше из­бранъ до­се­гаш­ни­ятъ за­мѣс­тникъ Лю­бо Га­невъ. По то­зи на­чинъ бѣ­ше сло­женъ край на бли­зо два­де­сет­го­диш­но­то рѫ­ко­вод­ство на инж. Дан­чо Ла­за­ровъ – ед­на епо­ха из­пъс­три­ла то­зи спортъ у насъ как­то съ мно­го ус­пѣ­хи, та­ка и съ ре­ди­ца скан­да­ли. За то­зи пе­ри­одъ на­ци­о­на­ли­тѣ ни ус­пѣ­ха да пос­тиг­натъ нѣ­кол­ко при­зо­ви мѣс­та въ прес­тиж­ни меж­ду­на­род­ни над­прѣ­ва­ри (брон­зо­ви ме­да­ли на Ев­ро­пейс­ко пър­вен­ство и Свѣ­тов­на ку­па), но не се ми­на­ва­ше и го­ди­на безъ да се по­я­ви нѣ­коя гран­ди­оз­на не­у­ре­ди­ца, ко­я­то да прив­ле­че вни­ма­ни­е­то къмъ во­лей­бол­ни­тѣ срѣ­ди (до­пингъ …

Вижъ статията

Осѫдиха държавата въ Страсбургъ заради акцията срещу „chitanka.info“

Поч­ти де­сеть го­ди­ни слѣдъ мѣ­роп­ри­я­ти­е­то на ГДБОП срѣ­щу сай­та „Чи­тан­ка“ про­тивъ „пи­рат­ско­то раз­прос­тра­не­ние на кни­ги въ ин­тер­нет прос­тран­ство­то“, Бъл­га­рия бѣ­ше осѫ­де­на отъ Ев­ро­пейс­кия сѫдъ по пра­ва­та на чо­вѣ­ка въ Страс­бург (ЕСПЧ) да зап­ла­ти обез­ще­те­ние от 5200 ев­ро на плов­див­ча­ни­на Ла­заръ Пен­довъ. На­ка­за­ни­е­то се на­ла­га, тъй ка­то ор­га­ни­тѣ на ре­да сѫ за­дър­жа­ли безъ при­чи­на единъ отъ сър­въ­ри­тѣ на вир­ту­ал­на­та биб­ли­о­те­ка, соб­стве­ность на Пен­довъ, и то въ про­дъл­же­ние на се­демь мѣ­се­ца, безъ до­ри да го из­слѣд­ватъ.

През 2010 г. ГДБОП про­веж­да ак­ция срѣ­щу по­пу­ляр­ния и до днесъ сайтъ за без­плат­на ли­те­ра­ту­ра, твър­дей­ки, че се на­ру­ша­ва За­ко­нътъ за ав­тор­ско­то пра­во и срод­ни­тѣ му …

Вижъ статията

Антивируснитѣ мѣрки раздѣлятъ обществото

Понѣкога криво разбрани, мѣркитѣ за ограничаване на епидемията отъ COVID-19 станаха пореденъ поводъ за раздѣление въ обществото.

Прѣ­ди по­ве­че отъ двѣ сед­ми­ци, по слу­чай­ность на пе­тък 13-ти, въ стра­на­та ни бѣ­ха на­ло­же­ни из­вън­ред­ни мѣр­ки про­тивъ COVID-19, ко­и­то ос­вѣнъ ме­дий­на сла­ва на рѫ­ко­во­ди­те­ля на кри­зис­ния щаб, ге­не­ралъ-ма­йоръ проф. д-ръ Вѣн­цис­лавъ Му­таф­чийс­ки, до­не­со­ха сѫ­що ма­со­ви край­ни ре­ак­ции, чий­то при­носъ за раз­рас­тва­не на епи­де­ми­я­та не мо­же да се из­мѣ­ри, но …

Вижъ статията

Новини отъ Балканитѣ

„Български освѣдомитель“ ще публикува кратки бѣлѣжки по важни теми отъ другитѣ балкански страни

НА­СИ­ТЕ­НА ВЪН­ШНО­ПО­ЛИ­ТИ­ЧЕС­КА СЕД­МИ­ЦА ЗА ВЛАС­ТИ­ТѢ ВЪ СКО­ПИЕ

Пра­ви­тел­ство­то на Ре­пуб­ли­ка Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния нап­ра­ви двѣ важ­ни крач­ки за ев­ро­ат­лан­ти­чес­ка­та ори­ен­та­ция на стра­на­та въ пос­лѣд­на­та сед­ми­ца на мартъ. Пър­во ста­на яс­но, че всич­ки ли­де­ри на член­ки на ЕС сѫ се обе­ди­ни­ли око­ло иде­я­та за за­поч­ва­не на прѣ­го­во­ри за при­съ­е­ди­ня­ва­не на за­пад­на­та ни съ­сѣд­ка и Ал­ба­ния къмъ съ­ю­за. Ев­ро­пейс­ки­ятъ ко­ми­сарь по раз­ши­ря­ва­не­то Оли­веръ Вар­хе­ли обя­ви, че прѣзъ юни ще прѣд­ста­ви прѣ­го­вор­на­та рам­ка за двѣ­тѣ дър­жа­ви.

На 27 мартъ пра­ви­тел­ство­то въ Ско­пие обя­ви, че е прѣ­да­ло фи­нал­ни­тѣ до­ку­мен­ти, съ ко­и­то да фи­на­ли­зи­ра осѫ­щес­твя­ва­не­то на член­ство­то си въ НА­ТО. По то­зи на­чинъ офи­ци­ал­но Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния …

Вижъ статията