БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Испания разслѣдва Бойко Борисовъ за пране на пари

Чете се за 4 минути

Въ центъра на скандала е луксозна кѫща въ Барселона, за която отъ години се твърди, че е подаръкъ отъ Борисовъ за любовницата му Борислава Йовчева.

Раз­га­рътъ на ви­рус­на­та пан­де­мия из­тлас­ка встра­ни скан­да­ла съ „кѫ­ща­та въ Бар­се­ло­на“, осо­бе­но отъ бъл­гар­ска стра­на. Про­ку­ра­ту­ра­та обя­ви, че ще раз­пи­та всич­ки за­мѣ­се­ни ли­ца и съ то­ва яв­но рѣ­ши, че си е свър­ши­ла ра­бо­та­та. На сай­та ѝ нѣ­ма ни­как­ви съ­об­ще­ния по те­ма­та. Ко­ро­но­ви­рус­на­та епи­де­мия ус­пѣш­но за­ме­те подъ ки­ли­ма ре­ди­ца не­у­доб­ни въп­ро­си. Ето са­мо единъ отъ тѣхъ - какъ отъ во­доп­ро­вод­чикъ се прѣв­ръ­щашъ въ уп­ра­ви­тель на фир­ма съ ка­пи­талъ нѣ­кол­ко ми­ли­о­на ев­ро? Но да прос­лѣ­димъ хро­но­ло­ги­я­та на съ­би­ти­я­та.

По­ли­ци­я­та въ Ка­та­лу­ня Mossos d´Esquadra и спе­ци­а­ли­зи­ра­но­то зве­но за бор­ба съ ко­руп­ци­я­та къмъ ис­пан­ска­та про­ку­ра­ту­ра под­твър­ди­ха прѣдъ ис­пан­ския вѣс­тникъ „El Periodico“, че раз­слѣд­ватъ да­ли бъл­гар­ския пре­ми­еръ има от­но­ше­ние към меж­ду­на­род­на схе­ма за пра­не на па­ри. Ниш­ка­та, ко­я­то во­ди къмъ Бо­ри­совъ, е лук­соз­на кѫ­ща въ скѫ­пар­ския квар­талъ на Бар­се­ло­на Esplugues de Llobregat, за ко­я­то се твър­ди, че е соб­стве­ность на бъл­гар­ския биз­нес­менъ Алек­сан­дъръ Ча­у­шевъ, но въ нея жи­вѣе Бо­рис­ла­ва Йов­че­ва, из­вѣс­тна ка­то „Мись Би­ки­ни“. Прѣзъ 2012 г. е съз­да­де­на фир­ма­та Numin Invest SL съ цѣль сдѣл­ки съ нед­ви­жи­ми имо­ти и съ ка­пи­талъ отъ 3000 ев­ро, вне­се­ни отъ са­ма­та Бо­рис­ла­ва Йов­че­ва. Пър­во­на­чал­но уп­ра­ви­тель на дру­жес­тво­то е мла­да­та же­на, а слѣдъ то­ва -– ней­ни­ятъ ба­ща, Ге­ор­ги Йов­чевъ. Прѣзъ май 2013 г. ос­но­венъ ак­ци­о­неръ въ Numin Invest SL ста­ва Алек­сан­дъръ Ча­у­шевъ, бившъ рѫ­ко­во­денъ ка­дъръ въ „Лу­койлъ“ и съ­рат­никъ на Ва­лен­тинъ Зла­тевъ. Той апор­ти­ра въ ка­пи­та­ла на дру­жес­тво­то въп­рос­на­та кѫ­ща въ Бар­се­ло­на, за­ку­пе­на мал­ко прѣ­ди то­ва за 2.9 млн. ев­ро. Мно­го прѣ­ди да из­лѣ­затъ раз­кри­ти­я­та въ ис­пан­ска­та пре­са, Ча­у­шевъ обяс­ни въ прѣ­да­ва­не­то на Са­шо Ди­ковъ, че лук­соз­ни­ятъ имотъ е лич­но не­говъ: „Моя е соб­стве­ность­та, аз не го от­ри­чамъ. Всич­ко е за­кон­но, по най-пер­фек­тния на­чинъ нап­ра­ве­но, ре­гис­три­ра­но и та­ка“. То­га­ва оба­че той ка­те­го­рич­но от­ка­за да от­го­во­ри кой жи­вѣе въ кѫ­ща­та. Къмъ днеш­на да­та до­ба­вя, че от­да­валъ кѫ­ща­та си подъ на­емъ на Йов­че­ва, ко­я­то не поз­на­валъ лич­но. Тукъ въз­ник­ва ло­гич­ни­ятъ въп­росъ какъ та­ка единъ биз­нес­менъ ку­пу­ва скѫ­па кѫ­ща, за да я апор­ти­ра въ фир­ма на чо­вѣкъ, ко­го­то твър­ди, че не поз­на­ва.

Бо­рис­ла­ва Йов­че­ва жи­вѣе дос­та охол­но въ Бар­се­ло­на. Ис­пан­ска­та по­ли­ция е ус­та­но­ви­ла, че да­ма­та се прид­виж­ва съ бѣ­ло Porsche Macan, на стой­ность 70 000 ев­ро. То е соб­стве­ность на фир­ма Emma BGS SL, чи­е­то сѣ­да­ли­ще е въп­рос­на­та кѫ­ща. Дру­жес­тво­то е ре­гис­три­ра­но прѣзъ 2014 г. отъ ба­ща ѝ, Ге­ор­ги Йов­чевъ, кой­то вна­ся 3000 ев­ро ка­пи­талъ и ста­ва уп­ра­ви­тель. Го­ди­на по-къс­но ка­пи­та­лътъ на дру­жес­тво­то е уве­ли­ченъ пър­во съ 1 млн. ев­ро, а слѣдъ то­ва съ още 750 хил. отъ ки­пър­ска­та оф­шор­ка Palms Enterprises. Пъл­но­мощ­никъ въ Бъл­га­рия на оф­шор­на­та фир­ма е биз­нес­ме­нътъ Йор­данъ Хрис­товъ, кой­то e ма­жо­ри­та­ренъ соб­стве­никъ на „Спор­тни имо­ти При­мор­ско“ АД – дру­жес­тво, раз­ви­ва­що ма­ща­бенъ ту­рис­ти­чес­ки биз­несъ по Чер­но­мо­ри­е­то. Един­стве­на­та дѣй­ность на го­ре­по­со­че­на­та фир­ма е вър­те­не­то на лук­со­зенъ бу­тикъ за дре­хи въ сто­ли­ца­та на Ка­та­лу­ния, кой­то мис­те­ри­оз­но бѣ­ше зат­во­ренъ слѣдъ пуб­ли­ка­ци­я­та на вѣс­тни­ка. Раз­слѣд­ва­щи­тѣ зак­лю­ча­ватъ, че на то­зи етапъ не мо­гатъ да се до­ка­же про­из­хо­дътъ на срѣд­ства­та въ фир­ма­та, ка­то ни­то ма­не­кен­ка­та, ни­то ней­ни­тѣ ро­ди­те­ли, ко­и­то сѫ­що жи­вѣ­ятъ въ Бар­се­ло­на, иматъ до­хо­ди, ко­и­то да имъ оси­гу­ря­ватъ по­до­бенъ на­чинъ на жи­вотъ.

Пре­ми­е­рътъ твър­ди, че не поз­на­ва Бо­рис­ла­ва Йов­че­ва. Спо­редъ не­го цѣ­ли­ят скан­далъ съ кѫ­ща­та е „фал­ши­ва но­ви­на“.

Прѣзъ май 2019 г. де­пу­та­тътъ отъ БСП Еле­на Йон­че­ва вне­се сиг­налъ въ про­ку­ра­ту­ра­та съ до­ку­мен­ти за кѫ­ща­та въ Бар­се­ло­на. Тя каз­ва, че нѣ­ма ни­ка­къвъ от­го­воръ отъ Про­ку­ра­ту­ра­та и по­яс­ня­ва, че до­ку­мен­ти­тѣ не сѫ ѝ вър­на­ти ка­то не­ос­но­ва­тел­ни.

Ма­каръ да има вне­се­ни сиг­на­ли и до КПКОН­ПИ, до мо­мен­та нѣ­ма дан­ни бъл­гар­ски­тѣ да­нъч­ни и ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия да сѫ из­слѣд­ва­ли до­хо­ди­тѣ и раз­хо­ди­тѣ на Бо­рис­ла­ва Йов­че­ва и ней­ния ба­ща, ко­и­то оче­вид­но раз­по­ла­гатъ съ зна­чи­тел­ни срѣд­ства съ не­я­сенъ про­из­ходъ. Тукъ е важ­но да от­бѣ­лѣ­жимъ, че на 21 фев­ру­а­ри 2020 г. граж­дан­ско­то дви­же­ние „БО­ЕЦ“ вне­се сиг­налъ въ Про­ку­ра­ту­ра­та за об­ра­зу­ва­не на на­ка­за­тел­но про­из­вод­ство срѣ­щу Бо­ри­совъ, кой­то сиг­налъ тя иг­но­ри­ра и се „са­мо­се­зи­ра“ на 24 фев­ру­а­ри, об­ра­зу­вай­ки „про­вѣр­ка“ на из­не­се­ни­тѣ об­сто­я­тел­ства.

Мѣ­сецъ слѣдъ са­мо­се­зи­ра­не­то на Про­ку­ра­ту­ра­та, нѣ­ма ни­как­ва ин­фор­ма­ция отъ ни­то ед­на бъл­гар­ска ин­сти­ту­ция. Сѫ­щев­рѣ­мен­но, раз­слѣд­ва­щи­ятъ жур­на­листъ Ата­насъ Чо­ба­новъ, гла­венъ ре­дак­торъ на сай­та „Би­волъ“, не спи­ра да се учуд­ва за­що ни­то ед­на бъл­гар­ка ме­дия не за­да­ва на пре­ми­е­ра единъ прос­ти­чъкъ въп­росъ: има ли Бо­ри­совъ дѣ­те отъ Йов­че­ва или нѣ­ма? Тукъ е мѣс­то­то да от­бѣ­лѣ­жимъ, че бла­го­да­ре­ние на „Би­волъ“, кой­то пър­ви пуб­ли­ку­ва за­пи­си­тѣ отъ раз­го­во­ра меж­ду Вла­ди­ми­ра Яне­ва (то­га­ва шефъ на Со­фийс­ки град­ски сѫдъ) и сѫ­ди­я­та Ру­мя­на Че­на­ло­ва, то­зи гран­ди­о­зенъ скан­далъ съ прив­кусъ на тър­го­вия съ вли­я­ние и зад­ку­лис­ни об­вър­за­нос­ти меж­ду сѫ­деб­на­та и из­пъл­ни­тел­на­та власть ста­на пуб­лич­но дос­то­я­ние.