БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Съ арестъ на адвокатъ се саботира дѣлото КТБ

Чете се за 4 минути

Защитникътъ на Цв. Василевъ и на Емилиянъ Гебревъ е съ второ обвинение за участие въ ОПГ за пране на пари.

На 18 мартъ 2020 съ съ­об­ще­ние на Про­ку­ра­ту­ра­та бѣ обя­ве­но об­ви­не­ни­е­то на три­ма ад­во­ка­ти и слу­жи­тель в ад­во­кат­ска кан­то­ра­то­ра за учас­тие въ ог­ра­ни­зи­ра­на прѣс­тѫп­на гру­па (ОПГ) за пра­не на па­ри. Ма­каръ и той да е по­со­ченъ са­мо съ ини­ци­а­ли Л. К., ста­на яс­но, че еди­ни­ятъ от об­ви­не­ни­тѣ е адв. Ла­заръ Ка­ра­да­ли­евъ, со­ченъ за рѫ­ко­во­ди­тель на ОПГ-то, кой­то е и за­дър­жанъ, а ос­та­на­ли­тѣ об­ви­не­ни сѫ ос­во­бо­де­ни срѣ­щу па­рич­на га­ран­ция. За­що Ка­ра­да­ли­евъ и за­що се­га? Ка­ра­да­ли­евъ е ад­во­катъ на соб­стве­ни­ка на „ЕМ­КО“ Еми­ли­янъ Геб­ревъ. За чи­та­те­ли­тѣ ще при­пом­ним, че срѣ­щу орѫ­жей­ния тър­го­вецъ Геб­ревъ прѣзъ ап­рилъ 2015 г. бѣ­ше нап­ра­венъ опитъ за убийс­тво чрѣзъ от­ра­вя­не, ма­каръ офи­ци­ал­ни­тѣ ор­га­ни да го от­ри­ча­ха дъл­го врѣ­ме. Геб­ревъ на­шу­мѣ въ об­щес­тве­но­то прос­тран­ство съ епич­ни­тѣ пет­го­диш­ни бит­ки, ко­и­то во­ди съ раз­лич­ни ин­сти­ту­ции, ми­нис­три, оф­шор­ни дру­жес­тва, за да за­па­зи соб­стве­ность­та си въ „Ду­на­ритъ“ Ру­се. До мо­мен­та е спе­че­лилъ на всич­ки сѫ­деб­ни ин­стан­ции, до­каз­вай­ки, че той, ка­то фи­зи­чес­ко ли­це, и дру­жес­тво­то му „ЕМ­КО“ на­пъл­но за­кон­но сѫ при­до­би­ли „Ду­на­ритъ“ чрѣзъ уве­ли­че­ние на ка­пи­та­ла на дру­жес­тво­то. Но и до то­зи мо­ментъ фак­ти­тѣ по­со­че­ни въ из­да­де­ни­тѣ сѫ­деб­ни рѣ­ше­ния не сѫ впи­са­ни въ Тър­гов­ския ре­гис­търъ.

Ка­ра­да­ли­евъ оба­че не е са­мо за­щит­никъ на Еми­ли­янъ Геб­ревъ. Той, за­ед­но съ адв. Кон­стан­тинъ Си­ме­о­новъ, е и ад­во­катъ на Цвѣ­танъ Ва­си­левъ по дѣ­ло­то „КТБ“. При стар­ти­ра­не на дѣ­ло­то въ сѫ­да прѣзъ май 2018 г., Иванъ Ге­шевъ (то­га­ва зам. гла­венъ про­ку­роръ) съ­об­щи, че има об­ви­не­ние срѣ­щу Ка­ра­да­ли­евъ за то­ва, че се е опит­валъ да „про­фи­лак­ти­ра“ глав­ния сви­дѣ­тель на Про­ку­ра­ту­ра­та, Би­серъ Ла­зовъ. Ад­во­ка­тътъ то­га­ва от­ка­за ко­мен­таръ. Bъ ĸpaя нa 2018 г. гpъмнa пyбличeнъ cĸaндaлъ зapaди пpѣтъpcвaния и иззeмвaния въ aдвoĸaтcĸaтa ĸaнтopa на Ка­ра­да­ли­евъ, a caми­ятъ той oбви­ни, чe пpи пpѣтъpcвaнeтo e билa иззeтa ĸopecпoндeнци­ятa cъ ĸлиeнтa мy Eми­ли­янъ Гeбpeвъ. Стран­но­то е, че въ раз­рѣ­ше­ни­е­то отъ сѫ­да за обискъ на кан­то­ра­та сѫ би­ли по­со­че­ни кон­крет­ни нѣ­ща: да се из­зе­ме ли­ченъ елек­тро­ненъ под­писъ на ад­во­ка­та, ко­рес­пон­ден­ци­я­та му съ не­го­ви кли­ен­ти, как­то и кни­жа. То­га­ва Ивaнъ Гeшeвъ бѣ oбяcнилъ дѣйcтви­ятa cъ дѣлo cpѣщy ОПГ зa пpaнe нa пapи, пo ĸoeтo aдвoĸaтътъ cтaнaлъ oбви­няeмъ. Ин­те­рес­но е да се от­бѣ­лѣ­жи, че ко­га­то Ка­ра­да­ли­евъ се сдо­би­ва съ то­ва об­ви­не­ние, не­го­ви­ятъ кли­ентъ Геб­ревъ е об­ви­ненъ сѫ­що за во­дачъ на ОПГ съ цѣль из­точ­ва­не на за­во­да „Ду­на­ритъ“.

Πpѣзъ фeвpyapи т. г. нa cвoй peдъ KΠKOHΠИ aтaĸyвa Kapaдaлиeвъ cъ иcĸъ зa гpaждaнcĸa ĸoнфиcĸaция зa 2,8 млн лв. Пoяcне­но бѣ, чe пpoизвoдcтвoтo е зaпoчнaлo cлѣдъ пoвдигaнe нa oбвинeниe зa yчacтиe въ OΠГ. Се­гаш­но­то за­дър­жа­не на Ка­ра­да­ли­евъ оз­на­ча­ва вто­ро об­ви­не­ние за учас­тие въ ОПГ (от­но­во за пра­не на па­ри) безъ да има нѣ­как­во раз­ви­тие по пър­во­то.

Адв. К. Си­ме­о­новъ (вто­ри­ятъ ад­во­катъ на Цв. Ва­си­левъ) да­де нѣ­кол­ко ра­зяс­не­ния по „мо­ти­ви­тѣ“ на Про­ку­ра­ту­ра­та и Спе­ци­а­ли­зи­ра­ния сѫдъ за за­дър­жа­не­то на Ка­ра­да­ли­евъ въ прѣ­да­ва­не­то на Са­шо Ди­ковъ по Ев­ро­комъ на 27 мартъ 2020 г. Спо­редъ Си­ме­о­новъ, Спец. сѫдъ и Апе­ла­тив­ни­ятъ спец. сѫдъ са­мо „под­пе­чат­ватъ“ ис­ка­не­то на Про­ку­ра­ту­ра­та и въ­об­ще не раз­глеж­датъ по сѫ­щес­тво мѣр­ка­та за не­от­кло­не­ние. Ка­ра­да­ли­евъ е за­дър­жанъ съ цѣль да ос­та­не въ арес­та ка­то по то­зи на­чин се уп­раж­ня­ва реп­ре­сия не са­мо срѣ­щу не­го са­мия, но и срѣ­щу кли­ен­ти­тѣ, ко­и­то той за­щи­та­ва, въ час­тность и Цв. Ва­си­левъ. Си­ме­о­новъ смѣ­та, че дѣ­ло­то, по ко­е­то е об­ви­ненъ Ка­ра­да­ли­евъ, е из­кус­тве­но съз­да­де­но, а прѣ­дос­та­ве­ни­тѣ „до­ка­за­тел­ства“ отъ Про­ку­ра­ту­ра­та, за­ра­ди ко­и­то сѫ­щи­ятъ е ос­та­венъ въ арес­та, Си­ме­о­новъ на­ре­че смѣ­хот­вор­ни. Но все пак за­гат­на, че ка­зу­сътъ е съв­сѣмъ простъ – „....нѣ­кои хо­ра ис­катъ да прис­во­ятъ нѣ­кои нѣ­ща...“ и че въп­ро­сътъ ще оп­ре въ край­на смѣт­ка до „нѣ­как­ви па­ри“. На въп­росъ на Ди­ковъ, да­ли ви­зи­ра „Ду­на­ритъ“, Си­ме­о­новъ от­го­во­ри, че има прѣд­видъ ос­вѣнъ „Ду­на­ритъ“ и дру­ги по­доб­ни. Обяс­ни, че ата­ки­тѣ къмъ оп­рѣ­дѣ­ле­ни ак­ти­ви на КТБ не сѫ прѣс­та­ва­ли и до мо­мен­та, за­що­то ед­на гру­па хо­ра не сѫ ус­пѣ­ли да ги „при­ла­патъ“. Въ край­на смѣт­ка цѣль­та е да бѫ­де не­ут­ра­ли­зи­ранъ Ка­ра­да­ли­евъ и ра­бо­та­та му по про­це­са „КТБ“ да бѫ­де сто­пи­ра­на.

Дру­ги­ятъ ин­те­ре­сенъ мо­ментъ въ та­зи „са­га“ е от­во­ре­но­то пис­мо до ме­ди­и­тѣ отъ ба­ща­та на Ла­заръ Ка­ра­да­ли­евъ - д-ръ Ев­ге­ни Ка­ра­да­ли­евъ. Въ не­го той твър­ди, че Про­ку­ра­ту­ра­та се опит­ва да за­пу­ши ус­та­та на си­на му ка­то из­мис­ля не­със­то­я­тел­ни об­ви­не­ния. Спо­редъ ба­ща­та, ме­то­ди­тѣ на Про­ку­ра­ту­ра­та мно­го си при­ли­чат съ тѣ­зи, отъ прѣ­ди 40 го­ди­ни, ко­га­то сѫ се из­вър­шва­ли ма­со­ви реп­ре­сии срѣ­щу кри­ти­ци­тѣ на ко­му­нис­ти­чес­ка­та власть.

Слѣдъ рѣ­ше­ни­е­то на Апе­ла­тив­ния спец. сѫдъ, Ла­заръ Ка­ра­да­ли­евъ ос­та­ва за пос­то­ян­но въ арес­та. Прѣд­стои да ви­димъ при въ­зоб­но­вя­ва­не ра­бо­та­та на сѫ­да, да­ли дѣ­ло­то „КТБ“ ще про­дъл­жи са­мо съ единъ ад­во­катъ или ще бѫ­де си­ту­и­ранъ новъ за­щит­никъ.