БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Журналистътъ Миленъ Цвѣтковъ загина, жертва на катастрофа

Чете се за 4 минути

На Великдень Цвѣтковъ бѣше пометенъ отъ джипъ, докато чакаше на червенъ свѣтофаръ. Шофьорътъ е 22-годишенъ.

На 19 ап­рилъ въ жес­то­ка ка­тас­тро­фа за­ги­на жур­на­лис­тътъ Ми­ленъ Цвѣт­ковъ. До­ка­то е из­чак­валъ на чер­венъ свѣ­то­фаръ, ав­то­мо­би­лътъ му бѣ­ше по­ме­тенъ на кръс­то­ви­ще отъ мо­щенъ джипъ „Ау­ди Q7“, кой­то го е връх­ле­тѣлъ от­задъ безъ слѣ­ди отъ спи­ра­ченъ пѫть. По ин­фор­ма­ция на СДВР шо­фьо­рътъ е 22-го­ди­шенъ и е ималъ два­ма спѫт­ни­ци. Нап­ра­венъ му е билъ тестъ за нар­ко­ти­ци, кой­то е по­ло­жи­те­ленъ. Зам.-рек­то­рътъ на ТУ и прѣд­се­да­тель на Съ­ю­за на ав­то­тех­ни­чес­ки­тѣ ек­спер­ти проф. Ка­ра­пет­ковъ ко­мен­ти­ра, че спо­редъ пър­во­на­чал­ни­тѣ дан­ни отъ ка­тас­тро­фа­та мо­же да се нап­ра­ви обос­но­ва­но прѣд­по­ло­же­ние, че ус­ко­ре­ние око­ло 13 пѫ­ти по-го­лѣ­мо отъ зем­но­то ус­ко­ре­ние е по­гу­би­ло Цвѣт­ковъ.

По раз­по­реж­да­не на гл. про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ, раз­слѣд­ва­не­то въ Со­фийс­ка град­ска про­ку­ра­ту­ра е подъ спе­ци­а­ленъ над­зоръ на Вър­хов­на ка­са­ци­он­на про­ку­ра­ту­ра. Пър­во­на­чал­но на шо­фьо­ра Крис­ти­анъ Ни­ко­ловъ бѣ­ше пов­диг­на­то об­ви­не­ние за убийс­тво по неп­рѣд­паз­ли­вость, ка­то нaĸaзaниeтo, пpѣд­видeнo пo Hака­за­тел­ния ко­дексъ e oтъ 3 дo 15 гoди­ни лишaвaнe oтъ cвoбoдa. По-къс­но об­ви­не­ни­е­то бѣ­ше про­мѣ­не­но на умиш­ле­но, ка­то сро­кътъ на на­ка­за­ни­е­то се уве­ли­ча­ва зна­чи­тел­но.

Спѫт­ни­ци­тѣ на Крис­ти­анъ Ни­ко­ловъ - си­нътъ на де­пу­та­та отъ Герб Лѫ­че­заръ Ива­нов, Ге­ор­ги Ива­новъ, и Си­мо­на Цвѣт­ко­ва, при­я­тел­ка на шо­фьо­ра, сѫ­що сѫ прив­лѣ­че­ни къмъ на­ка­за­тел­на от­го­вор­ность. Об­ви­не­ни сѫ, че съз­на­тел­но сѫ „за­та­и­ли ис­ти­на по от­но­ше­ние на ста­на­ли имъ из­вѣс­тни фак­ти и об­сто­я­тел­ства, свър­за­ни съ прѣд­ме­та на до­каз­ва­не по дру­го на­ка­за­тел­но про­из­вод­ство“.

МАЙ­КА­ТА НА ШО­ФЬО­РА – ШЕФЪ НА „ВИН­ПРОМЪ - КАР­НО­БАТЪ“

Май­ка­та на шо­фьо­ра сѫ­що е съ об­ви­не­ние, а Ико­но­ми­чес­ка по­ли­ция про­вѣ­ря­ва про­из­хо­да на срѣд­ства­та, съ ко­и­то е ку­пенъ джи­пътъ. Ин­те­рес­но­то е, че май­ка­та, Де­сис­ла­ва Пе­ше­ва, е съд­руж­никъ на ал­ко­хол­ния босъ Ми­ню Стай­ковъ и е из­пъл­ни­те­ленъ ди­рек­торъ на „Вин­промъ - Кар­но­батъ“. Фир­ма­та ѝ е кан­ди­дат­ства­ла по ев­роп­рог­ра­ми и е би­ла одоб­ре­на, въп­рѣ­ки че отъ 2009 г. до нас­то­я­щия мо­ментъ нѣ­ма пуб­ли­ку­ванъ ни­то единъ сче­то­во­денъ от­четъ. По ин­фор­ма­ция на раз­слѣд­ва­щия сайтъ „Би­волъ“, са­мо­то фи­нан­си­ра­не отъ Дър­жа­венъ фондъ зе­ме­дѣ­лие сѫ­що е спор­но, за­що­то отъ до­ку­мен­ти­тѣ, ко­и­то тѣ пуб­ли­ку­ва­ха е вид­но, че ста­ва въп­росъ за свър­за­ни ли­ца, ко­и­то оба­че сѫ дек­ла­ри­ра­ли, че нѣ­матъ ни­що об­що по­меж­ду си.

БНТ съ­об­щи за още ед­на ка­тас­тро­фа съ сѫ­щия ав­то­мо­билъ, от­прѣ­ди три го­ди­ни. По врѣ­ме на нея има при­чи­не­на срѣд­на тѣ­лес­на пов­рѣ­да. За нея на сѫдъ е прѣ­да­де­на май­ка­та на Крис­ти­анъ Ни­ко­ловъ – Де­сис­ла­ва Пе­ше­ва. Ней­на­та на­ка­за­тел­на от­го­вор­ность е за­мѣ­не­на за­ра­ди чис­то­то ѝ сѫ­деб­но ми­на­ло съ ад­ми­нис­тра­тив­на сан­кция – гло­ба. Съм­нѣ­ни­я­та на раз­слѣд­ва­щи­тѣ сѫ, че то­га­ва Пе­ше­ва е по­е­ла от­го­вор­ность за ка­тас­тро­фа, ко­я­то е при­чи­не­на отъ си­на ѝ Крис­ти­анъ. По та­зи при­чи­на Вър­хов­на­та ка­са­ци­он­на про­ку­ра­ту­ра из­зем­ва и то­ва ве­че прик­лю­чи­ло де­ло, и ако съ­бе­ре дос­та­тъч­но до­ка­за­тел­ства, е въз­мож­но да го въ­зоб­но­ви.

ДРО­ГИ­РАНЪ И ЗАС­НЕТЪ ДА МИ­НА­ВА НА ЧЕР­ВЕ­НО

Въ ин­тер­нетъ прос­тран­ство­то бѣ­ше пуб­ли­ку­ванъ и клипъ за шо­фьо­ри-на­ру­ши­те­ли въ Со­фия, отъ кой­то е вид­но, че сѫ­щи­ятъ джипъ прѣзъ яну­а­ри та­зи го­ди­на ми­на­ва на чер­ве­ни све­то­фа­ри въ ра­йо­на на НДК. За съ­жа­ле­ние то­зи клипъ не е об­ра­бо­тенъ и ре­гис­три­ранъ отъ КАТ.

Къмъ то­зи мо­ментъ об­ви­не­ни­ятъ Крис­ти­анъ Ни­ко­ловъ ос­та­ва въ арес­та съ най-теж­ка­та мѣр­ка „за­дър­жа­не подъ стра­жа“. По дѣ­ло­то сѫ при­ло­же­ни двѣ ек­спер­ти­зи, спо­редъ ко­и­то об­ви­ня­е­ми­ятъ е при­елъ ед­нов­рѣ­мен­но че­ти­ри раз­лич­ни упой­ва­щи ве­щес­тва – ам­фе­та­минъ, ма­ри­ху­а­на, ко­ка­инъ и лек­со­танъ.

ВЛАСТЬ­ТА БЕЗ­ДѢЙС­ТВА

Въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи бѣ­ха пуб­ли­ку­ва­ни ви­де­о­за­пи­си отъ ка­тас­тро­фа­та. Об­щес­тво­то ос­та­на пот­ре­се­но, за­що­то ви­дѣ ис­тин­ска ек­зе­ку­ция и какъ още шес­ти­ма ни­що не­по­до­зи­ра­щи пѣ­ше­ход­ци се спа­ся­ватъ „на ко­съмъ“ отъ смърть­та. Най-ужа­ся­ва­що­то въ та­зи тра­ге­дия е, че от­но­во, за по­ре­денъ пѫть, Сис­те­ма­та уби. Ми­ленъ Цвѣт­ковъ за­ги­на отъ то­ва, срѣ­щу ко­е­то се бо­рѣ­ше прѣзъ цѣ­лия си съз­на­те­ленъ жи­вотъ - нес­паз­ва­не­то на пра­ви­ла­та и прик­ри­ва­не­то на ис­ти­на­та. За­ра­ди пра­во­то да пи­та сво­бод­но и да го­во­ри ис­ти­на­та, Цвѣт­ковъ бѣ­ше „уби­ванъ“ нѣ­кол­ко пѫ­ти про­фе­си­о­нал­но. Сис­те­ма­та без­жа­лос­тно го мач­ка­ше, из­хвър­ля­ше, увол­ня­ва­ше и спи­ра­ше. А на Ве­лик­день бѣ­ше убитъ фи­зи­чес­ки отъ шо­фьоръ-ре­ци­ди­вистъ, кой­то оба­че е не­на­ка­занъ отъ Сис­те­ма­та - да­ли за­ра­ди умиш­ле­но прик­ри­ва­не или обик­но­ве­на чи­нов­ни­чес­ка мър­ляв­щи­на? Ако пра­ви­ла­та въ Бъл­га­рия се спаз­ва­ха, мо­же би нѣ­ма­ше да се ши­ри ман­тра­та, че спра­вед­ли­вость нѣ­ма или че тя е на стра­на­та на бо­га­ти­тѣ, ко­и­то мо­гатъ да си я ку­пятъ.

Та­зи ка­тас­тро­фа за по­ре­денъ пѫть из­ва­ди на по­казъ нес­по­соб­ность­та и не­а­дек­ват­ность­та на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ да се спра­вятъ съ вой­на­та по пѫ­ти­ща­та. Лип­сва ефек­ти­венъ кон­тролъ. Не­о­бяс­ни­мо е за­що КАТ, ка­то кон­тро­ленъ ор­ганъ, не нас­то­я­ва за спѣш­но въ­веж­да­не на сис­те­ма за ско­рос­тно зас­не­ма­не, за да бѫ­датъ на­ру­ши­те­ли­тѣ на пѫ­тя гло­бя­ва­ни сво­ев­рѣ­мен­нно? Ме­гас­трук­ту­ра­та МВР ус­во­я­ва ог­ром­ни бюд­же­ти, а не от­дѣ­ля срѣд­ства за ди­ги­та­ли­за­ция и мо­дер­ни­за­ция на ра­бо­та­та си. Го­во­ри се за ус­пѣш­на бор­ба съ кон­тра­бан­да­та и нар­кот­ра­фи­ка, а нѣ­ма ефек­тив­ни при­сѫ­ди и на всѣ­ки ѫгълъ мо­жешъ не­о­без­по­ко­я­ва­но да си ку­пишъ дро­га. Уп­рав­ля­ва­щи­тѣ не мо­гатъ да се прѣ­бо­рятъ и съ не­ле­гал­ния па­заръ на шо­фьор­ски книж­ки, а ре­зул­та­тътъ е, че по пѫ­ти­ща­та се дви­жатъ опас­но нег­ра­мот­ни шо­фьо­ри-ка­ми­кад­зе­та.

Об­щес­тво­то очак­ва от­го­во­ри­тѣ на власть­та.