БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Статии отъ брой 4, година 2 (30 априлъ 2020)

Между тоягата и моркова на властьта

Въ втората половина на извънредното положение, подходътъ на държавнитѣ органи нерѣдко бѣ нелогиченъ и объркващъ.

Из­ми­на­ха поч­ти два мѣ­се­ца от­как­то бѣ­ха ус­та­но­ве­ни пър­ви­тѣ слу­чаи на COVID-19 у насъ на 8 мартъ. Бро­е­ни дни слѣдъ то­ва, на 13 мартъ, бѣ въ­ве­де­но и из­вън­ред­но по­ло­же­ние, ко­е­то до­ве­де до зат­ва­ря­не­то на мно­жес­тво тър­гов­ски обек­ти въ сфе­ра­та на ус­лу­ги­тѣ. Бри­фин­ги­тѣ на На­ци­о­нал­ния опе­ра­ти­венъ щабъ (НОЩ), ог­ла­венъ отъ ко­рем­ния хи­рургъ и во­е­ненъ ген. Вѣн­цис­лавъ Му­таф­чийс­ки, ста­на­ха часть отъ ежед­не­ви­е­то. Въп­рѣ­ки ес­тес­тво­то на проб­ле­ма, въ Ща­ба нѣ­ма­ше ни­то единъ лѣ­карь ви­ру­со­логъ, иму­но­логъ или епи­де­ми­о­логъ.

Сед­ми­ца по-къс­но власть­та се сѣ­ти, че трѣб­ва да ог­ра­ни­чи прид­виж­ва­не­то на хо­ра­та изъ стра­на­та. Съ за­по­вѣдь на ми­нис­тъ­ра на здра­ве­о­паз­ва­не­то Ки­рилъ Ана­ни­евъ бѣ­ха въ­ве­де­ни кон­трол­но-про­пус­ка­тел­ни пун­кто­ве на вхо­до­ве­тѣ и из­хо­ди­тѣ на об­лас­тни­тѣ гра­до­ве, счи­та­но отъ по­лу­нощь на 21 мартъ. За­по­вѣдь­та до­пус­ка­ше вли­за­не и из­ли­за­не отъ гра­до­ве­тѣ по не­от­лож­ни при­чи­ни — по­ла­га­не на трудъ въ на­се­ле­но­то мѣс­то (но не и из­вънъ не­го), здра­вос­лов­ни при­чи­ни на пѫ­ту­ва­щия или не­го­ви близ­ки, зав­ръ­ща­не на нас­то­я­щия или пос­то­ян­ния ад­ресъ. Въ та­зи пър­во­на­чал­на вер­сия на за­по­вѣдь­та лип­сва­ше изис­ква­не­то за дек­ла­ра­ции. При­чи­на­та се удос­то­вѣ­ря­ва­ше съ слу­жеб­на бѣ­лѣж­ка отъ ра­бо­то­да­те­ля, ме­ди­цин­ски до­ку­ментъ или до­ку­ментъ за са­мо­лич­ность. Бро­е­ни дни слѣдъ то­ва, съ но­ва за­по­вѣдь, бѣ поз­во­ле­но и пѫ­ту­ва­не съ цѣль по­ла­га­не на гри­жи за род­ни­ни или близ­ки, или съ цѣль снаб­дя­ва­не съ сто­ки отъ пър­ва не­об­хо­ди­мость. …

Вижъ статията

Журналистътъ Миленъ Цвѣтковъ загина, жертва на катастрофа

На Великдень Цвѣтковъ бѣше пометенъ отъ джипъ, докато чакаше на червенъ свѣтофаръ. Шофьорътъ е 22-годишенъ.

На 19 ап­рилъ въ жес­то­ка ка­тас­тро­фа за­ги­на жур­на­лис­тътъ Ми­ленъ Цвѣт­ковъ. До­ка­то е из­чак­валъ на чер­венъ свѣ­то­фаръ, ав­то­мо­би­лътъ му бѣ­ше по­ме­тенъ на кръс­то­ви­ще отъ мо­щенъ джипъ „Ау­ди Q7“, кой­то го е връх­ле­тѣлъ от­задъ безъ слѣ­ди отъ спи­ра­ченъ пѫть. По ин­фор­ма­ция на СДВР шо­фьо­рътъ е 22-го­ди­шенъ и е ималъ два­ма спѫт­ни­ци. Нап­ра­венъ му е билъ тестъ за нар­ко­ти­ци, кой­то е по­ло­жи­те­ленъ. Зам.-рек­то­рътъ на ТУ и прѣд­се­да­тель на Съ­ю­за на ав­то­тех­ни­чес­ки­тѣ ек­спер­ти проф. …

Вижъ статията

Македония: прѣдизборно подгрѣване на вчерашния обѣдъ

Българската позиция за започването на прѣговори между ЕС и Сѣверна Македония съвпадна съ изказване на бившия министъръ Денко Малески и захрани прѣдизборнита медийна срѣда въ страната.

Прѣзъ из­ми­на­ла­та сед­ми­ца, не­за­бѣ­лѣ­занъ отъ бъл­гар­ска­та об­щес­тве­ность и ра­да­ра на го­лѣ­ми­тѣ ме­дии, се раз­ви­ва по­ре­денъ скан­далъ въ Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния, въ кой­то Бъл­га­рия е за­мѣ­се­на и то съв­сѣмъ очак­ва­но въ ро­ля­та на ло­шия.

До срѣ­да­та на мѣ­сецъ май и въ двѣ­тѣ дър­жа­ви е обя­ве­но из­вън­ред­но по­ло­же­ние за­ра­ди бор­ба­та съ пан­де­ми­я­та, прѣ­диз­ви­ка­на отъ COVID-19. Слѣдъ въ­веж­да­не­то му, Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния из­пад­на въ пра­венъ ва­ку­умъ, тъй ка­то да­та за из­вън­ред­ни­тѣ пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри бѣ­ше оп­рѣ­дѣ­ле­на, …

Вижъ статията

Спортното министерство откри нарушения въ изразходването на пари отъ БФС

Футболниятъ съюзъ ще трѣбва да връща надъ 144 000 лв.

Про­вѣр­ка въ БФС е ус­та­но­ви­ла не­цѣ­ле­съ­об­раз­но из­раз­ход­ва­не на срѣд­ства по прог­ра­ми на Ми­нис­тер­ство на мла­дежь­та и спор­та. Са­ма­та про­вѣр­ка бѣ наз­на­че­на отъ ми­нис­търъ Кра­сенъ Кра­левъ въ края на ок­том­ври ми­на­ла­та го­ди­на пок­рай тур­бу­лен­тни­тѣ съ­би­тия и ос­тав­ка­та на Бо­рис­лавъ Ми­хай­ловъ отъ пре­зи­ден­тския постъ на ор­га­ни­за­ци­я­та.

Раз­гле­да­ни сѫ еди­на­де­сеть до­го­во­ра склю­че­ни отъ …

Вижъ статията

Втори мѣсецъ на извънредно положение и въ Парламента

Извънредното положение бѣ удължено до 13 май, но въ края на априлъ премиерътъ Борисовъ заяви, че мѣркитѣ ще останатъ въ сила и слѣдъ това.

Съ рѣ­ше­ние на На­род­но­то съб­ра­ние отъ 3 ап­рилъ из­вън­ред­но по­ло­же­ние бѣ удъл­же­но до 13 май. То бѣ въ­ве­де­но за срокъ отъ единъ мѣ­сецъ на 13 мартъ съ цѣль ог­ра­ни­ча­ва­не на за­ра­за­та съ ко­вид-19, но Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ вне­се прѣд­ло­же­ни­е­то за до­ба­вя­не на единъ мѣ­сецъ, безъ да из­чак­ва да­та­та 13 ап­рилъ. Пар­ла­мен­тътъ, отъ своя стра­на, се съб­ра из­вън­ред­но, за да гла­су­ва прѣд­ло­же­ни­е­то, ко­е­то бѣ под­крѣ­пе­но отъ 122 де­пу­та­ти, а про­тивъ гла­су­ва­ха 47. Не бѣ­ха при­е­ти прѣд­ло­же­ни­я­та на БСП и на ВМРО сро­кътъ на удъл­жа­ва­не да бѫ­де са­мо до края на ап­рилъ. Са­ми­тѣ гла­су­ва­ния се със­то­я­ха по спе­ци­ал­на про­це­ду­ра, ко­я­то да из­бег­не струп­ва­не­то на на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли въ за­ла­та – пър­во гла­су­ва­ха чле­но­ве­тѣ на „опо­зи­ци­я­та“ (БСП, ДПС, „Во­ля“ и не­за­ви­си­ми­тѣ), а слѣдъ то­ва уп­рав­ля­ва­щи­тѣ …

Вижъ статията

Рапъ и прозрачни дрехи въ Сѫдебната палата

Слѣдъ рѣшение на ВСС, сградата вече нѣма да се управлява отъ Лозанъ Пановъ

Прѣзъ ап­рилъ мѣ­сецъ ста­на яс­но, че аме­ри­кан­ски ра­пъръ отъ бъл­гар­ски про­из­ходъ съ твор­чес­ки псев­до­нимъ Алекъ Сан­дъръ (ис­тин­ско име Алек­сан­дъръ Ни­ко­ловъ) е сни­малъ свой клипъ въ Сѫ­деб­на­та па­ла­та въ Со­фия. Въ сгра­да­та ре­дов­но се пра­вятъ сним­ки (ка­то за ек­шъ­на „Не­по­бѣ­ди­ми­тѣ“ съ Сил­вес­търъ Ста­ло­унъ и Ан­то­нио Бан­де­расъ), а съ­дър­жа­ни­е­то на кон­крет­ния клипъ, …

Вижъ статията

България е въ безопасность слѣдъ пожаритѣ край Чернобилъ

Българскитѣ власти организираха срѣднощенъ брифингъ по темата.

Меж­ду 4 и 14 ап­рил по­жа­ри бу­шу­ва­ха въ зат­во­ре­на­та зо­на око­ло Чер­но­бил­ска­та атом­на цен­тра­ла, из­вѣс­тна съ най-ужас­ния яд­ренъ ин­ци­дентъ въ свѣ­тов­на­та ис­то­рия. Ко­га­то той се случ­ва прѣзъ 1986 г., ра­ди­а­ци­он­ни об­ла­ци дос­ти­гатъ и Бъл­га­рия и оказ­ватъ не­об­ра­ти­ми по­ра­же­ния на здра­ве­то на мно­го бъл­га­ри. По­жа­ри­тѣ та­зи го­ди­на оба­че сѫ за­поч­на­ли дос­та да­лечъ отъ са­ма­та цен­тра­ла за­тис­на­та въ бе­то­ненъ сар­ко­фагъ, а съ по­мощь­та на сво­ев­рѣ­мен­ни­тѣ уси­лия на око­ло 400 ук­ра­ин­ски по­жар­ни­ка­ри огъ­ньтъ е билъ ов­ла­дѣнъ за по-мал­ко отъ де­сеть дни. На 14 ап­рилъ ук­ра­ин­ска­та Служ­ба за не­о­би­чай­ни си­ту­а­ции (СНС) съ­об­ща­ва, че слѣдъ уси­ле­ни­тѣ дѣйс­твия на по­жа­ри­ка­ри­тѣ и бла­го­да­ре­ние на пад­на­ли­тѣ дъж­до­ве, по­жа­ри­тѣ сѫ до го­лѣ­ма сте­пень ус­пѣш­но по­ту­ше­ни, безъ изоб­що да дос­тиг­натъ най-опас­ни­тѣ обек­ти въ зо­на­та. Пу­ше­кътъ, въ ком­би­на­ция съ на­лич­ни­тѣ об­ла­ци, вòди до си­ленъ смогъ въ Ки­евъ и окол­нос­ти­тѣ, как­то и мно­го сла­бо по­ви­ше­ние на ра­ди­а­ци­он­ни­тѣ ни­ва, ко­е­то по раз­лич­ни док­ла­ди …

Вижъ статията

Първи полъхъ на нормалность от новото рѫководство на БФВ

Отмѣниха безумно правило, спъващо развитието на млади състезатели

Но­во­то рѫ­ко­вод­ство на Бъл­гар­ска фе­де­ра­ция по во­лей­бол (БФВ) нап­ра­ви пър­ва важ­на стѫп­ка къмъ зав­ръ­ща­не къмъ нор­мал­ность­та слѣдъ бли­зо 20-го­диш­но­то гос­под­ства­не на прѣ­диш­ния си рѫ­ко­во­ди­тель инж. Дан­чо Ла­за­ровъ. На свое он­лайн за­се­да­ние, уп­ра­ви­тел­ни­ятъ съ­вѣтъ на­че­ло съ но­во­из­бра­ния пре­зи­дентъ Лю­бо Га­невъ от­мѣ­ни скан­дал­но­то рѣ­ше­ние на прѣ­диш­но­то рѫ­ко­вод­ство отъ юни 2019 г., съ ко­е­то се заб­ра­ня­ва­ше на със­те­за­те­ли под 21-го­диш­на въз­расть да бѫ­датъ тран­сфе­ри­ра­ни въ чуж­би­на. От­то­га­ва до нас­то­я­щия мо­ментъ из­да­ва­не­то на меж­ду­на­род­ни тран­сфер­ни сер­ти­фи­ка­ти за тѣ­зи иг­ра­чи мо­же­ше да ста­ва един­стве­но по из­клю­че­ние съ из­рич­но­то съг­ла­сие на фе­де­ра­ци­я­та - прак­ти­ка, ко­я­то се­ри­оз­но спъ­ва­ше раз­ви­ти­е­то на та­лан­тли­ви със­те­за­те­ли и при­тѣс­ни­тел­но вър­на во­лей­бо­ла ни …

Вижъ статията