БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Втори мѣсецъ на извънредно положение и въ Парламента

Чете се за 5 минути

Извънредното положение бѣ удължено до 13 май, но въ края на априлъ премиерътъ Борисовъ заяви, че мѣркитѣ ще останатъ въ сила и слѣдъ това.

Съ рѣ­ше­ние на На­род­но­то съб­ра­ние отъ 3 ап­рилъ из­вън­ред­но по­ло­же­ние бѣ удъл­же­но до 13 май. То бѣ въ­ве­де­но за срокъ отъ единъ мѣ­сецъ на 13 мартъ съ цѣль ог­ра­ни­ча­ва­не на за­ра­за­та съ ко­вид-19, но Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ вне­се прѣд­ло­же­ни­е­то за до­ба­вя­не на единъ мѣ­сецъ, безъ да из­чак­ва да­та­та 13 ап­рилъ. Пар­ла­мен­тътъ, отъ своя стра­на, се съб­ра из­вън­ред­но, за да гла­су­ва прѣд­ло­же­ни­е­то, ко­е­то бѣ под­крѣ­пе­но отъ 122 де­пу­та­ти, а про­тивъ гла­су­ва­ха 47. Не бѣ­ха при­е­ти прѣд­ло­же­ни­я­та на БСП и на ВМРО сро­кътъ на удъл­жа­ва­не да бѫ­де са­мо до края на ап­рилъ. Са­ми­тѣ гла­су­ва­ния се със­то­я­ха по спе­ци­ал­на про­це­ду­ра, ко­я­то да из­бег­не струп­ва­не­то на на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли въ за­ла­та – пър­во гла­су­ва­ха чле­но­ве­тѣ на „опо­зи­ци­я­та“ (БСП, ДПС, „Во­ля“ и не­за­ви­си­ми­тѣ), а слѣдъ то­ва уп­рав­ля­ва­щи­тѣ (ГЕРБ и „Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти“).

НО­ВИ СБЛЪ­СЪ­ЦИ МЕЖ­ДУ БО­РИ­СОВЪ И РА­ДЕВЪ

Сѫ­щия день пре­ми­е­рътъ по­сѣ­ти за­водъ за про­из­вод­ство на ме­ди­цин­ски мас­ки въ Смо­лянъ и из­пол­зва слу­чая, за да нап­ра­ви ин­те­рес­ни из­каз­ва­ния: той обѣ­ща от­мѣ­на на мѣр­ки­тѣ при три по­ред­ни дни съ спадъ на за­ра­зе­ни­тѣ, прѣ­диз­ви­ка пре­зи­ден­та Ру­менъ Ра­девъ да на­ло­жи ве­то на удъл­жа­ва­не­то на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние и сѫ­щев­рѣ­мен­но съ­об­щи по спе­ци­фи­ченъ на­чинъ за кон­чи­на­та на ба­ща­та на дър­жав­ния гла­ва: „Сyтpинь­та cе оба­диxъ на пpези­ден­та да мy из­ка­жа cъбо­лез­но­ва­ния. Учyдвамъ cе, ко­га­то ба­ща ти е yмpѣлъ, дo го­воpишъ не­лѣ­пи­ци. Въ та­къвъ тѫ­женъ день не биxъ cи го поз­во­лилъ“. Из­каз­ва­не­то ви­зи­ра­ше изяв­ле­ни­е­то, ко­е­то пре­зи­ден­тътъ бѣ­ше нап­ра­вилъ по-ра­но на 3 ап­рилъ и въ ко­е­то, безъ да под­ла­га на съм­нѣ­ние са­ни­тар­ни­тѣ мѣр­ки, се из­каз­ва­ше ос­тро срѣ­щу лип­са­та на по-ефек­тив­ни ико­но­ми­чес­ки пос­тѫп­ки.

По кон­сти­ту­ция, пре­зи­ден­тътъ мо­же да на­ла­га ве­то са­мо на за­ко­ни, но не и на рѣ­ше­ни­я­та на НС – по то­зи на­чинъ, въп­рѣ­ки вну­ше­ни­я­та на пре­ми­е­ра, Ру­менъ Ра­девъ нѣ­ма ду­ма­та по въп­ро­са за удъл­жа­ва­не­то на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние. То­зи про­пускъ на Бо­ри­совъ до­ве­де до но­ви сло­вес­ни от­ко­си – на 7 ап­рилъ, пре­зи­ден­тътъ нап­ра­ви из­каз­ва­не, въ ко­е­то по­со­чи приб­ли­зи­тел­но­то поз­на­ва­не на за­ко­на отъ стра­на на пре­ми­е­ра и си поз­во­ли ци­татъ отъ нѣм­ския по­етъ Йо­ханъ Гьо­те: „Нѣ­ма ни­що по-страш­но отъ ак­тив­на­та глу­пость“. От­по­рътъ на пра­ви­тел­ство­то не за­къс­нѣ. На из­вън­ред­на прес­кон­фе­рен­ция сѫ­щия слѣ­до­бѣдъ, ко­я­то из­рич­но бѣ­ше за­я­ве­на ка­то нес­вър­за­на съ пре­зи­ден­та, зам.-пре­ми­е­рътъ То­мис­лавъ Дон­чевъ си пос­лу­жи съ цѣ­ли три ци­та­та отъ Гьо­те; ко­мен­ти­ра­ни бѣ­ха и дру­ги из­каз­ва­ния на Ра­девъ, вклю­чи­тел­но по по­водъ рѣ­ше­ни­е­то на де­пу­та­ти­тѣ да да­рятъ зап­ла­ти­тѣ си за бор­ба съ ко­вид-19. На прес­кон­фе­рен­ци­я­та при­сѫт­ства и рѫ­ко­во­ди­те­льтъ на На­ци­о­нал­ния опе­ра­ти­венъ щабъ (НОЩ), ген. Вѣн­цис­лавъ Му­таф­чийс­ки. Прѣдъ ме­ди­и­тѣ той за­я­ви: „Гор­чи­ви­на­та е, че се спра­вя­ме доб­рѣ, но то­ва не се приз­на­ва“.

ДЕ­ПУ­ТАТ­СКИ­ТѢ ЗАП­ЛА­ТИ

Де­пу­тат­ски­тѣ зап­ла­ти въ Бъл­га­рия се прѣ­из­чис­ля­ватъ въ края на всѣ­ко три­мѣ­се­чие, по ме­то­ди­ка оп­рѣ­дѣ­ле­на отъ са­ми­тѣ на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли – взе­ма се срѣд­на­та брут­на­та зап­ла­та за стра­на­та и тя се ум­но­жа­ва по три. Са­ма­та де­пу­тат­ска зап­ла­та слу­жи за ба­за за из­чис­ля­ва­не на мно­го дру­ги въз­наг­раж­де­ния на най-вис­ши­тѣ пос­то­ве въ ре­пуб­ли­ка­та, вклю­чи­тел­но на пре­зи­ден­та, ми­нис­три­тѣ, прѣд­се­да­те­ля на На­род­но­то съб­ра­ние. По иро­ния на сѫд­ба­та, всич­ки тѣ­зи зап­ла­ти трѣб­ва­ше да се уве­ли­чатъ въ на­ча­ло­то на ап­рилъ мѣ­сецъ, но БСП вне­се прѣд­ло­же­ние тѣ да бѫ­датъ зам­ра­зе­ни. Ре­ак­ци­я­та на ГЕРБ, въ ли­це­то на прѣд­се­да­те­ля на НС Цвѣ­та Ка­ра­ян­че­ва, дой­де на 3 ап­рилъ. Прѣдъ бТВ тя обя­ви зам­ра­зя­ва­не­то на зап­ла­ти­тѣ за по­пу­ли­зъмъ: „Не мо­же по­пу­ли­зъмъ по врѣ­ме на кри­за. Не трѣб­ва да си зам­ра­зимъ зап­ла­ти­тѣ, а да пос­тѫ­пимъ ка­то де­пу­та­ти­тѣ отъ ГЕРБ – да да­ря­ва­ме ед­на тре­та отъ тѣхъ въ ра­йо­ни­тѣ си“. На слѣд­ва­щия день прѣдъ бТВ го­во­ри пъкъ Мен­да Сто­я­но­ва, сѫ­що отъ ГЕРБ, прѣд­се­да­тель на бюд­жет­на­та ко­ми­сия въ Пар­ла­мен­та. Тя яс­но пов­то­ри по­зи­ци­я­та на Ка­ра­ян­че­ва, ка­то за­я­ви: „Лич­но за менъ зам­ра­зя­ва­не­то на де­пу­тат­ски­тѣ зап­ла­ти е по­пу­ли­зъмъ“. Пос­лѣд­ва обяс­не­ние за пра­ве­ни­тѣ отъ на­род­ни­тѣ прѣд­ста­ви­те­ли да­ре­ния, ко­е­то да­де по­водъ из­каз­ва­ни­я­та на Сто­я­но­ва да бѫ­датъ тъл­ку­ва­ни та­ка: „ис­ка­ме по-ви­со­ки зап­ла­ти, за да мо­жемъ да да­ря­ва­ме по­ве­че“.

Не­о­чак­ва­на­та раз­връз­ка дой­де, как­то мно­го дру­ги пѫ­ти, съ из­каз­ва­не на пре­ми­е­ра. На из­вън­ре­денъ бри­фингъ той из­лѣ­зе съ из­каз­ва­не­то: „Про­ве­дохъ та­зи сут­ринь за­се­да­ние на ИК на ГЕРБ - въз­ла­га­ме на На­род­но­то съб­ра­ние да при­е­ме рѣ­ше­ние за зам­ра­зя­ва­не на де­пу­тат­ски­тѣ зап­ла­ти къмъ раз­мѣ­ра, кой­то е билъ прѣзъ де­кем­ври 2019 го­ди­на“. На Ка­ра­ян­че­ва не ѝ ос­та­ва­ше дру­го, ос­вѣнъ да под­не­се из­ви­не­ния за прѣд­ни­тѣ си из­каз­ва­ния и да се сми­ри прѣдъ во­ля­та на Бо­ри­совъ. На без­край­но­то си за­се­да­ние отъ 6 ап­рилъ, про­дъл­жи­ло до по­лу­нощь, пар­ла­мен­тътъ до­ри над­ско­чи ди­рек­ти­ви­тѣ на ли­де­ра на ГЕРБ и чис­то и прос­то се от­ка­за отъ зап­ла­та. Съ то­ва спо­ро­ве­тѣ кой е по­пу­листъ прѣс­та­на­ха, а но­ви­на­та се по­я­ви и въ чуж­дес­тран­ни ме­дии, пе­че­лей­ки до­бъръ имиджъ за стра­на­та ни.

СЪ ИЗ­ВЪН­РЕД­НИ МѢР­КИ И СЛѢДЪ ИЗ­ВЪН­РЕД­НО­ТО ПО­ЛО­ЖЕ­НИЕ

На 21 ап­рилъ пар­ла­мен­тътъ бѣ свик­ванъ по же­ла­ние на де­пу­та­ти­тѣ отъ БСП – дос­та­тъч­ни сѫ под­пи­си­тѣ на 48 де­пу­та­ти, за да бѫ­де сви­ка­но из­вън­ред­но за­се­да­ние. Цѣль­та на за­се­да­ни­е­то бѣ да бѫ­де из­слу­шанъ пре­ми­е­ра Бо­ри­совъ по въп­ро­си свър­за­ни съ из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние въ стра­на­та. За да се про­ве­де за­се­да­ни­е­то оба­че е нуж­но да има кво­румъ отъ ми­ни­мумъ 121 ре­гис­три­ра­ли се на­род­ни из­бра­ни­ци. Та­къвъ не се съб­ра, за­що­то прѣд­ста­ви­те­ли­тѣ на уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция (ГЕРБ и „Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти“), как­то и на „Во­ля“ на Ве­се­линъ Ма­реш­ки, не се ре­гис­три­ра­ха. Са­бо­та­жътъ бѣ опо­вѣс­тенъ нѣ­кол­ко ми­ну­ти прѣ­ди офи­ци­ал­ния часъ на на­ча­ло на за­се­да­ни­е­то – Мен­да Сто­я­но­ва отъ ГЕРБ за­я­ви, че ГЕРБ нѣ­ма да под­крѣ­пятъ ме­дий­ни изя­ви на ли­де­ра на БСП, Кор­не­лия Ни­но­ва. Та­ка се за­сил­ва усѣ­ща­не­то, че бъл­гар­ски­ятъ пар­ла­ментъ не е влас­то­ви ор­ганъ, а прос­то го­во­рил­ня, сце­на, на ко­я­то се об­ли­чатъ въ за­ко­но­ва фор­ма рѣ­ше­ния, взе­ти дру­га­дѣ.

Из­слуш­ва­не на пре­ми­е­ра все пакъ има­ше, но сед­ми­ца по-къс­но, на 28 ап­рилъ, от­но­во по ис­ка­не на опо­зи­ци­он­на­та БСП. Не­до­во­ленъ отъ със­то­я­ло­то се съб­ра­ние ос­та­на Ве­се­линъ Ма­реш­ки – той се изу­ми, че Бо­ри­совъ угаж­далъ на „при­щѣв­ки­тѣ на БСП“ ка­то поз­во­ля­ва пар­ла­мен­тътъ да ра­бо­ти. Са­мо­то за­се­да­ние трая мал­ко по­ве­че отъ часъ, но до­не­се зна­чи­ма но­ви­на – пре­ми­е­рътъ за­я­ви, че се ра­бо­ти по за­конъ, бла­го­да­ре­ние на кой­то из­вън­ред­ни­тѣ мѣр­ки да ос­та­натъ въ си­ла и слѣдъ края на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние на 13 май. Та­ка съв­сѣмъ ре­ал­но се очер­та­ва да се сбѫд­натъ ду­ми­тѣ на ло­ши­тѣ про­ро­ци отъ на­ча­ло­то на мартъ, ко­и­то вѣ­ща­е­ха, че въ­веж­да­не­то на ог­ра­ни­че­ния мо­же да се раз­прос­тре въ врѣ­ме­то и из­вън­ред­но­то да ста­не трай­но.