БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Рапъ и прозрачни дрехи въ Сѫдебната палата

Чете се за 3 минути

Слѣдъ рѣшение на ВСС, сградата вече нѣма да се управлява отъ Лозанъ Пановъ

Прѣзъ ап­рилъ мѣ­сецъ ста­на яс­но, че аме­ри­кан­ски ра­пъръ отъ бъл­гар­ски про­из­ходъ съ твор­чес­ки псев­до­нимъ Алекъ Сан­дъръ (ис­тин­ско име Алек­сан­дъръ Ни­ко­ловъ) е сни­малъ свой клипъ въ Сѫ­деб­на­та па­ла­та въ Со­фия. Въ сгра­да­та ре­дов­но се пра­вятъ сним­ки (ка­то за ек­шъ­на „Не­по­бѣ­ди­ми­тѣ“ съ Сил­вес­търъ Ста­ло­унъ и Ан­то­нио Бан­де­расъ), а съ­дър­жа­ни­е­то на кон­крет­ния клипъ, за пѣ­сень­та „Yerba“ е дос­та ти­пич­но за ра­пър­ско из­пъл­не­ние – мац­ки съ проз­рач­ни дреш­ки, скѫ­пи ко­ли, на­ха­ка­ни мла­де­жи съ чер­ни очи­ла. Го­во­ри се ле­га­ли­за­ция на трѣ­ва­та. По­каз­ва се дѣ­те съ орѫ­жие въ рѫ­цѣ. Всич­ко то­ва, дос­ти­гай­ки до уши­тѣ на Вис­шия сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ (ВСС), се прѣ­вър­на въ при­ят­на те­ма за прѣ­ре­ка­ния и по­водъ за раз­чис­тва­не на смѣт­ки – Сѫ­деб­на­та па­ла­та се уп­рав­ля­ва отъ прѣд­се­да­те­ля на Вър­хов­ния ка­са­ци­о­ненъ сѫдъ, Ло­занъ Па­новъ, кой­то е единъ отъ мал­ко­то опо­нен­ти на кли­ка­та око­ло глав­ния про­ку­роръ Ге­шевъ.

ЕХО ОТЪ ФЕВ­РУ­А­РИ

Фак­ти­тѣ сѫ прос­ти – прѣзъ фев­ру­а­ри мѣ­сецъ се под­пис­ва ти­повъ за зас­ни­ма­не на „кад­ри за ви­де­ок­лип към са­ун­дтра­ка на фил­ма „Оже­не­ни мла­ди“ („Married Young“)“. Въ дѣйс­тви­тел­ность, как­то се раз­бра отъ изяв­ле­ния на стра­на­та по зас­ни­ма­не­то, пѣ­сень­та на Алекъ Сан­дъръ е са­ун­дтракъ къмъ фил­ма. Въ фо­а­йе­то на Сѫ­деб­на­та па­ла­та сѫ до­пус­на­ти шес­тна­де­сеть ду­ши, как­то по­каз­ва про­вѣр­ка на Глав­на ди­рек­ция „Ох­ра­на“ на под­чи­не­ние на пра­во­сѫд­ния ми­нис­търъ. Спо­редъ еки­път на Алексъ Сан­дъръ ста­ва въп­росъ за са­ти­ра, а то­ва да­лечъ не е пър­ви­ятъ слу­чай на сни­ма­не на на­си­лие и прѣс­тѫп­ле­ния въ сгра­да­та на Сѫ­деб­на­та па­ла­та (сю­же­тътъ на са­мия клипъ е стран­на смѣ­си­ца отъ бан­ковъ обиръ и по­я­ва на из­вън­зем­ни рас­те­ния, мо­же би свър­за­ни съ заг­ла­ви­е­то „Yerba“, ис­пан­ска­та ду­ма за „трѣ­ва“).

Как­то се случ­ва мно­го пѫ­ти, случ­ка­та бѣ­ше са­мо по­водъ за де­мон­стра­ции, осо­бе­ни въ бѣд­ния от­къмъ съ­би­тия пе­ри­одъ на из­вън­ред­но по­ло­же­ние и ка­ран­ти­ни. Ло­занъ Па­новъ бѣ об­ви­ненъ отъ чле­но­ве­тѣ на ВСС въ урон­ва­не на прес­ти­жа на сѫ­деб­на­та власть, спо­ме­на се за про­вѣр­ка на Аген­ци­я­та за за­щи­та на дѣ­ца­та – ком­пе­тен­тни­тѣ ор­га­ни про­я­ви­ха свръ­хак­тив­ность, точ­но ко­га­то та­ка­ва е най-из­лиш­на и до­ри смѣш­на.

СКЕ­ЧО­ВЕ ВЪ ВСС

На 30 ап­рилъ се със­тоя за­се­да­ние на ВСС, на ко­е­то бѣ взе­то рѣ­ше­ние сто­па­нис­ва­не­то на Сѫ­деб­на­та па­ла­та да бѫ­де от­не­то отъ Па­новъ счи­та­но отъ 15 юли. Бѣ про­че­тенъ прѣ­водъ на тек­ста на пѣ­сень­та, Ге­шевъ об­ви­ни Па­новъ въ „бол­ше­ви­зъмъ“, за­що­то „все другъ му е ви­но­венъ“, ма­каръ на­ру­ше­ни­е­то да е из­вър­ше­но по нес­паз­ва­не на до­го­во­ра да е из­вър­ше­но отъ осѫ­щес­тви­ли­тѣ кли­па подъ над­зо­ра на ох­ра­на­та, под­чи­не­на на Да­ни­елъ Ки­ри­ловъ. Но­ви­ятъ уп­ра­ви­тель на прес­тиж­на­та сгра­да ще бѫ­де прѣд­се­да­те­льтъ на Со­фийс­кия апе­ла­ти­венъ сѫдъ Да­ни­е­ла Дон­че­ва, а са­мо­то прѣх­вър­ля­не на пра­во­мо­щи­я­та ще бѫ­де свър­за­но съ раз­хо­ди на па­ри за ин­вен­та­ри­за­ция, прѣк­ра­тя­ва­не на до­го­во­ри и въз­ла­га­не на но­ви об­щес­тве­ни по­рѫч­ки свър­за­ни съ Па­ла­та­та. Ос­та­ва съм­нѣ­ние, че са­мо­то за­се­да­ние на ВСС и из­пъл­не­ни­я­та на чле­но­ве­тѣ му уро­ни­ха прес­ти­жа на сѫ­деб­на­та власть по-ефи­кас­но, от­кол­ко­то и най-глу­па­ви­ятъ съв­рѣ­ме­ненъ клипъ би мо­гълъ.

Кли­пътъ мо­же­те да бѫ­де ви­дѣнъ и оцѣ­ненъ въ youtube.