БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Фондация награждава плагиатствани материали за „разслѣдваща“ журналистика

Чете се за 3 минути

Наградениятъ репортажъ на Теодора Трифонова „Кѫщи безъ гости“ е създаденъ по материали на „Биволъ“, но безъ елементарно цитиране на чуждия трудъ

И та­зи го­ди­на, на 24 май, за 9-ти по­ре­ден път, Фон­да­ция „Ра­дос­ти­на Кон­стан­ти­но­ва“ обя­ви сво­и­тѣ наг­ра­ди за раз­слѣд­ва­ща жур­на­лис­ти­ка. Го­лѣ­ма­та наг­ра­да по­лу­ча­ва Ген­ка Ши­ке­ро­ва за раз­слѣд­ва­не­то „Вой­на за тру­по­ве“. Двѣ­тѣ дру­ги наг­ра­ди сѫ за Ни­ко­лай Стай­ковъ – „Лип­сва­щи­тѣ име­на по дѣ­ло­то КТБ“ и на Те­о­до­ра Три­фо­но­ва (бТВ) „Кѫ­щи безъ гос­ти“. Ма­те­ри­а­ли­тѣ на Г. Ши­ке­ро­ва и Н. Стай­ковъ сѫ из­гот­ве­ни съ съ­дѣйс­тви­е­то на Ан­ти­ко­руп­ци­он­ния фонд. Но­ми­на­ци­и­тѣ се из­лѫч­ватъ отъ де­вет­член­но жу­ри съ прѣд­се­да­тель Лю­ба Ри­зо­ва.

„БИ­ВОЛЪ“ РЕ­А­ГИ­РАТЪ СРѢ­ЩУ НАГ­РА­ДА­ТА

Съв­сѣмъ очак­ва­но, жур­на­лис­ти­тѣ отъ раз­слѣд­ва­щия сайтъ „Би­волъ“ ос­тро ре­а­ги­ра­ха срѣ­щу наг­раж­да­ва­не­то на жур­на­лис­тка­та отъ бТВ Те­о­до­ра Три­фо­но­ва, тъй ка­то ней­ни­ятъ ма­те­ри­алъ въ го­лѣ­ма­та си часть пол­зва раз­слѣд­ва­ни­я­та на „Би­волъ“ безъ ни­кѫ­дѣ да е от­бѣ­лѣ­за­но тѣх­но­то ав­тор­ство. Не­ка при­пом­нимъ, че имен­но „Би­волъ“ пър­ви пи­са­ха (прѣзъ 2016 г.) за зло­у­пот­рѣ­би­тѣ по прог­ра­ма­та за „Раз­ви­тие на сел­ски­тѣ ра­йо­ни“, ка­то ма­те­ри­а­лътъ им бѣ­ше за стар­ши-ек­спер­та отъ Фондъ „Зе­ме­дѣ­лие“ Яна­ки Чер­ве­ня­ковъ, сдо­билъ се съ кѫ­ща за гос­ти на име­то на сво­я­та тъща. По до­ку­мен­ти - имотъ за сел­ски ту­ри­зъмъ, de facto - кѫ­ща за соб­стве­но пол­зва­не, пла­те­на съ ев­ро­пейс­ки срѣд­ства. Слѣдъ то­ва „Би­волъ“ до­раз­ви­ха сво­е­то раз­слѣд­ва­не и до­ка­за­ха, че цѣ­ла­та прог­ра­ма е ком­про­ме­ти­ра­на, а единт зам.-ми­нис­търт бѣ­ше ос­во­бо­дент отт пос­та си, тъй ка­то би­во­ли­тѣ го ули­чи­ха вт лич­но об­ла­го­дѣ­тел­ства­не по сѫ­ща­та схе­ма. Дѣ­ло­то срѣ­щу Ма­но­левъ все още се во­ди.

На 29 май „Би­волъ“ офи­ци­ал­но обя­ви­ха, че ще от­не­сѫтъ въп­ро­са съ наг­ра­де­но­то пла­ги­ат­ство до Етич­на­та ко­ми­сия и СЕМ. Но до­ка­то се под­гот­вятъ и кон­сул­ти­ратъ съ ад­во­ка­ти, се оказ­ва, че срѣ­щу тѣхъ ве­че е пус­на­та жал­ба отъ Ген­ка Ши­ке­ро­ва! Въ сиг­на­ла си тя твър­ди, че пре­тен­ци­и­тѣ на „Би­волъ“ за пла­ги­ат­ства­не на тѣх­ни ма­те­ри­а­ли отъ стра­на на бТВ во­дѭтъ до ..."еро­зия на до­вѣ­ри­е­то въ жур­на­лис­ти­тѣ и ме­ди­и­тѣ“. Ко­ми­си­я­та на свой ред е прѣп­ра­ти­ла сиг­на­ла на Ши­ке­ро­ва до „Би­волъ“ за ста­но­ви­ще, ко­е­то тѣ трѣб­ва да вър­нѫтъ об­рат­но въ се­дем­дне­венъ срокъ.

Въ пре­да­ва­не­то „Чес­тно ка­за­но“ по Ев­ро­комъ отъ 27 май, Асѣнъ Йор­да­новъ отъ „Би­волъ“ обяс­ни, че нѣ­матъ пре­тен­ции къмъ наг­ра­ди­тѣ на фон­да­ци­я­та, а къмъ цѣн­нос­тна­та сис­те­ма и ети­ка на жур­на­лис­ти­чес­ка­та гил­дия въ Бъл­га­рия. Той на­ре­че то­зи споръ „сис­те­менъ проб­лемъ“ и при­пом­ни, че не за пър­ви пѫть ме­дий­на­та срѣ­да се опит­ва да мар­ги­на­ли­зи­ра тру­да имъ, ка­то всѣ­чес­ки се ста­рае име­то „Би­волъ“ да не бѫ­де спо­ме­на­ва­но ни­кѫ­дѣ.

ФОН­ДА­ЦИ­Я­ТА НЕ ЗА ПРЪВЪ ПѪТЬ СЕ ОТ­НА­СЯ ТЕН­ДЕН­ЦИ­ОЗ­НО СЪ „БИ­ВОЛЪ“

Ка­то пот­вър­жде­ние на на­пи­са­но­то до­тукъ е ред­но да спо­ме­немъ гран­ди­оз­ния скан­далъ съ фон­да­ция „Ра­дос­ти­на Кон­стан­ти­но­ва“ отъ 2016 г., ко­га­то тя за пър­ви пѫть не врѫ­чи го­диш­на­та си го­лѣ­ма наг­ра­да. При­чи­на­та - Уп­ра­ви­тел­ни­ятъ съ­вѣтъ на неп­ра­ви­тел­стве­на­та ор­га­ни­за­ция от­мѣ­ня рѣ­ше­ни­е­то на жу­ри­то за но­ми­на­ци­я­та на „Би­волъ“ за раз­слѣд­ва­ни­я­та имъ за „Бул­гар­та­бакъ“ и „До­ган­са­рай“. Ка­то фор­мал­на при­чи­на е би­ло по­со­че­но, че и два­та ма­те­ри­а­ла в „Би­волъ“ нѣ­матъ ав­торъ! По-къс­но Пе­тьо Блъс­ковъ и съп­ру­га­та му (чле­но­ве на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вѣтъ към он­зи мо­ментъ) сѫ би­ли ос­во­бо­де­ни отъ мѣс­та­та­та си, а гру­бо­то вмѣ­ша­тел­ство въ ра­бо­та­та на жу­ри­то е би­ло ока­чес­тве­но ка­то „тре­во­женъ сиг­налъ за със­то­я­ни­е­то на ме­дий­на­та срѣ­да“ и влас­тва­не­то на „кул­ту­ра­та на на­тис­ка“.

Се­га, прѣзъ 2020 г., мо­жемъ са­мо да прѣ­пот­вър­димъ, че етич­ни­тѣ стан­дар­ти въ та­зи про­фе­сия си ос­та­ватъ са­мо и един­стве­но на­пи­са­ни на кни­га, а раз­слѣд­ва­ща­та жур­на­лис­ти­ка ед­ва мъж­ду­ка. А има­ме спѣш­на нуж­да отъ „чет­вър­та­та власть“, не­за­ви­си­ма и дос­той­на.