БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Статии отъ брой 5, година 2 (31 май 2020)

Акциитѣ съ акциитѣ на „Левски“ - приказка безъ край

„Синя“ България преживѣ тежко челния сблъсъкъ на Василъ Божковъ съ държавния апаратъ, а опрѣдѣлянето на новъ собственикъ на клуба се прѣвърна въ медийно шоу

Да си слу­жи­тель на ПФК „Лев­ски“ въ пос­лѣд­ни­тѣ мѣ­се­ци съ си­гур­ность не е лес­но - ос­нов­ни­ятъ спо­мо­щес­тво­ва­тель на клу­ба Ва­силъ Бож­ковъ из­пад­на въ не­ми­лость прѣдъ дър­жа­ва­та и заплàти спрѣ­ха да се из­пла­щатъ. Из­пра­ве­но прѣдъ ре­а­ленъ рискъ отъ фа­литъ, ад­ми­нис­тра­тив­но­то рѫ­ко­вод­ство на ти­ма впрег­на цѣ­ла­та си изоб­ре­та­тел­ность въ раз­лич­ни ини­ци­а­ти­ви ка­то про­да­ва­не на вир­ту­ал­ни би­ле­ти за ма­чо­ве и от­ва­ря­не на да­ри­тел­ски смѣт­ки. Тѣ­зи па­ри оба­че за­се­га сти­гатъ ПФК „Лев­ски“ да по­е­ме глът­ка въз­духъ, да пок­ри­ва внос­ки­тѣ си къмъ НАП и не мно­го по­ве­че.

На ед­на отъ сво­и­тѣ мно­гоб­рой­ни изя­ви прѣд ме­ди­и­тѣ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ Бой­ко Бо­ри­совъ да­де да се раз­бе­ре, че дър­жа­ва­та е въ го­тов­ность, по по­до­бие на дру­ги клу­бо­ве прѣ­ди то­ва, да из­пол­зва сво­и­тѣ лос­то­ве на вли­я­ние, за да оси­гу­ри по­мощь при оз­дра­вя­ва­не­то на „Лев­ски“, но при ед­но ус­ло­вие - смѣ­на на соб­стве­ность­та на клу­ба. Ва­силъ Бож­ковъ пъкъ, при ед­но отъ пър­ви­тѣ си включ­ва­ния отъ из­гна­ни­е­то си въ Ду­бай, обя­ви, че би про­далъ ак­ци­и­тѣ на се­ри­о­зенъ ин­вес­ти­торъ или би ги по­да­рилъ на фе­но­ве­тѣ. Тѣ­зи изяв­ле­ния из­глеж­да на­ка­ра­ха отяв­ле­ни лев­ска­ри да впрег­нѫтъ си­ли въ то­ва ти­мътъ да смѣ­ни соб­стве­ность­та си, ка­то най-гла­сенъ въ то­ва от­но­ше­ние бѣ­ше тре­ньо­рътъ на бас­кет­бол­ния тимъ Кон­стан­тинъ Па­па­зовъ. Въ прѣ­да­ва­не­то „120 ми­ну­ти“ по бТВ на 10 май, не­дѣ­ля, Ти­ти по своя не­под­ра­жа­емъ емо­ци­о­на­ленъ на­чинъ раз­па­ле­но обя­ви, че Ва­силъ Бож­ковъ и Ге­ор­ги По­повъ (фак­ти­чес­ки­ятъ соб­стве­никъ на ма­жо­ри­тар­ния дѣлъ ак­ции) нѣ­ма да сѫ хо­ра­та, ко­и­то ще до­ве­дѫтъ до фа­литъ „Лев­ски“ и на не­го му е обѣ­ща­но, че ще по­лу­чи ак­ци­и­тѣ на клу­ба. Да, ама не, как­то се ока­за дни по-къс­но. …

Вижъ статията

Проф. Ст. Буровъ: Съврѣменнитѣ българи би трѣбвало да се информиратъ какъвъ е билъ правописътъ прѣди 1945 г.

Специалистътъ по новобългарски езикъ смѣта, че не бива да бѣгаме отъ текстоветѣ, издадени прѣди 1945 г., а познаването на стария правописъ отговаря на една прагматична нужда.

Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель: Проф. Бу­ровъ, мно­зи­на виж­датъ съз­да­ва­не­то на гла­го­ли­ца­та отъ Ки­рилъ и Ме­то­дий прос­то ка­то съ­чи­ня­ва­не на фор­ми­тѣ на нѣ­кол­ко де­сет­ки бук­ви. Въ как­во всѫщ­ность се със­тои дѣ­ло­то имъ по съз­да­ва­не на ед­на но­ва аз­бу­ка?

проф. Ст. Бу­ровъ: Тол­ко­ва мно­го нѣ­ща се из­пис­ватъ всѣ­ка го­ди­на око­ло 24 май за Ки­рилъ и Ме­то­дий, …

Вижъ статията

Хаосъ при раздаването на училищни плодъ и млѣко по врѣме на епидемията

Министерство на земедѣлието и хранитѣ побърза да усвои европейски срѣдства, безъ да създаде организация за раздаването на училищни плодъ и млѣко за периода 13 мартъ - 13 май

Ма­со­во ро­ди­те­ли из­ра­зи­ха въз­му­ще­ние въ гру­пи въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи отъ по­лу­че­ни­тѣ каш­ка­валъ и крас­та­ви­ци по прог­ра­ми­тѣ „Учи­ли­щенъ плодъ“ и „Учи­лищ­но млѣ­ко“. Ди­рек­то­ри­тѣ на учи­ли­ща­та трѣб­ва­ше да се спра­вятъ съ съз­да­ва­не­то на редъ, по кой­то про­дук­ти­тѣ да дос­тиг­нѫтъ до сѣ­мейс­тва­та на дѣ­ца­та, а ха­о­сътъ на ор­га­ни­за­ци­он­но и ко­му­ни­ка­тив­но ни­во меж­ду раз­лич­ни­тѣ …

Вижъ статията

Мѣсецъ на нестихващо напрежение между Македония и България

Ве­че цѣлъ мѣ­сецъ не стих­ва нап­ре­же­ни­е­то меж­ду Бъл­га­рия и Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния . Пос­лѣд­на­та въл­на бѣ око­ло праз­дни­ка 24 Май, кой­то отъ нѣ­кол­ко го­ди­ни се чес­тва и въ Ско­пие. Въ врѣ­ме­то на без­край­на прѣ­диз­бор­на кам­па­ния (covid-19 на­ло­жи от­ла­га­не­то на пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри), двѣ­тѣ ос­нов­ни опо­зи­ци­он­ни пар­тии въ Ма­ке­до­ния СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, во­дѭтъ …

Вижъ статията

Фондация награждава плагиатствани материали за „разслѣдваща“ журналистика

Наградениятъ репортажъ на Теодора Трифонова „Кѫщи безъ гости“ е създаденъ по материали на „Биволъ“, но безъ елементарно цитиране на чуждия трудъ

И та­зи го­ди­на, на 24 май, за 9-ти по­ре­ден път, Фон­да­ция „Ра­дос­ти­на Кон­стан­ти­но­ва“ обя­ви сво­и­тѣ наг­ра­ди за раз­слѣд­ва­ща жур­на­лис­ти­ка. Го­лѣ­ма­та наг­ра­да по­лу­ча­ва Ген­ка Ши­ке­ро­ва за раз­слѣд­ва­не­то „Вой­на за тру­по­ве“. Двѣ­тѣ дру­ги наг­ра­ди сѫ за Ни­ко­лай Стай­ковъ – „Лип­сва­щи­тѣ име­на по дѣ­ло­то КТБ“ и на Те­о­до­ра Три­фо­но­ва (бТВ) „Кѫ­щи безъ гос­ти“. Ма­те­ри­а­ли­тѣ на Г. Ши­ке­ро­ва и Н. Стай­ковъ сѫ из­гот­ве­ни съ съ­дѣйс­тви­е­то на Ан­ти­ко­руп­ци­он­ния фонд. Но­ми­на­ци­и­тѣ се из­лѫч­ватъ отъ де­вет­член­но жу­ри съ прѣд­се­да­тель Лю­ба Ри­зо­ва. …

Вижъ статията

БДС на клавиатурната подредба за XXI в.

Прѣдложение за промѣна на БДС клавиатурата съ добавяне на Ѣ и Ѫ прѣдизвика спорове около 24 май.

Ми­на­ла­та сед­ми­ца (22 май) гру­па ини­ци­а­то­ри при­чи­ни­ха об­щес­твенъ смутъ съ от­во­ре­но­то си пис­мо къмъ ми­нис­тъ­ра на тран­спор­та и ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии, съ ко­е­то прѣд­ла­гатъ про­мѣ­на на БДС за кла­ви­а­тур­на­та под­ред­ба. Ши­ро­ка па­лит­ра отъ от­зву­ци, ко­и­то се наб­лю­да­ва­ха, дой­де отъ всич­ки об­щес­тве­ни прос­лой­ки, а раз­ноц­вѣт­ни по­ло­же­ния има и до­ри въ най-ед­но­род­ни­тѣ гру­пи по про­фе­си­о­на­ленъ, по­ли­ти­чес­ки, кул­ту­ренъ и про­чие със­тавъ.

КАК­ВО СЕ ПРѢД­ЛА­ГА?

Как­во всѫщ­ность е прѣд­ло­же­ни­е­то и цѣль­та му? На пър­во мѣс­то е осъв­рѣ­ме­ня­ва­не­то на кла­ви­а­тур­на­та под­ред­ба, та­ка че да се въз­пол­зва отъ въз­мож­нос­ти­тѣ на се­гаш­ни­тѣ ус­тройс­тва, а не да бѫ­де „стѣс­не­на“ …

Вижъ статията

Размисли отъ югозападния комшия

Ста­ти­я­та по­мѣс­тва­ме на ма­ке­дон­ски съ иван­чев­ски пра­во­писъ.


Уще от­ка­ко ко­ми­си­я­та не мо­же­ше да се до­го­во­ри чий е Го­це, Бу­га­рия е нѣ­ка­ко глав­на те­ма во Ма­ке­до­ния. Нѣ­кой день по­ве­ке, нѣ­кой по-мал­ку, но хис­те­ри­я­та ве­ке со мѣ­се­ци ни­ка­ко да стив­не. Сѐ нѣ­ка­ко се на­о­гя нѣ­кой по­водъ, те одъ ед­на­та стра­на, те одъ дру­га­та, да се ак­ту­е­ли­зи­ра­атъ ма­ке­дон­ско-бу­гар­ски­тѣ ис­то­рис­ки, а и об­щи од­но­си и сѣ­кой пѫть, ко­га ке се слу­чи тоа, се чи­ни де­ка бу­гар­ска­та стра­на дѣ­лу­ва ха­о­тич­но. Об­що Бу­га­рия дѣ­лу­ва ка­ко да не се знае що са­ка да се пос­тиг­не. Нѣ­ма яс­на цѣль и не из­гле­да ка­ко да има нѣ­кой планъ, а се­то тоа до­ве­ду­ва, ние кои ис­кре­но вѣ­ру­ва­ме во за­ед­нич­ка ид­ни­на по­ме­гю двѣ­тѣ зе­ми, да се най­де­ме ме­гю два ка­ме­на.

Се­пакъ, най-мно­гу одъ сѐ, дѣ­лу­ва де­ка бу­гар­ска­та стра­на не го раз­би­ра кон­флик­тотъ и не раз­би­ра ка­ко ма­ке­до­не­цотъ раз­мис­лу­ва. Ние ма­ке­дон­ски­тѣ бу­га­ри сме во ед­на спе­ци­фич­на си­ту­а­ция кѫ­дѣ що мо­же­ме да ги ви­ди­ме си­тѣ не­дос­та­то­ци на бу­гар­ска­та по­ли­ти­ка и за жаль прѣм­но­гу е очиг­лед­но тоа що го гле­да­ме. Се чи­ни де­ка бу­гар­ска­та стра­на мис­ли де­ка е до­вол­но са­мо да ги от­во­ратъ ис­то­рис­ки­тѣ …

Вижъ статията

Разваленъ телефонъ въ Българска федерация по волейболъ

Любо Ганевъ обяви новия треньоръ, той каза, че не знае.

Се­ри­оз­на лип­са на ко­му­ни­ка­ция про­ли­ча нас­ко­ро въ дѣйс­тви­я­та на рѫ­ко­вод­ство­то на БФВ. Прѣ­ди нѣ­кол­ко дни пре­зи­ден­тътъ Лю­бо Га­невъ обя­ви слѣдъ за­се­да­ние на уп­ра­ви­тел­ния съ­вѣтъ на ор­га­ни­за­ци­я­та, че Сил­ва­но Пран­ди ще бѫ­де но­ви­ятъ старъ се­лек­ци­о­неръ на мѫж­кия ни на­ци­о­на­ленъ от­боръ. На все­ос­лу­ша­ние бѣ­ха обя­ве­ни под­роб­нос­ти за ан­га­жи­мен­та на Про­фе­со­ра - до­го­во­рътъ щѣлъ да бѫ­де за 1 + 1 го­ди­на, по­мощ­никъ ще му бѫ­де Ни­ко­лай Же­лѣз­ковъ, ка­то иде­я­та е слѣдъ то­зи пе­ри­одъ ита­ли­а­не­цътъ да прѣ­да­де ща­фе­та­та на тре­ньо­ра на шам­пи­о­на „Неф­то­хи­микъ“.

Ока­за се оба­че, че по­не единъ отъ спо­ме­на­ти­тѣ гос­по­да не е билъ по­не увѣ­до­менъ, че се е до­го­во­рилъ. День слѣдъ но­ви­на­та …

Вижъ статията

Афера съ набавяне на респиратори въ Босна

Задържанъ е премиерътъ на Федерация Босна и Херцеговина

Прѣзъ пос­лѣд­ния мѣ­сецъ въ ед­на отъ три­тѣ със­тав­ни ад­ми­нис­тра­тив­ни час­ти на Бос­на и Хер­це­го­ви­на се раз­го­рѣ се­ри­о­зенъ скан­далъ, свър­занъ съ на­ба­вя­не­то на бол­нич­на апа­ра­ту­ра по врѣ­ме на пан­де­ми­я­та отъ covid-19. Ста­на яс­но, че фир­ма­та „Среб­ре­на ма­ли­на“, за­ни­ма­ва­ща се съ прѣ­ра­бот­ва­не­то и кон­сер­ви­ра­не­то на пло­до­ве, е по­лу­чи­ла раз­рѣ­ше­ние отъ Фе­де­рал­на­та ди­рек­ция за граж­дан­ска за­щи­та да вне­се отъ Ки­тай рес­пи­ра­то­ри на об­ща стой­ность 10,5 млн кон­вер­ти­бил­ни мар­ки (10,5 млн лв). Слѣдъ ка­то срѣдъ ши­ро­ка­та об­щес­тве­ность се по­я­ви та­зи ме­ко ка­за­но стран­на ин­фор­ма­ция, а сѫ­що та­ка и съм­нѣ­ни­е­то, че на­ба­ве­ни­тѣ рес­пи­ра­то­ри нѣ­матъ всич­ки нуж­ни сер­ти­фи­ка­ти за лѣ­че­ние на бол­ни отъ ви­ру­са, на 21 …

Вижъ статията

24 май – възможность за разломъ или възможность за обединение

Анализъ на рускитѣ и македонски изяви съпѫтстващи 24 май прѣзъ послѣднитѣ години

Ми­на по­ред­ни­ятъ 24 май – Де­ньтъ на бъл­гар­ска­та прос­вѣ­та и кул­ту­ра и сла­вян­ска­та пис­ме­ность. Всич­ки въ Бъл­га­рия сме при­вър­за­ни къмъ праз­дни­ка и из­пит­ва­ме на­ци­о­нал­на гор­дость, че „и ний сме да­ли нѣ­що на свѣ­тътъ – на вси сло­вѣ­не кни­га да че­тѫтъ“.

Чес­тва­ни­я­та прѣ­ми­на­ха скром­но за­ра­ди свѣ­тов­на­та пан­де­мия отъ ви­ру­са COVID-19, но то­зи 24 май ще се за­пом­ни съ още по-сил­ни­тѣ про­во­ка­ции срѣ­щу Бъл­га­рия отъ стра­на на Рус­ка­та фе­де­ра­ция, оп­рѣ­дѣ­ле­ни крѫ­го­ве въ Ре­пуб­ли­ка Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния и отъ мал­ка часть отъ на­уч­ни­тѣ срѣ­ди въ Ре­пуб­ли­ка Сър­бия.

ЕЗИ­КЪТЪ И ПИС­МЕ­НОСТЬ­ТА КА­ТО ОРѪ­ЖИЕ И ПО­ТУП­ВА­НЕ ПО РА­МО­ТО …

Вижъ статията

Почина езиковѣдътъ Бориславъ Георгиевъ

По­чи­на на­ши­ятъ при­я­тель и изя­венъ ези­ко­вѣдъ Бо­рис­лавъ Ге­ор­ги­евъ, док­торъ по съв­рѣ­ме­ненъ бъл­гар­ски езикъ и лин­гвис­ти­ка, и ре­до­венъ до­центъ въ Новъ бъл­гар­ски уни­вер­си­тетъ (НБУ).

Доц. д-ръ Ге­ор­ги­евъ за­вър­шва ма­гис­тра­ту­ра по бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия съ пе­да­го­ги­чес­ка пра­вос­по­соб­ность въ Со­фийс­кия уни­вер­си­тетъ „Св. Кли­ментъ Ох­рид­ски“, кѫ­дѣ­то по-къс­но за­щи­та­ва и док­тор­ска ди­сер­та­ция. Отъ 1985 г. до 2005 г. ра­бо­ти въ Ин­сти­ту­та за бъл­гар­ски езикъ при БАН.

Въ НБУ из­граж­да пър­ва­та въ Бъл­га­рия кон­цеп­ция за об­що­об­ра­зо­ва­тел­но сту­ден­тско обу­че­ние по ези­ко­ва кул­ту­ра и е пър­ви­ятъ ди­рек­торъ на об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни­тѣ кур­со­ве за умѣ­ния по бъл­гар­ски езикъ. Че­те лек­ции по ко­му­ни­ка­тив­на гра­ма­ти­ка на бъл­гар­ския езикъ, ези­ко­ва ан­тро­по­ло­гия, ези­ко­ва праг­ма­ти­ка, со­ци­о­лин­гвис­ти­ка и …

Вижъ статията

Протести въ Албания заради събарянето на Националния театъръ

Разрушаването на културно наслѣдство разгнѣви гражданитѣ

Нап­ре­же­ни­е­то въ ал­бан­ска­та сто­ли­ца Ти­ра­на ес­ка­ли­ра пос­лѣд­ния мѣ­сецъ, слѣдъ ка­то на 17 май слѣдъ дву­го­диш­ни опи­ти влас­ти­тѣ ус­пѣ­ха да съ­бо­рѭтъ На­ци­о­нал­ния те­а­търъ. На­чи­нътъ, по кой­то то­ва се слу­чи, бѣ­ше по­ве­че отъ скан­да­лен. Въ 4:30 ч. сут­ринь­та слу­жи­те­ли на дър­жав­на­та по­ли­ция нах­лу­ха и си­ло­во из­ве­до­ха ба­ри­ка­ди­ра­ли­тѣ въ сгра­да­та про­тес­ти­ра­щи ар­тис­ти, за­дър­жай­ки го­лѣмъ брой отъ тѣхъ. Зда­ни­е­то бѣ­ше миг­но­ве­но съ­бо­ре­но, ко­е­то прѣ­диз­ви­ка спон­тан­но струп­ва­не на тъл­па жи­те­ли на мѣс­то­то на съ­би­ти­е­то. То­ва отъ своя стра­на да­де по­вод на ор­га­ни­тѣ на ре­да да упот­рѣ­бѭтъ си­ла и да раз­пръс­нѫтъ съб­ра­ли­тѣ се граж­да­ни на Ти­ра­на, тъй ка­то тѣх­ни­тѣ дѣйс­твия про­ти­во­рѣ­ча­ха на на­ло­же­ни­тѣ епи­де­ми­о­ло­гич­ни мѣр­ки за …

Вижъ статията

Алепу: укрѣпителна стѣна срѣщу хотелъ – една изпитана схема

Държавата прѣдоставя право на строежъ въ замѣна на изграждане на укрѣпително съорѫжение на несѫществуващи свлачища и срутища.

Въ на­ча­ло­то на юни мѣ­сецъ въ ме­ди­и­тѣ и со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи се за­вър­тѣ­ха сним­ки отъ стро­и­те­ленъ обектъ, на­ми­ращъ се край мор­ския брѣгъ въ об­щи­на Со­зо­полъ, въ мѣс­тность­та Але­пу меж­ду н. Св. То­ма и т. нар. Шо­фьор­ски плажъ. Сним­ки­тѣ ид­ватъ отъ гру­па­та „Бе­то­но­мо­рие“, ко­я­то обе­ди­ня­ва мно­жес­тво при­ро­до­за­щит­ни ор­га­ни­за­ции.

/media/TT__Alepu.jpg

Сним­ка­та на пла­жа, раз­прос­тра­не­на въ Фейс­букъ отъ „Бе­то­но­мо­рие“ на 2 юни. Най-влѣ­во, поч­ти из­вънъ ка­дъръ, се виж­да шли­цо­ва стѣ­на. Та­ки­ва обик­но­ве­но се из­гот­вятъ, ко­га­то е нуж­но да се нап­ра­ви дъл­бокъ из­копъ.

УК­РѢ­ПИ­ТЕЛ­НО СЪ­О­РѪ­ЖЕ­НИЕ ИЛИ ХО­ТЕЛЪ?

Скан­дал­но­то въ слу­чая е, че на сним­ки­тѣ се виж­датъ клѣт­ки съ раз­ме­ри­тѣ на стаи, на че­ти­ри ета­жа, из­ди­га­щи …

Вижъ статията