БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Почина езиковѣдътъ Бориславъ Георгиевъ

Чете се за 2 минути

По­чи­на на­ши­ятъ при­я­тель и изя­венъ ези­ко­вѣдъ Бо­рис­лавъ Ге­ор­ги­евъ, док­торъ по съв­рѣ­ме­ненъ бъл­гар­ски езикъ и лин­гвис­ти­ка, и ре­до­венъ до­центъ въ Новъ бъл­гар­ски уни­вер­си­тетъ (НБУ).

Доц. д-ръ Ге­ор­ги­евъ за­вър­шва ма­гис­тра­ту­ра по бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия съ пе­да­го­ги­чес­ка пра­вос­по­соб­ность въ Со­фийс­кия уни­вер­си­тетъ „Св. Кли­ментъ Ох­рид­ски“, кѫ­дѣ­то по-къс­но за­щи­та­ва и док­тор­ска ди­сер­та­ция. Отъ 1985 г. до 2005 г. ра­бо­ти въ Ин­сти­ту­та за бъл­гар­ски езикъ при БАН.

Въ НБУ из­граж­да пър­ва­та въ Бъл­га­рия кон­цеп­ция за об­що­об­ра­зо­ва­тел­но сту­ден­тско обу­че­ние по ези­ко­ва кул­ту­ра и е пър­ви­ятъ ди­рек­торъ на об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни­тѣ кур­со­ве за умѣ­ния по бъл­гар­ски езикъ. Че­те лек­ции по ко­му­ни­ка­тив­на гра­ма­ти­ка на бъл­гар­ския езикъ, ези­ко­ва ан­тро­по­ло­гия, ези­ко­ва праг­ма­ти­ка, со­ци­о­лин­гвис­ти­ка и се­ми­о­ти­ка на пис­ме­ния текстъ. Има мно­гоб­рой­ни ста­тии въ об­ласть­та на гра­ма­ти­ка­та, пра­во­пи­са, пра­во­го­во­ра, се­ман­ти­ка­та, праг­ма­ти­ка­та и ан­тро­по­ло­ги­я­та на съв­рѣ­мен­ния бъл­гар­ски езикъ, как­то и въ об­ласть­та на тес­то­ло­ги­я­та. Съ­ав­торъ е на „Новъ пра­во­пи­сенъ рѣч­никъ на бъл­гар­ския езикъ“ и „Рѣч­никъ на чуж­ди­тѣ ду­ми“.

Въ пе­ри­о­да 1988–2007 г. во­ди сед­мич­на­та руб­ри­ка „Ези­ко­ва кул­ту­ра съ Бо­рис­лавъ Ге­ор­ги­евъ“ въ рам­ки­тѣ на прѣ­да­ва­не­то „12 плюсъ 3“ по прог­ра­ма „Хо­ри­зонтъ“ на Бъл­гар­ско­то на­ци­о­нал­но ра­дио. Съ­ав­торъ е на прѣ­да­ва­не­то „Ези­ко­ва кул­ту­ра за всѣ­ки­го“ по об­ра­зо­ва­тел­на­та те­ле­ви­зия ЕСЕТ. Рѫ­ко­во­ди­тель е на про­ек­ти­тѣ „Нomo Balkanicus — зна­ко­вость и кул­тур­на иден­тич­ность“ и „Про­то­ти­пи на стан­дар­ти­зи­ра­ни тес­то­ви за­да­чи по бъл­гар­ски езикъ въ срѣд­но­то об­ра­зо­ва­ние“.

Доц. д-ръ Бо­рис­лавъ Ге­ор­ги­евъ се ин­те­ре­су­ва и отъ всич­ки ас­пек­ти на не­фор­мал­на­та сло­вес­на ко­му­ни­ка­ция, за ко­е­то сви­дѣ­тел­ства во­де­ни­ятъ отъ не­го се­ми­наръ „Ези­ци на суб­кул­ту­ри­тѣ“.

Прѣзъ 2000 г. по­лу­ча­ва наг­ра­да­та за мла­ди и пер­спек­тив­ни уче­ни „Проф. Л. Ан­дрей­чинъ“ на Ин­сти­ту­та за бъл­гар­ски езикъ при Бъл­гар­ска­та ака­де­мия на на­у­ки­тѣ за пос­ти­же­ния въ об­ласть­та на бъл­гар­ско­то ези­коз­на­ние. Прѣзъ сѫ­ща­та го­ди­на е наг­ра­денъ съ спе­ци­ал­на­та наг­ра­да за пуб­ли­цис­ти­ка на вѣс­тникъ „Ли­те­ра­ту­ренъ фо­румъ“ по слу­чай 150 го­ди­ни отъ рож­де­ни­е­то на Ив. Ва­зовъ и З. Сто­я­новъ за се­рия пуб­ли­ка­ции въ сѫ­щия вѣс­тникъ.


По­чи­вай въ миръ, Бо­ре!