БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Строежътъ на ЖП линията Скопие-София подъ въпросъ

Чете се за 1 минута

Нѣмската фирма изпълнитель и Македонски желѣзници развалиха договора помежду си

(Ста­ти­я­та е за­вър­ше­на на 30 юни.)

Не­о­чак­ва­ни проб­ле­ми из­ник­на­ха при из­граж­да­не­то на об­сѫж­да­на­та съ де­се­ти­лѣ­тия прѣ­ка же­лѣ­зо­пѫт­на връз­ка меж­ду сто­ли­ци­тѣ на Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния и Бъл­га­рия. Въ ме­ди­и­тѣ въ за­пад­на­та ни съ­сѣд­ка се по­я­ви­ха ин­фор­ма­ции, че на 15 юни до­го­во­рътъ меж­ду ком­па­ни­я­та „Ви­бе“ и дър­жав­на­та же­лѣ­зо­пѫт­на ком­па­ния за съз­да­ва­не на же­лѣ­зо­пѫт­на­та ин­фрас­трук­ту­ра отъ 31 км меж­ду Бе­ля­ков­це и Ку­ма­но­во (часть отъ ли­ни­я­та Ско­пие-Со­фия) е раз­трог­натъ. Ста­на яс­но, че нѣм­ски­ятъ из­пъл­ни­тель не е из­пла­щалъ зап­ла­ти въ пос­лѣд­ни­тѣ два мѣ­се­ца и по­ло­ви­на на сво­и­тѣ ра­бот­ни­ци и по всич­ко ли­чи, че не въ със­то­я­ние да прик­лю­чи за­поч­на­тия про­ект; то­ва ще от­ло­жи и не­го­во­то очак­ва­но за­вър­шва­не, пла­ни­ра­но за на­ча­ло­то на 2021 г. То­ва оз­на­ча­ва, че е мно­го вѣ­ро­ят­но прок­ла­ми­ра­но­то цѣ­лос­тно свър­зва­не на Ско­пие и Со­фия съ влакъ ка­то часть отъ пан-ев­ро­пейс­кия ко­ри­доръ 8 до 2025 г. да не се слу­чи въ обя­ве­ния срокъ.

/media/Br09__Skopje.jpg

Сним­ка: Иванъ Мъ­нинъ.