БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Конституционниятъ сѫдъ потвърди президентския имунитетъ

Чете се за 2 минути

Наказателно производство срѣщу държавния глава може да бѫде открито, но той не може да бѫде разслѣдванъ, докато е на поста си.

На 30 юли, въ раз­га­ра на ма­щаб­ни­тѣ на­ци­о­нал­ни про­тес­ти срѣ­щу пра­ви­тел­ство­то и срѣ­щу глав­ния про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ, Кон­сти­ту­ци­он­ни­ятъ сѫдъ из­лѣ­зе съ важ­но рѣ­ше­ние от­нос­но об­хва­та на пре­зи­ден­тския иму­ни­тетъ. Про­из­на­ся­не­то е въ слѣд­ствие на пи­та­не отъ са­мия Ге­шевъ, кой­то раз­гла­си прѣзъ яну­а­ри за прѣд­по­ла­га­е­ми прѣс­тѫп­ле­ния на Ра­девъ из­вър­ше­ни прѣ­ди встѫп­ва­не­то му въ длъж­ность. Рѣ­ше­ни­е­то на кон­сти­ту­ци­он­ни­тѣ сѫ­дии е осо­бе­но важ­но въ кон­тек­ста на нас­то­я­щи­тѣ про­тес­ти, прѣд­видъ, че пре­зи­ден­тътъ по­ис­ка ос­тав­ка­та на Ге­шевъ още на 10 юли. Сѫ­щи­ятъ за­се­га от­каз­ва да я по­да­де.

/media/KS.jpg

ПРО­ИЗ­ВОД­СТВО – ДА, ПРО­ЦЕ­СУ­АЛ­НИ ДѢЙС­ТВИЯ – НЕ.

Пи­та­не­то на Ге­шевъ се със­то­е­ше отъ шесть въп­ро­са, пър­ви­тѣ три отъ ко­и­то по­каз­ватъ, че глав­ни­ятъ про­ку­роръ не знае как­во оз­на­ча­ва „дър­жав­на из­мѣ­на“. Ин­те­рес­ни сѫ от­го­во­ри­тѣ на дру­ги­тѣ три въп­ро­са, по ко­и­то кон­сти­ту­ци­он­ни­тѣ сѫ­дии сѫ­що се про­из­на­сятъ еди­но­душ­но. Отъ от­го­во­ри­тѣ на най-вис­ша­та сѫ­деб­на ин­стан­ция въ Бъл­га­рия ста­ва яс­но, че срѣ­щу пре­зи­ден­та и ви­цеп­ре­зи­ден­та не мо­гѫтъ да бѫ­дѫтъ прѣд­при­е­ма­ни ни­как­ви про­це­су­ал­ни и из­вън­про­це­су­ал­ни дѣйс­твия, ог­ра­ни­ча­ва­щи пра­ва­та имъ (обис­ки, раз­пи­ти, под­слуш­ва­ния и др.). Въ сѫ­що­то врѣ­ме, въз­мож­но е за­поч­ва­не­то на на­ка­за­тел­но про­из­вод­ство. За да бѫ­де до­ве­де­но то до край, оба­че, е нуж­но да из­те­кѫтъ ман­да­ти­тѣ на вис­ши­тѣ дър­жав­ни слу­жи­те­ли.

Са­мо­то рѣ­ше­ние на КС не е из­не­на­да за юрис­ти­тѣ. По-ин­те­рес­но е от­ра­зя­ва­не­то му въ раз­лич­ни­тѣ ме­дии. Слож­ность­та на прав­на­та тер­ми­но­ло­гия, мно­го еле­мен­ти отъ ко­я­то граж­да­ни­тѣ въз­при­е­матъ ка­то си­но­ним­ни, поз­во­ля­ва на ме­ди­и­тѣ да прѣд­ста­вятъ рѣ­ше­ни­е­то ка­то по­бѣ­да за раз­лич­ни гру­пи. По­ка­за­тел­ни сѫ заг­ла­ви­я­та на „Се­га“ – „КС по­рѣ­за Ге­шевъ да раз­слѣд­ва пре­зи­ден­та“ и на „24 ча­са“ – „КС: Прѣс­тѫп­ле­ние, из­вър­ше­но отъ пре­зи­ден­та, мо­же да се раз­слѣд­ва, но безъ той да е про­вѣ­ря­ванъ“ или пъкъ на „ПИК“: „Ан­тонъ То­до­ровъ раз­кри за рѣ­ше­ни­е­то на КС: Срѣ­щу Ра­девъ мо­же да се об­ра­зу­ва на­ка­за­тел­но про­из­вод­ство! То­ва оп­рѣ­дѣ­ля ка­то за­ко­но­съ­об­раз­ни всич­ки дѣйс­твия на про­ку­ра­ту­ра­та до­се­га“. До­ри по тол­ко­ва сѫ­щес­тве­ни въп­ро­си, ка­то тъл­ку­ва­не­то на ос­нов­ния за­конъ, бъл­гар­ски­тѣ граж­да­ни се оказ­ватъ въ прим­ка­та на ме­ди­и­тѣ, ко­и­то че­тѫтъ и ко­и­то фор­ми­ратъ мнѣ­ни­е­то имъ.

ГЕРБ и ДПС за­я­ви­ха, че нѣ­ма да ко­мен­ти­ратъ рѣ­ше­ни­е­то на сѫ­да. Отъ БСП пот­вър­ди­ха, че ис­катъ ос­тав­ка­та на Ге­шевъ, а отъ ВМРО из­лѣ­зо­ха съ по­зи­ция, че ще из­ча­катъ пуб­ли­ку­ва­не­то на мо­ти­ви­тѣ на сѫ­да. Са­ми­ятъ Ра­девъ, най-прѣ­ко за­сег­натъ въ слу­чай, ка­за че сѫ­деб­ни­тѣ рѣ­ше­ния не се ко­мен­ти­ратъ, а се из­пъл­ня­ватъ.