БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Властьта се опитва всячески да дискредитира протеститѣ

Чете се за 5 минути

Близки до управляващитѣ медии правѭтъ отъ мухата слонъ при всѣки удобенъ случай

Прѣзъ ав­густь мѣ­сецъ власть­та при­бег­на до но­ва стра­те­гия за бор­ба съ про­тес­ти­тѣ – да на­саж­да иде­я­та, че бъл­гар­ски­тѣ граж­да­ни ма­со­во сѫ про­тивъ тѣхъ. Все по-чес­то за­поч­на­ха да се по­я­вя­ватъ пуб­ли­ка­ции въ ме­ди­и­тѣ и въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи, спо­редъ ко­и­то про­тес­ти­тѣ не прѣ­чѫтъ на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ, а на мно­зин­ство­то отъ граж­да­ни­тѣ, ко­и­то сѫ до­вол­ни отъ уп­рав­ле­ни­е­то на Бой­ко Бо­ри­совъ и отъ об­ви­ни­тел­ска­та дѣй­ность на глав­ния про­ку­роръ Ге­шевъ. За да зву­чи дос­то­вѣр­но та­зи те­за оба­че бѣ­ха нуж­ни от­кри­ти и яс­ни сблъ­съ­ци меж­ду про­тес­ти­ра­щи и дру­ги граж­да­ни. Та­ки­ва се по­я­ви­ха, чес­то съв­сѣмъ дреб­ни, но раз­ду­ти до не­вѣ­ро­ят­ни раз­мѣ­ри отъ по­лез­ни ме­дии.

ЧА­ША­ТА СЪ ВО­ДА КА­ТО ОРѪ­ЖИЕ

Въ края на юли кръс­то­ви­ще­то на Ор­ловъ мостъ въ Со­фия е бло­ки­ра­но отъ нѣ­кол­ко де­на. 73-го­диш­на­та Ли­ля­на Та­се­ва се вър­ти око­ло бло­ка­да­та и не­до­вол­ства. Въ пе­тък 31 юли сут­ринь­та тя е ин­тер­вю­и­ра­на отъ „Но­ва те­ле­ви­зия“, ко­га­то къмъ нея се приб­ли­жа­ва единъ отъ про­тес­ти­ра­щи­тѣ, Пе­търъ Кър­джи­ловъ, бившъ от­го­вор­никъ за връз­ки­тѣ съ об­щес­тве­ность­та на об­щи­на „Мла­дость“ отъ врѣ­ме­то на кме­ти­ца­та Иван­че­ва; Кър­джи­ловъ плис­ка въ ли­це­то на Та­се­ва во­да отъ плас­тма­со­ва чаш­ка (спо­редъ сай­та на „Но­ва“ теч­ность­та е би­ла ка­фе). Ата­ку­ва­на по то­зи на­чинъ, тя от­връ­ща за­мах­вай­ки съ бас­ту­на си къмъ Кър­джи­ловъ, уд­ря го вед­нъжъ, слѣдъ ко­е­то той ула­вя бас­ту­на и го хвър­ля на зе­мя­та. За да обяс­ни дѣйс­тви­я­та си, той по­соч­ва, че Та­се­ва оби­ка­ля­ла отъ из­вѣс­тно врѣ­ме око­ло бло­ка­да­та и обиж­да­ла про­тес­ти­ра­щи­тѣ.

/media/Br10__Kontra__1.jpg

Ли­ля­на Та­се­ва, ко­я­то бѣ об­лис­ка­на съ во­да отъ Пе­търъ Кър­джи­ловъ на 31 юли.

Въ ре­зул­татъ на тра­я­ло­то нѣ­кол­ко ми­га спрѣч­ква­не „аг­ре­сив­ни­ятъ про­тес­ти­ращъ“ е за­дър­жанъ отъ по­ли­ци­я­та за 72 ч., а всич­ки пос­луш­ни на власть­та ме­дии иматъ за как­во да го­во­рѭтъ. Меж­дув­рѣ­мен­но Кър­джи­ловъ бѣ ос­во­бо­денъ отъ сѫ­да безъ ни­как­ва мѣр­ка за не­ок­ло­не­ние.

КО­ЛА СЕ ОПИТ­ВА ДА МИ­НЕ ПРѢЗЪ БЛО­КА­ДА

Вто­ри­ятъ зна­чимъ сблъ­съкъ отъ мѣ­сецъ ав­густъ се със­тоя на кръс­то­ви­ще­то на со­фийс­ки­тѣ бу­ле­вар­ди „Ми­хай Еми­нес­ку“ и „Шип­чен­ски про­ходъ“, из­вѣс­тно ка­то кръс­то­ви­ще­то срѣ­щу Ру­мън­ско­то по­сол­ство.

/media/Br10__Kontra__2.jpg

Ко­ла­та на Ми­це­ва, съ пот­ро­ше­но прѣд­но стък­ло. Са­ма­та зѫ­бо­лѣ­кар­ка е вдѣс­но на сним­ка­та, съ бѣ­ла мас­ка.

Къс­но ве­черь­та на 17 ав­густъ, до­ка­то пѫ­тьтъ е бло­ки­ранъ отъ про­тес­ти­ра­щи съ ис­ка­ния за ос­тав­ка на Бой­ко Бо­ри­совъ и на Иванъ Ге­шевъ, ко­ла ка­ра­на отъ же­на и въ ко­я­то се во­зѭтъ мѫ­жътъ ѝ и двѣ­тѣ ѝ дѣ­ца, вли­за въ кръс­то­ви­ще­то прѣзъ зат­во­ре­на за ре­монтъ улич­ка. По-къс­но се раз­би­ра, че шо­фьор­ка­та е зѫ­бо­лѣ­кар­ка­та Еле­на Ми­це­ва. Сце­на­та е зас­не­та отъ мно­го отъ при­сѫт­ства­щи­тѣ. Шо­фьор­ка­та се дви­жи бав­но, но пра­во къмъ про­тес­ти­ра­щи­тѣ, ко­и­то ско­ро се оказ­ватъ „об­си­па­ни“ по цѣ­ла­та ко­ла. Въ су­ма­то­ха­та нѣ­кои отъ тѣхъ за­поч­ватъ да уд­рятъ по ко­ла­та и стро­ша­ватъ двѣ отъ стък­ла­та ѝ. Дѣ­ца­та вѫт­рѣ се раз­плак­ватъ, а май­ка­та из­ка­ча отъ ко­ла­та, крѣ­щи и пра­ви неп­рис­той­ни жес­то­ве на хо­ра­та на­о­ко­ло, въ при­сѫт­ствие на дѣ­ца­та си. Кол­ко­то до съп­ру­гътъ ѝ, на­ми­ращъ се въ ко­ла­та, той ос­та­ва бе­зу­час­тенъ по врѣ­ме­то на цѣ­лия ин­ци­дентъ. По­ли­ци­я­та прис­ти­га и об­граж­да ко­ла­та, пос­та­вяй­ки по то­зи на­чинъ край на сблъ­съ­ка. По-къс­но сѫ за­дър­жа­ни три­ма про­тес­ти­ра­щи, а на еди­ния отъ тѣхъ, 26-го­диш­ни­ятъ Ге­ор­ги Ге­ор­ги­евъ, сѫ пов­диг­на­ти об­ви­не­ния за ху­ли­ган­ство и за ув­рѣж­да­не на МПС.

На 27 ав­густъ Со­фийс­ки­ятъ ра­йо­ненъ сѫдъ оба­че от­мѣ­ни на­ло­же­на­та на Ге­ор­ги­евъ па­рич­на га­ран­ция и го ос­во­бо­ди съ мѣр­ка на не­от­кло­не­ние под­пис­ка. Сѫ­дътъ сѫ­що та­ка по­со­чи, че сѫ на­ли­це дан­ни за из­вър­ше­но прѣс­тѫп­ле­ние отъ са­ма­та Ми­це­ва, ко­я­то ни­то е за­дър­жа­на, ни­то сѫ ѝ взе­ти про­би за ал­ко­холъ или нар­ко­ти­ци. Спо­редъ сѫ­да тя са­ма е из­ло­жи­ла дѣ­ца­та си на рискъ, на­соч­вай­ки прѣ­воз­но­то срѣд­ство къмъ бло­ки­ра­но­то кръс­то­ви­ще. Въ про­меж­ду­тъ­ка отъ врѣ­ме меж­ду ин­ци­ден­та и сѫ­деб­но­то за­се­да­ние близ­ки­тѣ до власть­та ме­дии има­ха въз­мож­ность да об­ри­су­ватъ об­ра­за на ед­ни ос­ви­рѣ­пе­ли про­тес­ти­ра­щи, ко­и­то тро­шѫтъ стък­ла надъ гла­ви­тѣ на пла­че­щи дѣ­ца. Как­то обик­но­ве­но, осо­бе­но ак­ти­венъ въ то­ва от­но­ше­ние бѣ­ше сай­тътъ ПИК. Имен­но тѣ­хенъ слу­жи­тель, жур­на­лис­тка­та Ива Ни­ко­ло­ва, бѣ за­мѣ­ря­на съ яй­ца прѣдъ На­род­но­то съб­ра­ние на 13 ав­густъ. Сай­тътъ я въз­пѣ ка­то сво­е­об­раз­на мѫ­че­ни­ца въ име­то на ка­чес­тве­но ос­вѣ­до­мя­ва­не и ка­то съ­би­ра­те­ленъ об­разъ на бъл­гар­ска­та же­на, май­ка и ба­ба.

КМЕ­ТЪТЪ НА ВАР­НА СРѢ­ЩУ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА

Са­мо день слѣдъ случ­ка­та при Ру­мън­ско­то по­сол­ство въ Со­фия, кме­тътъ на Вар­на Иванъ Пор­тнихъ и дру­ги чле­но­ве на пар­тия ГЕРБ на пуб­лич­ни длъж­нос­ти, срѣдъ ко­и­то об­лас­тни­ятъ уп­ра­ви­тель Сто­янъ Па­севъ и ев­ро­де­пу­та­тътъ Емилъ Ра­девъ, про­чулъ се съ учас­ти­е­то си въ от­вли­ча­не­то на ли­бийс­кия тан­керт БАДР се опи­та­ха да влѣ­зѫтъ въ кон­фликтъ съ пре­зи­ден­та.

/media/Br10__Kontra__3.jpg

Кме­тътъ на Вар­на Иванъ Пор­тнихъ и ев­ро­де­пу­та­тътъ отъ ГЕРБ Емилъ Ра­девъ по врѣ­ме на не­ус­пѣш­ния имъ опитъ да прѣ­диз­ви­катъ сблъ­съкъ съ пре­зи­ден­та на 18 ав­густъ. Сним­ка: в. „Се­га“.

Ру­менъ Ра­девъ по­сѣ­ти бло­ка­да­та на кръс­то­ви­ще­то прѣдъ вар­нен­ска­та об­щи­на, ко­га­то гру­па отъ око­ло 70 ду­ши, во­де­ни отъ кме­та, из­лѣ­зе отъ Об­щи­на­та и се от­пра­ви къмъ пре­зи­ден­та, за да му обяс­ни, че „Вар­на е спо­ко­ен, то­ле­ран­тен град съ ин­те­ли­ген­тни, раз­би­ра­щи хо­да, чу­ва­щи раз­лич­ни глед­ни точ­ки“. При­сѫт­ства­щи­тѣ ор­га­ни на ре­да оба­че се из­прѣ­чи­ха на пѫ­тя на гру­па­та при­вър­же­ни­ци на ГЕРБ, ко­и­то на свой редъ се опи­та­ха да стиг­нѫтъ до пре­зи­ден­та по оби­ко­ленъ мар­шрутъ. Въ край­на смѣт­ка Пор­тнихъ и дру­ги­тѣ вис­ши кад­ри на уп­рав­ля­ва­ща­та пар­тия ви­дѣ­ха какъ соб­стве­ни­тѣ имъ сим­па­ти­зан­ти се от­каз­ватъ отъ на­чи­на­ни­е­то и се от­пра­вятъ къмъ об­щин­ския пар­кингъ. Та­ка бѣ оп­ро­пас­те­на ед­на ху­ба­ва въз­мож­ность за зрѣ­ли­щенъ сблъ­съкъ.

Слѣд­ва­що­то рѣ­ша­ва­що дѣйс­твие отъ про­дъл­жа­ва­ща­та надъ 50 дни про­тес­тна въл­на ще се слу­чи на 2 сеп­тем­ври, ко­га­то пар­ла­мен­тътъ ще за­се­да­ва за пръвъ пѫть слѣдъ лѣт­на­та си ва­кан­ция. По­ис­ка­но­то отъ БСП из­вън­ред­но за­се­да­ние, ко­е­то бѣ нас­ро­че­но за 12 ав­густъ, не мо­жа да се про­ве­де, тъй ка­то уп­рав­ля­ва­щи­тѣ не се ре­гис­три­ра­ха и про­ва­ли­ха съ­би­ра­не­то на кво­румъ. Въ пър­ва­та срѣ­да на сеп­тем­ври на­род­но­то съб­ра­ние прѣд­стои да гла­су­ва ос­тав­ки­тѣ на ми­нис­тъ­ра на пра­во­сѫ­ди­е­то Да­на­илъ Ки­ри­ловъ и на прѣд­се­да­тел­ка­та на Цен­трал­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия Стеф­ка Сто­е­ва. Про­тес­ти­ра­щи­тѣ обѣ­ща­ватъ „Ве­ли­ко на­род­но въс­та­ние“, ко­е­то е тѣх­ни­ятъ от­го­воръ на прѣд­ло­же­ни­е­то на Бой­ко Бо­ри­совъ за свик­ва­не на Ве­ли­ко на­род­но съб­ра­ние, ко­е­то да при­е­ме но­ва кон­сти­ту­ция на стра­на­та.