БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Видеозаснемане на изборитѣ: рѣчь на Ерханъ Чаушевъ

Чете се за 2 минути

Съ пламенна рѣчь въ стила на народния сѫдъ, прѣдставительтъ на ДПС въ ЦИК Ерханъ Чаушевъ прѣдложи комисията да обжалва сѫдебното рѣшение, което позволява видеозаснемане на изборитѣ

На 19 мартъ ЦИК взе рѣ­ше­ние да об­жал­ва рѣ­ше­ни­е­то на Ад­ми­нис­тра­тив­ния сѫдъ на Со­фия-градъ, съ ко­е­то бѣ раз­рѣ­ше­но да се зас­не­ма бро­е­не­то на бю­ле­ти­ни­тѣ въ нощь­та на прѣд­сто­я­щи­тѣ на 4 ап­рилъ из­бо­ри.

Рѣ­ше­ни­е­то си ЦИК взе въ ре­зул­татъ на прѣд­ло­же­ние на прѣд­ста­ви­те­ля на ДПС Ер­ханъ Ча­у­шевъ. Той про­из­не­се крат­ка, но па­те­тич­на рѣчь, ко­я­то оба­че убѣ­ди са­мо ко­ле­ги­тѣ му отъ ГЕРБ, БСП и, раз­би­ра се, ДПС.

Пъл­ния текстъ на то­зи ше­дьо­въръ на гну­со­ти­я­та пуб­ли­ку­ва­ме съ сце­нич­ни ука­за­ния (ди­дас­ка­лии). Тѣ ще сѫ по­лез­ни на всич­ки, ко­и­то ис­катъ да си съз­да­дѫтъ точ­но идея за рѣчь­та, безъ да си при­чи­ня­ватъ стра­да­ни­е­то да я слу­шатъ. По-смѣ­ли­тѣ мо­гѫтъ да гле­датъ и ви­де­о­то.

/media/echaushev24.jpg

Ер­ханъ Ча­у­шевъ, Ци­це­ронъ на ЦИК. Сним­ка: „24 ча­са“.

ЕР­ХАНЪ ЧА­У­ШЕВЪ (сил­но раз­въл­ну­ванъ, но твърдъ): – Мис­лѭ, че рѣ­ше­ни­я­та на ЦИК сѫ ста­бил­ни-и-и а-а-ак­то­ве и най-мал­ко­то ЦИК трѣб­ва да си дър­жи на (крес­чен­до) ве­че взе­ти­тѣ рѣ­ше­ния, не­за­ви­си­мо отъ ед­ни съ­пѫт­ства­щи дру­ги (го­лѣ­ма дра­ма­тич­на па­у­за и пос­лѣ мно­го ти­хо) тек­сто­ве, (по-мал­ка па­у­за и съ нас­мѣш­ка) на­ре­че­ни съ­об­ще­ния.

(Мно­го сил­но, съ ге­ро­и­зъмъ, ка­къв­то мо­же би не е ималъ и Ле­о­нидъ прѣдъ сгань­та на Ксер­кса) Прѣд­ла­гамъ да се об­жал­ва и имен­но да се об­жал­ва, за­що­то (съ викъ из­пъл­ненъ съ па­тосъ) ЦИК е взе­ла то­ва рѣ­ше­ние! ЦИК трѣб­ва да има дос­тойн­ство и да си дър­жи на ак­то­ве­тѣ (крес­чен­до до фор­ти­си­мо по­си­би­ле) не­за­ви­си­мо отъ всѣ­ка­къвъ вън­шенъ (дек­рес­чен­до) на­тискъ. (Все спо­кой­но, за да се съз­да­де дра­ма­ти­ченъ кон­трастъ въ края на из­ре­че­ни­е­то) Не мо­же-е-е съ стра­нич­ни ак­то­ве ЦИК да не си дър­жи на (фор­ти­си­мо, рѣз­ко, вне­зап­но, ка­то Ве­зу­вий, гле­дащъ съ пог­ну­са из­вра­ще­ни­я­та на рим­ля­ни­тѣ въ Пом­пей) соб­стве­ни­тѣ ак­то­ве. (Зло­коб­но) Та­ка се гра­ди ав­то­ри­тетъ на ЦИК. (Са­мо­до­вол­но, прѣд­вкус­вай­ки иде­щия часъ на страш­но­то от­мъ­ще­ние на слав­ния дър­жа­венъ ор­ганъ) ...Кой­то на­пос­лѣ­дъкъ нѣ­що ми се виж­да ни­съкъ. Прѣд­ла­гамъ да се об­жал­ва-а-а!

Изъ ме­ди­и­тѣ се за­вър­тѣ­ха спе­ку­ла­ции, че не Ма­рия Ба­ка­ло­ва, а имен­но Ер­ханъ Ча­у­шевъ слѣд­ва да бѫ­де но­ми­ни­ранъ за Ос­каръ. Прѣд­ста­ви­те­льтъ на ДПС яв­но мно­го дър­жи на ак­то­ве­тѣ – ред­но е да бѫ­де от­ли­ченъ за ак­тьор­ско­то си майс­тор­ство.